images
UN
UN
အာရွစီးပြားေရးက႑အား ပုံေဖာ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ုိးတန္းမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 08 July 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ား သည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းမရွိပါက ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္သို႔ ေရာက္ ရွိခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္မလြယ္ ကူေသာအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြား မည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အစိုးရက ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာမ်ား ဝင္ေရာက္ဆိုက္ကပ္ႏုိင္သည့္ဆိပ္ကမ္းသစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရြယ္အစားႀကီးမားေသာကုန္ေသတၲာ တင္သေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ရန္ ေလ့ လာမႈျပဳလုပ္မည့္ေနရာမ်ားထဲတြင္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိေနရာမ်ားသာမက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ တြင္ပါ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္မွန္း ထားသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္သည္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမွ စတင္ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ပါဝင္မည့္စီးပြားေရးစၾကႍစီမံကိန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ကုန္ေသတၲာ တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏုိင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ႏုိင္ မည္ဆုိပါက အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္း မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ကုန္ေသတၲာတင္ဝန္ခ်ီစက္မ်ား တပ္ဆင္ သည့္လုပ္ငန္းကိုပါ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးရန္ပံုေငြကို အသံုးျပဳေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေသာအထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ား သည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အားသာခ်က္ မ်ားစြာ ပိုင္ဆုိင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အျခားအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
လာမည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမသစ္တြင္ ပါဝင္ရန္ သေဘာ တူညီထားသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္မည့္အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း၌ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ CITIC သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအား တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္မည့္သေဘာတူညီမႈအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီဥကၠ႒က ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းတစ္သိန္းခန္႔ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယ သမုဒၵရာႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေဒသမွ ထြက္ခြါလာသည့္ေရနံတင္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားႏုိင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ေပးပို႔သည့္ပိုက္လိုင္းကိုအေထာက္ အပံ့ေပးရန္လည္းရည္မွန္းထားဖြယ္ရွိသည္။
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သည္ စြန္႔စားရႏုိင္ ေျချမင့္မားသည့္ မလကၠာေရလက္ၾကား ကို ျဖတ္သန္းရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အရ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရ ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ကြင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနသည့္ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ခ်ိတ္ဆက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ အိႏၵိယႏွင့္အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ဗဟို ခ်က္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လည္း အျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာမဟာဗ်ဴဟာစီမံ ကိန္းမ်ားကို ပုခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီးျဖစ္ သည္။အိႏၵိယကလည္းႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္းရွိျပည္နယ္မ်ား ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရရွိရန္အတြက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုစီမံကိန္းကို တာဝန္ယူေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္တည္ေဆာက္ ထားသည့္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ဆုိင္သည့္စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ မႈအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္လည္း အိႏၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ခြင့္ ရရွိသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အိႏၵိယ အစိုးရသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ကုန္ သြယ္မႈပိုမိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အာရွအေဝး ေျပးလမ္းဟုအမည္ေပးထားေသာစီမံကိန္း ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိကာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ျဖတ္ သန္းကာ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သြား မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏အနာဂါတ္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာ ရရွိမည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းေဖာ္ ေဆာင္မည့္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြရယူျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မူ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။
(Ref; Myanmar's strategic coastline draws big Asian economies by Yuichi Nitta)