images
UN
UN
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ႏုိင္ငံမ်ား၏အနာဂတ္
ေနဇင္လတ္ Monday, 08 July 2019

ႏွစ္တုိင္း ကမၻာေပၚတြင္ က႑စုံမွ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ''သိန္း''ႏွင့္ ခ်ီ၍ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ ''ေခါင္းေဆာင္ မႈ''ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနဆဲ။ ရွင္းလွပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမည္မွ် အေရးပါသည္၊ မည္မွ်အေလးထားသည္ကို ညႊန္းဆုိေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။
ကမၻာေက်ာ္ LSE – London School of Economics မွ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသမီး ပေရာ္ဖက္ဆာေကယူဂ်င္း (Keyu Jin )၏စကားကုိတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ ၾကက္ေတြးလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အေရးပါပုံကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
The unintended Couse force of the trade war is to make China Stronger .
Sometime, trade negotiation lost are better than trade negotiationwon
ရည္မွန္းမထားေသာ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲရဲ႕ အက်ဳိးတရားဟာ တ႐ုတ္ကုိ ပုိသန္စြမ္းေစခဲ့တယ္။ တစ္ခါတေလမွာ ကုန္သြယ္ေရးညႇိႏႈိင္းမႈက ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ဟာ ညႇိႏႈိင္းေအာင္ျမင္မႈထက္ ပုိေကာင္း ေနတတ္တယ္ဟူေသာအဓိပၸာယ္ရပါ၏။
ထုိအက်ဳိးတရားသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ အိပ္ေန၍မရႏုိင္၊ တ႐ုတ္ေတြ အလုပ္ လုပ္ၾကရမည့္အျပင္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈမွန္ ကန္အား ေကာင္းပါမွလည္း ရႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရ ပါလိမ့္မည္။
တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မ်ား
ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ 'ရာ'ဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီေသာမင္းဧကရာဇ္မ်ား ရွိခဲ့ပါေသာ္ လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရားတုိ႔ လက္ ထက္တြင္က်မွ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဟူ၍ သမုိင္းတြင္ခဲ့ရ ပါသနည္း။
ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာင္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ဟု အတုိေျဖရပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ဧရိယာအက်ယ္ အဝန္းႀကီးမားၿပီး၊ ျပည္သူတုိ႔စည္း႐ုံး ေသာ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈကင္းေဝးေသာ၊
စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္းက်င္ ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ျဖစ္တည္ခဲ့ရသည္။ အာ ဏာရွင္ထက္ဆုိးေသာ 'သက္ဦးဆံပုိင္' ေခတ္တြင္းမွာပင္ 'စုစည္းသာယာဝေျပာ ေသာျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္'အျဖစ္ ျမန္မာတုိ႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးပါ၏။ ျပည္သူတုိ႔၏အသက္ ကုိပင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔ အခြင့္အေရးမေျပာတတ္ေသးေသာေခတ္ ျဖစ္ပါ၏။ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားႏုိင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီက အဓိကလား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္ အခ်င္းက အဓိကလားဟူေသာ စိန္ေခၚမႈ လမ္းဆုံကုိ ယေန႔ကမၻာႀကီးေရာ၊ ျမန္မာ ေရာ ေရာက္ရွိေနခဲ့ေလၿပီ။ ေရွးပေဝ သဏီ သက္ဦးဆံပုိင္ေခတ္မွစ၍ မ်က္ ေမွာက္ကာလ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကတာဝန္ႏွစ္မ်ဳိးသာရွိသည္။
Nation building ဟူေသာ
အမ်ဳိးသားေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊
State building ဟူေသာ
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ ေနာင္ႏွင့္ အေလာင္းဘုရားဧကရာဇ္ သုံးပါးတုိ႔သည္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ ေကာင္း စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ 'စည္း႐ုံး ေသာ' 'သာယာဝေျပာေသာ' ဟူသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ညီသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့ရျခင္းသာ။ (စည္း႐ုံးေသာ) သည္ Nation building ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး 'သာယာဝေျပာေသာ' ဟူသည္က state building ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။
'သက္ဦးဆံပုိင္' ဟူေသာ အမည္ ပညတ္သည္ နားအဝင္ခါးလွသည္မွန္ ေသာ္လည္း မင္းက်င့္တရား(၁ဝ)ပါးႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာမင္းတုိ႔မွာ အာဏာ ကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သုံးစြဲခဲ့သည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဘုရင္သည္ ျပည္သူ တုိ႔၏အသံကုိ နားေထာင္၏။ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထား ၏။ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ မင္းတုိင္ ပင္မ်ားကုိထားရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 'အမ်ဳိး သားေရး တည္ေဆာက္ျခင္း'၊ 'ႏုိင္ငံ ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း' ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ကို ေကာင္းစြာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကေလ ေတာ့သည္။
အသိနက္မႈကိုအသုံးခ်သြားခဲ့ၾကသည္
ျမန္မာတုိ႔ အသိနည္းခဲ့ၾကသည္၊ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အသိ ခ်ဳိ႕တဲ့ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၁၈၈၅ တြင္ သူ႕ကြၽန္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ အသိအားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အခ်ိန္တြင္ ၁၉၄၈ ၌ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ အတန္အသိရွိ ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္ေရြးမွားယြင္း ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္၌ အရာမထင္ခဲ့ျပန္။ ၁၉၈၈ ၌ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေရာ၊ စီးပြားေရး စနစ္ပါေျပာင္းခဲ့၏။
ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးကုိ ဦးစားေပးရ သျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ခဲ့၏။ ျပည္ သူတုိ႔ အသိနည္းမႈကိုေကာင္းစြာ Mind mappingလုပ္ႏုိင္ေသာအေနာက္အုပ္စု ကအရာရာကို ဆန္႔က်င္စိတ္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ တုိ႔ စာတတ္ေကာင္းတတ္ၾကမည္မွန္ ေသာ္လည္း အသိပညာခ်ဳိ႕တဲ့မႈကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၾကသူတုိ႔က လစ္ဘရယ္ အေတြးအေခၚ(အစြန္းေရာက္)၊ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး (ကန္႔သတ္အသိျဖင့္) ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေပးလုိက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံမတည္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ စစ္ အစုိးရ သက္ရွည္ၾကာရေတာ့သည္။
အေတြ႕အၾကံဳမွပညာ
ျဖစ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ ကုိ ပစ္စလက္ခတ္လႊဲေပး၍မရေတာ့။ ယခုပင္ စနစ္တက်လႊဲေပးၿပီး တပ္မ ေတာ္က ထိန္းညႇိေပးထားသည့္တုိင္ ျပည္သူတုိ႔သည္မွန္ကန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ မဆုိထားဘိ၊ လူမႈကြန္ရက္မွာပင္လွ်င္ ေရးလိုရာေရး၍မရ၊ မွန္ကန္ေသာ ဒီမုိ ကေရစီမဟုတ္ဘဲ ကြက္ၾကားရြာလုိရာ ရြာေသာေပါကၡရဝႆမုိးလုိ ဒီမုိကေရစီ အမည္ခံစနစ္က စစ္အစုိးရထက္ ဆယ္ ျပန္မက အာဏာရွင္ဆန္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ေနရပါ၏။
စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ကုိ အာဏာရွင္ ဟု လက္ညႇိဳးေငါက္ေငါက္ထုိးေနပါ ေသာ္လည္း၊ တုိက္ပုံဝတ္တုိ႔လက္ထက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) သုံးစြဲမႈက (၅)ဆမက မ်ားေနသည္မွာ သက္ေသျဖစ္ပါ၏။ ကုိယ့္အာဏာရွင္ ဘဝကုိဖုံးကြယ္ရန္စစ္ ဝတ္မ်ားကုိအာဏာရွင္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ ၿပီး၊ 'ျပည္သူ'ဟူေသာ အသုံးကို ခပ္ တြင္တြင္သုံးရင္း အာဏာရွင္ထက္ ဆုိး သည့္ အာဏာရွင္ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
တ႐ုတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာ သည္အေရးပါေနရာျဖစ္လာၿပီး၊ အသိ အားနည္းေသာျပည္သူ၊ အသိအားနည္း သည့္အျပင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အထင္ႀကီး ေသာေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကို ေျမႇာက္ေပး ရင္း ႏုိင္ငံပ်က္စီးေရးသုိ႔ဦးတည္ေနမႈကို ယခုထိမရိပ္စားမိၾကေသး။
Rule of Law ဟူသည္ကုိ တစ္ခ်ိန္ က ပါးစပ္မခ် တဖြဖြေျပာခဲ့သူတုိ႔သည္ တရားဥပေဒကုိ စိတ္ရွိတုိင္းခ်ဳိးေဖာက္ ၾက၏။ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ လုိ၍ အာဏာ(၃)ရပ္ ျဖန္႔ခြဲထားပါေသာ္ လည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က အာဏာ ရွင္ဒီမုိကရက္မ်ားအတြက္ျပယုဂ္ေကာင္း ထက္မပုိခဲ့။ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၍ရေသာ အာဏာရွင္ျဖစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကပင္ ပံ့ပုိးေပးေနလုိက္ပါေသးသည္။ (ရခုိင္ ေဒသ လုံျခံဳေရးတုိးျမင့္ရန္ အဆုိရႈံးနိမ့္ ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ မည္မွ် မ်က္ႏွာမျပရဲေလာက္ေအာင္ အသိနည္းၾကပါသည္ဟူသည့္ သာဓက ျဖစ္ခဲ့ရပါ၏)။
အစြန္းေရာက္လစ္ဘရယ္သည္ အခ်ဳပ္ အျခာကုိ ထိပါး၏။
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိ အေျခခံ၍ တ႐ုတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသူ အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္႐ႈျမင္ သုံးသပ္ ၾကသူမ်ားမွာ 'ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အေျခခံေကာင္းရၿပီးမွ ပုံပ်က္သြားတာ ဝမ္းနည္းဖုိ႔ ေကာင္းလွတယ္' ဟူ၍ ယူက်ံဳးမရ စကားဆုိလာၾကသည္။
ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏မူဝါဒမဲ့၊ ရပ္တည္ ခ်က္မေသခ်ာေသာ တစ္ေနရာေရာက္ စကားတစ္မ်ဳိးက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား လည္ပတ္မႈကို ေဝဝါးမ်က္လုံးလည္ေစ သည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္တခ်ဳိ႕ အင္အားေကာင္းလာခဲ့ၾကသည္သာေတြ႕ ရၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုိ၍ အလွမ္းေဝးသြား သည္။ စစ္အစုိးရလက္ထက္ Sanction ဟူေသာအေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေပါင္းၾကား မွ ျပည္သူတို႔စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ ခဲ့ပါေသာ္လည္း၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားစြာကို ဖယ္ရွား ေပးၿပီးကာမွ အဘယ္ေၾကာင့္ျပည္သူတို႔ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းလာခဲ့ၾကရပါ သနည္း။
အရာရာသည္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေခါင္း ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။
အထူးသျဖင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအရည္ အခ်င္းဆင္းရဲလြန္းသည့္အခါ မွားယြင္း ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးတတ္ၾကသည္။ ထုိမွားယြင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈက အဘယ္သုိ႔ေသာ စည္း႐ုံးမႈ၊