images
UN
UN
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အေလးေပးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လာေသာ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္အမိႈက္ျပႆနာမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 10 July 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စက္မႈ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အမိႈက္အေနအထား သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာပလတ္စတစ္မ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ အမိႈက္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာစြန္႔ပစ္ လူသံုးကုန္မ်ားႏွင့္ပလတ္စတစ္မ်ား တင္ သြင္းမႈအေျခအေနမွာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားၿပီး ျဖစ္ကာ အမိႈက္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ေသာလူသံုးကုန္မ်ားသည္ အာ ဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမဝင္နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳကာ ေရာက္ရွိလ်က္ ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္အမိႈက္ မ်ားအား ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စနစ္တက် ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း မ်ား မျပဳလုပ္ပါက တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ ေရာက္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ တတ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ စြန္႔ ပစ္လူသံုးကုန္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းအပါ အဝင္ ဆက္စပ္ေနသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္ မႈ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ထားရေသာ္လည္းအင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း ရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမိႈက္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာအရာ မ်ားကို တင္သြင္းမႈ ျမင့္မားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိသည္။ ရင္ဆုိင္ေနရေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားထဲ တြင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာရန္ လိုအပ္မႈ ျမင့္တက္လာေသာ္ လည္း ပလတ္စတစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ဆုိင္ ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား စနစ္တက် ျပဳ လုပ္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အင္ဒို နီးရွားႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အေရွ႕ဂ်ာဗားကြၽန္း သို႔ တင္သြင္းေနေသာ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္လူသံုးကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈအေျခ အေနသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အဆုိ ပါအေျခအေနရွိေသာအရာမ်ားအား တရားမဝင္တင္သြင္းမႈပမာဏ၏သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔ ရွိေနသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အင္ ဒိုနီးရွားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္တင္သြင္း မႈအပါအဝင္ စြန္႔ပစ္လူသံုးကုန္မ်ားတင္ သြင္းမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာအပိုင္းတြင္ တရား မဝင္တင္သြင္းမႈမ်ားအား စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အေလးေပး ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ားကို သံုး စြဲမႈအေျခအေနမွာ အင္ဒိုနီးရွားအပါအဝင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စိုးရိမ္ရသည့္အေန အထားမ်ိဳးတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ား သံုးစြဲျခင္းအား ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ တစ္ ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ မည့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း သို႔မ ဟုတ္ သံုးစြဲမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိတ္ပင္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး အား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ထိေရာက္မႈဆုိ ေသာအခန္းက႑ျဖင့္ တုိင္းတာၾကည့္ မည္ဆုိပါက အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းကဲ့သို႔ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ထဲတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိေနေသာႏုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပလတ္စတစ္အေရအတြက္ ဘီလီယံ ၂ဝဝ ခန္႔အား အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
ထုိ႔ ေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပလတ္စ တစ္အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့က်လာမည့္အလား အလာမ်ိဳးပိုင္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသးဟုသာ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္စြန္႔ပစ္လူသံုးကုန္ မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း စနစ္ တက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ မွန္ကန္ ေသာအက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ စြန္႔ ပစ္လူသံုးကုန္မ်ားႏွင့္ပလတ္စတစ္မ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ေျပာင္းလဲ မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီ ယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ အနိမ့္ဆံုးအေနအထား တြင္သာ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အ ျပင္ အာဆီယံႏုိင္ငံအခိ်ဳ႕တြင္ အမိႈက္မ်ား အား စြန္႔ပစ္ရာတြင္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား မႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးပင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ စြန္႔ပစ္လူသံုးကုန္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈမျပဳ လုပ္ဘဲ စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆုိင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား၏အေျခအေနသည္လည္းအမိႈက္ မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရန္ မလြယ္ကူေသာလားရာသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္သူမ်ားဘက္မွ စနစ္ တက်စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ သိမ္း ဆည္းမည့္သူမ်ားဘက္မွလည္း ပံုမွန္ သိမ္းဆည္းရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထက္ပါအခ်က္ကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းလြယ္ ကူေသာအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ထိေရာက္ မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈအပိုင္းတြင္မူ ျဖစ္သင့္သည့္အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ မ်ားစြာ ႀကိဳး ပမ္းရမည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္သာၾကံဳေတြ႕ လ်က္ရွိသည္။
(Ref; Southeast Asia’s plastic waste problem By Danny Marks )
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)