images
UN
UN
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအား စိစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆို
NG Wednesday, 10 July 2019
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို တင္းတင္းက်ပ္ က်ပ္စိစစ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ဘ႑ာေရး က႑အေျပာင္းအလဲမ်ားအားေလ့ လာေရးသားထားေသာအစီရင္ခံစာ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ခန္႔ ထုတ္ေပးရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈ နည္း ပါးေနေသာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရရွိထားသည့္ ေခ်းေငြမ်ား သို႔မ ဟုတ္ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ပါက ထိ ေရာက္မႈရွိမရွိဆုိေသာအခ်က္အေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ပြားေနသည့္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွထြက္ေျပးသြားသည္ ဟု သတ္မွတ္ေနေသာေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားအား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေခၚယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးမႈအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ဖိအားေပးမႈ မ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည္။