images
UN
UN
ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈနိယာမတရားကို ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္မိျခင္း
ဒဂံုသန္းျမင္႕ Thursday, 11 July 2019
ဇြန္ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတစ္ ေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္က ''အီသီယိုးပီး ယားႏွင့္တူေသာ ျမန္မာ၊ ျမန္မာႏွင့္မတူ ေသာအီသီယိုးပီးယား''ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး အေတြးရမိပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ အမ်ား သိၿပီးျဖစ္ေသာအေၾကာင္းတရား(Cause)ႏွင့္ အက်ဳိးတရား(Effect)ႏွစ္ရပ္တို႔၏ အျပန္ အလွန္ဆက္စပ္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ေၾကာင္း က်ဳိးဆက္စပ္မႈနိယာမတရားကို စိတ္ထဲ တြင္ေပၚလာၿပီး ျမန္မာ့အေျခအေနေပၚတင္ ၍ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္မိပါသည္။
အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းကင္း၊ စိတ္ရွင္းရွင္း ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္မိျခင္းသာျဖစ္ပါ သည္။ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးတို႔ကိုဆက္စပ္ ၍ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္ေသာဆင္ျခင္တံု တရားကို ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚသည္ဟု ခံယူ ထားပါသည္။
အမွန္ဆိုေတာ့ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးတုိ႔ ၏ ဆက္စပ္လႈပ္ရွားေနမႈသည္ ေနရာတိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ရွိေနသည္။ ျဖစ္ေန၊ ပ်က္ေန သည္ဟုလည္း နားလည္ခံယူထားပါသည္။
အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးတို႔၏ဆက္စပ္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈဆိုသည္မွာ လြန္စြာမွသိမ္ေမြ႕ပါ သည္။ ေရွ႕မွစီးေနေသာ ေရအလ်ဥ္ကို ေနာက္မွစီးေနေသာေရအလ်ဥ္၏ တြန္းအား ျဖင့္ အဆက္မျပတ္၊ မရပ္မနားစီးဆင္းေန သည့္ေရစီးေၾကာင္းသဖြယ္ဆက္၍ ဆက္၍ ျဖစ္ေနသည္မွာ နိယာမတရားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လူတို႔၏ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္မိျခင္း ကသာ ဤနိယာမအစဥ္တရားႀကီးကို ႏွလံုးသြင္းမိ၊ ဆင္ျခင္မိမည္ျဖစ္ေပသည္။
အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံသည္ အာဖရိက ဦးခ်ဳိေဒသမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ကုန္း တြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရသန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ သဘာဝရာသီဥတုမွာလည္း ၾကမ္းတမ္းလြန္းလွသည္။ ၁၉၈ဝျပည့္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးခြၽတ္ျခံဳက် ၿပီး ျပည္သူမ်ားအငတ္ေဘးဆိုက္ၾကရ သည္။ ျပည္သူတို႔၏စီးပြားေရးအငတ္ေဘး ေၾကာင့္ လူတို႔သည္အစာအာဟာရရွားပါး၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး၊ လူအမ်ားစုႀကီးသည္ ၾကံဳလွီ၊ ေရာဂါဘယထူေျပာလွသည့္ ေဘး ဒုကၡႀကီးၾကံဳခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့ေလသည္။ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရ သည္ဟုဆိုသည္။ ဆင္းရဲဒုကၡကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာခါးသီးစြာခံခဲ့ရေသာ အီသီယိုးပီးယား ႏိုင္ငံသည္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း နာလန္ ထူခဲ့ကာ ဗဟိုအာဖရိက၏စီးပြားေရးအဖြံ႕ၿဖိဳး ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဓိကစီးပြားေရး မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္းျမစ္၏ သယံ ဇာတမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ဟု ေဆာင္းပါးေရးဆရာကမွတ္ခ်က္ ျပဳထားသည္။ ေဆာင္းပါးကို အနီေရာင္စာ လံုးႀကီးျဖင့္ ံငါ့ူငါ့အ လုပ္ထားေသာ စာ သားေလးကိုေဖာ္ျပပါမည္။''မွန္ကန္ေကာင္း မြန္ေသာစနစ္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က လြန္စြာ ဆင္းရဲပါသည္ဆိုသည့္အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ သည္ ယခုအခါကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ ေနႏိုင္ခဲ့သည္''ဆုိသည့္ ေဆာင္းပါးေရးသူ ၏ မွတ္ခ်က္စကားျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈ နိယာမတရားအရဆိုေသာ္အေၾကာင္းေကာင္း ၍ အက်ဳိးေကာင္းျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုႏွလုံး သြင္း မွတ္ခ်က္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အီသီယုိး ပီးယားႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ သည္။ ျပည္သူတို႔က မိမိတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ စိတ္ဓာတ္ရွိ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကို မွန္ကန္ စြာေရြးခ်ယ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ အက်ဳိးတရားကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ မိျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးသိပံၸPolitical Science)တက္ ခဲ့စဥ္က စြဲစြဲလမ္းလမ္း မွတ္မွတ္သားသား ျပဳခဲ့ရသည့္ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္၍သတိရမိ ပါသည္။ တင္ျပပါမည္။
လူတို႔၏ဘဝသုခအတြက္ ႐ုပ္အလို ျပည့္ဝမႈကိုရရွိေအာင္ လုပ္ရမည္မွာ အမွန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤမွ်ႏွင့္မလုံ ေလာက္ေပ။
စိတ္ကိုသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေသာ၊ စိတ္ ကို ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္အပ္ေသာ၊ စိတ္ကို ေဝဖန္ေလ့လာေသာ၊ စိတ္မႈ(အက်င့္သီလ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေဝဖန္ေရး၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားရွိေရး၊ေမတၱာတရား ထြန္းကားေရး အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ ေက်းမႈ)သေဘာတရားကိုလည္း အားေပးဖို႔၊ က်င့္ၾကံဖို႔၊ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ က်င့္သုံးႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ကိုယ္တုိင္လည္း ေလ့က်င့္ ျပဳစုႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။
မိမိတို႔တည္ေဆာက္လိုေသာ ေမွ်ာ္မွန္း ထားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဘဝ၏ ကာယသုခအတြက္ေရာ၊ စိတၱသုခအတြက္ ပါ ေဆာင္ရြက္ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ စီမံလုပ္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္မ်ားကို မည္မွ်ပင္ ထူေထာင္ခ်င္ၾကသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ထိုစနစ္ကို လူေတြက ထူေထာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေပရာ လူ ေတြ၏ေစတနာရွိမႈမ်ား၊အသိပညာမ်ား၊ ဘဝ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈမ်ား၏ မွန္ကန္မႈတို႔သည္ေကာင္းေသာလူ႔ေဘာင္ဘဝ ထူေထာင္ေရးတြင္အဓိကေရွ႕ေဆာင္မႈအခန္း မွ ပါဝင္ေနရမည္ဟူ၍ ခံယူအပ္ေပသည္။


ထူေထာင္သူ လူတို႔၏စိတ္ပိုင္း၊ေစတနာ ပိုင္းမ်ား၏ မေကာင္းမႈ၊ မွားယြင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၏ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို လူတို႔၏မ်က္ေမွာက္ ဘဝတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိရေပါင္း မ်ားလွ ေပသည္ကို ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္မိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ လြန္စြာမွအေရးႀကီးလွေပ သည္။ မိမိေရြးခ်ယ္သူတို႔၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ သည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ျပည္သူ႔ဘဝ၊ ျပည္ သူ႔ဆႏၵကို ထပ္တူထပ္မွ်ခံစား စိတ္ရင္းမွန္ ရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစြဲတစ္ခုခု ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမွားယြင္းခဲ့ပါက ျပည္သူ႔ ဘဝသာ နစ္နာမည္ အမွန္ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူတို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ အက်ဳိးကိုေတြ႕ ျမင္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္စြမ္း ျပည္သူတို႔တြင္ ရွိေပသည္။
လူတို႔သည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႀကံဳခဲ့ရ၊ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရ၊ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ေက်ာင္း သားဘဝမွစ၍ပင္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဘဝ တစ္ခုအတြက္ အက်ဳိးဆက္ကို လက္ခံၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ပညာေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ မိမိ ဘဝ၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ရသည္။ ဘဝခရီး၏ ခရီးသြားေဖာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔ လ႔ူေဘာင္ဘဝ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရေလသည္။
ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူတို႔၏ ႐ုပ္ ပိုင္းအေျခအေန တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၾကည့္၍ မျပည့္စံု၊ မမွန္ကန္ေပ။ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခု တည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္၍ မမွန္ကန္ႏိုင္ေပ။ လူသည္ အသိဥာဏ္ရွိေသာ၊ ေတြးေတာစဥ္း စား ေဝဖန္ပိုင္းျခားသည့္ အသိဥာဏ္ရွိ ေသာသူျဖစ္ေလသည္။ ဤအသိÓဏ္ကို အသံုးခ်၍ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ေတြ႕ ေအာင္ရွာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။
မည္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳရသည္ျဖစ္ ေစ မိမိေရြးခ်ယ္သည့္အရာ လူပုဂိၢဳလ္သည္ အမွန္တကယ္ လူ႔ေဘာင္ဘဝ၏ အက်ဳိးကို စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္၊ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ရွိျခင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ျခင္း၏ အေၾကာင္း တရားေၾကာင့္ လူတို႔၏ ကာယသုခ စိတၱ သုခႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ လူ႕ေဘာင္ဘဝျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးတရားကို ရရွိခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေပ သည္။ အေၾကာင္းေကာင္းမွ အက်ဳိးေကာင္း မည္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္အေျခအေန အျဖစ္အပ်က္ အျခင္းအရာတို႔ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္သည္ ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးတို႔ကို ဆက္စပ္ ၍စဥ္းစားရေပမည္။ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း ႏွင့္ ျဖစ္လာေသာအက်ဳိးႏွစ္ရပ္ကို တစ္သီး တျခားခြဲျခား၍ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မပတ္သက္ သကဲ့သို႔ စဥ္းစားလွ်င္ သဘာဝက်မည္ မဟုတ္ေပ လြဲမွားမည္သာျဖစ္ေပသည္။
အရာရာကို သဘာဝက်က်စဥ္းစားျခင္း သည္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးတို႔၏ဆက္စပ္ မႈကို ယထာဘူတက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ အရွိကိုအရွိအတိုင္း စဥ္းစားျခင္းသာျဖစ္ေပ သည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးကိုဆက္စပ္၍ စဥ္း စားျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မွန္ကန္ေသာဆင္ျခင္ တံုတရားကို ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚေစသည္။
မိမိတို႔၏ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳ အေတြး အျမင္မ်ားအရ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိး ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ျဖစ္ရ မည့္တရား (Law of necessity)ပင္ျဖစ္ သည္။ ဤတရားကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးစဥ္းစား ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝ က်ေသာ မွန္ကန္ေသာအျဖစ္မွန္ အေျခ အေနမွန္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ေအး ခ်မ္းသာယာ၍ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဘဝကိုရရွိတည္ေဆာက္လိုေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စစ္မွန္၍ စည္း ကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မွန္ကန္ေသာႏိုင္ငံ ေရးစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္ျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္သူတို႔ကို ငါးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္သူ ျပည္သူတို႔၏ ကာယသုခ စိတၱသုချပည့္စံု ေစသည့္လူ႕ေဘာင္ဘဝကို ထူေထာင္ေပး မည့္သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အားျဖင့္ လက္ရွိအားျဖင့္ လူတို႔၏စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရး၊ ဘဝလံုျခံဳေရးတို႔တြင္ ကြဲလြဲစြာေတြ႕ ျမင္ခံစားရရွိေနရေပသည္။ စားေရးအတြက္ ျပည္သူေတြပူပင္ေနၾကရသည္။ေနေရးအတြက္ ပူပင္ေနရသည္ကလည္း အမ်ားအျပားရွိေန သည္။ ဘဝလံုျခံဳမႈအတြက္စိုးတထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ေနရသည္မွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ျဖစ္သည္။
ေအးခ်မ္းသာယာေသာ လူ႔ေဘာင္ဘဝ ရရွိေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲ သူလူမ်ားစုႀကီးႏွင့္ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာေနသူတို႔၏ ဘဝကြာျခားခ်က္ကား ပို၍ ႀကီးမားလ်က္ရွိေနၾကေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္ထဲ၌ ျပည္သူ မ်ား က်ေရာက္ေနၾကသည္မွာ လူအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္ရပ္ရြာမ်ား၊ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနၾကေလသည္။
ပို၍စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္မွာ ျပည္ တြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနသည့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ား၊ ေနရာမ်ားတြင္ မျမင္ခ်င္အဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔အထူး သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မၿငိမ္း မခ်မ္းျဖစ္ေနရသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အစစ္အမွန္မ်ားကို အေျခခံက်က်ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ဆိုရေသာ္ ယေန႔ကာလသည္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနသည့္ကာ လျဖစ္ေပသည္။ က်ည္ဆန္မ်ားျဖင့္ျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းေနရသည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။ စားပြဲ ဝိုင္းတြင္ထိုင္၍ ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္း အမွန္တရားကိုရွာေဖြႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခ်ိန္ ေကာင္း၊အခါေကာင္းႀကီး ျဖစ္ေလသည္။
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့သည့္ ျပႆနာ မ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းေျဖရွင္းႏိုင္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမႈ၊ သည္းခံမႈ၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ ႐ိုးသားေသာ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ႀကီးမားမႈ၊ အေလွ်ာ့ အတင္းလုပ္ႏိုင္မႈ၊မွ်တ၍ သဘာဝက်မႈ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ဆင္းရဲဒုကၡႀကီးမား ေန၊ခံစားေနရသည့္အေပၚစာနာမႈ၊ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ႐ႈျမင္၊ ဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ စသည္စသည္တို႔၏အရင္းခံလည္းက်အေျခခံ လည္းျဖစ္သည္။မၿငိမ္းခ်မ္းရသည့္အေၾကာင္း ရင္းမ်ားကို စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း ထား၍ ရွာၾကံေဖာ္ထုတ္၊ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းႏိုင္မွ သာလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏အစားဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ၊ အေနဆင္းရဲျခင္းဒုကၡ၊ဘဝဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡအေထြေထြမွ လြတ္ေျမာက္၊လြန္ေျမာက္ ႏိုင္မည္ဟု ခံယူမိပါသည္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားရွိသင့္သေလာက္ရွိေနရေသာ္လည္း အျခားအျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါ က ေတာ္ေပေသးသည္။ လူတို႔ ပေယာဂ ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ေဘးဒုကၡမ်ားက ပို၍မ်ား ေသးသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံတြင္Neo Imperialism နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဝါဒအေၾကာင္း သင္ေလ့ လာဘူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီႏိုင္ငံ ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေဒသျဖစ္ေၾကာင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳဆက္ဆံေနၾကေပသည္။ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဝါဒဆိုသည္မွာ စစ္ေရး နည္းျဖင့္ စြက္ဖက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ စီးပြား ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယေန႔ေခတ္ တြင္ အသံုးအဝင္ဆံုးျဖစ္သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊လူ႕အခြင့္အေရး စသည္ တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ား စြဲမွီ၍ ပူး သတ္ရန္ၾကံရြယ္ေနၾကသည္မွာ ၾကည့္ေသာ သူျမင္၏ျဖစ္ပါသည္။
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဥပမာျဖင့္ဆိုရေသာ္ အင္ အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား က်ားေခ်ာင္းေခ်ာင္းေနၾက သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ႏြားကြဲမည္နည္းဆိုသည္ ကိုၾကည့္ေန၊ ေခ်ာင္းေနၾကသည္ဟု ပင္ဆို ခ်င္မိပါသည္။
ဆိုရေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဘးဒုကၡေတြ႕မည့္အေၾကာင္းတရားေပါင္း မ်ားစြာရွိေပသည္။ မရွိေသးကရွိေအာင္ဖန္တီး ေနၾကသည္ဟု ေတြးမိပါသည္။ အေၾကာင္း တရားဆိုသည္မွာ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းတရားေပါင္းဆံုလာေသာအခါ အေျခအေနတစ္ရပ္၊ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ ေျပာင္းလဲ မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ယင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုလံုး ဆင္းရဲတြင္းမွမ တက္ႏိုင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္၊ မသင့္မျမတ္ေသြးကြဲေနေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္အသက္ေပး ၍ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူမ်ားအျမင္လြဲ၊ အေတြးလြဲ၊ ယံုၾကည္ မႈလြဲမွားေနေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားရွင္းမရေအာင္ ႐ႈပ္ေထြးေနေရး၊ အဆင္မသင့္က ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေရးစသည့္အေထြေထြေသာအေၾကာင္း တရားမ်ားကို ေသးေသးေလးရွိက ႀကီးထြား လာရန္ ဝိေရာဓိအသြင္မွ ပဋိပကၡအသြင္သို႔ ေဆာင္သြားရန္အထိ ေဘးမွရပ္၍လည္း ေကာင္း၊ ပံုစံအမ်ဳိးအမ်ဳိး၊ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္အတြင္း ဝင္ပူးကပ္၍ လုပ္ၾကံေနဖန္တီး ေနသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိပါသည္။
ဆိုရေသာ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ သည္။ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးကိုျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္း တရားေပါင္းဆံုလာေသာအခါ အက်ဳိးတရား တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အာဖရိက တိုက္မွ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံဘဝမွေအးခ်မ္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္ မွာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိေအာင္လုပ္၊ ေတြ႕ေအာင္ရွာ၍ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပံုေဖာ္ႏိုင္သျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏိုင္ငံျဖစ္ရသည္မွာ အားရဖြယ္၊ အတုယူဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ေၾကာင္း က်ဳိးဆက္နိယာမတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ခံယူမိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။