images
UN
UN
ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္ခရီး
ေျမလတ္သား Friday, 12 July 2019
''ေနျခည္မွာ ေရႊရည္ေလာင္း၊ ငါတို႔ စာသင္ေက်ာင္း''ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ရတနာသိုက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးရာ ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္မ်ား ျဖစ္ၾကေပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ အရ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ား သည္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ ဘဝ ကို တစ္ဆစ္ခ်ဳိး ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ အခ်ဳိးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရေပသည္။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ စာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း မ်ားကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၈၅၁၅၂၄ ဦး အနက္ ေအာင္ျမင္သူ၂၆၇၆၉၆ဦးရွိသျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား ႏွစ္ အလိုက္ ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ေပ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏွစ္အလိုက္တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္းမ်ား ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ဆက္တိုက္ ဆိုသလို က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ဂုဏ္ထူးရရွိမႈမွာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ စာသင္ႏွစ္တြင္ ၇၇၅၇၆ ဦးရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ စာသင္ ႏွစ္တြင္ ၄၃ဝ၂၂ ဦးသာရွိသျဖင့္ မ်ားစြာ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
ေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းရ ျခင္းမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေၾကာင့္လား၊ သင္ၾကားေရးစနစ္ေၾကာင့္လား၊ သင္ၾကား သူ ဆရာ ဆရာမေၾကာင့္လား၊ ေမးခြန္း ပုံစံႏွင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရသည့္ နည္းစနစ္ ေၾကာင့္လားဟူ၍ အေသအခ်ာ ေလ့လာ စိစစ္ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ပညာေရးမူဝါဒသစ္အရ ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို တက္သုတ္ ႐ိုက္ၿပီး ေရးဆြဲေနရျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမ မ်ားအား လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ေပး၍ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အပိုင္း၌ အားနည္းျခင္း၊ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ခန္႔ထားေပး ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့ သည့္ ေမးခြန္းပုံစံမ်ားျဖင့္ အံဝင္ခြင္က် မရွိေသးျခင္းစသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ စာသင္ႏွစ္တြင္ စနစ္ေဟာင္း ပုံစံျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး စနစ္သစ္ပုံစံျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရျခင္းသည္လည္း ေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္း က်ဆင္းရျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါရွိခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။ ေမးခြန္းပုံစံသစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား အစမ္းသပ္ ခံမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ေလသလားဟု အေတြး ေရာက္မိသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုစဥ္ကပင္ သခ်ၤာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြား မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ စနစ္ အေျပာင္းအလဲတြင္ သက္သက္ညႇာညႇာ စဥ္းစားေပးလိမ့္မည္ဟု အခ်ဳိ႕က ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္စာရင္း မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေမွ်ာ္မွန္းသလို ျဖစ္မလာခဲ့သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆုံး စီရင္သြားသည့္ သတင္းမ်ားကို ၾကားသိ ရသျဖင့္လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ ဓာတ္ ခိုင္မာရန္လိုသည္။ တိုက္ပြဲတစ္ပြဲ က်႐ႈံးျခင္းသည္ စစ္ပြဲႀကီး တစ္ရပ္လုံး ဆုံး႐ႈံးျခင္းမဟုတ္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ရင္ဝယ္ပိုက္လ်က္ ''ငုပ္မိသဲတိုင္ တက္ ႏိုင္ ဖ်ားေရာက္''ဟူေသာဇြဲျဖင့္ မဆုတ္ မနစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ စစ္႐ႈံး၍ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည့္ စစ္သူႀကီးသည္ ပင့္ကူေလး၏ မေလွ်ာ့ ေသာ ဇြဲကို ေတြ႕ျမင္၍ စစ္ပြဲကို အႏိုင္ တိုက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကို အတုယူၾကရေပ မည္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္က် ဆင္းမႈ မရွိေအာင္ နည္းလမ္းအသြယ္ သြယ္ျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သင့္ေပသည္။


တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားေသာ္ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌မူ ေအာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္။ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္း(ေအာင္ဆန္း သူရိယလွေသာင္းေက်ာင္း)က ေအာင္ ခ်က္ ရာႏႈန္း ၈၈ ဒသမ ၁၅ ျဖင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေအာင္ခ်က္အျမင့္မား ဆုံး (ပထမ)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ မြန္ ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ေအာင္ ခ်က္ ရာႏႈန္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်ဴရွင္မ်ား သင္ယူႏိုင္ခြင့္ ရၿပီး နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘာသာစကားပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အားနည္း ခ်က္ရွိႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ေလး တစ္ခုက ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံးရရွိသည္မွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေျဖဌာနမ်ား အတြက္ စံျပဳဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ ျပည္ထဲ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အက်ဥ္း စခန္းအသီးသီးမွ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ စာသင္ ႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ကိုးခုမွ ဝင္ ေရာက္ ေျဖဆိုသူ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္း သူ ၁၇၁ ဦးအနက္ ၉၄ ဦး ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္းမွာ ၅၄ ဒသမ ၉၇ ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပ်မ္းမွ် ရာႏႈန္း၏ အထက္တြင္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သူ မ်ားအနက္ သုံးဘာသာ ဂုဏ္ထူး ေလးဦး၊ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူး ၁၆ ဦးႏွင့္ တစ္ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရသူ ႏွစ္ဦး ပါဝင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေစတနာ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကား ျပသမႈအေပၚ၌သာ အဓိက မွီခိုအားထား ရၿပီး ျပင္ပေနသူမ်ားကဲ့သို႔ က်ဴရွင္တက္ ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိၾကေပ။ ယင္းကဲ့သို႔ ေသာ အေျခအေနတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကသနည္းဆိုေသာ အခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္သင့္ေပသည္။ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားမွာ ဘဝေပး အေျခအေနအရ ရွင္သန္ လြတ္ေျမာက္ လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပျခင္း၊ စာသင္ၾကား ေပးမႈအေပၚ၌ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈျမင့္မားျခင္း ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းတို႔သည္ အေရးပါသည့္အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု သေဘာရရွိေပသည္။
အမ်ဳိးသားေရးဆရာေတာ္မ်ား ဦးစီး ဖြင့္လွစ္ေသာမေဟာ္သဓာအခမဲ့ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာလည္း စံျပဳထိုက္ သည့္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၇၇ ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ၁၁ဝ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္းမွာ ၇၆ ဒသမ ၃၉ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးမွတစ္ဆင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းစာေမးပြဲသုိ႔ ၁၃၈ ဦးဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုခဲ့ရာ ၃၁ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္း ေကာင္းမြန္သည့္ေက်ာင္းမ်ား၏ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မား ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ေက်ာင္းအလိုက္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္း မြန္ျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လိုက္နာမႈျမင့္ မားျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားျပသမႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားျခင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္လိုစိတ္ ျပင္းျပျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းျခင္းအစ ရွိေသာ စိတ္ဓာတ္-စည္းကမ္း-ပညာတည္းဟူေသာ စံမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါမူ မိဘဆရာ ေက်ာင္းသား သံုးပြင့္ဆိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္း သားမိဘဆရာအသင္းမ်ားကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားေစသင့္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းသား မိဘဆရာ
အစည္းအေဝးႏွင့္ ပညာရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲ မ်ားကို စာသင္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္နီးမွ စတိသေဘာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ စာသင္ႏွစ္အစ တြင္ က်င္းပမွသာ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အၾကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆုရရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ျမင္ၿပီး အတုျမင္-အတတ္သင္ဆိုသကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ မ်ားကို ႏိႈးဆြေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္ေပ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ဘဝအတြက္ အခ်ဳိး အေကြ႕ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေအာင္သူမ်ားအနက္ အထက္တန္းပညာကို ဆက္လက္ဆည္းပူးသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အေျခအေန မေပးသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားမ်ားအရ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္တက္ ေရာက္သင္ယူလိုသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ ေရာက္ သင္ယူႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား မရွိေသး ေပ။ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကား ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ ေန႔တက္ ေက်ာင္းသား (Day Student)ရာခုိင္ႏႈန္း ၄ဝသာ ရွိၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ မွာ အေဝးသင္အျဖစ္ စာေပး စာယူသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ယူေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တကၠသိုလ္အသီးသီးသို႔ တက္ေရာက္သင္ၾကား ေရးမူအရ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ အမ်ားစုမွာ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ ေရာက္သင္ၾကားရမည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေပ သည္။ သို႔ျဖစ္၍အေရအတြက္အရ တိုးပြားလာမည့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဘြဲ႕ရသူမ်ားအား အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အလုပ္အကိုင္မ်ားခန္႔ထားရာတြင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ဘြဲ႕ယူသူမ်ားအား အရည္အေသြး ျမင့္မားသူမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ႏိုင္ မည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ တစ္ေျပးညီ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕က ဆက္လက္ပညာ သင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ ဘဝခရီးလမ္းကို ျဖတ္ကူးၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ဆက္လက္ေျဖဆိုရမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစေကာင္းမွအေႏွာင္းေသခ်ာဆိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ လာ မည့္တိုက္ပြဲအတြက္ အသင့္အေနအထား၌ ရွိေန ေအာင္ ႀကိဳတင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားၾကရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေပသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါမူ ႏုိင္ငံေတာ္၏သား ေကာင္း ရတနာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအေန ျဖင့္ ''ငုပ္မိသဲတိုင္တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္'' ဟူေသာ ဇြဲလံု႔လကို အရင္းတည္ကာ မိမိတို႔လိုရာ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရ ေပသည္။