images
UN
UN
ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Tuesday, 23 July 2019
ဝက္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ တုပ္ေကြး ေရာဂါသည္ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ ပြားေစသည့္ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး'ေအ'အမ်ဳိး အစားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား၍ ဝက္သတၱဝါ မ်ားထဲတြင္ လွည့္လည္လ်က္ရွိေသာ ေရာဂါပိုးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဗုိင္းရပ္(စ္) ေရာဂါပိုး၏ တျခားအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ ေသာ အိတ္(ခ်္)ဝမ္းအင္န္ဝမ္း၊ အိတ္(ခ်္) ဖိုက္အင္န္တူး၊ အိတ္(ခ်္)ဝမ္းအင္န္တူး ပိုး မ်ားသည္လည္း ဝက္သတၱဝါမ်ားထဲ တြင္ လွည့္လည္လ်က္ရွိပါသည္။
အာရွေဒသအတြင္းတြင္ အိတ္(ခ်္) ဝမ္းအင္န္ဝမ္း၊ အိတ္(ခ်္)ဖိုက္အင္န္တူးႏွင့္ အိတ္(ခ်္)ဝမ္းအင္န္တူး ဗိုင္းရပ္(စ္)အမ်ဳိး အစားမ်ား ဝက္သတၱဝါမ်ားထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ဗိုင္းရပ္(စ္) ေရာဂါပိုးအေနျဖင့္ အျခားသတၱဝါမ်ား ျဖစ္ေသာ ၾကက္ဆင္၊ ေျမြပါႏွင့္ လူတို႔ ကိုလည္း ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေစပါ သည္။
ဝက္သတၱဝါမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားေသာ္လည္း ေသဆုံးမႈ ႏႈန္း နိမ့္က်ေသာေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေရာဂါ၏ေသဆုံးႏိုင္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ဝက္ကေလးမ်ားတြင္ ႀကီးထြားႏႈန္းနည္း ေစသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္ ေစသည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားပါက သဏၭာန္လကၡဏာမ်ားအေနျဖင့္ ဝက္မ်ား တြင္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ငိုက္ျမည္းေနျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္မ်က္ရည္ယို ျခင္း၊ မ်က္ခမ္းမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္းႏွင့္ ဝက္မမ်ားတြင္ သေႏၶသားပ်က္က်ျခင္း တို႔အား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေခ်ာင္းဆိုး သည့္ သဏၭာန္လကၡဏာအား ဝက္မ်ား၌ အဖ်ားေပ်ာက္ခါနီးတြင္ ေတြ႕ရွိရ၍ ကိုယ္ ခႏၶာအပူႏႈန္းအေနျဖင့္ ၁ဝ၅ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္ေက်ာ္အထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ တြင္ ကုသမႈအေနျဖင့္ ဝက္မ်ားတြင္ဖိစီး မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ အဖ်ားက်ေဆးမ်ား တုိက္ေကြၽး ထိုးႏွံျခင္း၊ ဝက္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သေရြ႕ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္ ထားရွိေပးျခင္း၊ တျခားတစ္ ဖက္မွ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ား မျဖစ္ ေစရန္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးရန္ လို အပ္ပါသည္။
ေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း ေရာဂါ ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေန ျဖင့္ ဇီဝလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဝက္ျခံတြင္းသို႔ လူမ်ား၊ ငွက္ မ်ား၊ ၾကက္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာေရမ်ား သုံးစြဲမႈ အား ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ဝက္ျခံအတြင္း ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္ေကာင္ေရပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ ပါသည္။

ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ အေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္အခ်ိန္မွ သဏၭာန္ လကၡဏာျပသသည့္အခ်ိန္အထိ ေရာဂါ ငုပ္ခ်ိန္ကာလမွာ တစ္ရက္မွ သံုးရက္ အတြင္းျဖစ္၍ ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ ဝက္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ထားသည့္ ကာလမွာ သံုးလအထိၾကာရွည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကို ကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေဆး အေန ျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ဗိုင္းရပ္(စ္) ေရာဂါပိုးအမ်ဳိးအစားအလုိက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ဗိုင္းရပ္(စ္)ေရာဂါပိုးအမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး သံုးမ်ဳိးေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရိွပါသည္။
ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ဗိုင္းရပ္(စ္) မ်ား၏ ရွင္သန္ႏိုင္မႈကို အားနည္းေစ သည့္ အခ်က္မ်ားအားၾကည့္ပါက ပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ရိွသည့္ အပူခ်ိန္၊ ပီအိတ္(ခ်္) ႏွင့္ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၏ တည္ရိွေနမႈ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ ၅၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၃၃ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္၊ ပီအိတ္(ခ်္)နိမ့္က် ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္(စ္) ပိုး၏ လႈပ္ရွားမႈ အားေလ်ာ့နည္းေစပါ သည္။ ေရာဂါကာကြယ္မႈအတြက္ အသံုး ျပဳႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားအျဖစ္ ဆိုဒီယမ္ဟိုက္ပိုကလို႐ိုဒ္၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ မွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း ရိွ အက္သေနာေဖာ္မလင္၊ ဖီေနာအမိုး နီးယမ္းတို႔အား အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္(စ္)ေရာဂါပိုးသည္ အစားအစာ စားေသာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ႏိုင္မႈ မရိွပါ။ ဝက္သားမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ စား ေသာက္ပါက ဝက္သားမ်ား၏ အတြင္း အပူခ်ိန္အား ၁၆ဝ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ အထိ အပူေပးပါက ဗိုင္းရပ္(စ္) ေရာဂါ ပိုးကို ေသေစႏိုင္သကဲ့သို႔ တျခား ဘက္ တီးရီးယား ေရာဂါပိုးမ်ားကိုလည္း ေသေစႏုိင္ပါသည္။ ဗိုင္းရပ္(စ္)ေရာဂါပိုး ကို အားနည္းေစရန္ အပူေပးျခင္း ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အပူခ်ိန္ ၅၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁ဝ၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အတြင္း အနည္း ဆံုး မိနစ္ ၆ဝ အပူေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ကုသ မႈ၊ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သိရိွႏိုင္ပါရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အိုဟိုင္းဟိုးျပည္နယ္ တကၠသိုလ္အစား အစာ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရး ဗဟိုဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွ ခ်က္မ်ားအား သိရိွႏိုင္ပါရန္ စုစည္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။