images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္စတစ္စ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာေနေသာ ဗဟုယဥ္ေက်းမႈဝါဒ
ဒဂုံသန္းျမင္႕ Friday, 26 July 2019
ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းက ''သင္႐ိုးညႊန္း တမ္းေတြေရးဆြဲတဲ့အခါ ျမန္မာစာႏွင့္ သမုိင္းလိုဘာသာရပ္ေတြမွာ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြေစမယ့္၊ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ မယ့္ကဗ်ာေတြ၊ စာရိတၱကို အေထာက္ အကူျပဳမယ့္စာေတြ၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ဓာတ္ကိုပ်ဳိးေထာင္ေပးတဲ့ စာေတြထည့္သြင္း ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္'' ဆိုတဲ့ေျပာစကား ကို ဖတ္မိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြင္းသို႔ အခ်ဳိ႕ အခ်ဳိ႕ေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းသို႔ တစ္စတစ္စ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ထင္ျမင္ေနေသာ ဗဟုယဥ္ေက်းမႈဝါဒ (Multiculturalism)အေၾကာင္းကို သတိရ မိပါသည္။
မိမိခံယူခ်က္၊ ယူဆခ်က္မွာ ဤ ဗဟု ယဥ္ေက်းမႈဝါဒ(ၾကူအငခကူအကမေူင်ာ)သည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဝါဒ((Neo Imperialism)) ၏ ပံုစံတစ္မ်ဳိးအတြင္းသားရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္မ်ဳိး၊ အႏွစ္သာရမူဝါဒတစ္မ်ဳိးပံုေဖာ္ ဖန္တီးထားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဝါဒတစ္ရပ္ ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ထားပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသက္သက္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတို႔ ၏လူမ်ဳိးစုေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးတန္းတူ ျဖစ္ေရးစသည္မ်ား အဓိကအားျဖင့္ပါဝင္ ေနၿပီး လူငယ္ထုအတြင္းအလြယ္တကူ ဝင္ ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာတို႔ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဝါဒ(ism)တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူမိ ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာသင္စဥ္က သမုိင္း အဓိကဘာသာရပ္၏ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ''နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ''(Imperialism)အေၾကာင္း သမိုင္းပါေမာကၡဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ သင္ပါ သည္။ ပါေမာကၡဆရာႀကီးက ''နယ္ခ်ဲ႕ ဝါဒ''(Imperialism)အေၾကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ရာတြင္ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ (Neo Imperialism)အေၾကာင္းကို ဦးစားေပး၍ ႏွစ္လံုးေပါက္အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ ေက်ာင္း သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ၾကြယ္ဝ ေစရန္ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ မွတ္သားမိသည္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ဗဟုယဥ္ေက်းမႈဝါဒ (Multiculturalism) ႏွင့္ဆက္စပ္ၾကည့္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပ ပါမည္။
အက်ဥ္းအားျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္သည္ ၁၆၄ဝ-၁၆၈၉ အဂၤလန္သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ ၏အာဏာကို ေတာ္လွန္မႈ အဂၤလိပ္အေရး ေတာ္ပံုမ်ား၊ အေမရိကန္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး စစ္ပြဲႀကီး၊ ျပင္သစ္အေရးေတာ္ပံု၊ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးစသည္တို႔ သည္အရင္းရွင္စနစ္၏ အစပင္ျဖစ္ေလ သည္။ ဘူဇြာဓနရွင္တို႔ေခတ္ေျပာင္းေတာ္ လွန္ေရးသည္ အရင္းရွင္စနစ္(capatilism) ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု စည္း႐ံုးရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုရ ေသာ္ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူကိုအေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး စနစ္ဟူ၍ ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အရင္းရွင္စနစ္၏ အတြင္းသ႐ုပ္မွာ အျမတ္အစြန္း(Profit) ရရွိေရးသာ အဓိက ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္အားအေပၚမွာလည္းေကာင္း၊ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈအေပၚမွာ လည္းေကာင္း အျမတ္ အစြန္းရရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ထုတ္ ယူသည္။ ေခါင္းပံုျဖတ္ေလသည္။
အရင္းရွင္တို႔သည္၄င္းတို႔အက်ဳိးအတြက္ ၄င္းတို႔၏အရင္းရွင္စနစ္ႀကီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ အရင္းရွင္အစိုးရ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဒီမိုကေရစီအစုိးရစနစ္ကို က်င့္သံုးလာသည္။ အရင္းရွင္တို႔၏ဒီမိုက ေရစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႕ကုိယ္စား လွယ္ဆိုသည္မွာ ဟန္ျပအားျဖင့္ ျပည္သူ ကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အရင္းရွင္တို႔၏ေငြေၾကးအကူအညီအပံ့အပိုး ျဖင့္ျဖစ္လာသည့္အစိုးရပင္ျဖစ္ေပသည္။

ပထမကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အရင္းရွင္တို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္(Imperialism) ႀကီးသည္လည္း အရင္းရွင္အခ်င္းခ်င္း နယ္ေျမလုစစ္ပြဲမ်ားဖန္တီး၍ ေလာဘ ေဇာတိုက္လာၾကေလသည္။ အရင္းရွင္တို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္(Imperialism)ကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ စစ္ခင္း၍ နယ္ေျမလုလာၾကေလသည္။
ထိုအခါ အရင္းရွင္အစိုးရကစစ္ေရးအရ နယ္ခ်ဲ႕သည္ပူးတြဲ၍ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့အကူအညီေပး၍ ကုန္ ၾကမ္းရရွိေရး၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး၊ ကိုလိုနီ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သိမ္းပိုက္နယ္ခ်ဲ႕လာခဲ့ေလ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္အေရွ႕ကမၻာျခမ္း တစ္ခုလံုး ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရႏွင့္ အရင္း ရွင္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႀကီးသည္ ဆယ္စု၊ ရာစု တစ္မွ် ႀကီးမား၊က်ယ္ျပန္႔၊ ထြန္းကား လာခဲ့ ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အရင္းရွင္နယ္ ခ်ဲ႕တို႔၏ရာစုႏွင့္ခ်ီ၍ကြၽန္ျပဳခံခဲ့ရေလသည္။ ဤေခတ္ကို နယ္ခ်ဲ႕စနစ္(Imperialism) ထြန္းကားေသာကာလဟုဆိုသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ထိုစဥ္က နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ (Imperialism)ဆိုသည္မွာ စစ္ေရးအဆိုျပဳ သည့္ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္မိပါသည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ သူ႕ကြၽန္ဘဝက်ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ရပ္လံုး ကို ႏုိင္ငံျခားသား၊ ကုလားႏွင့္အေနာက္ျခမ္း ႏိုင္ငံအုပ္စုတို႔က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထား ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ငယ္စဥ္က မိမိတို႔ ရြာတြင္ လယ္ယာစီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေခ်းလုပ္ ငန္းမ်ားသည္ ခ်စ္တီးကုလားႀကီးမ်ား၏ လက္တြင္းတြင္သာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ လယ္ သိမ္း၊ ယာသိမ္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ ေၾ<ြကးမေက်ပါက သမီးပ်ဳိမ်ားကိုပါ သိမ္း သည့္ေခတ္ ၾကံဳခဲ့ရပါေသးသည္။အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုးေသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ အတူ စက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာကုန္ထုတ္ စြမ္း အားစုမ်ားထြန္းကားလာေသာအခါ အရင္း ရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာ ေလသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း ထြန္းကားတိုး တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္တို႔၏ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံမွာ ''လြတ္လပ္ေသာၿပိဳင္ ဆိုင္ေရးႏွင့္လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အရင္းရွင္စနစ္ သည္ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္လာၿပီး နယ္ေျမမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္လုလာၾကသည္။
၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္အလြန္တြင္ အရင္းရွင္ ႏိုင္ငံႀကီးေျခာက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အဂၤလန္၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ဂ်ပန္တို႔သည္ နယ္ေျမမ်ား ခြဲေဝ ယူထားခဲ့သည္မွ မေက်နပ္ျဖစ္လာသည္။ မွ်တမႈမရွိဟုယူဆလာသည္။ သို႔ျဖင့္ ကိုလိုနီ နယ္ေျမသစ္မ်ား လုလာၾကရာမွ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးဆီသို႔ ဦးတည္လာေလေတာ့ သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္မီ ပထမကမၻာ စစ္ၿပီး အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ ထြန္းကား က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ားလည္း ထြန္းကား က်ယ္ျပန္႔လာေလသည္။ အရင္းရွင္တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒ၊ အလုပ္သမား၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူတုိ႔ ရင္ထဲ တြင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တုိ႔ သည္ ႀကီးမားပ်ံ႕ႏွံ႔ထြန္းကားလာခဲ့ေလ သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ကုိလုိနီကြၽန္ႏုိင္ငံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းခံရသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ေရးဝါဒ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔ က်င္ေရးဝါဒမ်ား ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း၌လည္း ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္း လာခဲ့ေလသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ဤစစ္ ေၾကာင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့လူစြာႀကီး ဘဝမွခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရသည္။ ဤစစ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့လူစြာႀကီးဘဝ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ဤစစ္ေၾကာင့္ပင္ ကုိလုိနီ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သူ႕ကြၽန္ဘဝ ကိုလုိနီလက္ ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္၍ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိး သားႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤစစ္ ေၾကာင့္ပင္Neo Imperialism ေခၚ ေခတ္ သစ္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဝါဒေရးရာ အရ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည့္ေခတ္သစ္သုိ႔ေရာက္ ခဲ့ရေလသည္။
ကုိလုိနီႏုိင္ငံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာ ၾကသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ ဦးေဆာင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္အေပၚ ရြံမုန္းလာသည္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံကုိ ဆင္းရဲသားလူအမ်ားစု၏ အုပ္စုိး ေသာစနစ္ျဖစ္သည့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မ်ားဆီသုိ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ ဝါဒေရး အရ ဦးတည္လာခဲ့ၾကေလသည္။
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည့္ ကိုလုိနီ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကုိ ရြံမုန္း လာခဲ့ၾကသျဖင့္ ထုိႏုိင္ငံမ်ားကုိ ဆက္ လက္၍ ၾသဇာေညာင္းလုိေသာေခတ္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ၊ အေမရိကန္သည္ စစ္ေရး၊ စီး ပြားေရးအရ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ဝါဒေရးအရ လႊမ္းမုိးၾသဇာ ေညာင္းသည့္လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ဝါဒေရးအရ သိမ္းသြင္းျခင္း ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ(Neo Imperialism)က်င့္သုံးလာေလသည္။
ဤနည္းျဖင့္ ကြန္ ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးသြားမည့္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေလသည္။
ဤနည္းတူပင္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ကလည္း အၿပိဳင္အဆုိင္သိမ္း သြင္းစည္း႐ုံးၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ဝါဒေရးရာအရ သိမ္းသြင္းခဲ့ျပန္သည္။ သုိ႔ ျဖင့္ Neo Imperialismဝါဒကုိပင္က်င့္သုံး ၍ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားကုိ ဝါဒေရးအရ ခ်ဳပ္ကုိင္ ႏုိင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း လက္ဝဲ၊ လက္ယာ တုိ႔၏ဝါဒေရးအားၿပိဳင္မႈကုိခံစားရခဲ့ေလသည္။
ဤသို႔ ထိုစဥ္က က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည့္ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္(ဝါဒ)Neo Imperia- lism) မ်ားကို ပါေမာကၡဆရာႀကီးက အေသးစိတ္သင္ျပ၊ ပို႔ခ်၊ ေဆြးေႏြးသြားပါ သည္။ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္အား ျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပးသည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း အတြင္းသားသ႐ုပ္အမွန္ မွာ ဝါဒေရးအရ သိမ္းသြင္းျခင္း၊ ၾသဇာခံ ျပဳျခင္း၊ ၄င္း၏ ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ႀကိဳးဆြဲ ရာကရမည့္ ဝါဒစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔တုိင္ရွင္သန္က်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ Neo Imperialism ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၏ သ႐ုပ္အမွန္မွာ-
Ideo Logical Imperialism ေခၚ ဝါဒေရးရာအရ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တို႔၏ ဝါဒေရးရာအရ အားၿပိဳင္စည္း႐ံုးျခင္းျဖစ္ သည္။ ယေန႔တြင္ အရင္းရွင္တို႔၏ဝါဒေရး ရာအရ ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုးေနသည့္စနစ္မွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဝါဒေရးရာျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္တို႔ ဝါဒမ်ားက်ဆံုး သြားၿပီးေနာက္ ကမၻာကို လႊမ္းျခံဳထားသည့္ နည္းပါးမွ် လစ္ဘရယ္ဝါဒျဖစ္သည္။ က်င့္ စဥ္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္သည္။ လူထုကိုယ္တုိင္က ေရြးခ်ယ္သည့္ လူထု အစိုးရ ဆိုသည္မွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္ သည္။ လူထုအစိုးရဆိုေသာ္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲ တြင္ အစစ္အမွန္ဆင္းရဲသားလူထုအမ်ားစု ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္ဦးမွ်ပင္ မပါဝင္ ေပ။ ကိုယ္စားျပဳသည္ဆိုသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
Military Imperialism စစ္ေရးအားျဖင့္ စြက္ဖက္ျခင္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕သည္ ၾသဇာ လႊမ္း ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကြၽန္း ႏုိင္ငံမ်ားကို အေမရိကန္က ဤနည္းျဖင့္ သိမ္းသြင္းထားသည္။ ကိုယ္တုိင္ ထိပ္တိုက္ မေတြ႕၊ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဗင္နီဇြဲလားအေရး အခင္း၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံအေရးတို႔သည္ ဤ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားကို အနီးကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ ပိုလန္ကိုစစ္ေရး အရနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေထာက္ခံအားျဖည့္ ေပးေနျခင္းျဖင့္ ပိုလန္ကို သိမ္းသြင္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ ထင္သာျမင္သာရိွသည္။အတြင္းသားကိုျမင္ ေအာင္ၾကည့္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ အာရပ္ကမၻာ ႀကီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေနသည္မွာ သင္ခန္းစာယူႏိုင္က ရပါမည္။
Map Imperialism နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ကိုအျငင္းပြားေစရန္ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ျခင္းဟူ၍ဆိုရေပမည္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႀကီး တြင္ ကြၽန္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ား မ်ားစြာ ရွိေလသည္။ ဤတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမ ပိုင္နက္တြင္ရွိသည္ ပါဝင္သည္ဟုတစ္ဖက္ သတ္ဆိုလာျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ တင္းမာမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွစ၍ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္အသိမ္ေမြ႕ဆံုးေသာ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဝါဒမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းCultural Imperialism) ပင္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိလူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ တိုင္း၌ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိေနေသာ္ လည္း ေခတ္၏တိုးတက္မႈ၊ ေျပာင္းလဲလာ မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပားလာေသာအခါ ယဥ္ေက်းမႈအထူးသျဖင့္ ဂီတအကအဆိုအျပစသည့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာယွက္ လာေလသည္။
လူငယ္တို႔၏သဘာဝအရအသစ္အဆန္း မ်ားကိုစမ္းသပ္ျခင္း၊ အတုယူျခင္း၊ တီထြင္ ျခင္းမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္လာၾကရာ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာမ်ား ကို ခံုမင္လာ၊ တြယ္တာလာ၊ လက္ေတြ႕ ခံယူလုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား ေမွးမွိန္လာေလ သည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ အေနာက္ တိုင္း ဂီတအႏုပညာကို လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဂီတအႏုပညာမ်ား ေမွး မွိန္လာေလသည္။ ဟစ္ေဟာ့မ်ား၊ ရက္၊ ေပါ့မ်ား၊ ီျ မ်ားကို လူငယ္အားလံုး နီးပါး ျမတ္ႏိုးတြယ္တာ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္လာ ၾကသည္။ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါး တန္ဖိုးထားလာၾကေလသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာ့ဂီတအႏုပညာကို လူငယ္မ်ားစိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။ တန္ဖိုး မထားေတာ့ပါ။ မ်ားမၾကာမီ တိမ္ျမဳပ္သြား မည္။ မ်ားမၾကာမီ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့ မည္။ယခင္ကာလမ်ားက ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး မူဝါဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမရွိေတာ့ပါ။ ေနာင္ျမန္မာ့ဂီတအႏုပညာ ကို အ႐ုပ္ေရးျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
လူ႕သဘာဝအရ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ ပါေနသျဖင့္ ျမန္မာ့ဂီတအႏုပညာသာမက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတစ္ရပ္လံုးပင္စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ဤလူငယ္မ်ားကို အေနာက္က်ားငစဥ္းလဲမ်ားက ေကာင္းစြာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥတြင္ အသံုးခ်သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုပင္ျမန္မာတို႔၏ အဆံုးအမ ျဖစ္ေသာ ဟီရိၾသတၱပၸဆိုသည္မွာ ဘာမ်ား လဲဟုလူငယ္တုိ႕ေမးလာၾကသည္။ အေနာက္ တိုင္းယဥ္ေက်းမႈကို အထင္