images
UN
UN
ဒီမုိကရက္တစ္ ဦးတည္ရာ ႏွင့္ ေသြဖည္ သြားႏုိင္ေသာ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 30 July 2019
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဟု သတ္ မွတ္ကာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအေပၚ ႏုိင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျပစ္တင္ေဝဖန္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိအစိုးရ ၏ ပံုရိပ္ပိုင္းက်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ပါ ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က စစ္ေရးလႈပ္ ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကိုင္စြဲထား ေသာ ရပ္တည္ခ်က္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆိုရ ဖြယ္ရွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း ၌ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၂ဝျပည့္ ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုခန္႔ ရရွိသည့္အႏိုင္ရလဒ္မ်ဳိးပိုင္ဆိုင္ မွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဆက္ လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ကာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ ပါက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ က မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္မည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အရင္း အႏွီးႀကီးမားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ အား ပစ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ မ်ားအား ဦးစားေပးက်င့္သံုးမႈျပဳလုပ္လာ ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈမ်ားကို အသားေပးသည့္ မူဝါဒမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားမွ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာမည္ဆိုေသာ ေမးခြန္း အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးအေၾကာင္းအရာ မ်ားျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိး သားေရးကို အေျခခံအက်ဆံုးမူဝါဒအျဖစ္ ကိုင္စြဲထားသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား မျဖစ္ ပြားေရးတို႔ကို ဦးစားေပးစဥ္းစားၿမဲျဖစ္ သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စည္းကမ္း ျပည့္ဝသည့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုေသာ စကား လံုးသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး က႑တြင္ လႊမ္းမိုးထားရန္ႏွင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရန္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားအား ကိုယ္ စားျပဳျခင္းမရွိဟု ဆိုရဖြယ္ရွိသည္။
အမ်ဳိး သားလံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္ စတီက်ဳရွင္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ခ်ိန္ညိႇမႈျပဳ လုပ္ရာ၌ ေပၚထြက္လာေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ၾကား၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈအနည္းငယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အင္အား ႀကီးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းအေပၚ မွီခိုေနမႈ မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အေရးယူပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားေစရန္ တြန္းပို႔သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပါ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ အထီးက်န္ ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ကုန္ သြယ္မႈက႑၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၊ သံ တမန္ဆက္ဆံေရးက႑၊ စစ္လက္နက္ ဝယ္ယူေရးက႑မ်ားတြင္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းကိုသာ မီွခိုအားထား ရသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ဆိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးက႑ မ်ားတြင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္အေရးယူပိတ္ဆို႔ မႈအမ်ားစု ဖယ္ရွားသြားခဲ့ျခင္းက ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚမည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာ ေစခဲ့သည္။
(Ref; Myanmar’s Democratic Backsliding in the Struggle for National Identity and Independence By Jonathan T. Chow)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)