images
UN
UN
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ႀကီး၏အရည္အေသြးကုိ ဒီအစီရင္ခံစာကုိၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္ နာယကႀကီးတာဝန္ေပးထားတာကတျခား လုပ္ေနတာကတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိပါ
Wednesday, 31 July 2019
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မိတီၴလာၿမိဳ႕နယ္ က ေဒါက္တာေမာင္သင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ '' ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ ဦးတည္ ခ်က္ႏွင့္တာဝန္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ ရွိ/မရွိဆုိတဲ့ ႐ႈေထာင့္ ကေန ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဤ (၄၅) ဦးေကာ္မတီကုိ နာယက ဖြဲ႕စည္းေပးစဥ္ကတည္းက ''ဦးတည္ ခ်က္၊ တာဝန္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း၊ ရပိုင္ခြင့္၊ သက္တမ္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ''ဆုိၿပီးဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တာ ပါ။ အဲဒီမွာ အဖြဲ႕၏ဦးတည္ခ်က္(၅)ရပ္ ႏွင့္တာဝန္ ၁၄ခ်က္ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဦးတည္ခ်က္(၅)ရပ္ထဲမွာ ဒုိ႔တာဝန္အေရး သုံးပါး မပါဝင္ျခင္းဟာ ေဆြးေႏြးရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အၾကံျပဳရန္ မလုိလုိ႔လား ဒါမွမဟုတ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး ေလာက္ အေရးမပါလုိ႔လားဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။
ယခုႏွစ္ဇူလုိင္လ ၁၅ရက္ေန႔ကတင္ သြင္းခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာဟာ ဦးတည္ခ်က္ (၅)ရပ္ကုိေပါက္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသလားဆုိတာကုိ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီး မ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ေစလုိပါ တယ္။ ယခုအစီရင္ခံစာအပုိဒ္(၃)မွာ ေတာ့ ဦးတည္ခ်က္(၅)ရပ္ကုိ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါ တယ္။
ဦးတည္ခ်က္(က)တြင္ - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဒီမုိ ကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းရွိေစ ရန္၊ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္၍ ဆန္႔က်င္ကြဲ လြဲမႈမရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာေစရန္၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ တုိ႔အတြက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စ နစ္ႏွင့္အညီ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးလုိ႔ပါရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစီရင္ ခံစာအပုိဒ္ အပုိဒ္(၄)မွသည္ (၁၈)တုိ႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ ဘယ္အခန္းတြင္ ဘယ္ ႏွစ္ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ အသစ္ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ သည့္ ပုဒ္မႏွင့္ပုဒ္မခြဲအေရအတြက္ ဘယ္ ေလာက္သာပါရွိၿပီး အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္း မရိွသည့္ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲက ဘယ္ေလာက္ ဟုသာ စုစည္းမွတ္တမ္းတင္ထားတာ ေလာက္ကိုသာေတြ႕ရပါတယ္။
ဦးတည္ခ်က္ (က)မွာပါတဲ့
(၁) ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ ျခင္းမရိွတဲ့ ပုဒ္မက ဘယ္ႏွခု
(၂) ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္၍ ဆန္႔က်င္ကြဲ လြဲမႈမရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဘယ္ေလာက္
(၃) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက ဘာေတြ လဲဆိုတာေတြႏွင့္
ဦးတည္ခ်က္ အပိုဒ္ (ခ)ပါ
(၁) မ႑ိဳင္သံုးရပ္အျပန္အလွန္ ထိန္း ေက်ာင္းမႈ
(၂) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ
(၃) လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးတို႔ကို အစီရင္ခံစာ၏ မည္သည့္ေနရာမွ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ သို႔ပါ၍ ယခု ''အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ (၃)တြင္ ဦးတည္ခ်က္ (၅)ရပ္ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္''
ဆိုတာဟာ အေျပာတျခား အလုပ္တစ္ ျခားျဖစ္ေနပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
နာယကႀကီးအေနျဖင့္ဖြဲ႕စည္းအမိန္႔၏ အပိုဒ္ (၃) တာဝန္မ်ား (ဂ)တြင္ ''ဒီမိုက ေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ျခင္း မရိွဘဲ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး ေလ့လာသံုးသပ္ရမယ္''လို႔ တိတိက်က် တာဝန္ေပးအပ္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္
အစီရင္ခံစာတြင္ အထက္ပါသံုးသပ္ခ်က္ မ်ား မပါဝင္ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)မွာ ဒီမို ကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔မညီေသာ ေရွ႕ေနာက္ဆန္႔ က်င္ကြဲလြဲေနေသာပါတီစံုဒီမိုကေရစီေဖာ္ ေဆာင္ရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ''မရိွဘူး'' ''မပါ ဘူး''လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလိမ့္မယ္။
အလားတူပင္ ဦးတည္ခ်က္ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ကို အစီရင္ခံစာတြင္ လံုးဝမေတြ႕ရပါဘူး။ နာယကႀကီးက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၏ အပိုဒ္ (၄) အပိုဒ္ခြဲ (က)မွသည္အပိုဒ္ခြဲ(ဆ)အထိ အထက္ ပါ ဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္ကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းမရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) မွ (၁၅) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (၁) မွ (၅) အထိ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အႀကံျပဳေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ သည္လည္း ဦးတည္ခ်က္ (၅) ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အႀကံျပဳ ရတယ္ဆိုတာကိုလည္းလံုးဝေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁၄) ပါတီ၊ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသမွ်ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အဆင့္သာရွိ ၿပီး အစီရင္ခံစာ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ လံုးဝကင္းေဝးေနပါတယ္။
ထို႔အတူ အစီရင္ခံစာ၏ သံုးသပ္ ထားခ်က္မ်ားသည္လည္း ဦးတည္ခ်က္ (၅) ရပ္ကို အေျခခံမႈကင္းကာ မူေဘာင္ အျပင္ဘက္မွသာ လိုသလိုဆြဲ၍ သံုးသပ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္အစီရင္ခံစာ၏'သေဘာထားမွတ္ ခ်က္အပိုဒ္တြင္လည္း ျပင္ဆင္ေရး ပူး ေပါင္းေကာ္မတီသည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈)ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ေရးဆြဲရန္' လို႔ပါရွိပါတယ္။ ယခုေလ့လာသည့္ အစီ ရင္ခံစာသည္ပင္လွ်င္ ဦးတည္ခ်က္(၅) ရပ္ကို တိတိပပ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အစီ ရင္ခံစာျဖစ္ေနေသးလွ်င္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ဆက္လက္ေရးဆြဲ ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္လည္း ယခုလို ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ အလြန္အလွမ္းေဝးသည့္ ဥပေဒမူ ၾကမ္းတစ္ခုသာ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာနာယကႀကီးခင္ဗ်ာ-
အထက္ပါကဲ့သို႔ နာယကႀကီးက ဖြဲ႕စည္းေပးစဥ္က တိတိက်က် သတ္မွတ္ ေပးလိုက္သည့္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ မ်ားကို ပီျပင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ သည့္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က ဘာေၾကာင့္ လက္ခံခဲ့ပါသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျဖန္႔ေဝၿပီး၊ ေဆြးေႏြးေစျခင္းဟာ 'ကိုယ့္ အထုပ္ကိုယ္ ေျဖျပသလို သေဘာမ ေရာက္ေနဘူးလား' စသည့္ေမးခြန္းေတြ ေမးစရာျဖစ္လာပါၿပီ။ အခုေတာ့ ပယ္ ဖ်က္လို႔မရေတာ့ပါ။ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ႀကီး အရည္အေသြးကို ဒီအစီရင္ခံ စာကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္သာတဲ့ လူေတာ္ျပည္သူေတြက အဂတိတရား(၄) ပါးကင္းရွင္းစြာျဖင့္ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ-
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနျဖင့္ေတာ့ နဂိုကတည္းက ဒီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟာ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါလို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာ ေၾကာင့္မို႔ နာယကႀကီး တာဝန္ေပးထား တာကတျခား လုပ္လာတာက တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည့္ ဒီအစီရင္ခံစာကို လက္ခံႏိုင္ စရာမရွိပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဟာ ပိဋကတ္သံုးပံု မဟုတ္သျဖင့္ ျပင္ရ လိမ့္မယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစဥ္ တစိုက္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ဒီလႊတ္ေတာ္ မွာ လက္ေတြ႕တင္သြင္းခဲ့တဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ ဥပေဒျပဳကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပင္တာကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီသာ ျပင္သင့္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို ကန္႔ကြက္ပါ ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားရင္း နိဂံုး ခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။