images
UN
UN
ကမၻာ့ရြာႀကီးထဲက ျမန္မာ႕အိမ္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးအေျခအေန
ဝင္းေမာင္(ေဘာဂေဗဒ) Saturday, 03 August 2019
ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ အနိမ့္အျမင့္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္လ်က္ရိွသည္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါ မည္။ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အံ့မခန္းတိုး တက္မႈမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးစန္း ပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ားၾကံဳ ေတြ႕ၾကရေသာ္လည္း လံု႔လႏွင့္ ပညာ ၾ<ြကယ္ဝေသာ လူသားမ်ားက ေျဖရွင္း လ်က္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအဆက္မ ျပတ္ရခဲ့ၾကပါသည္။
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအစ ေရေႏြးေငြ႕က
ကမၻာ့စီးပြားေရး အံ့မခန္းတိုးတက္ မႈသည္ ပထမစက္မႈေတာ္လွန္ေရးက စသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ၁၈ရာစုပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ေရေႏြးေငြ႕စြမ္းအင္သံုးစက္မ်ား ကို တြင္က်ယ္စြာသံုးစြဲရာက စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ထြန္းကားလာၿပီး အမ်ားအစား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း ေရေႏြးေငြ႕စြမ္းအင္သံုး မီးရထား၊ မီးသေဘၤာမ်ား၊ ေပၚထြန္း ခဲ့ရာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ၿပိဳင္လ်က္ လိုက္ ဖက္ညီေသာ ကုန္သြယ္ေရးကို ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္း ကုန္ေခ်ာသယ္ ပို႔မႈက ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္မႈကို အေလးထားအျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထုတ္ လုပ္စြမ္းအင္မ်ားတိုးတက္မႈရခဲ့ၾကပါ သည္။ ထိုစဥ္က ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းရိွ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါစေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ စက္မႈအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အစပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
စီးပြားတိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား က ကုန္ၾကမ္းအတြက္ နယ္ပယ္သစ္ရွာ ေဖြမႈႏွင့္ ကုန္ေခ်ာျဖန္႔ျဖဴးရာနယ္သစ္မ်ား ရွာေဖြမႈတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ အလားတူ လက္နက္သစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္သစ္မ်ားေပၚေပါက္ကာ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြၽန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သခင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အနိမ့္အျမင့္ကြာ ဟမႈျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကုန္ ၾကမ္းမ်ားစရိတ္နည္းနည္း လုပ္အားခ စရိတ္နည္းနည္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရကာ ထြက္ရိွလာေသာ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို ေစ်းျမႇင့္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာႏိုင္ငံမ်ားကြာဟ မႈ ပိုမိုမ်ားခဲ့ၾကရပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ ခါးသီးေသာအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ ယင္းျဖစ္ စဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကြၽန္ႏိုင္ငံ အျဖစ္သာ ရပ္တည္ခဲ့ရပါသည္။ သမုိင္း သည္ ႐ိုင္းခဲ့ၿပီး ရင္နင့္ဖြယ္ခါးသီးမႈမ်ား လည္း ခံစားခဲ့၊ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ၾကရပါသည္။


စုစည္းမႈအားႏွင့္ နည္းပညာျမင့္မား လာေသာ ကမၻာ
ကမၻာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈသည္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔က ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ခဲ့ သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ညႊန္းခဲ့ပါ သည္။ စက္မႈနည္းပညာ သိသာစြာတိုး တက္မႈအျပင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT)သည္လည္းတိုးတက္မႈစခဲ့ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာသည္ကမၻာႀကီး ကို ရြာႀကီးသဖြယ္က်ဥ္းေျမာင္းေစခဲ့ၿပီး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟု ေခၚေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာဆက္စပ္မႈအား ေကာင္း မြန္စျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကလည္းထပ္မံအရိွန္ အဟုန္ျမင့္တုိးတက္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံတကာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ေကာ္ပို ေရးရွင္းႀကီးမ်ားအသြင္ အမ်ားအျပားျဖစ္ ထြန္းလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွ(မူလ) ငါးႏိုင္ငံသည္လည္း ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မား လာျခင္းတန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ကမၻာ့ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ ကိုလုိက္ပါစီးနင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ပို၍ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာၾကၿပီး မလိုက္ပါ ႏိုင္ဘဲ ေနာက္က်န္ႏုိင္ငံမ်ားအဖို႔ ပိုမိုဆင္း ရဲမႈဒဏ္ခံၾကရပါသည္။ယင္းျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ျမန္မာမိသားစုသည္ေနာက္က်န္ခဲ့ပါသည္။
ဆက္စပ္မႈပို၍အားေကာင္းလာေသာ ကမၻာ့ရြာႀကီး
ကမၻာ့ရြာႀကီးအတြင္း ၁၉၈ဝျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ကမၻာ့အရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ျဖန္႕ခြဲကာလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေျပာင္း ေရႊ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ၾကရပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကအသံုး စရိတ္တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီးအရင္း အႏွီးမ်ားပိုမိုအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအဆင့္ျမင့္လာၿပီး အက်ဳိး အျမတ္ရရိွကာ၊ သုေတသနႏွင့္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ယင္း သို႔ေပၚေပါက္မႈမ်ားထဲတြင္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ နည္းပညာသစ္မ်ားရိွစတုိင္သစ္မ်ား၊ထုတ္ ကုန္အသစ္အဆန္းမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအား ေကာင္းေသာ ဖန္တီးခ်က္မ်ားေပၚထြန္းလာကာ ကမၻာ့ အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္မႈ၊ဝန္ေဆာင္မႈျမင့္မား လာေသာ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈအစီအစဥ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါမည္။ ကုန္ၾကမ္းမွသာမန္ ကုန္ေခ်ာသာမကတန္ဖိုးျမႇင့္(value ad-ded)ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးစနစ္၊ ဘဏ္ စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ားလည္း ေပၚလာခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ သစ္(ICT)ႏွင့္ ဆက္စပ္တိုးတက္ႏုိင္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ျမန္မာမိသားစုသည္ ကမၻာ့ရြာ ႀကီးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ ေနာက္ပိုင္း ေနရာတြင္သာ ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။
စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား
ကမၻာႀကီးသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးက်ပ္ တည္းမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရမႈလည္း ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁ဝမတိုင္မီကာလတြင္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သြင္းအားစုအကန္႔အသတ္မ်ားရွိလာသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ ၾကရသည္ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ စီးပြား ေရးအၿပိဳင္အဆိုင္နယ္ပယ္ရွိႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အတြင္း နည္းပညာျမင့္စက္မႈထူေထာင္ ေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကံဳလာမႈမ်ားရွိ လာပါသည္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးပါ ထိခိုက္ပြန္းရွမႈမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါ သည္။ စက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသိပညာအေျခခံသည္ တန္ဖိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းေရွ႕ တန္းသို႔ေရာက္လာပါမည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ ကမၻာ့ရြာတြင္ျမန္မာအိိမ္ေထာင္ စုအေနျဖင့္ ေငးေမာၾကည့္႐ႈေနရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန
အထက္ပါကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ေနာက္က်က်န္လ်က္ရွိသည္မွာ ထင္ရွား သိသာလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္ပိုင္း မ်ားတြင္ ပုိဆိုးလာသည့္အေတြ႕အၾကံဳ အေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း ျမန္မာသည္ လာအို၊ ကေမၻာ ဒီးယားထက္ တစ္ဦးက်ထုတ္လုပ္မႈ (Per capital Gdp)ျမင့္မားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔က်ေရာက္ သြားၿပီဟု ကမၻာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕၏ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈကို ေတြ႕ရွိလာရပါသည္။ အိုင္အမ္အက္(ဖ္) အဖြဲ႕၏ခန္႔မွန္းစာရင္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အာဆီယံႏိုင္ငံ၁ဝႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး(ဂ်ီဒီပီ)ခန္႔မွန္းေျခကို ၾကည့္႐ႈပါက အာဆီယံ ၁ဝ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၆၉ဝ ဒသမ ၄၉ သန္းသည္ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၈၉၁ ဒသမ ၂) ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ ျပည္သူတစ္ဦး ပွ်မ္းမွ်ဂ်ီဒီပီသည္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၄၄)ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၅၂ ဒသမ ၈၃၄ သန္း၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုး (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ)သည္ ၇၁ ဒသမ ၅၄ ရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ တစ္ဦး ပ်မ္းမွ်ဂ်ီဒီပီတြင္ ျမန္မာသည္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅၄)ျဖစ္လာၿပီး လာအိုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၉ဝ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၈၅ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
အာဆီယံအတြင္းအေျခအေန
တစ္ႏွစ္အတြင္းျပည္သူတစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီျမင့္မားေသာတိုင္းျပည္မ်ားမွာ လူဦး ေရ ၅ ဒသမ ၆၆သန္းရွိေသာ စင္ကာပူ သည္ ေဒၚလာ ၆၁၂၃ဝ၊ ဘ႐ူႏိုင္းသည္ ၃၃၈၂၄ေဒၚလာ၊ မေလးရွားသည္ ၁ဝ၇ဝ၃ေဒၚလာ၊ ထိုင္းသည္ ၇ဝ၈၄ ေဒၚလာရရွိသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။ စင္ကာပူက ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်တစ္ဦး က် ဂ်ီဒီပီထက္ ယင္းစာရင္းအရ ၄၅ဆ ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပမႈအေပၚ ျပည္တြင္းရွိျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏စားဝတ္ေနေရး ပိုမိုက်ပ္ တည္းလာမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလာမႈမ်ားက သက္ေသျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြမျမင့္မားလာေသာ္လည္း ကုန္ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ အခြန္အေကာက္မ်ား တိုး ျမင့္လာမႈအျပင္ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခမ်ားျမင့္မားလာမႈက ျပည္သူ မ်ား စားဝတ္ေနမႈစရိတ္ကို ပိုမိုႀကီးမား ေစၿပီး အျခားလူမႈစီးပြားသံုးစြဲရန္ေငြကို ေလ်ာ့က်ေစကာ လူေနမႈအဆင့္ နိမ့္က် လာမည့္အလားအလာကို ျမင္ေတြ႕ၾကရ ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ေဒသ တြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ႀကိဳးစား ၾကရမည့္အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ျဖစ္ပါ သည္။တစ္မ်ဳိးသားလံုးတက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ျဖစ္၍ လက္မည္းႀကီးကေနာက္ ကြယ္မွထိန္းေက်ာင္းမည္ဟူေသာအယူ အဆသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလႏွင့္ အလံုးစံုဆီေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့သည္ကို စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားက လမ္းေၾကာင္း ျပေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္သူ မ်ား၏စားဝတ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္ဖူလံုမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္ေစကာၿပီးမွတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္ မ်ားကိုေဖာ္ညႊန္း၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွသာ ျပည္သူမ်ားသက္သာရာရ ၾကပါမည္။