images
UN
UN
ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္း(ဝိုင္အမ္ဘီေအ)ႏွင့္ ရာျပည္႕ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
ေမာင္ၿခိမ္႕ Monday, 05 August 2019
''ျမန္မာျပည္သည္ အဂၤလိပ္တို႔၏ လက္ေအာက္သို႔ လံုးဝက်ေရာက္သည့္ အခါကစ၍ တုိင္းသူျပည္သားတို႔မွာ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးၾကသျဖင့္ ကြၽန္ဘဝ သို႔သက္ဆင္းၾကရေလသည္။ ဤအေျခ အေနဆိုးသို႔ ေရာက္ရိွရာဝယ္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ျမန္မာျပည္ကို တုိက္႐ိုက္မအုပ္ စိုးဘဲ အဂၤလိပ္တို႔ပိုင္ၿပီး အိႏၵိယအင္ပါ ယာထဲသို႔ ျမန္မာျပည္ကို သြတ္သြင္းကာ အိႏၵိယအစိုးရမွတစ္ဆင့္ အုပ္စိုးေလ သည္။ ဤအစီအစဥ္အရ အထက္က အဂၤလိပ္၊ အလယ္က အိႏၵိယ၊ ေအာက္က ျမန္မာျဖစ္ေလရာ အဂၤလိပ္က သခင္၊ အိႏၵိယက အဂၤလိပ္၏ကြၽန္၊ ျမန္မာက အိႏၵိယ၏ကြၽန္ ေအာက္သေပါက္အေျခသို႔ ဆုိက္ေရာက္ေလသည္။
ဤအေျခအေနဆိုးသို႔ ဆုိက္ေရာက္ သည့္အခ်ိန္သည္ကား သီေပါမင္းတရား ပါေတာ္မူသြားေသာ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ရက္ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ျမန္မာျပည္သို႔ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ရိွ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ စေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥဒဟို ဝင္ေရာက္ေန ထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ရၾကရာ ျမန္မာျပည္မွာ မဟာသာလာယံဇရပ္ႀကီး ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေတာ့၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြား ေရးတို႔၌ အဂၤလိပ္က အထက္ကေန၍ အဂၤလိပ္ေအာက္တြင္ ကုလားစသည္တို႔ က အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေအာက္တြင္ပါ ဝင္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္း သားတို႔မွာ အလယ္ႏွင့္ေအာက္တန္းတြင္ ပါဝင္ၾကရကား ထင္းေခြေရခပ္အေျခ၌ သာ တည္လ်က္ရိွေတာ့၏။
ဤအခ်ိန္အခါဝယ္ ျမန္မာျပည္ဖြား တုိင္းရင္းသားတို႔မွာ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ ကာ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္တို႔မွာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့၏။ ႏိုင္ငံေရးဟူ၍ မရိွ ေတာ့ေပ။ အဂၤလိပ္အစိုးရႏွင့္ အိႏၵိယ အစိုးရတို႔ျခယ္လွယ္ရာကို ေခါင္းငံု႔၍သာ ခံေနၾကရေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ မ်ားထဲ၌ ကြၽန္ဘဝကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ လြတ္ လပ္ေရးကိုလိုလားေတာင့္တေသာ လူ ငယ္မ်ားတျဖည္းျဖည္းေပၚထြက္လာေလ ေတာ့သည္။ ထိုသို႔သေဘာေရာက္ေသာ လူငယ္မ်ားက ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္The Young Men's Buddhist Association အတိုေကာက္Y.M.B.A ေခၚ ဗုဒၶဘာ သာကလ်ာဏယုဝအသင္းကို စတင္ထူ ေထာင္ၾကေတာ့၏။''
ဤသည္မွာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္း ႀကီး၏ (၇၅)ႏွစ္ခရီးစာအုပ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္တြင္ပါဝင္ေသာ ဝိုင္အမ္ဘီ ေအကိုစတင္ထူေထာင္သူ သံုးဦးထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ထိုစဥ္ခါက သစ္ေတာေရး ရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဦးဘ ေဘ(ဘႀကီးဘေဘ)၏ သဝဏ္လႊာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
၁၈၂၄-၁၈၅၂-၁၈၈၅ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ စစ္ပြဲႀကီး (၃)ႀကိမ္ဆင္ႏႊဲၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုကြၽန္ျပဳသိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ တို႔သည္ ျမန္မာတို႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ဘာသာသာသနာခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ကိုယ့္ယဥ္ ေက်းမႈအႏုပညာဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးေသာစိတ္ဓာတ္တို႔ကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အညြန္႕ခ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကိုဦးစားေပးၿပီးကြၽန္ ပညာေရးစနစ္ကို ႐ိုက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ဗ်ဴဂိုကေရစီေခၚသည့္ အရာရိွဆိုးမ်ားကို ေမြးျမဴၿပီး ကြၽန္စိတ္ေမြးေပးခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အေသြးအသားထဲက ပင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္ သာသနာကို တန္ဖိုးထားေလးစားခဲ့ၾက ေသာ ျမန္မာတို႔၏မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ကို အလံုးစံုဖ်က္ဆီး၍ မရခဲ့ပါ။ အေျခအေနမေပး၍ ေခါင္းငံု႔ခံေနၾကရ ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ရင္ထဲတြင္ မူ ေနေသးသပခ်ဳံထဲက၊ ခ်ဳိေသြးတျမျမ ဆိုသကဲ့သို႔ အံႀကိတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တစ္ဝိုက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား၌ ဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား စတင္ေပၚေပါက္ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။
မိမိတို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအထြတ္အျမတ္ ထားေသာ ဘာသာသာသနာအေပၚတြင္ တုိင္းတစ္ပါးသားတို႔က ေစာ္ကားမႈမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈမ်ား၊ မေလးမစားလုပ္မႈ မ်ားကို ျမင္ရ ၾကားရ ေတြ႕ရ ၾကံဳရေသာ အခါ ဆတ္ဆတ္ခါနာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာသာ သနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဗုဒၶဘာသာ အသင္းႀကီးမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထိုအသင္းမ်ားထဲတြင္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ ေခၚ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယုဝအသင္း ႀကီးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို အသင္းႀကီးကို ဦးဘေဘ(ဘႀကီးဘေဘ)၊ ဦးေမာင္ႀကီး (ဆာေမာင္ႀကီး)၊ ဦးဘရင္ (ေဒါက္တာဘရင္)တို႔က ဦးေဆာင္ကာ ေက်ာင္းသား ၂ဝ ခန္႔ျဖင့္ဦးေမာင္ႀကီး၏ ေနအိမ္ျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၈၆-၂၈ လမ္း တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၏လက္ ေအာက္တြင္ျဖစ္၍ ဘုရားထူးခံနယ္ခ်ဲ႕တို႔ ကို အထူးေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ ေလရာ မဟာစြန္႕စားခန္းႀကီးတစ္ခုဟုပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္း ႀကီးကိုထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ဦးဘေဘတို႔ လူငယ္တစ္စုကို ေထာင္က်မည့္ ေကာင္ ေတြ၊ ေထာင္စာကေလးေတြဟုပင္ ဆုိၾက သည္ဟု မွတ္ဖူးဖတ္ဖူးခဲ့ပါသည္။
ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႀကီးသည္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္လည္ ကြန္ဖရင့္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပါင္း ၁၈၂ ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ပညာေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးကို ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးကို တတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔၏ ပညာေရး သည္ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗ်ဳ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားႀကီးလည္ပတ္ၿပီး ကြၽန္သက္ရွည္ ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ကိုလိုနီပညာ ေရးစနစ္သာျဖစ္ၿပီး ဥေရာပတိုက္သား မ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္မ်ဳိး၊ ျမန္မာတိုင္း ရင္းသားမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္မ်ဳိး စသျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားတာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိုင္အမ္ဘီေအႏွစ္လည္ကြန္ ဖရင့္ႀကီးက ကန္႔ကြက္အေရးဆိုခဲ့ၿပီး တန္းတူျဖစ္ေရး၊ ဥပေဒတစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာေကာလိပ္ေက်ာင္းႀကီး ဖြင့္လွစ္ေပးရန္အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ေတြ႕ရသည္။
ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္မ်ား ေစလႊတ္ ရာတြင္ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ ေစလႊတ္သည့္ အခါ အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ပညာထူးခြၽန္သူမ်ားကို ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႀကီး၏ေငြျဖင့္ ေစ လႊတ္ပညာသင္ၾကားေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထုိစဥ္ကာလမွာပင္ ျမန္မာလူ မ်ဳိးတို႔အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ ဘုရား ေက်ာင္းကန္မ်ားသို႔ ဖိနပ္စီးဝင္သည့္ကိစၥ ေပၚေပါက္လာသည္။ ''ဥေရာပတိုက္ သားမ်ားမွလြဲ၍ ဖိနပ္မစီးရ''ဟူေသာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထား ေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔ သည္ အသည္းကိုကြၽဲခတ္ခံရသည့္ႏွယ္ နာၾကည္းခဲ့ၾကသည္။ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း မ်ားကလည္း ထိုကိစၥကိုဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ႐ုပ္ေျပာင္မ်ား၊ စာခ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ကန္႔ကြက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ႐ုပ္ေျပာင္မ်ားကိစၥျဖင့္ သူရိယမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာဦးဘေဘ၊ ဘႀကီးဘေဘ (ဝိုင္ အမ္ဘီေအတည္ေထာင္သူ)သည္ ထိုစဥ္ က ပုလိပ္မင္းႀကီးမက္ဟန္းတားႏွင့္ ထိုး မည္ႀကိတ္မည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ထုိစဥ္မွာပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ပံုမွာ ဒုတိယဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ကရက္ ေဒါက္သည္ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚသို႔ ဖိနပ္ စီး၍ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂ်ဴဗလီ ေဟာႀကီးတြင္ လူထုအစည္းအေဝးႀကီး ေခၚယူ၍ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ အေရး ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ''ဘုရားေျမ၊ ေက်ာင္းေျမတြင္ လူမ်ဳိးျခားမ်ား ဖိနပ္မစီး ရ''ဟူသည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္ အထိ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။
ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီးသည္ အမ်ဳိးဘာသာအတြက္သာမက တုိင္းျပည္ ၏ပညာေရးအတြက္လည္း အထူးစိတ္ ဝင္စားၿပီး တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြကပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္မ်ာကို ေတြ႕ရသည္။
ရာျပည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာအုပ္ တြင္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မီဒီယာေလာကလည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ခဲ့သည္။ သတင္းစာမ်ားသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပး ရန္ အသနားခံၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သူရိယသတင္းစာသည္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပရာတြင္ ထိပ္ဆုံးကပါဝင္ခဲ့သည္''
သူရိယသတင္းစာဆိုသည္မွာအျခား မဟုတ္။ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႀကီးကို တည္ေထာင္သူဦးဘေဘ(ဘႀကီးဘေဘ) ႏွင့္ဦးလွေဖတို႔ႏွစ္ဦးက ဦးစီး၍ သူရိယ သတင္းစာကို တစ္ပတ္လွ်င္သုံးႀကိမ္ ထုတ္ေဝသည္ဟု ဝိုင္အမ္ဘီေအ ၇၅ႏွစ္ ခရီးမွတ္တမ္း (၁၉၁၁ ဇူလုိင္လ ၄ရက္) ကိုၾကည့္၍သိႏုိင္သည္။ ထိုမွတ္တမ္းမွာ ပင္ ၁၉၂ဝျပည့္ ဇူလိုင္လ ၄ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္း ဝိုင္အမ္ ဘီေအအသင္းခ်ဳပ္႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ ၌ ဗဟိုအသင္းခ်ဳပ္(ဂ်င္နရယ္ေကာင္စီ) အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပသည္။
ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ယူနီဗာစတီဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး ကိစၥကို ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အတည္ျပဳေပးသည္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ သည္ဟု ပါရွိသည္။
ရာျပည့္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ''ဝိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသနားခံစာလႊာ တြင္ အခ်က္ကိုးခ်က္ရွိပါသည္။ အခ်က္ကိုးခ်က္ အနက္ အမွတ္စဥ္ (၉) တြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အဆင့္အတန္းမီ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တစ္ခုကို အျမန္ဆုံးတည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးေစလိုသည္''ဟုပါရွိေၾကာင္း ေရး သားထားသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္း ႀကီးသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ လြန္စြာတာဝန္ေက်ခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သည္လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ႏွစ္တစ္ရာ ျပည့္ပါေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါလွေသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးအတြက္ လြန္စြာဂုဏ္ယူဖြယ္ ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
''အင္းယာကန္ေနာက္ခံ၊ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အေဆာက္ အအုံ၊သစ္ပုပ္ပင္၊အဓိပဓိလမ္းက်ယ္ဝန္းေသာ တကၠ သိုလ္နယ္ေျမတို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အလွပဆုံးေသာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ခဲ့သည္''ဟု ရာျပည့္ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(၁၉၂ဝ-၂ဝ၂ဝ)၏ အမွာစာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္ေပရာ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ အတြက္ အထူးအားထားတန္ဖိုးမ်ားလွသည့္ ဝိုင္အမ္ ဘီေအ (ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္း)ႀကီးႏွင့္ အခက္အခဲေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာၾကားမွ ဝံ့ဝံ့ ၾကြားၾကြားေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ အလွပဆုံးေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းမက တည္ရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း ဆႏၵ ျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။