images
UN
UN
လူငယ္ႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း
သူရေအး Tuesday, 06 August 2019
လူငယ္မ်ား လိမၼာေရးျခားရွိေစရန္၊ အသိပညာျပည့္ဝရန္ႏွင့္ဘဝရည္မွန္းခ်က္ မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ စာဖတ္ဖို႔ လိုသည္။ လူတြင္ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ စာေပေမြ႕ေလ်ာ္မႈသည္ စိတ္ဓာတ္ရင့္သန္ မႈကိုျဖစ္ေစႏုိင္သလို ဆင္ျခင္တံုတရား ကိုလည္းျမင့္မားေစသည္။ စာဖတ္ျခင္း က ဘဝအသိအျမင္ကို ရင့္သန္ေစၿပီး အသင့္အတင့္ႏွလံုးသြင္းတတ္ျခင္းကိုျဖစ္ ေပၚေစကာ ဘဝတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္သည့္အေလ့အက်င့္ကိုလည္းရရွိ ေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားဘဝ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပညာရွိရန္လိုအပ္ သကဲ့သို႔ အသိပညာရွိရန္အတြက္ စာဖတ္ ျခင္းလည္းလိုအပ္ေပသည္။ 'အလိမၼာစာ မွာရွိ'၊'စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ'ဟူေသာ စကားမ်ားအတုိင္း အလိမၼာကိုစာေပဖတ္ ႐ႈျခင္းျဖင့္ ရွာရမည္။ စာအုပ္စာေပမိတ္ ေဆြေကာင္းကိုရွာ၍ ေပါင္းရမည္ဟုဆိုလို သည္။ မိတ္ေဆြသဖြယ္ အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးႏုိင္သည့္ စာအုပ္ စာေပမ်ားကိုဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ လိမၼာယဥ္ ေက်းမႈ၊ အသိပညာတိုးပြားမႈမ်ားရရွိလာ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ လူ ေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္သလို ယဥ္ ေက်းလိမၼာသူမ်ား၊ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ဥာဏ္ပညာရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္သူ မ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 'ပညာျမင့္မွလူမ်ိဳး တင့္မည္'ဆိုေသာ စကားအတုိင္း လူမ်ဳိး တင့္ရန္ႏွင့္ ပညာျမင့္ရန္အတြက္ စာေပ ဖတ္႐ႈျခင္းသည္ မလြဲမေသြလုိအပ္သည္ သာျဖစ္သည္။
''ပညာျပည့္ဝ၊ ႏွလံုးလွေသာ္၊ ကိစၥ ႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္ကို၊ေဆာက္သဖြယ္ လွ်င္၊က်ဥ္းက်ယ္ထြင္းေဖာက္၊ျဖတ္ေတာက္ လုိရာ၊ၿပီးႏုိင္စြာ၏'ဆုိေသာစကားအတုိင္း ပညာႏွင့္ျပည့္စံုပါက ကိစၥႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကို ပိုင္းျခားျဖတ္ေတာက္ ၍ လိုသလိုၿပီးေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ဆို လိုရင္းျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟု သုတအၾကားအျမင္ျပည့္စံုႏုိင္ၿပီး လူမႈ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး ဘက္စံုက႑စံုကို သိရွိႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံ ျခားကိုမသြားရဘဲႏုိင္ငံေပါင္းစံုကိုအလည္ ေရာက္ၿပီးသည့္ႏွယ္ အျမင္က်ယ္ႏုိင္ သည္။ ေဒသႏၲရဗဟုသုတသာမက ဘာ သႏၲရဗဟုသုတမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္သည္။ ဖတ္ျပန္ေသာ္ကား၊ ဖတ္ဖန္မ်ားက၊ သား မယားပင္၊ သိျမင္ကင္းကြာ၊ မလိမၼာ လည္း၊ စာေပစကား၊ ေန႔တုိင္းၾကားက၊ ထူးျခားလိမၼာရွိသည္သာတည္း''ဟူေသာ ရွင္မဟာရ႒သာရ ဆံုးမစာပါအတုိင္း စာေပဖတ္ဖန္မ်ားက အသိÓဏ္နည္းၿပီး မလိမၼာသည့္သားမယားမ်ားပင္ ေန႔တိုင္း ၾကားရသျဖင့္ လိမၼာေရးျခားရွိလာႏုိင္ သည္ဟု ဆုိလိုရင္းျဖစ္သည္။ လူ၏ခႏၶာ ကိုယ္က်န္းမာသန္စြမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစာအာဟာရသည္ အဓိကျဖစ္သည့္ အတြက္ အာဟာရျဖစ္ေစေသာ အစား အေသာက္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္စားသံုးျခင္းျဖင့္ ကာယစြမ္းရည္ကို ျပည့္ၿဖိဳးေစႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားျဖစ္ေသာ အသိÓဏ္ပညာ၊ အေတြးအျမင္၊ ဗဟု သုတမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ေစရန္ စိတ္အာဟာ ရျဖစ္ေသာ စာဖတ္ျခင္းကို လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္အစဥ္မျပတ္ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။
အေမရိကန္သမၼတ ေအဘရာဟင္ လင္ကြန္းသည္ ဆင္းရဲသားမိဘမ်ဳိး႐ိုးမွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္ၿပီးငယ္စဥ္ကလွ်ပ္စစ္ မီးမသံုးႏုိင္၍ ထင္းမီးအလင္းေရာင္ႏွင့္ လမ္းေဘးမီးတိုင္ေအာက္တြင္ စာဖတ္ခဲ့ ရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာဖတ္မ်ားလြန္း ၍ ေနာင္အခါ အေမရိကန္သမၼတအဆင့္ အထိျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္ ေယာမင္း ႀကီးဦးဖိုးလႈိင္သည္ စာအလြန္ဖတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဖတ္ထားသည့္ ပညာ ဗဟုသုတႏွင့္Óဏ္အသိအျမင္မ်ားေၾကာင့္ မိုးကုတ္ပတၱျမားေျမဆံုး႐ႈံးရမည့္ မ႐ွဴႏုိင္ မကယ္ႏိုင္ ျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူဦးသန္႔သည္ ဘြဲ႕ရတစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း စာမည္မွ်ဖတ္ထား သည္မသိ၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအားလံုးက ကုလ သမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တညီ တညြတ္တည္း တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ စာဖတ္ရာတြင္ စာေကာင္းေပ ေကာင္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈသင့္ သည္။ ဘယ္စာအေကာင္းဆံုးလဲဟူေသာ အေမး ေလာကတြင္မရွိဟုဆိုေသာ္လည္း အက်ဳိးမျပဳေသာ၊ မေကာင္းေသာစာမ်ား လည္း ရွိတတ္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုလိုက္လံ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိေသာအခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆံုးႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ စာေကာင္းေပ ေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈႏုိင္မွသာ အက်ိဳးမ်ားမည္ျဖစ္သည္။


လူငယ္မ်ားဘဝျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးမွာပညာဆည္းပူးဖို႔ရန္ျဖစ္ ရာ ပညာဆည္းပူးျခင္းထဲမွ အေကာင္း ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ စာဖတ္ျခင္းကို မလြဲမေသြ အစဥ္အျမဲျပဳလုပ္သင့္သည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ စာၾကည့္အသင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ စသည္ မ်ားကိုအားကိုး၍ ရွာေဖြဖတ္႐ႈသင့္သည္။ စာၾကည့္တိုက္မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စာအုပ္စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းတတ္သူမ်ား ထံခ်ဥ္းကပ္၍ ရွာေဖြဆည္းပူးရမည္ျဖစ္ သည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အက်င့္အလြန္နည္းပါး ၿပီး ဖုန္းကိုမျပတ္ပြတ္၍အြန္လုိင္း၊ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွစာမ်ားကိုသာ အငမ္းမရဖတ္႐ႈ ေနၾကသည္ကို ဝမ္းနည္းစဖြယ္ေတြ႕ျမင္ ေနရသည္။ ယင္းစာမ်ားသည္ အက်ဳိး ထက္အျပစ္ကိုသာ ပိုမိုျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ထိုက္သင့္သေလာက္သာဗဟုသုတအျဖစ္ ဖတ္႐ႈသင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။ မိမိ ႏုိင္ငံေဒသအသီးသီးႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား ၏ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးသတင္းမ်ားအနက္ မိမိ အတြက္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအက်ဳိးရွိမည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္စာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။ အြန္လုိင္း၊ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွစာမ်ားသည္ ဖတ္ၿပီးေပ်ာက္သြား တတ္သျဖင့္မွတ္သားစရာအျဖစ္ျပန္လည္ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အြန္လိုင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ စာမ်ား သည္ မိမိတို႔ ထင္ရာျမင္ရာအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို စိစစ္မႈႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ဆုိင္ရာက်င့္ထံုးမ်ား လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳက္သလို အြန္လိုင္းတြင္ တင္ေနျခင္း ျဖစ္၍ အႏွစ္သာရနည္းပါးၿပီး အက်ဳိး သိပ္မရွိသည္ကမ်ားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာအုပ္ေကာင္းမ်ား ကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္းက ပို၍အက်ဳိးမ်ား ႏုိင္ၿပီး ဝယ္ယူသိမ္းဆည္းထားပါက ေနာင္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ဖတ္႐ႈမွတ္သားကိုးကားႏုိင္သည့္ အက်ဳိး ေက်းဇူးကိုလည္းရရွိႏုိင္သည္။ မိတ္ေဆြ မ်ားကို ငွားရမ္းဖတ္႐ႈေစျခင္းျဖင့္လည္း အသိပညာေဝငွျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္း ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဖတ္႐ႈသင့္ၿပီး စာအုပ္ေကာင္းမ်ားစြာကို ဦးစားေပးရွာေဖြ၍ ပိုမိုဖတ္႐ႈသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလုိပါသည္။
ဤေနရာတြင္ 'ဘယ္လိုစာေတြကို ဖတ္သင့္သလဲ'ဟူေသာ ေမးခြန္းေပၚ လာရာ မိမိအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာစာ မ်ဳိးကိုသာဖတ္သင့္သည္ဟု အတိုဆံုးေျဖ ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအတြက္ အက်ဳိးျပဳ ႏုိင္ေသာစာမ်ဳိးျဖစ္သည့္ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ပါသည့္ အေတြး အေခၚ၊ ဗဟုသုတဆုိင္ရာစာမ်ားကို ဦးစြာ ဖတ္သင့္သည္ဟုျမင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အတုယူစရာေကာင္းသည့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီး မ်ား၏ အတၴဳပၸတၱိမ်ားကိုလည္းဖတ္သင့္ သည္။ အတၴဳပၸတၱိဆုိရာတြင္လည္း ေဘး လူကေရးသည့္ အတၴဳပၸတၱိႏွင့္ ကိုယ္ တုိင္ေရးအတၴဳပၸတၱိဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ မည္ သည့္ အတၴဳပၸတၱိမ်ဳိးပင္ျဖစ္ေစ ယင္း အတၴဳပၸတၱိရွင္၏ ေခတ္ကာလကိုလွမ္းၿပီး သိႏုိင္သည့္ အက်ဳိးရရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သမိုင္းဆုိင္ရာစာအုုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ သမုိင္းကာလကလူေတြ၏အေၾကာင္း၊ ေလာကႀကီး၏အေၾကာင္းအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံုကို သိရွိႏုိင္သည္။ ခရီးသြားစာေပႏွင့္ တုိင္းတစ္ပါးအေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကိုလည္းဖတ္႐ႈသင့္သည္။ယင္း တို႔သည္ စိတ္ကူးယဥ္စာေပမ်ား ထက္ တန္ဖိုးရွိသည္ကိုေတြ႕ႏုိင္သည္။ အမ်ဳိး သားပညာဝန္ဦးဖိုးက်ားေရးသည့္ 'ျမန္မာ့ ဂုဏ္ရည္'၊ မြန္ဝန္ႀကီးဗညားဒလေရး သည့္ 'ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း'၊ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးအေၾကာင္း၊ အေလာင္းဘုရားအေရးေတာ္ ပံုက်မ္း စသည္မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္မွ ကိုယ့္လူမ်ဳိး မ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ့္ဘိုးဘြား ဘီဘင္မ်ား၏ အေၾကာင္းသိလာရမွာျဖစ္ သည္။ ကမၻာ့သမုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 'ေလာကီထုပၸတ္လူတို႔ ဇာတ္' စာအုပ္ကို ဖတ္သင့္သည္။ အတြဲေလးတြဲရွိၿပီးစာအုပ္ အေဟာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ရႏုိင္သည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းဆိုလွ်င္ ဦးဘသန္း၏ 'ေက်ာင္းသံုးျမန္မာရာဇဝင္'ကို ဖတ္သင့္ သည္။မဟာရာဇဝင္ႀကီးႏွင့္မွန္နန္းရာဇဝင္ ေတာ္ႀကီးတို႔မွာ လူငယ္မ်ားအဖို႔ က်မ္း ေလးေနသျဖင့္ အၾကမ္းမွ်သာ ဖတ္သင့္ သည္ဟုယူဆပါသည္။ ယခုေခတ္ေပၚ စာအုပ္မ်ားအနက္ ေဖျမင့္၏ 'မဟာ က႐ုဏာရွင္မ်ား' စာအုပ္ကို ဖတ္သင့္ပါ သည္။ ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္ကာဗာ၊ ဟင္နရီ ဒူးနန္႔၊ မာသာထရီဇာစသည့္ မဟာ က႐ုဏာရွင္ခုနစ္ဦးအေၾကာင္းကိုေရးထား သည္မွာ ဖတ္ဖို႔မွတ္ဖို႔ေကာင္းလွပါသည္။ ထို႔ျပင္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို ျမင့္မားေစ သည့္စာမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဆရာေအာင္သင္း၊ ဆရာေဖျမင့္၊ ဆရာလူထုစိန္ဝင္း၊ ဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၊ ဆရာေကာင္းသန္႔တို႔၏ စာမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ဖတ္သင့္ပါသည္။ ထို႔အတူမၾကာခင္ကထြက္ရွိခဲ့သည့္ ဆရာ ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ၏ 'မွ်ေဝလိုေသာအေတြး မ်ား' အတြဲ ၁/၂/၃/၄ ကိုလည္း ဖတ္႐ႈ သင့္ပါသည္။ အညာဓေလ့၊ ရြာဓေလ့ ႏွင့္အညာစကားမ်ားကို သိရွိမွတ္သားလို သူမ်ားက ဆရာမခင္ခင္ထူး၏ ဝတၴဳတို မ်ားကို ဖတ္႐ႈသင့္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေကာင္းႏိုးရာရာ ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ မည္သည့္စာေရးဆရာက ေလးနက္သလဲ၊
မည္သည့္စာေရးဆရာက ေပါ့တန္သလဲ ဆိုသည္ကို အလိုလိုသိျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားထဲတြင္ လည္း စာကိုစာႏွင့္တူေအာင္ ႀကိဳးစားေရးသားသည့္ စာေရးဆရာရွိသလိုစာျဖစ္သည္ဆို႐ုံမွ် ေရးတတ္သည့္ စာေရးဆရာမ်ားလည္း ရွိသည္ကိုအလိုလိုသိရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တကူးတကရွာေဖြဖတ္႐ႈ ရမည့္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း သိလာမည္ျဖစ္ရာ တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မသိလိုက္ဘဲ အေတြးအေခၚ ရင့္က်က္လာကာ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ား ႏွင့္စကားေျပာၾကသည့္အခါ ကိုယ္ကဦးေဆာင္ေဆြး ေႏြးသူျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္စံု တစ္ရာျပႆနာေပၚလာလွ်င္ ကိုယ့္ကိုအားကိုး တႀကီး တိုင္ပင္လာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးအထိ ေရာက္လာ မည္ျဖစ္သည္။
စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထသည္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္စာၾကည့္ တိုက္မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးဟုဆိုႏုိင္သည့္ ပိဋကတ္တိုက္ကို ပုဂံေခတ္ကာလကပင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ပိဋကတ္တိုက္ သည္ဘုရားေဟာပါဠိပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ ဆုိင္သည္ဟုဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတင္မက ေပပုရပိုက္မ်ား၊ပ်ဳိ႕၊ ကဗ်ာ စာမ်ားပါဝင္သည့္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးအသြင္ ကူး ေျပာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္ဘုရင္မ်ားထဲတြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္စာအလြန္ဖတ္သူျဖစ္ၿပီး အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တည္စဥ္ကပင္ အေရးပါေသာ(၇)ဌာန ထဲ၌ ပိဋကတ္တိုက္ေခၚ စာၾကည့္တိုက္ကိုထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ၏ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ ေဆးက်မ္း မ်ား၊ ပ်ဳိ႕၊ ကဗ်ာလကၤာမ်ား၊ နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ မ်ားစသည္ျဖင့္ အစံုအလင္ရွိခဲ့သည္။ ရတနာပံုေခတ္ တြင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ စာဖတ္ဝါသနာပါသူျဖစ္ရာ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး နန္းတြင္း၌ စာဖတ္ေတာ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္မျဖစ္မီကလူငယ္မ်ား စာဖတ္ ဝါသနာကိုအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုမွာ 'နဂါးနီစာအုပ္အသင္း'ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အတြင္း စာအုပ္(၇ဝ)ခန္႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ကာ လူငယ္မ်ား၏ မ်က္စိကိုဖြင့္ ေပးခဲ့သည္။
ပညာသမာ၊အာဘာနတၳိ-ပညာႏွင့္တူေသာအလင္း ေရာင္သည္ မရွိဟူေသာဘုရားေဟာစကားအရ အသိ ဉာဏ္ပညာတည္းဟူေသာ အလင္းေရာင္ကိုေပးစြမ္း ႏုိင္သည့္ပညာကိုရရွိရန္ စာဖတ္ျခင္းက စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေရးသားျခင္းကတိက် ေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစႏုိင္သလို ေဆြးေႏြးျခင္းက အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစႏုိင္ကာ စာဖတ္ျခင္းက ျပည့္ဝေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ စာအုပ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ တစ္မ်ဳိး ကတဒဂၤဖတ္ရန္စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္မ်ိဳးက တစ္သက္လံုးဖတ္ရန္ စာအုပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းစသည္မ်ားသည္ တဒဂၤ ဖတ္ရန္စာအုပ္စာေပမ်ားျဖစ္ၿပီး က်မ္းႀကီးက်မ္း ခိုင္မ်ားႏွင့္ဂႏၳဝင္စာေပမ်ားသည္ နက္နက္နဲနဲအသိ အျမင္ ရင့္က်က္ႏိုင္သည့္ ဒုတိယတန္းစားစာအုပ္မ်ဳိး တြင္ ပါဝင္သည္။ ပညာရွင္ဆာဖရန္႔စစ္ေဘကြန္က ''အခ်ဳိ႕စာအုပ္မ်ားကို ျမည္းစမ္းၾကည့္သင့္တယ္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ားကို မ်ဳိခ်သင့္တယ္။ အခ်ဳိ႕စာအုပ္ အနည္းငယ္ကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေက်ညက္ေအာင္ (ဖတ္)ဝါးစားသင့္တယ္'' ဟူ၍ ေျပာဖူးသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္၍ ''အတိုက္အခံျပဳရန္ႏွင့္ျငင္းခုံရန္ စာ မဖတ္ပါနဲ႔။ ယံုၾကည္ရန္ႏွင့္စြဲၿမဲသြားရန္လည္း စာ မဖတ္ပါနဲ႔။ စကားစရၿပီး အာဝဇၨန္းရႊင္ဖို႔ စာမဖတ္ ပါနဲ႔။ ႏႈိင္းဆခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔သာ စာကို ဖတ္ပါ''ဟူ၍ေျပာခဲ့သည္။ မွတ္သားသင့္သည့္စကား မ်ားဟုလည္း ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား လိမၼာေရးျခားရွိရန္ အသိပညာျပည့္ဝရန္ႏွင့္ ဘဝရည္ မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္စာဖတ္ၾကပါ။ စာဖတ္သည့္ အခါတြင္လည္း ဖတ္သင့္သည့္စာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ဖတ္႐ႈၿပီး ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်စဥ္းစားေတြးေခၚသံုးသပ္ သြားၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။