images
UN
UN
ျမန္မာစာအေရး အေလးထားပါမွ ေတာ္ကာက်မည္
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသိုလ္) Tuesday, 06 August 2019
ျမန္မာစာအေရး ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာစကားပါ အလိုလိုပါသြားပါသည္။ ျမန္မာစာျမန္မာစကားသည္ ဒဂၤါးျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာ ခြဲျခား၍ မရစေကာင္း ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ကြၽန္ ဘဝတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကြၽန္ျဖစ္ ခဲ့ရသည္။ ကြၽန္ဘဝတြင္ အစစအရာရာ နိမ့္က်ခဲ့သည္။ အႏွိမ္ခံဘဝေရာက္ခဲ့ရ သည္။ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကအစ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈပါလ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရသည္။
အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ အိႏိၵယအစိုးရ ၏ ဥပေဒတာဝန္ခံ ေလာ့မက္ေကာေလး ဆိုသူကို ကြၽန္ပညာေရးစနစ္မူမ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔၌ ''ကြၽန္ပညာေရး''မူ အတိုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေစခဲ့သည္။ မက္ေကာေလး၏ကြၽန္ပညာေရးစနစ္တြင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အခ်က္သံုးခ်က္ ပါဝင္ သည္။ ယင္းတို႔မွာ-
(၁) အေရွ႕တိုင္းပညာကို ေလ့လာမည့္ အစား အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေပကို ေလ့လာရန္၊ အားေပးရန္။
(၂) အဂၤလိပ္ဘာသာကို သင္ၾကားမႈ မ႑ိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္။
(၃) အသားအေရာင္အားျဖင့္ ညိဳေသာ္ လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ တတ္ ကြၽမ္း၍ အဂၤလိပ္လိုေတြးေခၚကာ အဂၤလိပ္စိတ္ ေပါက္ေနေသာ လူ တန္းစား တစ္ရပ္ကို ေမြးထုတ္၍ ထုိပုဂၢိဳလ္တို႔ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားၾကားႏွင့္ အုပ္စိုးသူမ်ားအၾကား တြင္ ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ထား ရွိေဆာင္ရြက္ရန္
ျဖစ္သည္။
ဤပညာေရးစနစ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသားေရး အားမာန္၊ အမ်ဳိးသားဟန္မ်ား ပေပ်ာက္ ေစကာ အုပ္စုိးသူကို ထာဝရ အထင္ႀကီး အားကိုးလိုစိတ္၊ ၾကည္ညိဳလိုစိတ္၊ သဒၶါ စိတ္မ်ား၊ ေပၚေပါက္ေစလ်က္ ကြၽန္သက္ ရွည္မည့္ စိတ္ဓာတ္ကို သြတ္သြင္းေပး သည့္ မူဝါဒပင္ျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္အစုိးရက ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို တည္ေထာင္ လိုက္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒ မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာကို သင္ ၾကားမႈ မ႑ိဳင္ျပဳသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ေရး မ်က္စိပြင့္ေနေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားက တကၠသိုလ္ ဥပေဒကို ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ေက်ာင္းသားတို႔၏ ရည္မွန္း ခ်က္ကား ျမန္မာဘာသာကို သင္ၾကား ေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုရန္ႏွင့္ ျမန္မာစာႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အစုစုတို႔ကို ပ်ဳိးေထာင္ရန္ လည္း ပါဝင္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္
- ဗမာျပည္သည္ တို႔ျပည္၊
- ဗမာစာသည္ တို႔စာ၊
- ဗမာစကားသည္ တို႔စကား၊
- ဗမာျပည္ကို ခ်စ္ပါ၊
- ဗမာစကားကို ေလးစားပါ၊
- ဗမာစာကို ခ်ီးျမႇင့္ပါ
ဆိုသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံသည္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေတာ့သည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာင္စီေအာက္ ရွိ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၏ တပ္လွန္႔သံ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ အင္ ႏွင့္ အားႏွင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေတာ့သည္။
ပညာရပ္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းထက္ တိုင္းရင္း သား ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပး ျခင္းက ပို၍နားလည္တတ္ေျမာက္သည္ ဟု အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာင္စီက ယုံၾကည္သည္။
၁၉၂၂ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၏ ျမန္မာစာဆရာမွာ 'ဆရာပြား'ျဖစ္ သည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ ဦးေဖေမာင္တင္ အဂၤလန္မွ ပညာသင္ျပန္လာၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အေရွ႕တုိင္းဘာသာဌာန၏ ဌာနမွဴးျဖစ္လာသည္။
ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္၏ေက်းဇူး ေၾကာင့္ ၁၉၂၅ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးတန္းႏွင့္ ၁၉၂၇-၁၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဝိဇၨာဂုဏ္ထူးတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
၁၉၃၂ခုႏွစ္တြင္ ဥပစာတန္း၌ျမန္မာ စာသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔ မယူ မေနရဘာသာ ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ၁၉၂ဝ ေက်ာင္းသား သပိတ္အၿပီးတြင္ ျမန္မာရာဇဝင္ႏွင့္ ပါဠိ ဘာသာကိုျမန္မာလိုသင္ၾကားလာခဲ့သည္။
၁၉၃၅ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ကား အမ်ဳိး သားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္အား လုံးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားရ သည္အထိ တိုးတက္လာသည္။ ျမန္မာ စာသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္း မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္တြင္ ျပ႒ာန္းရန္ ျမန္မာ စာေပက်မ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္၍ ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာအဆင့္သို႔ေရာက္ ရွိလာသည္။ဤသို႔အားျဖင့္ ျမန္မာစာေပ လိုက္စားသူမ်ား ထြက္ေပၚလာသက့ဲသို႔ ျမန္မာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္ေကာင္း မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာေပသည္။
၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တြင္ ျမန္မာစာဌာနဟူ၍ သီးျခား တည္ ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ပထမဦးဆုံးပါေမာကၡ မွာ ဆရာႀကီးဦးေအးေမာင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကျမန္မာစာဌာနသည္ ပါဠိ၊ ပါရွန္၊ အာေရဗ် စသည္တို႔ကို သင္ၾကားေပး ေသာ အေရွ႕တိုင္းပညာမ်ားဌာန၏ လက္ ေအာက္ခံဌာနခြဲတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။
ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္တင္ ဦးေဆာင္ ေသာ ျမန္မာစာခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ တန္ဖိုးထား ေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ ဖြင့္စကပင္ ျမန္မာစာဌာနကိုသီးျခားဌာန အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
သို႔ ေသာ္ ထိုစဥ္ကေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 'မစၥတာ စေလာ့'ႏွင့္ အဂၤလိပ္အာဏာပိုင္တို႔က ျမန္မာစာသည္စာေပတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျခေျခ ျမစ္ျမစ္ ခုိင္ခိုင္လုံလုံမရွိဟုဆိုကာ ပယ္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္အဆင့္ တြင္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေလာက္ေသာ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားလည္းမရွိဟု ဆိုၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္၊ ျမန္မာ ပညာရွိ ဆရာႀကီးမ်ားက အဆင့္အတန္း ရွိေသာ ျမန္မာ၊ စာႀကီး၊ ေပႀကီးမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝခဲ့ၾက ၿပီး ျမန္မာစာေပသည္ ပုဂံေခတ္မွသည္ ယေန႔ေခတ္အထိတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ သမိုင္းဝင္စာေပႀကီးျဖစ္လာရေတာ့သည္။
သို႔ပါေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္မွသာ 'ျမန္မာစာ'ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႐ုံးသုံးစာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကတကၠသိုလ္ ပညာရပ္အားလုံးကို ျမန္မာစာျဖင့္ သင္ ၾကားေရးအတြက္ အမိန္႔ျပန္တမ္း ထြက္ ခဲ့သည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ဥပေဒမ်ားတြင္ လည္းျမန္မာစာသည္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏႐ုံးသံုးဘာသာစကားျဖစ္သည္ ဟူေသာဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာစာသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သံုး မ႑ိဳင္ဘာသာအျဖစ္ရပ္တည္ လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ သူ႕ကြၽန္ဘဝတြင္ ျမန္မာ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျမန္မာစာကို ခ်စ္ျမတ္ ႏိုး၍ တန္ဖိုးထားသူ ျမန္မာပညာရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ အားမာန္ အျပည့္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသျဖင့္သာလွ်င္ ျမန္မာ စာသည္ နိမ့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ ေဘးမွ လြတ္ကင္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရွင္သန္ေနေစေရးသည္ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္ ဟု ခံယူပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စာေရး ဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ျမန္မာစာဆရာ၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ မ်ားမွ ျမန္မာစာဌာနမွ ဆရာ ဆရာမ အေပါင္းသည္ ျမန္မာစာ မတိမ္ေကာ မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရးႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာစာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အထူး ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား ဝတၴဳ ေရးဆရာမ်ားက မိမိတို႔ေရးေသာစာတြင္ အဂၤလိပ္စကား၊ အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္း မ်ား မ်ားစြာထည့္သြင္းေရးသားၾကသည္ ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ 'အျမင္မေတာ္ ဆင္ ေတာ္ႏွင့္ ခေလာက္' ဆိုသကဲ့ျဖစ္ေနပါ သည္။
လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ား၊ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္၊ ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ပညာတတ္အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာ စာကို အထင္ေသးတတ္ၾကပါသည္။ ထို ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာစာကို အမွန္ တကယ္ မတတ္၍ အထင္ေသးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလအေျခအေနကိုေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္ကြၽန္ဘဝက ဥပေဒတာဝန္ခံ'မက္ေကာ ေလး'ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူႀကီးသံုးရပ္အတိုင္းပင္ရွိေနေသးသည္ဟု ခံစား မိပါသည္။
ယေန႔ထက္တိုင္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားမႈမျပဳႏိုင္ေသးသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရ ပါသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကားျဖစ္ သျဖင့္အဂၤလိပ္လိုေတြး၊အဂၤလိပ္လိုေရး၊ အဂၤလိပ္စိတ္(ဘိုစိတ္)ေပါက္ ေနေသာသူမ်ား ဒုႏွင့္ေဒးရွိေနပါေသးသည္။
ပညာေရးကလည္းသူငယ္တန္းမွတကၠသိုလ္ဝင္တန္းဆယ္တန္း အထိ 'ဘိုလိုသင္'၊ 'ဘိုလိုေျပာ' ခိုင္းေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 'ဘို'စိတ္ေပါက္ကာ ဘိုလိုေျပာဖို႔ ႀကံရြယ္ေနၾကပါသည္။
ဤကိစၥကို မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အရင္းခံေသာ ျမန္မာစာတံတိုင္း ႀကီးျဖင့္ ကာရံကာကြယ္ရပါမည္။ ျမန္မာစာကိုခ်စ္ေသာ၊ ျမန္မာစာကို ျမတ္ႏိုးေသာ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ကိုပါေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အေထာက္ အကူျဖစ္ေသာ'ျမန္မာစာ'ကို မ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ဓာတ္အရင္းခံျဖင့္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။