images
UN
UN
ဘဂၤါလီအေရးအတြက္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ရပ္တည္ခ်က္သို႔ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ေလာ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 06 August 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အက္ဘ္ဒယ္မိုမန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္ လည္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ လည္း ၄င္းတို႔ေတာင္းဆိုေနသည့္ရပိုင္ခြင့္ မ်ားအားလံုး ရရွိရန္ မလြယ္ကူသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုး သပ္ခဲ့သည္။ အက္ဘ္ဒယ္မိုမန္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ျပန္ လည္လႊဲေျပာင္းေရးအစီအစဥ္မ်ား အျမန္ ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖိအားေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ဳိးေလာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြားလ်က္ရွိသည္ဟု သတ္ မွတ္ရဖြယ္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္လံုျခံဳေရး အေျခအေနမ်ားအား ထိပါးသည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားပညာရွင္တစ္ ဦးက ယာယီခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားထဲ၌ အရြယ္ေရာက္လာသူမ်ား တိုးပြားလာမႈ ႏွင့္အတူ လူဦးေရပိုမိုမ်ားျပားလာမည့္ အေရးသည္ အဓိကအက်ဆံုးၿခိမ္းေျခာက္ မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါပညာရွင္က ''ယာယီခုိလႈံေရး စခန္းေတြထဲမွာ ဘဂၤါလီလူငယ္ႏွစ္သိန္း ေလာက္ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရသလို အနာဂတ္မွာ ဘာေတြၾကံဳေတြ႕ရမွာလဲ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း မေသခ်ာ တဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔အတူ ရွင္သန္ေနရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခံယူမႈမွားရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းၫႊန္မႈမွားရင္ အၾကမ္း ဖက္အုပ္စုေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အေနအထား အထိ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္မ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ေဒသခံရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္းတာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ တာနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈေတြ လုပ္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းေတြမွာ ဘဂၤါလီ ေတြကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထားရွိတာမ်ဳိး ဟာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးတစ္လံုးျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အႏၲရာယ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ရပါ လိမ့္မယ္''ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။
အက္ဘ္ဒယ္မိုမန္က ဘဂၤါလီမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစမည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မေရရာသည့္အနာဂတ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ ေနေသာ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားရွိ ဘဂၤါလီလူငယ္မ်ားအား အစြန္းေရာက္ အစၥလာမၼစ္ဝါဒအား သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ မရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု လည္း ၄င္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အက္ဘ္ဒယ္မိုမန္က ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရယူေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ကာ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားအေန ျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ မွ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပန္ လည္ေခၚေဆာင္မႈျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအား ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ၄င္းတို႔၏ အက်ဳိး စီးပြားမ်ားကိုသာ အေလးေပးေနသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖိအားေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ေတာင္းဆိုခံရသည့္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား ထိပါး လာႏုိင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္တြဲ ဖက္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာဆီနာသည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ တ႐ုတ္သမၼတ အား ဘဂၤါလီမ်ားအေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား တြန္းအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကလည္း ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္ လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ ဂ်ပန္အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသူအျဖစ္ ပါဝင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္း မ်ားအတြင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့မႈျပဳလုပ္ကာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္လာဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ ရွိတ္ ဟာဆီနာ၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ တြန္းအားေပး မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ မေလး ရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာမိုဟာမက္ႏွင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဘရက္ဒေလ ရွာမန္းတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္သည္ဆိုေသာ ေျပာ ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိ ကန္အစိုးရဘက္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပညာရွင္ အမ်ားစုက ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္သည္ဟု တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳ လုပ္လ်က္ရွိသည္။
(Ref; Myanmar Soften its position on Rohingya Refugees by Arshad Mahmud)