images
UN
UN
ျမန္မာမွန္လွ်င္ မိမိဇာတိေျမကိုမေမ႕စေကာင္း ဇာတိေျမကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ သစၥာရွိၾကရမည္
ေမာင္ေက်ာ္ဟုိး(မဟာဝိဇၨာ) Thursday, 08 August 2019
၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕လက္ ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအဆက္ဆက္သည္ ႏိုင္ငံ ၏ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို ၾကားေနေရး၊ ဘက္ မလိုက္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္၍တက္ၾကေြသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ တစိုက္မတ္မတ္က်င့္ သံုးခဲ့သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔ကိုတြန္းလွန္ ၿပီးလြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့ၾကေသာအာရွ၊ အာဖ ရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကမွ ႏိုင္ငံ ၁ဝဝ ပါဝင္သည့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႀကီး တြင္လည္းေရွ႕တန္းမွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ ေရး မူႀကီးငါးခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဘန္ေဒါင္း ညီလာခံႀကီးကိုဦးစီးက်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံငါး ႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္အစုိးရအဆက္ဆက္ကမူ ၾကားေနေရး၊ ဘက္မလိုက္ေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးမႈကိုမႀကိဳက္၊ လြတ္လပ္ၿပီး ကာစ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနရ ေသာႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို ၄င္းတို႔ထားရာေန၊ ေစရာသြား ႏိုင္ငံမ်ား၊ၾသဇာခံအေျခြအရံႏိုင္ငံ မ်ားအျဖစ္သာ အလိုက္အထိုက္ေနသြားရန္ လိုလားသည္။အေမရိကန္သမၼတ အိုက္ဆင္ ေဟာင္းဝါးလက္ထက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လုပ္ခဲ့သူ ဂြၽန္ေဖာ္စတာဒါးလက္စ္က ၾကား ေနေရးဝါဒ၊ဘက္မလိုက္ေရးဝါဒလက္ခံက်င့္ သံုးၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားကို အေခ်ာင္သမား မ်ားႏွင့္တူသည္ဟူ၍ပင္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း၊ ခပ္ရမ္းရမ္း႐ႈတ္ခ်ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေျပာဆိုခ်က္ကို ဘက္မလိုက္ႏိုင္ငံမ်ား က ျပင္းျပင္းထန္ထန္က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္တုံ႔ျပန္ဆန္႔က်င္မႈျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံ ေရးနယ္ပယ္တြင္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ မူဝါဒ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္၊ ယဥ္ ေက်းမႈမည္မွ်ပင္ျခားနားကြဲျပားေစကာမူ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာစသည့္ ျဗဟၼစိုရ္ တရားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီးငါးခ်က္ကိုယံုၾကည္ သက္ဝင္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရအဆက္ဆက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး ငါးခ်က္မွာ-
(၁) တစ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမတည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈကို တစ္ ႏိုင္ငံက ေလးစားရန္။
(၂) တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈမျပဳရန္။
(၃) တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မျပဳရန္။
(၄) တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံတန္းတူမႈ ရွိရန္ ႏွင့္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစရန္။
(၅) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ ၾကည္ေရး အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ခ်စ္ၾကည္စြာဆက္ဆံ ရင္း ကမၻာ့ေရးရာမ်ားကို ကမၻာ့မိသားစု ဝင္တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လြတ္လပ္တက္ၾ<ြကစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
တိုင္းဆူျပည္ဖ်က္ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ၁၈-၉-၁၉၈၈ရက္ေန႔တြင္ တပ္ မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ေန႕မွာ ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၃/၈၈) ထုတ္ျပန္ကာ ''ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ လြတ္လပ္၍တက္ၾကေြသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို ဆက္လက္၍က်င့္သံုး မည္ျဖစ္သည္''ဟု အစဥ္အလာျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝါဒကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ပုဒ္မ(၄၁)တြင္ ''ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လြတ္ လပ္၍ တက္ၾကြၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို က်င့္သံုးသည္။ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္ မပ်က္ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံေရးကို ေရွး႐ႈ သည္။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း သည္''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၂(က) တြင္''ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် စတင္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳ''၊ပုဒ္မ ၄၂(ခ)တြင္ ''ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႕ကိုမွ်တပ္ခ်ခြင့္မျပဳ'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးသက္ တမ္း(၇၁)ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ တိက်မွန္ကန္ ေသာ ၾကားေနေရး သုိ႔မဟုတ္ (အုပ္စု)၊ဘက္ မလိုက္ေရး သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္၍တက္ၾကြ ေသာႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကိုမယိမ္းမယိုင္တစ္ သမတ္တည္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အလံေတာ္ေအာက္၌ကမၻာ့တာဝန္မ်ားကိုေျဖာင့္ မတ္မွန္ကန္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အာရွ-အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား ကြန္ဖရင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကခ်မွတ္ေသာ (ဘန္ေဒါင္းေၾကညာ ခ်က္)မူဝါဒကို အစဥ္တစိုက္က်င့္သံုးခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၄)ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဤသို႔ေသာအေျခအေနရွိသည့္ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္၌ အာရွေဒသအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ တစ္ရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Brad Sherman က''ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ို ဟင္ဂ်ာ(၄င္းတို႔အေခၚ)မ်ားအတြက္ အစိုးရ ေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စိတ္ဆႏၵမရွိ၊ တာဝန္ ယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို
ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ ေၾကာင္း၊ထိုသို႔လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို အေမရိ ကန္က ေထာက္ခံသင့္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုလူမ်ဳိးမ်ားကို လို လိုလားလားလက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစိုးရ သည္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အစိုးရသာျဖစ္လိမ့္မည္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ၾမ.ႀမေိ ွ့နမာေည ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ ေျမႏွင့္ နယ္နိမိတ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို စြက္ဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ျမန္ မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္စြက္ဖက္က်ဴးေက်ာ္ ရာေရာက္ပါသည္။
ယခင္တာဝန္ရွိႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာနဆို လွ်င္ဤသို႔ေသာအေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္၏ေျပာၾကားခ်က္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ နယ္နိမိတ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို စြက္ဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာတိုင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ကိုထိခိုက္ေစသည့္ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသံတမန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တံု႕ ျပန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ကုလသမဂၢကခ်မွတ္ ထားေသာ အေျခခံမူငါးခ်က္ကို လိုက္နာ ၾကရပါသည္။ အေျခခံမူငါးခ်က္မွာ-
(၁) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအာလံုးသည္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္တန္းတူရည္တူႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
(၂) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ပဋိညာဥ္ စာတမ္းကို လိုက္နာၾကရမည္။
(၃) ႏိုင္ငံမ်ားသည္မိမိတို႕၏ ကြဲျပားျခား နားခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားၾကရမည္။
(၄) ကုလသမဂၢသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုမွ် ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္းမျပဳရန္။
(၅) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ကုလသမဂၢကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ သည္
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ကုလသသမဂၢ၏အေျခခံမူမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းစီရင္မႈ အာ ဏာအတြင္းက်ေရာက္ေနေသာကိစၥမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ႀကီးကဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျပဳရန္ အခြင့္အာဏာမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕က အေထြေထြညီလာခံမွ အတည္ ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ မ်ားတြင္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ဆန္႔ က်င္ဟန္႔တားေရးေၾကညာစာတမ္း၌ ႏိုင္ငံ တိုင္းသည္အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္း ေရးကိုဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ အလို႔ငွာ လူ႔ အခြင့္အေရးျပႆနာကို မမွန္မကန္အသုံးခ် ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိ ကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Brad Sherman ၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ကုလသမဂၢအေျခခံ မူမ်ား၊ ပဋိညာဥ္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
ဆိုရလွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အားႀကိဳး မာန္တက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ဆန္းစစ္ ရန္လိုအပ္လာပါသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ကာလကပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသသို႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ျပန္႔ပြားမႈကိုဟန္႔တားႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္စစ္အေျခကုပ္စခန္းမ်ားခ်ထားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမူဝါဒ၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အေမရိကန္လက္ေဝခံျပည္ပတပ္မ်ား ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ဝင္ေရာက္အေျခခ်သိမ္းပိုက္ခဲ့ ျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကို သီးျခားႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ၿပီးအေရွ႕ေတာင္အာရွစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (ဆီးတိုး)သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေစျခင္း စသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ၿပိဳကြဲေအာင္ ၾကံစည္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ကို