images
UN
UN
စည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္းသည္ အင္အား
ေမာင္ဥာဏ္မင္း(ဆားလင္းႀကီး) Saturday, 10 August 2019
ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္သံုးမ်ိဳးကို အညီအမွ် တစ္ၿပိဳင္တည္း တည္ေဆာက္ ထားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။Military Power- -စြမ္းရည္ျပည့္ဝ၍ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရွိဖို႔လိုအပ္သည္။
၂။Economic Power-စီးပြားေရး အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။
၃။ People Power-တိုင္းျပည္၏အနာ ဂတ္ျဖစ္သည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ပညာရည္ျမင့္မားဖို႔ လူသားရင္းျမစ္ စြမ္းအားမ်ား တည္ေဆာက္ထားဖို႔လို အပ္ပါသည္။ ထိုသံုးမ်ိဳးကို မတည္ ေဆာက္ႏိုင္ဘဲ သို႔မဟုတ္ တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္း တည္ေဆာက္ရန္ ပ်က္ ကြက္ေနမည္ဆိုပါက ခိုင္မာေတာင့္ တင္းေသာ ေလးစားအားက်ေလာက္ သည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ရခိုင္အေရးအခင္းက ျမန္မာတို႔ဘာေတြ လိုအပ္ေနသည္။ မည္သို႔မည္ပံု ေရွ႕ဆက္ ရမည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပေနပါ သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းေနေသာ ျမန္မာ တို႔အေပၚ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား မည္သို႔ျပဳမူ ဆက္ဆံေနသည္ကုိ သင္ခန္းစာယူၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ထိုသံုးမ်ဳိးကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းတည္ေဆာက္ ရန္ ပ်က္ကြက္ေနပါက ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ၌ ႏိုင္ငံေရးအရ သံ တမန္ေရးအရ အျပင္းထန္ဆံုး ဖိအား ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရတတ္ၿပီး ပထဝီႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္အတြင္း က်ေရာက္သြားတတ္ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာ အားနည္း လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။တိုင္းျပည္ ၏ လူသားရင္းျမစ္မ်ားသည္ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္လ်က္ရွိ ေနသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ပါနည္း။ ခိုင္မာေသာ စီးပြား ေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အာမခံ ခ်က္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။ တိုင္းျပည္စြမ္းအားမ်ား ျပည္ပသို႔ ျမင္ မေကာင္းေအာင္ပင္ထြက္ခြာလ်က္ရွိေနျခင္း က တိုင္းျပည္အင္အားဆုတ္ယုတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးခိုင္မာမႈႏွင့္ အေတြ႕ ႀကံဳေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈမ်ားတြင္ အင္အားနည္းလြန္းလွသည္။ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေျခခံလူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကိုပင္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ မ်ားမွ ဝယ္ယူသံုးစဲြေနရျခင္းက ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ကမၻာႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေရး ဆိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မဲ့ၿပံဳး ၿပံဳးျပ ေနသေယာင္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး နည္းပါးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ပင္ အသံုးျပဳ ေနရေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာမ်ား အလြယ္တကူ ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ၿပီး ေဒၚလာႏွင့္က်ပ္ေငြ လဲလွယ္ရာတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ေစပါ သည္။ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ စီးပြား ေရးဖန္တီးႏိုင္ရန္ ေရတိုေရရွည္ စီမံကိန္း မ်ား ခ်မွတ္၍လုပ္ေဆာင္ၾကရေပမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္Military Power--ေခၚ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအားသည္သာ
အနည္းငယ္ အင္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၿပီး ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တက္တက္ ၾ<ြကၾ<ြကရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။ ထို တပ္မေတာ္ကိုလည္း အင္အားခ်ည့္နဲ႕ သြားေစရန္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခ်ိန္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္တိုင္ အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ အလီလီဂုဏ္ျပဳခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရွိေနပါ၏။ စကားေျပာလည္း ေကာင္းပါ၏။ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး လည္းေတာ္ပါ၏။ ပညာလည္းတတ္ပါ ၏။ သို႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ေတာ္ေစတတ္ေစ ကာမူ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္အေျခအေနသည္Military Power, Economic Power ႏွင့္ People Power တို႔ အလြန္အမင္း အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ရခိုင္အေရးအခင္း တြင္ ျမန္မာတို႔၏ ပကတိအေနအထားႏွင့္ စကားလံုးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား အျခားႏိုင္ငံမ်ားက အေလးထားဂ႐ုစိုက္ ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ တို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား စကား လံုးမ်ား ပယ္ခ်ခံရလ်က္ရွိသည္က သက္ ေသပင္ ျဖစ္သည္။ အေျခအေနမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ယခုလိုအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး စုတို႔သည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ သပ္ လွ်ိဳေသြးခဲြမႈမ်ားကို နားမေယာင္ဖို႔ လိုပါ သည္။ ျမန္မာမ်ားေသြးကဲြၿပီး အားနည္း သြားေစရန္ ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဖဲြ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕က စကားလံုးခ်ိဳခ်ိဳေလးမ်ား အသံုးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။Human Rights ဆိုေသာ ခ်ိဳသာေသာ စကားလံုးေလး၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားႀကီးရွိပါ သည္။ ဆူဒန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔မျဖစ္ေစရန္ တိုင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို႔လိုပါသည္။ အစိုးရျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ သူ႔လူ ကိုယ့္ဘက္သား မခဲြျခားဘဲ ေက်ာခ်င္း ကပ္ထားဖို႔လိုပါသည္။ ညီညြတ္ေရး အင္အားတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါ သည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဟူ၍ ခဲြျခား႐ႈျမင္ေန၍မရေပ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို အေရးယူလွ်င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ကို မည္သူကမွ် ကြက္၍အေရးယူသြား မည္ မဟုတ္။ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ အတူတူ ခံစားၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ စကားလံုးခ်ိဳခ်ိဳေလးမ်ား ကို နားမေယာင္ဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္သြားၾကဖို႔ရန္သာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ညီညြတ္ေရး အင္အားျဖင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္ေဆာက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။