images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္စစ္ပြဲသစ္ထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာသတိျပဳဖြယ္ရာမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 10 August 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ ေဝဖန္မႈ မ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္႐ႈျမင္ သံုးသပ္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံရ ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းကဲ့သို႔ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိ သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း၌ ဒါ႐ိုက္ တာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး ဆိုသူသည္ Facebook ေပၚ၌ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါဝင္ေနမႈမ်ားကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းကာ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရ သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးကာလ ျဖစ္ေသာ သႀကၤန္ကာလမ်ားအတြင္း၌ သံခ်ပ္ထိုးမႈမ်ားကို Facebook မွတစ္ ဆင့္ Live လႊင့္ကာ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသူမ်ား လည္း ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔အားလံုးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအတြင္း၌ ပါဝင္ ေသာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အား အြန္ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈျပဳ လုပ္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုရာတြင္ အမ်ား ဆံုးအသံုးျပဳသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား တိုး ပြားလာျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ မဲေပးခဲ့သူမ်ား အတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။Free Expression Myanmar အဖြဲ႕တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာ ယဥ္ရတနာ သိန္းဆိုသူက ''အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့အစိုးရေပၚထြက္ လာၿပီးေနာက္မွာ ထူးဆန္းတဲ့အေျခအေန ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ ထူးဆန္းမႈ ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခြင့္ အေရးေတြ ရရွိမႈနည္းပါးတာေၾကာင့္ ထိ ခိုက္နစ္နာမႈ ၾကံဳေတြ႕သူေတြလည္း မနည္း ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုယ္တိုင္ အဲဒီအေၾကာင္း အရာေတြမွာ တိုးတက္လာေအာင္ မလုပ္ ႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့တဲ့ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္''ဟု ေျပာသည္။ လူငယ္ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ထိခိုက္ လာျခင္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္အေျခ အေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

(Ref; Beware Myanmar’s New Information War By Preeti Jha)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အသံဆိုေသာအဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေဆာင္းခဆိုသူက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လေနာက္ပိုင္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ ၈ဝခန္႔အား တပ္မေတာ္ဘက္မွ တရားစြဲဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္ ၃၆ဦး ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားစုသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံအဖြဲ႕တြင္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေအာင္ခန္႔ဆိုသူက ''အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လႊမ္းမိုးထား တဲ့ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံထဲမွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္ျပည့္ဝမလာေစဖုိ႔ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ ထားတဲ့ အသြင္ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္တာမ်ဳိးနဲ႔ ပယ္ဖ်က္တာမ်ဳိးလုပ္ ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပံုမရပါဘူး။ ျပင္ဆင္ပယ္ ဖ်က္မယ့္ အရိပ္အေယာင္မ်ဳိးလည္း မေတြ႕ရပါဘူး''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္မႈမျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဘက္မွ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သတ္မွတ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေပးအပ္ ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိးအစား အား ေလွ်ာ့ခ်ကာ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈအား ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဦးစားေပးႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားကမူ အစိုးရ ဘက္မွ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္ရွိမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္အရာမ်ား အေပၚ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္အားရမႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေန ရေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရရွိမႈျမင့္တက္ လာေရးအတြက္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိး ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕သည္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းလက္ တြဲကာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ၿငိမ္း ခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရဖြယ္ရွိေသာအလား အလာမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားလာဖြယ္ရွိ ေနသည္။