images
UN
UN
သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔လက္ထက္တြင္ ေပၚထြက္လာေသာ အေမရိကန္၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 11 August 2019

ဇူလုိင္လအတြင္း၌ အေမရိကန္အစုိးရ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအေရးယူပိတ္ဆုိ႔ မႈအသစ္မ်ားထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တပ္ မေတာ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းဆာင္မ်ားအား ပစ္ မွတ္ထားသည့္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ် မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ဘက္မွ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိ ကန္ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးက႑မွတ္တမ္း မ်ားအား ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈမည္ဆုိပါက ထူးျခားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးမဟုတ္ ဟုေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း၌ ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံ ေရးအေျခအေနမွာတုိးတက္မႈျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အက်ဘက္သုိ႔ဦးတည္ သြားခဲ့သည္ဟုသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတေဒၚ နယ္ထရန္႔လက္ထက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး က႑အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆန္းစစ္ ၾကည့္ရန္လုိအပ္သည့္အျပင္ အနာဂတ္ တြင္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ဳိးကုိ အေမရိကန္ ဘက္မွခ်မွတ္က်င့္သုံးမည္နည္းဟုလည္း မွန္းဆၾကည့္သင့္သည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆုိရဖြယ္ရွိသည္။ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း အုိဘားမား လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္ ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာပုံမွန္ အေနအထားသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္၌ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အုိဘား မားဘက္မွျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထား သည့္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားအား တစ္ဆင့္ ျခင္းဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ အုိဘားမား သည္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုခန္႔အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ပထမဆုံးလာေရာက္သည့္ အေမ ရိကန္သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည့္ အျပင္ ¤င္း၏သမၼတသက္တမ္းႏွစ္ဆက္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ လာေရာက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္ၾကား ရွိဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာသိသိသာသာ အားေလ်ာ့သြားသည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေပၚထြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေပၚ အေမရိ ကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အစၥ လာမၼစ္ႏုိင္ငံမ်ားက မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းစြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာအေမရိကန္၏ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္း လဲသြားခဲ့သည္။


သုိ႔ေသာ္အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏လႊမ္းမုိးမႈျမင့္ တက္လာမည္ကိုမလုိလားျခင္းႏွင့္ ေဒၚ နယ္ထရန္႔လက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာမ်ားပါရွိေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားအားႀကီးႀကီးမားမား အေျပာင္းအလဲမလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိ သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းသည္ ေဒၚနယ္ထရန္႔လက္ထက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ အျပင္းထန္ ဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ အျခားအဆင့္ျမင့္အရာရွိႏွစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္တုိ႔အား တစ္ဦးခ်င္းပစ္ မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳလုပ္မည့္ စာရင္းအတြင္းသုိ႔ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္၏႐ႈျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာလူ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လုံျခံဳေရး တာဝန္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိေန သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ဘက္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္ရွိ သည္။
အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ တပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႀကီးမားသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေစမည္မဟုတ္ ပါ။ အေမရိကန္အစုိးရသည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ အေရးယူမႈျပဳ လုပ္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီး မားသည့္ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစ မည္မဟုတ္၍ အေမရိကန္အစုိးရအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒအား ျဖည္း ျဖည္းခ်င္းသာအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္လုိ သည့္သေဘာထားမ်ဳိးရွိေနပုံရသည္။ ထုိ ကဲ့သုိ႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဒဝါႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန ျခင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္တြန္းအား မ်ဳိးလည္းျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ ခုိင္မာေစေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစေရးဆုိေသာႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏လုိလားခ်က္မ်ားအတြက္ လည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ခက္ခဲ မည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; US-Myanmar Policy Under Tump in the Spotlight With New Sanctions by Prashanth Parameswaran)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)