images
UN
UN
အာဏာစက္ႏွင့္ သာသနာ ဖ်က္မိေနၿပီလား
အမတ္ဒိန္ Monday, 12 August 2019

အာဏာရွင္ဆိုသည့္စကားကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔နားခါးၾကသည္။ အာဏာရွင္ မဟုတ္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို လိုလား ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ ေဝါဟာ ရမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္ဟု ထင္မွတ္သ ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီမိုကေရစီ ခဲ့ၾကသည္။
မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အာဏာရွင္ဆိုသည္ကို လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အျဖစ္ သိေစသည္။ ထုိေသာအခါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲကပင္ အာဏာရွင္ မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကိုေရြးခ်ယ္ စရာဟုျမင္လာသည္။ သည္အျမင္မ်ဳိးကို တရားေသအစြဲရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အတြင္း ႏိုင္ငံေရး အျမင္မ်ားဆံုး႐ံႈးသြားရသည္။ အာဏာ ရွင္ဆိုသည္မွာ လူပုဂိၢဳလ္ မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ကက်င့္သံုးေသာအာဏာသံုးစြဲမႈ ပံုစံသာျဖစ္သည္။ အာဏာသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား ထဲတြင္ပင္ အာဏာရွင္စ႐ိုက္လကၡဏာ မ်ားမွာသီးျခားျဖစ္သည္။ မိမိမလိုလား ေသာပုဂၢိဳလ္လုပ္သမွ်ကို အာဏာရွင္ စ႐ိုက္ဟု ေျပာဆိုစည္း႐ံုးျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ ေရးမသမာမႈျဖစ္သည္။
သည္ထက္ဆိုးသည္မွာ အာဏာရွင္ဆို သည့္စကားလံုးကိုလက္နက္အျဖစ္အသံုး ျပဳလ်က္ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္လာ ေသာ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔က သူတို႔လိုလားေသာသူသာလွ်င္ အာဏာရွင္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလြန္ေလး စားထိုက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး မ်ား ခ်ီးေျမႇာက္သက္ေသျပဳျပတတ္ၿပီး သူတို႔ ၾသဇာခံမျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ မွန္သမွ်ကို အာဏာရွင္ဟူသည့္စကား လံုးလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္တတ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ထိုသူတို႔က ဆိုင္ ရာတိုင္းျပည္မ်ားကို စာနာသနားသျဖင့္ အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးကိုကူညီသေယာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္စြက္ဖက္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔စြက္ဖက္ခံရေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေသြးေခ်ာင္းစီး စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စစ္ပြဲအတြင္း၌သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးၾကရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ယေန႔တိုင္ျဖစ္ပြားေနသည္။
''ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ဟာ အာဏာ ရွင္မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ဟာမမွားဘူး။ သူညႊန္ျပတဲ့လမ္း ေၾကာင္းဟာ က်ိန္းေသေပါက္မွန္ကန္ တယ္''ဆိုသည့္ စကားလံုးအာမခံခ်က္ မ်ားေလာက္ႏွင့္စည္း႐ံုးမႈကိုပင္ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျပည္သူမ်ားယစ္မူးခဲ့ၾကသည္။
ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏွလံုးသားအတြင္း အထိခိုက္ႏိုင္ ဆံုးစကားလံုးမွာ''အာဏာရွင္ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတာ။ ခ်မ္း သာခ်င္ရင္ အာဏာရွင္ေတြကို မဲမေပးနဲ႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုခ်မ္းသာေအာင္ အာဏာရွင္ မဟုတ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေခါင္းေဆာင္ကသာ လုပ္ေပးႏိုင္မွာ။ ေျပာင္းလဲဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီ''ဆိုသည့္စကား ျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္သာမျဖစ္ပါေစႏွင့္ေခတ္ ေျပာင္း၊စနစ္ေျပာင္းကိုဦးပဲ့ထမ္းၾကမည္ ဟု လူထုက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီဟူသည့္ အမ်ားဆႏၵ အရ ေရြးေကာက္ခံမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပင္ ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္စနစ္ထြန္းကားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိသူနည္းပါးလွသည္။ အမ်ားသေဘာ ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပံု ေဖာ္ၾကရာတြင္ အမ်ားစုႏိုင္လိုမင္းထက္ ျပဳမႈအားလက္ယပ္ေခၚသကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္ သည္သာမက ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ နဂို မူလအုတ္ျမစ္ကိုပါ ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ သည္ဟုလည္းအဆိုရွိသည္။ အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအသြင္းေျပာင္းၿပီးၿပီ ဆိုသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ အာဏာရွင္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာမွ ခုန္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမည္ဆိုသည္ကို မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း။ အာဏာရွင္စနစ္ သည္ပိုမိုလိမၼာပါးနပ္စြာေရာက္လာတတ္ ေၾကာင္း သိထားသင့္သည္။ အာဏာ ရွင္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ အာဏာ ရွင္စ႐ိုက္လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆို ၿပီးျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္တို႔၏ စ႐ိုက္ လကၡဏာကို ဒီမိုကေရစီသုခမိန္တို႔က ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေရးသားထားခဲ့သည္။
ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ သည္ဆိုသည္မွာ အမည္ခံသက္သက္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္မွာ လူနည္းစုအာဏာခ်ဳပ္ ကိုင္ထားၿပီး လူနည္းစုအာဏာရွင္မ်ား၏ အလိုဆႏၵႏွင့္အညီ ကိစၥအဝဝကိုလုပ္ကိုင္ ၾကၿပီဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္ပံုစံေပါက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာ သံသယျဖစ္ခြင့္မရွိေပ။ ယေန႔ဒီမုိကေရစီအာဏာရွင္စ႐ိုက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ စိတ္ႀကိဳက္ဆံုး ျဖတ္၊ အစိုးရကို စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕၊ဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ျပ႒ာန္းၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ေကာင္းသည္ျဖစ္ ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ယင္းကို လိုက္နာ ၾကရသည္။
ယင္းအာဏာရွင္တို႔သည္ ¤င္းတို႔ အာဏာတည္ျမဲေရးကိုသာ ဝါဒျဖန္႔ႏိုင္ ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိ မ်ားတြင္ အမွန္တရားကို မၾကားမျမင္ ေအာင္ ဖံုးကြယ္ရန္ အေလးထားသည္။ အမွန္မ်ားကိုတင္ျပသည့္သတင္းဌာနမ်ား သည္ တားဆီးခံရ၊ ပိတ္ပင္ခံရသည္။ ယင္းေနာက္ အာဏာရွင္သေဘာက် မည့္ အယူအဆမွလြဲၿပီး အျခားမည္သို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးကိုမဆို ပိတ္ပင္ သည္။ ဥပမာ လွည္းဆြဲသည့္ ျမင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ျမင္းလွည္းသမားသည္ ျမင္းက ေဘးဘီမျမင္ေအာင္ မ်က္ကာ တပ္ကာေမာင္းသည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ ျမင္း သည္ လွည္းသမား၏ အလိုအတိုင္း မေျပးလွ်င္ သနားညႇာတာမႈမရွိဘဲ ႀကိမ္ ႏွင့္႐ိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းအာဏာရွင္တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ အင္အားသာေတာင့္တင္းလာမည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ား၏ဘဝသည္လည္းျမင့္မားလာ မည္ဟုကတိျပဳတတ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ယင္းကတိကိုမထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ တိုင္အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးခ်င္တိုင္း ေပးတတ္ၾကသည္။ ေနာက္ငါးႏွစ္မဟုတ္ ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ အားလံုးအဆင္ ေျပမည္ဟုလည္းေျပာရဲသည္။
ယခုေခတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ရင္ေသြးမ်ား၏ အနာဂတ္သာယာေစရန္ ယခုအနစ္နာခံမွ ျဖစ္မည္ဟုလည္း စည္း႐ံုးေလ့ရွိသည္။ လူအမ်ားက အာဏာရွင္ႏွင့္ ¤င္းအုပ္စု မ်ား၏ အေျပာေအာက္တြင္ စြဲလမ္းယစ္ မူးတတ္ၾကသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ က အဆိုပါအေျပာမ်ားအေပၚ သံသယရွိ ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပ သလာမည္ဆိုပါက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတတ္သာဘဲ ယင္းလမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္လုပ္ၾကရ သည္။ အာဏာရွင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ၿပီး အဓိပၸာယ္မရွိ သည့္အရာမွန္း အားလံုးသိလာၾကသည့္ အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။
ယင္း အာဏာရွင္စ႐ိုက္လႊမ္းမိုးလာ ၿပီဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔ကို အတင္းအဓမၼ တရြတ္တိုက္ ဆြဲေခၚသြားရန္ သက္သက္ ျဖစ္လာသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ လူသား တစ္ေယာက္အျဖစ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ေပ်ာ္ ရႊင္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးရသည့္တိုင္ေအာင္ အာ ဏာရွင္တို႔၏ စီမံကိန္းကို သူ႔အလိုက် အတိုင္း အဓမၼေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အတြင္းစိတ္ကိန္းေအာင္းေနသည္။ အာ ဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ကို ေမွ်ာ္ လင့္ထားခဲ့သည္မ်ားမွာဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္သာ အဆံုးသတ္ရသည္။
ယင္းအာဏာရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ကို ရန္သူလိုသေဘာ ထားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ အမွားကိုေထာက္ျပေဝဖန္လာ လွ်င္ အင္အားသံုးၿပီးအသံမထြက္ေအာင္ ပိတ္ပစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေရးသည္မိမိအမွားကိုလြယ္လြယ္ႏွင့္ မျပင္ႏိုင္ေပ။ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵအမွန္ကိုသိႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ၾကိဳးပမ္းေနၾကရသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားဆႏၵဟူ သမွ်ကို ျပည္သူ႕ဘက္မွ ရပ္တည္ေျဖ ရွင္းေပးၾကသည္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵကိုနား မေထာင္ရဲသည္မွာ အာဏာရွင္သဘာဝ ျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္စနစ္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီယဥ္ ေက်းမႈတည္ေဆာက္ခဲ့သည္မွာ ဒီမို ကေရစီဒုတိယသက္တမ္းတိုင္ခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔၏အေပၚထပ္ အေဆာက္အအံု သည္ ဒီမိုကေရစီကိုေပးမည္ဟု ေၾ<ြကး ေၾကာ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီကိုရပါ၏ေလာ။ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရဆက္ဆံမႈသည္ မည္မွ် ဒီမိုကေရစီဆန္ပါသနည္း။
မၾကာခင္က အေပၚထပ္အေဆာက္ အအံု၏အစီအမံျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ိဳးဘာသာသာ သနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ား ၄၅ရက္အတြင္းအၿပီးျဖဳတ္ခ်ရန္၊ ဓမၼစက္ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးသျဖင့္ အာဏာစက္ကိုသံုး ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု ရာဇသံကိုၾကားလိုက္ ရျပန္သည္။ ဒီမိုကရက္ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားက အာဏာစက္ဆိုသည့္စကားကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ထိတ္လန္႔မိသည္။ အဆိုပါအာဏာစက္ကိုမုန္းသျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔ေရြး ခ်ယ္ထားေသာအစိုးရက အာဏာစက္ကို အသံုးျပဳလာၿပီဆိုလွ်င္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ရန္အေၾကာင္းမ်ားရွိလာေလၿပီ။ ဒီမိုက ေရစီအစိုးရတြင္ အာဏာရွင္စ႐ိုက္လကၡ ဏာမ်ားသက္ေရာက္ေနၿပီေလာ။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ရမႈတိုင္း၌ ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္ စ႐ိုက္မ်ားျမင္ခဲ့ရသည္။လူမ်ားစုအင္အား ျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ဒီမိုက ေရစီမဆန္ေတာ့။ ယခုပင္ အာဏာရ ပါတီအုပ္စုႀကီးတစ္ခုက အတိုက္အခံတို႔ တင္သမွ် ဆီေလ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဆီ ေလ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ျပည္သူ႔အက်ိဳးရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အစဥ္တစိုက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက၏။ လူနည္းစုအသံကို အျမဲနားစြင့္ရသည့္အလုပ္ကို ေရသာခိုၿပီး မိမိတို႔ပါတနာမ်ားအလိုက်ဆံုးျဖတ္သည့္ စနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းက ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်ဆံုးျခင္း၏ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီမိတ္ကာမ်ားျဖစ္သည့္ အမတ္ႀကီးမ်ား မိမိကိုယ္ကိုေဝဖန္ေရး လုပ္သင့္ၿပီ။ လူနည္းစုအာဏာျဖင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲမိေနၿပီလား။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔ က်င္ၿပီး အဓမၼလုပ္ေဆာင္မိေနၿပီလား။ ျပည္သူတို႔အသံကို အင္အားသံုးၿပီးပိတ္ ပစ္မိၿပီလား။ မိမိႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ဟု သတ္မွတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမိေနၿပီလား။ ျပည္သူကို တရြတ္တိုက္ဆြဲေခၚမိေနၿပီ လား။ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာ ထူေထာင္မိေနျပီ လား။ အာဏာကို အပိုင္စီးထားမိၿပီ လား။ အာဏာမက္ေမာမႈတို႔ အေတာ မသတ္ေအာင္ ပိုႀကီးမားေနၿပီလား။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အျပည့္အဝမရဘဲ မူဝါဒ ေတြ ခ်မိေနၿပီလား။
ဤစ႐ိုက္လကၡဏာေတြရွိေနၿပီဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္လက္သစ္မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ က ေကာက္ခ်က္ဆြဲအံ့သည္။ ခုလည္း ''အာဏာစက္နဲ႔ သာသနာဖ်က္ေတာ့ မွာလား ကိုေရႊဒီမိုကေရစီတို႔ရယ္...'' ဟု လူထုမ်ားအတြင္း ေမးခြန္းထုတ္သံ ၾကားေနၾကေၾကာင္းပါဗ်ာ။