images
UN
UN
သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိလာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၏ အေျခအေနမွန္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 19 August 2019
ယမန္ေန႔မွအဆက္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ေသာ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ၫႊန္ကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဇုန္သံုးခု သတ္မွတ္ထားသည့္အနက္ ေအာက္ဆံုး ဇုန္အတြင္း၌ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအပါအဝင္ အျခားအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ဆံုး ျဖတ္ရာ၌ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေမရိကန္ဘက္မွ မည္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကားရွိ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအပါ အဝင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာက႑မ်ားတြင္ မည္သည့္အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဆိုေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားအား မွန္းဆသံုးသပ္ရန္ လြယ္ ကူျခင္းမရွိေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အေမရိကန္တို႔သည္ ကုန္ သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္မည့္ကနဦး ေျခလွမ္းဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ ရာအထူးအခြင့္အေရးေပးအပ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးကို စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လာေရာက္ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾ<ြက လႈပ္ရွားသူအမ်ားစုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေရး ယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မည္ဆိုပါက အပ်ံသင္စအေနအထားတြင္သာ ရွိေနေသး ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ သည့္အျပင္ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ အားေကာင္း ေမာင္းသန္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေသးေသာ အင္စတီက်ဳရွင္းမ်ားအေပၚ တြင္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ မ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ လက္ခံလာ ေစရန္အတြက္ သံတမန္ေရးရာနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမား လာရန္ လြယ္ကူဖြယ္မရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑၏အရွိတရားမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ လွ်င္လည္း ဆက္စပ္ေနသည့္ပုဂၢလိက ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ေသာ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္သြားႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ား ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္သာျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းက႑၊ အာမခံလုပ္ငန္းက႑၊ ပညာေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ေရးက႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးက႑၊ လက္လီလက္ ကားေရာင္းဝယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ေျဖ ေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ စီမံကိန္းႀကီး မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ သည့္ စီးပြားေရးက႑ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးႏုိင္မႈဆုိေသာက႑ မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ သည့္ လားရာမ်ားလည္း ေပၚထြက္လ်က္ ရွိသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ကြက္သစ္မ်ား ခ်ထားရန္ စီစဥ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း၌ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္း သစ္မ်ား ပါဝင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံ ကိန္းအပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ စီမံကိန္း ၈ဝခန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ႀကိဳး ပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရ သည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၃ဝျပည့္ႏွစ္ အတြင္း အၿပီးသတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ ရြယ္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကႍစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္း သည္ တ႐ုတ္အစိုးရက ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးစြာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရ သည့္အျပင္ ကူမင္း၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ မည့္ စီမံကိန္းလည္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း အတြင္း၌ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ သို႔ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ရထားလမ္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ မည့္စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၁ရာစုပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ကို အသံုးျပဳမည့္ ပင္လယ္ထြက္ ေပါက္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar's Economic liberalisation: Three years on by Allen & Overy)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)