images
UN
UN
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစၿပီး ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန႔္ကြက္
Sunday, 25 August 2019
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ႏွင့္အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္မကေတာ့ တပ္မေတာ္သားအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္ႀကီးေဒၚေအးသၪၨာ ေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝါပြိဳင့္ သုံးစြဲခြင့္ ျပဳပါ။
၂၉-၅-၂ဝ၁၉ရက္ေန႔က ေဒါက္ တာေမာင္သင္းအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းအား တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းစိစစ္ေဆာင္ ရြက္သင့္ဟူေသာစာပိုဒ္ (၈)ပါ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္အေပၚ သေဘာမတူပါသ ျဖင့္ ကန႔္ကြက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုျပင္ဆင္ရန္တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒ မူၾကမ္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂)ႏွင့္အညီ အနည္းငယ္ေသာ္မွ် ေသြဖည္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိဘဲ တင္သြင္း လာခဲ့တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လည္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂) အရ လက္ခံေဆြးေႏြးေပးရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ တင္ျပသူမ်ားက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတိုင္း တင္ျပလာတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လည္း ဥပေဒအတိုင္း လက္ခံေဆြးေႏြး မယ္။ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဒီလိုပဲျဖစ္သင့္ ပါတယ္။ ယခုက်ေတာ့အစီရင္ခံစာမွာ ၄၅ဦးေကာ္မတီရဲ႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစိစစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္လို႔သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳထားျခင္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို သိသိႀကီးနဲ႔တမင္ ေသြ ဖည္ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေရွ႕ကသြားႏွင့္မယ္ဆိုေတာ့လည္း မထားခဲ့နဲ႔ တူတူသြားရေအာင္ဆိုၿပီး တားတယ္။ ေနာက္ကလိုက္ခဲ့ပါဆိုလို႔ လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း အခ်ိန္ေတြသာ ကုန္သြားတယ္၊ ေမာင္ပုံကခုထိေစာင္းတီး သင္လို႔ကိုမၿပီးေသးဘူးဆိုတာမ်ဳိးလို ျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဘာနဲ႔အလားသဏၭာန္တူ သလဲဆိုရင္ ျဖဴးေနေအာင္ေဖာက္လုပ္ေပး ထားတဲ့လမ္းမႀကီး၊ေဘးကင္းလုံၿခဳံစိတ္ ခ်ရတဲ့လမ္းမႀကီး၊သြားမယ့္ခရီးကိုတိက် ေသခ်ာစြာေရာက္ေအာင္ သြားႏိုင္မယ့္ လမ္းမႀကီးတစ္ခုကို အဆင္သင့္လည္း ေဖာက္ေပးထားၿပီးၿပီ။ အဲဒီလမ္းကို တကယ္အားကိုးယုံၾကည္ဆုပ္ကိုင္ၿပီး သြားဖို႔လုပ္ေနတဲ့လူတစ္စုကို၊ ဒီလမ္းခ်ဳိး ေလးကဝင္၊ ဟိုလမ္းခ်ဳိးေလးကထြက္၊ ေဖာက္ေပးထားတဲ့လမ္းကိုမသုံးဘဲေခ်ာင္ ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားက သြားၾကမယ့္လူတစ္စု ႏွင့္အတူ လိုက္သြားပါလားလို႔အႀကံျပဳ ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အျဖစ္သင့္ဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ကြၽန္မအေနနဲ႔ အႀကံ ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ၄၅ဦးေကာ္မတီအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ကသြားေနတာျဖစ္လို႔ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တို႔အဖြဲ႕အေနနဲ႔ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတ္ မွတ္ထားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းဆက္ ေလွ်ာက္သြားႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။ထင္သာျမင္သာမရွိတဲ့၊ အင္မတန္ၾကန္႔ ၾကာႏိုင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ တူတူေလွ်ာက္ဖို႔ အႀကံျပဳတာကိုေတာ့ လုံးဝ(လုံးဝ)လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္းေျပာလိုပါတယ္။ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ခရီးေပါက္ေအာင္သြားႏိုင္တဲ့ သတ္မွတ္လမ္းနဲ႔သတ္မွတ္အျမန္ႏႈန္းျခင္း မတူလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူလူထုဆီျပည္ သူ႔အတြက္အက်ဳိးရွိတာကို ျပည္သူမ်ား အျမန္ရရွိခံစားေစႏိုင္ဖို႔ အလ်င္လိုတာကို အရင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္ ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္အၿပိဳင္ တင္ သြင္းလာသည့္အခါ သီးျခားေဆာင္ရြက္ ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိလို႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္အၿပိဳင္တင္ သြင္းတယ္ဆိုရင္ေတာင္ တစ္ခုက ဥပေဒ မူၾကမ္းအဆင့္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခုကျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳ တဲ့အဆင့္သာရွိေသးတာေၾကာင့္အဆင့္ျခင္း မတူတာကို သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ရယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအခန္း(၁၂)ႏွင့္အညီဆုံးျဖတ္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့တာလား၊ မွ်တမွန္ကန္မႈေရာရွိရဲ႕ လားဆိုတာကို ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ နာယကအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအားလုံးက အျပန္ျပန္အလွန္ လွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားသုံးသပ္ၿပီးမွ ဥပေဒ ႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္စြာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သင့္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္နဲ႔ လည္းကိုက္ညီ၊ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္လုပ္ ေဆာင္ေနတာေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္မယ့္ ယခုတင္သြင္းတဲ့ဒုတိယအႀကိမ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္း ကို ပုဒ္မ-၄၃၅နဲ႔အညီဆက္လက္မေဆာင္ ႐ြက္ေစဘဲ၄၅ဦးေကာ္မတီမွာထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔အႀကံျပဳတာဟာ တိုင္းရင္း သားေတြ တန္းတူညီမွ်စြာ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းခြင့္ကို အေလးအနက္မထားဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ေနတယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရး အတြက္အဓိကတာဝန္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။မိမိအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလုံးဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာပါ့မယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသပါမယ္၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးကို ထာဝစဥ္ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ပါ့မယ္၊တာဝန္ဝတၱရားေတြကိုေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ ကတိ သစၥာျပဳထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ကတိ သစၥာဆိုတာ ေဖာက္ဖ်က္ေသြဖည္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲေစာင့္သိ႐ိုေသဖို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ကတိသစၥာတည္ တဲ့အခါ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ေတာင္ ေဆး ဖက္ဝင္တယ္ဆိုတဲ့ဆို႐ိုးစကားကိုလည္း ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဥပေဒကိုျပဳရမယ့္သူ ေတြဟာဥပေဒကိုစံနမူနာျပအေနနဲ႔အေလး ထားေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၿပီးေတာ့ မျဖစ္ မေန အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေဒါက္တာေမာင္ သင္းတို႔အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီတင္ျပခဲ့တာဆိုေတာ့လက္ခံၿပီးေလး စားဖို႔လိုပါတယ္။ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ-၄၃၅ဆိုတာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ လက္ခံေဆြးေႏြးေပးဖို႔ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္ထည့္ သြင္းထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပုဒ္မ-၄၃၅ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုတိုက္တြန္းပါတယ္။ ေျဖာင့္ ေနေအာင္ ေဖာက္ထားတဲ့လမ္းကေန ထင္သာျမင္သာေလွ်ာက္ေစလိုပါတယ္။မေလွ်ာက္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ စဥ္းစား စရာေတြ၊ သံသယေတြကိုျဖစ္ေစပါ တယ္။ နာယကေရွ႕ေမွာက္ကတိသစၥာ ျပဳထားတာေတြကို ေလးစားလိုက္နာ ေအာင္နာယကႀကီးအေနနဲ႔ထိန္းသိမ္းၾကပ္ မတ္ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ေဆာလ်င္စြာျပင္ ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ နာယကႏွင့္တကြျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလး ေလးနက္နက္တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံ သားမ်ားအက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကိုသေဘာမတူ၊ ကန႔္ကြက္ ပါေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံး ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။