images
UN
UN
စက္မႈက႑အနာဂတ္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 26 August 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာက႑ မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံုး သပ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ႀကီးမား ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေျခ အေနမွာ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္ဟု သံုး သပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရာ္ဘတ္ေဝးလ္ က ''လက္ရွိအစိုးရဆီမွာ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းလိုမ်ဳိး စီးပြားေရး က႑အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ စီမံကိန္းမ်ဳိး ရွိမေနဘူးလို႔ ေျပာရပါလိမ့္ မယ္။ ဘယ္လို႐ႈေထာင့္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ သူတို႔ဆီမွာ အလားတူစီမံကိန္းမ်ဳိးရွိမေန ဘူးလို႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခား အေၾကာင္းအရာေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္ မႈရရွိဖို႔အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားရ သလိုျဖစ္ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီး သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ျဖစ္လာ မည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ေက်ာက္ ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ အက်ယ္အဝန္းအရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းထက္ ၁ဝဆခန္႔ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည့္ေျမေနရာ ေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထား သည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္လည္း အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိ သည့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ မည့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးစြာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၂၁ရာစု ပိုးလမ္းသစ္စီမံကိန္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ ယူေနေသာSang Hyun Park က ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ တည္ေနရာ အေနအထားေၾကာင့္ သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ မတူညီေသာကြာျခား မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ အျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ ကိန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ား ပိုမိုျမင့္မား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထား ဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္အေဝးေျပးလမ္းစီမံကိန္းအား အဆိုပါေဒသတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လႈပ္ရွားေန သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ံုးက ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။
ထို႔အတူ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း သည္လည္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြန္႔စားရႏိုင္ေျခမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္။
လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အျပင္ ၿပီးခဲ့ သည့္အစိုးရႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အခြန္ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းအား သိသိသာသာျမႇင့္ တင္ခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ ၅ဝခန္႔သာ ကြာေဝး ေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ဟံသာဝတီအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္းႏွင့္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရဘက္ မွ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္းအတြက္ ရယူ ထားေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားမွာ သက္ တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္က႑ဘက္မွ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း မ်ားတြင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းအခ်ဳိ႕ၾကံဳ ေတြ႕လာသည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အစိုးရဘက္မွ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ထက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန သည္ဆိုေသာ ယူဆမႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္ ခဲ့သည္။
ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပည္ပ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ ေသာ္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးက အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ ေဆာက္ရန္ စီမံထားမႈမ်ားသည္လည္း ကာလတိုအတြင္း အသက္ဝင္လာရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ အေကာက္ခြန္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေအာင္ လက္ေတြ႕ က်သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေထာက္ပံ့ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း ကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးအဟန္႔အတား မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ပံုမွန္ေအာက္ ေရာက္ ခဲ့သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူရန္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အမ်ားစုက တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။
(Ref; A distant vision for Myanmar's Industrial future by Thompson Chau)