images
UN
UN
ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကစို့
ေပါက္ေပါက္ Wednesday, 28 August 2019
ကုလသမဂၢမွထုတ္ျပန္ထားေသာ ပလတ္ စတစ္အမႈိက္မ်ားအေၾကာင္း
နိုင္ငံတကာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အတြက္ ပလတ္ စတစ္အႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလ သမဂၢမွ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။
ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ပလတ္ စတစ္တန္ခ်ိန္ သန္း ၅ဝဝ မွ တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္းတစ္သန္း(တစ္ထရီလီယံ)ထိ သံုးစြဲလ်က္ရွိျပီး မိနစ္တိုင္းတြင္ ပလတ္ စတစ္အိတ္ေပါင္း တစ္သန္းနီးပါး စြန္႕ ပစ္ေနၾကပါတယ္။
ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ကုန္စံုဆိုင္ လုပ္ငန္းသံုးအိတ္မ်ားကို ငါးထရီလီယံ အထိသံုးစြဲေနျပီး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈမရွိသျဖင့္ ကမၻာ ၾကီးသည္ အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ေနျပီျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရာစုႏွစ္ဝက္ အေရာက္တြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္တန္ခိ်န္ ၁၂ ဘီလီယံေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးသည္ ေရ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီလို ႏွစ္စဥ္ပလတ္စတစ္အိတ္ငါး ထရီလီယံအသံုးျပဳေနျခင္းဟာ တစ္မိနစ္ လွ်င္ ပလတ္စတစ္အိတ္ ၁ဝ သန္းနီးပါး အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ပါတယ္။
အသံုးျပဳျပီး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳမည့္အစား စြန္႕ ပစ္သျဖင့္ အသံုးျပဳျပီးပလတ္စတစ္အိတ္ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမိႈက္အျဖစ္အဆံုး သတ္သြားပါတယ္။
ကမၻာေပၚရွိ သမုဒၵရာမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားစြန္႕ပစ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳခံေနရျပီး ေရေနသတၱဝါမ်ား မွာလည္း အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရန္ ခက္ခဲလာကာအခ်ဳိ႕ေရ ေၾကာင္းေနရာမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ေသာေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာ ပါတယ္။
ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ ေရေၾကာင္းကိုပိတ္ေစၿပီး ေကာက္႐ိုး၊ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းအစ ရွိေသာပစၥည္းမ်ားကအမိႈက္ပံုတစ္ခုကဲ့သို႕ ျဖစ္လာပါတယ္။
ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားဟာ ေရဆိုး ပိုက္မ်ားကိုပိတ္ေနသျဖင့္ ေရာဂါပိုးမႊား မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ကူးစက္ႏိုင္ျပီး တိရစၧာန္မ်ား၏ အစားအစာထဲသို႔ ပါသြားပါက အသက္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ပါတယ္။
အိႏိၵယနိုင္ငံ၌ ေသဆံုးသြားေသာ ႏြားမ်ား၏ဝမ္းဗိုက္အတြင္း ပလတ္စတစ္ အိတ္မ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေဝလ ငါး တစ္ေကာင္သည္လည္းအသံုးျပဳျပီး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားစားသံုးမိသျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာကို ေျခာက္လွန္႔ေနေသာ ပလတ္ စတစ္အႏၲရာယ္
အေမရိကန္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈအရ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္အတြင္းကမၻာေပၚတြင္ လူသား မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲလာေသာ ပလတ္စတစ္အေလးခ်ိန္ဟာ တန္ခ်ိန္ ေပါင္း ၈ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအေလးခ်ိန္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ ခန္႕ကတည္းက စ၍ ကမၻာတစ္ဝန္း ထုတ္လုပ္သံုးစြဲလာ ခဲ့ေသာ ပလတ္စတစ္ပမာဏဟာ ဆင္ အေကာင္သန္းတစ္ေထာင္ခန္႕ႏွင့္ အေလး ခ်ိန္ညီမွ်ေနျပီး ကမၻာႀကီးဟာပလတ္ စတစ္ျဂိဳဟ္ၾကီးကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနျပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ယေန႕ေခတ္လူသူသားတို႕ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲလိုက္သမွ်ပလတ္စတစ္ပစၥည္း ရာ ခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ေက်ာ္ဟာအေလအလြင့္ျဖစ္ သြားျပီး ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားထဲသို႔ ေရာက္ရွိကုန္ ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္သမွ် ပလတ္စတစ္ ပစၥည္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႕ဟာ ကမၻာအႏွံ႕သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြား ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ေဖာ္ျပပါႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုပါက လာမည့္ အႏွစ္ ၃ဝ ခန္႕မွာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းစြန္႕ပစ္မႈ ပမာဏဟာတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၂ ဘီလီယံ ခန္႕ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ပလတ္စတစ္အိတ္မွ ေလယာဥ္ကိုယ္ ထည္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သမွ်ေသာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအားလံုးဟာ သဘာဝ နည္းျဖင့္ ျပန္လည္အသြင္ေျပာင္းယူ၍ မရဘဲ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္မွသာဖ်က္ဆီး၍ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မီး႐ိႈ႕ျခင္းက အီသိုင္လင္းေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ ဒိုင္ေအာက္စင္စသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရွိလာတာေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၄င္း အေငြ႕မ်ားကို႐ွဴ႐ိႈက္မိသည့္ လူ၏ေသြးႏွင့္ ဆီးထဲကိုေရာက္ရွိျပီး ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈဟာ အလြန္စိုးရိမ္ရတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာျပီး အစားထိုးသံုးစြဲမႈ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သန္႕စင္သံုးစြဲေရးအစီ အမံမ်ား အလြန္အေရးၾကီးလာျပီျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႕ကမၻာႀကီးတြင္ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲျပီးေသာ ပလတ္စတစ္ ပမာဏဟာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ အက်ယ္ အဝန္းကိုပင္ဖံုးလႊမ္း၍ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တြက္ ခ်က္ သတိေပးထားပါတယ္။
ကင္ညာႏိုင္ငံမွာလည္း တစ္လလွ်င္ ခန္႕မွန္းေျခပလတ္စတစ္အိတ္ ၂၄ သန္း သံုးစြဲလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကင္ညာႏုိင္ငံအစိုးရက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္မွစတင္၍ ပလတ္ စတစ္အိတ္သံုးစြဲမႈကိုတားျမစ္လိုက္ျပီး ပလတ္စတစ္အိတ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ထုတ္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြကန္ေဒၚလာ ၃၈ဝဝဝ (သို႕မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ေလး ႏွစ္အထိက်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈ တားျမစ္ျခင္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေရးကိုအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ကားထဲရွိ ပလတ္စတစ္ေသာက္ေရသန္႕ ဘူးအႏၲရာယ္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ Castle ေဆး႐ံုမွ အက်ိတ္ေဗဒပါရဂူမ်ား၏ ေလ့လာဆန္း စစ္ခ်က္မ်ားအရ ကားထဲရွိပလတ္စတစ္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားဟာ အခ်ိန္ၾကာ လာသည္ႏွင့့္အမွ် အပူျပန္လာၿပီး ပလတ္ စတစ္ဘူးခြံ၏ဓာတုပစၥည္းမ်ားက အဆိပ္ အျဖစ္ ေရထဲကိုေရာက္သြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထိုအဆိပ္က ရင္သားကင္ဆာတစ္သွ်ဴးမ်ားကိုပိုမိုအပြား ျမန္ေစ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မေသာက္သင့္ ေပ။ ဒါေၾကာင့္ ကားထဲမွာ ပလတ္ စတစ္ေသာက္ေရသန္႔ဘူးကို မထည့္ဘဲ စတီးလ္ေရဘူး (သို႔မဟုတ္) ဖန္ပုလင္း တို႔ကိုသာ သံုးသင့္ပါတယ္။ ယခုဆိုလွ်င္ Castle ေဆး႐ံုမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက က်န္းမာေရးဗဟုသုတရေစရန္ တီဗီြ ႐ုပ္ သံလိုင္းမ်ားမွာ ့health hazard(ေခၚ) က်န္းမာေရးသတိေပးက႑အျဖစ္ မၾကာ ခဏထုတ္လႊင့္ျပသေပးေနပါျပီ။
ထိုပါရဂူမ်ား၏ အဆိုကိုWalter Reed Army Medical Center က ေထာက္ခံထားျပီး ယင္းပလတ္စတစ္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ကားထဲမွာ သာမက ေရခဲေသတၱာမ်ားနဲ႔ မိုက္ခ႐ို ေဝ့ဖ္မီးဖိုမ်ားထဲမွာလည္း ထည့္မထား သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳမူျခင္းက ပလတ္စတစ္ဘူးထဲက dioxins (ေခၚ) အႏၲရာယ္ဓာတ္ျပဳဓာတုပစၥည္းမ်ားထြက္ လာၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိဆဲလ္မ်ားကို အဆိပ္သင့္၍ ကင္ဆာျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရင္သား ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစေၾကာင္း ထပ္ ေလာင္းအၾကံျပဳထားပါတယ္။
ပလတ္စတစ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္
ပလတ္စတစ္(ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္)ေတြ ထဲမွာပါတဲ့ ခဲဓာတ္၊ အဆိပ္ဓာတ္၊ ဆိုက္ ဇာနဲ႕ စတိုင္ရင္းဓာတ္မ်ားဟာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ားျဖစ္တာ ေၾကာင့္ အပူဓာတ္နဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ဆီပါတဲ့အစား အေသာက္ေတြနဲ႕ျဖစ္ေစထိေတြ႕မိတဲ့အခါ ယင္းဓာတုပစၥည္းေတြဟာအစားအေသာက္ ေတြထဲကိုဓာတ္ျပဳေပ်ာ္ဝင္သြားကာ လူ ကိုမ်ားစြာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ထို႕နည္းတူကေလးႏို႕ဘူးေတြျပဳလုပ္တ့ဲ PVC ပလတ္စတစ္နဲ႕ ပလတ္စတစ္ေရ ပိုက္ေတြမွာ မိုႏိုမာ(ေခၚ)အင္မတန္အဆိပ္ ျပင္းတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ဳိးပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို က်န္းမာေရး အသိစိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
ထုိ႔ ျပင္ မယ္လမင္း(ဖိုက္ဘာ)ပစၥည္းမ်ား ဟာ အပူနဲ႕ထိေတြ႕တဲ့အခါမွာဓာတ္ျပဳ၍ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပလတ္စတစ္ဘူးျဖင့္ထည့္ ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို မိုက္ခ႐ို ေဝ့ဖ္မီးဖိုမွာအပူေပးလိုက္တဲ့အခါ ပလတ္ စတစ္မွထြက္လာေသာ ိငသထငည် မ်ားက အပူရွိန္ႏွင့္အတူ အစားအစာထဲရွိ အဆီ မ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳကာ ကင္ဆာျဖစ္ေစ ေၾကာင္း၊ ထိုမွ်မက ဟင္းခြက္ပူပူမ်ား ကိုလည္း ပလတ္စတစ္အဖံုး မဖံုးသင့္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ သံုးေလ့ရွိတဲ့ styrene (ေခၚ) ေရျမႇဳပ္ေရာ္ ဘာဘူးခြံမ်ားကို ပလတ္စတစ္ျပဳလုပ္ရာ တြင္သံုးသည့္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္အရည္ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ ထိုဘူးခြံမ်ားထဲမွာ အစားအစာပူပူထည့္ ၍ သယ္ေဆာင္ျခင္းကလည္း ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ေစေၾကာင္းစသျဖင့္အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏Castle ေဆး႐ံုမွအက်ိတ္ေဗဒ ပါရဂူမ်ားက ေလ့လာဆန္းစစ္အေျဖ ထြက္ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။
ၾသစေၾတးလ်သုေတသီမ်ား၏ ေလ့ လာမႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ ပလတ္စတစ္ တြင္ phthalates (ေခၚ) ဓာတုပစၥည္း တစ္မ်ဳိးကိုမၾကာခဏဆိုသလိုေတြ႕ရေလ့ ရွိျပီး ၄င္းဓာတုပစၥည္းက ပလတ္စတစ္ ကို ၾကည္လင္ေအာင္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္၊ တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ထိုဓာတုပစၥည္းအုပ္စုကို အစားအစာ ထုပ္ပိုးမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးထည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈပိုမ်ား ေၾကာင္း၊ ၄င္းphthalatesဓာတုပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ားသူေတြမွာ အမ်ိဳး အစား-၂ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့ လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။
အခ်ဳိ႕သူမ်ားက သြားတိုက္တံကို မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္မီးဖိုမွာ အပူေပးပိုးသတ္ေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။ ထိုနည္းက လြန္စြာမွားယြင္း တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သြားတိုက္တံေတြကို ပလတ္စတစ္၊ စီလီကြန္၊ ႏိုင္လြန္ပစၥည္းေတြျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားၾကျပီး ယင္းပလတ္စတစ္ အမ်ိဳး အစားေတြကို မီးဖိုမွာအပူေငြ႕ေပးလိုက္တဲ့ အခါ၊ ဘင်စ့နညသူ-ဗ(ႀဏဗ) ေခၚဓာတု ဓာတ္ပစၥည္း တစ္မ်ဳိးထြက္ရွိလာပါေတာ့ တယ္။ ထိုဓာတ္က ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳး မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစတဲ့အျပင္၊ က်ားမသဘာဝ ျမံဳျခင္းကိုပါ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ သြားတိုက္တံ တစ္ ေခ်ာင္းကို အမ်ားဆံုး သံုးလထက္ ပို၍ မသံုးဘဲ အသစ္လဲလွယ္ပါ။ မိမိကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႕ သြားတိုက္တံ သံုးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သြားတိုက္တံ မသံုးမီ ေရခပ္ေႏြးေႏြး ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္စိမ္၍ သန္႔စင္ေဆးေၾကာ ၿပီးမွ သံုးပါ။
သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ပလတ္စတစ္ သပိတ္အႏၲရာယ္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိတ္ေဆြမ်ားရွင့္။ သပိတ္လွဴတ့ဲအခါ ပလတ္စတစ္ သပိတ္ကို မလွဴၾကပါနဲ႕။ ပလတ္စတစ္ သပိတ္က က်ပ္ ၁၅ဝဝ မွ က်ပ္ ၂ဝဝဝ ေလာက္သာ ေပးဝယ္ရၿပီး ေစ်းေပါ ေပမယ့္ သစ္ေစးသုတ္ရမယ့္ ေနရာမွာ ေဆးမႈတ္ထားပါတယ္။ သံုးထားတဲ့ ေဆးေတြကလည္းအဆင့္မမီတဲ့အတြက္၊ ဆြမ္းထည့္ၿပီး ဘုန္းေပးတဲ့အခါမွာ အပူ ေၾကာင့္ အနံ႔တစ္မ်ဳိး ထြက္တယ္လို႕ သံဃာေတာ္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ပလတ္စတစ္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့သပိတ္ျဖစ္၍ က်န္းမာေရးနဲ႕လည္းလံုးဝမညီၫြတ္ပါ။
သံသပိတ္၊ ေျမသပိတ္မွလြဲ၍ အျခား ေသာသပိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါက ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္သည္ဟု ဘုရားေဟာတရား ေတာ္တြင္ မိန္႕ဆိုထားေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေန၍ လွဴဒါန္းလာလွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ျငင္းပယ္၍ မရေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ျမိဳ႕နယ္မွ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႕ဆို ထားပါတယ္။ ဝိနည္းေတာ္နဲ႕ ကိုက္ညီ ျခင္းမရွိေသာ ယင္းပလတ္စတစ္ သပိတ္ ေတြ ေရာင္းခ်ျခင္းကို တရားဝင္စာ ထုတ္၍ တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိ ေသးေပမယ့္ သံုးစြဲေနၾကရေသာ သံဃာ ေတာ္မ်ားအတြက္ ေဘးျဖစ္ေစႏိုင္တာ ေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ဆိုင္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားရွင့္။ သစ္ေစးသုတ္ သံသပိတ္ တစ္လံုးကို က်ပ္ ၅ဝဝဝ မွ ၈ဝဝဝအထိေစ်းႀကီးေပး ဝယ္ရေသာ္လည္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္ မသင့္ရန္အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း သစ္ေစးသုတ္သံသပိတ္ ကိုသာေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူလွဴဒါန္းေပးၾက ပါရန္ ႏႈိးေဆာ္သမႈ ျပဳလိုက္ရပါတယ္။
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲေရး ပညာ ေပးေဆြးေႏြး
ဓာတုနည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနမႈမ်ားမွာ တစ္ေန႕ ထက္ တစ္ေန႕၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုး၍ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ ျပည္အႏွံ႕ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴးကာ ျပည္သူမ်ား ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲေရး အသိပညာေပးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား၊ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္သံုးစြဲမႈအစား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိသည့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အင္ ဖက္၊ ငွက္ေပ်ာရြက္၊ သတင္းစာစကၠဴ အိတ္မ်ား ေပးေဝ