images
UN
UN
ဂ်ီဒီပီလ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ကြာျခားခ်က္ႀကီးမားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္မႈ မၿပီးစီးမႈမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ အတည္ျပဳေရးေဆာင္ရြက္သင့္
Thursday, 29 August 2019
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၇)ရက္ေျမာက္ေန႕ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႕ကက်င္းပခဲ့ရာ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ နာယကႀကီးနဲ႔ တကြ အားလုံးႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္း ၾကပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္ကေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးေသာင္းေအးပါ။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏ မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြး ေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ တင္ျပ ခြင့္ျပဳပါ။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းရည္မွန္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲေလးခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ၃(က)နဲ႔ ၃(ခ)မွာေဖာ္ျပ ထားတဲ့ က႑အလိုက္နဲ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စီမံကိန္းရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လည္းအေျခခံစာရင္းမ်ားပူးတြဲေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိမႈ (Feasibility)၊ အစီအစဥ္ ေရွ႕ ေနာက္ညီညြတ္မႈ(Consistency)၊ စြမ္း ေဆာင္ရည္ရွိမႈ (Efficiency)၊ ျဖစ္ႏိုင္/ မျဖစ္ႏိုင္ စိစစ္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္ (Process)မ်ားနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္နည္းစနစ္ (Procedure)မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မေတြ႕ရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ/မရွိတို႔ကိုပါ စိစစ္ ႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။
အေျခခံစာရင္းဇယား လိုအပ္မႈကို ဥပမာတင္ျပရလွ်င္ လယ္ယာက႑တြင္ ဂ်ီဒီပီႏွစ္အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းအရ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၁၅၃သိန္းေက်ာ္ (၁၅၃ဝ၈၉၃၉ ဒသမ ၅ သန္း)ႏွင့္ ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၂ဒသမ၃ရာခိုင္ ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ ရည္မွန္း ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္ျပပါ တန္ဖိုးပမာဏႏွင့္ တိုးတက္ မႈႏႈန္း ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သီးႏွံအလိုက္ အထြက္ပမာဏ၊ စိုက္ပ်ဳိး ရမည့္ စိုက္ဧရိယာ စသည့္အေျခခံစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္လိုအပ္ပါ တယ္။
(၁) စိုက္ဧရိယာအတြက္ စိုက္ဧရိယာတိုး ခ်ဲ႕မႈ၊ ေလ်ာ့က်မႈ အလားအလာကို စိစစ္ႏုိင္ရန္လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ သီးထပ္သီးညႇပ္စိုက္ဧက၊ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းတိုးခ်ဲ႕မႈ၊ အျခားနည္း အသုံးျပဳမႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳ ဧရိယာ၊သဘာဝေဘးဒဏ္(ေရႀကီး၊ မိုးေခါင္၊ ေျမၿပိဳ) ဧရိယာမ်ားကို လည္း ႏွစ္အလိုက္f(Time Series)အရ သိရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
(၂) အထြက္ႏႈန္းနဲ႔ အထြက္ပမာဏ အလားအလာကို ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ သုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သုံးစြဲ ႏုိင္မႈ၊ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရေပးေဝႏိုင္မႈ၊ ေခတ္မီ စက္ကိရိယာ(ထြန္စက္၊ ရိတ္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ ေျ>ြခေလွ႔စက္)မ်ား အသံုးျပဳမႈတို႔လည္း သိရွိရန္လိုအပ္ ပါတယ္။
(၃) လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ စိတ္ အား ထက္သန္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ သီးႏွံေပါက္ ေစ်းႏႈန္း၊ ျပည္ပပို႔ကုန္သီးႏွံေစ်း ကြက္၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးရရွိျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မႈ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးစား ေပးသီးႏွံ၊ ဦးစားေပးဧရိယာႏွင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ မည့္နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ယွဥ္ တြဲေဖာ္ျပပါက ပိုမုိျပည့္စံုစြာစိစစ္ အၾကံျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုကဲ့သို႔ လယ္ယာက႑ကို ဥပမာ ေပးခဲ့သည့္နည္းတူ အျခားေသာက႑ မ်ားတြင္လည္း အေျခခံ စာရင္းဇယား မ်ား ေဖာ္ျပထားရန္လိုပါတယ္။ ဒီစာရင္း ေတြ မပါပါကလက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္မႈ၊ အစီ အစဥ္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ၊ စီးပြားေရး အရတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ ျပည္သူလူထု အတြက္အက်ဳိး ရွိ/မရွိ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္ အကူျပဳ/မျပဳတို႕ကို စိစစ္သံုးသပ္ အၾကံ ျပဳရာ၌ အေျဖမွန္ႏွင့္အလွမ္းေဝးမည္ဟု သံုးသပ္တင္ျပလိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာမွာ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း'' ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈ ႐ႈေထာင့္၊ စားသံုးသူ႐ႈေထာင့္၊ ကုန္သြယ္ မႈ ႐ႈေထာင့္၊ ေငြေရးေၾကးေရး(ဘ႑ာ ေရး)႐ႈေထာင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အခ်ဳိးမွ်တေစမႈ႐ႈေထာင့္၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ ရွိ/မရွိ ႐ႈေထာင့္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း႐ႈေထာင့္ မ်ားျဖင့္ပါ စိစစ္ထားတာ မေတြ႕ရသည့္ အတြက္ ဒါေတြ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
သို႔ပါ၍ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ အမ်ဳိး သားစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး ေလးႏွစ္၊ ရည္မွန္းရန္ အဆိုျပဳ လိုသည့္ တစ္ႏွစ္ အပါအဝင္ ငါးႏွစ္စာ အဓိကက်သည့္ အေျခခံစာရင္းဇယား မ်ားျဖင့္ က႑အလိုက္ ပူးတြဲေဖာ္ျပ ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရ ေသာ လ်ာထားမႈမွာ ဂ်ီဒီပီဟုေခၚေသာ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ီဒီပီ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရတိုးတက္ မႈကို အေျခခံ၍ မည္မွ်တိုးတက္ထုတ္လုပ္ မည္၊ စားသံုးမည္၊ စုေဆာင္းမႈ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈစသည့္စီးပြားေရးကိန္းရွင္မ်ား၏ အေျခခံကိန္းဂဏန္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံ၏ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန ကို အဓိကျပဆိုသည့္ ၫႊန္းကိန္းလည္း ျဖစ္လို႔ လြယ္လြယ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္။
တင္ျပထားေသာ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း)တြင္ အခန္း(၂) စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး ဂ်ီဒီပီကို ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၇ ဒသမ သုည ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
လ်ာထားခ်က္ ၇ ဒသမ သုည ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လူဦးေရတိုးတက္ႏႈန္း သုည ဒသမ ၉ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အားရဖြယ္ရွိ ေသာ အလယ္အလတ္ တိုးတက္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ (၁ဝ)ႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္ပိုင္းပါဝင္ေသာ ႏႈန္းအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္ခဲ့ေသာလက္ရွိ အစုိးရကာလတြင္ စီမံကိန္းမူၾကမ္း တင္ျပစဥ္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဂ်ီဒီပီ တိုး တက္မႈႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္ကုန္တြင္ တိုးတက္မႈ ႏႈန္းတို႔မွာ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ေလ်ာ့နည္း ကြာဟမႈ မ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ေဖာ္ျပပါဇယားအရ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ႏွစ္စ လ်ာထားတင္ျပခ်က္ ၇ဒသမ၈၊ ႏွစ္ဆံုးခန္႔မွန္းေျခ ၅ဒသမ၉ ျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ႏွစ္စလ်ာထား ခ်က္ ၇ဒသမသုည၊ ႏွစ္ဆံုးခန္႔မွန္းေျခ ၆ဒသမ၅၊ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ႏွစ္စ လ်ာထား ခ်က္ ၇ဒသမ၆ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဆံုးခန္႔မွန္းေျခ ၆ဒသမ၈(၆ဒသမ၃) ပထမေျခာက္လ ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝႏွစ္စ လ်ာထား တင္ျပခ်က္ ၇ဒသမသုည ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ စီမံ ဘ႑ာ ဒုတိယဝန္ႀကီး တင္ျပခဲ့ေသာ ''ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး အေျခအေန ေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္တင္ျပခ်က္''အပိုဒ္ ၃ တြင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ဂ်ီဒီပီႏွစ္ အလိုက္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရည္မွန္းခဲ့ရာ ပထမ ေျခာက္လပတ္တြင္ ၆ဒသမ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္တြင္ ၆ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝအတြက္ ၇ဒသမသုည ရာခိုင္ ႏႈန္းရရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းေၾကာင္း သိရွိ မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခခံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ IMF တို႔ ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈကို ၆ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ဒသမ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းၾကားတြင္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္း တြက္ ခ်က္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ားကုိပကတိ အေျခအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ ေစရန္ စိစစ္သံုးသပ္ခြင့္ျပဳေပးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ လ်ာထားခ်က္ကို မမီေသာ၊ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ၊ မေအာင္ ျမင္ေသာ၊ မၿပီးျပတ္ေသာ၊ မေဆာင္ရြက္ ခ်င္ေသာ(အႏုတ္လကၡဏာ)ရွိသည့္လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သံုးသပ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆပါတယ္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ဂ်ီဒီပီ လ်ာထားခ်က္ ႏွင့္ အမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ကြာျခားခ်က္ႀကီးမားမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာက ေဖာ္ထုတ္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ မေအာင္ ျမင္မႈ၊ မၿပီးစီးမႈမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ အတည္ျပဳေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလ်က္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။