images
UN
UN
ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေပါင္းသတ္ေဆးဓာတ္ေျမၾသဇာပိုးသတ္ေဆးအႏၲရာယ္
ေပါက္ေပါက္ Friday, 30 August 2019
သတိျပဳသင့္ေသာေပါင္းသတ္ေဆးအႏၲရာယ္
ယေန႕ကမၻာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား အတြက္ glyphosate @ ႑ဂလိုင္ဖိုစိတ္ '' ကိုေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ အမ်ား ဆံုးအသံုးျပဳေနၾကသည္။ ၂ဝ၁၉ မတ္လ တြင္ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ဂလိုင္ဖိုစိတ္ကို ထိေတြ႕မိပါက ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွၿပီး ေသြးကင္ဆာႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာကဲ့သို႕ အျခားကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း သိရသည္။
ဂလိုင္ဖိုစိတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္
ဂလိုင္ဖိုစိတ္ေပါင္းသတ္ေဆးကို ဗီ ယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္အာဏာပိုင္မ်ားအေန ျဖင့္ ဂလိုက္ဖိုစိတ္ပါဝင္သည့္ေပါင္းသတ္ ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္တင္သြင္း ျခင္းတို႔ကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ေပါင္းသတ္ေဆးထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂလိုင္ဖိုစိတ္သည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြား ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းက်န္ရိွေနေသာ ဂလိုင္ ဖိုစိတ္ပါဝင္သည့္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား ကိုလည္း တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည့္ရက္မွစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္းသာ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္သြားပါက သိမ္းဆည္း၍ဖ်က္ဆီးခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အပင္ကာကြယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။
ဂလိုင္ဖိုစိတ္ ႏွင့္ ထိုင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ၄င္းေပါင္း သတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္တားျမစ္ ပိတ္ပင္ရန္ သင့္၊ မသင့္ အျငင္းပြားလ်က္ ရိွၿပီး လက္ရိွတြင္ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ကာ ၄င္းကာလအတြင္း ေတာင္သူမ်ားအား ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္မည့္ အျခား အစားထိုးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအား ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ဂလိုင္ဖိုစိတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္
ဂလိုင္ဖိုစိတ္ေပါင္းသတ္ေဆးေၾကာင့္ လူတြင္ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အေမရိကန္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ကာကြယ္ေရးဌာန(EPA)က ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေမလဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ၄င္းေပါင္းသတ္ေဆးအသံုးျပဳရာတြင္ ေဂ ဟေဗဒဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ေရးလိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို လည္း တိုက္တြန္းအဆိုျပဳခဲ့သည္။ စည္း မ်ဥ္းသစ္မ်ားအရ ေပါင္းသတ္ေဆးကို ေဝဟင္မွ ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ သီးႏွံအထက္ ၁ဝေပအျမင့္ေက်ာ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ေလတိုက္ႏႈန္းတစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏႈန္း ရွိေနလွ်င္ျဖစ္ေစပက္ဖ်န္းျခင္းမျပဳရန္၊ ေျမျပင္မွပက္ဖ်န္းသည့္အခါသီးႏွံ၏ အထက္ေလးေပအျမင့္ေက်ာ္ပါကပက္ ဖ်န္းျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ေဆးဖ်န္းပိုက္ေခါင္း ၏ အမႈန္အမႊားထြက္ရွိႏႈန္းကိုလည္း သက္မွတ္ခ်က္အတိုင္းထားရွိပက္ဖ်န္းရန္ ထို႔ျပင္ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္း၊ အိုင္မ်ားအနီး တစ္ဝိုက္၌ ဂလိုင္ဖိုစိတ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လိုက္နာရန္ စသည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အေမရိကန္ရွိ ဂလိုင္ဖိုစိတ္ေပါင္းသတ္ ေဆးမ်ားတြင္ သတိေပးခ်က္ထည့္သြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဂလိုင္ဖိုစိတ္ ေပါင္းသတ္ေဆးသည္ ပ်ားမ်ားကိုအဆိပ္ သင့္ေစမႈနည္းေသာ္လည္း ငွက္မ်ားႏွင့္ ေရေနအပင္မ်ားအပါအဝင္အႏၲရာယ္ျဖစ္ ေစႏိုင္သည္ဟု ႏဏဗ ကေဖာ္ျပထား သည္။ EPA ၏ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏လက္တံတစ္ခုျဖစ္ ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကင္ဆာသုေတ သနေအဂ်င္စီ၏ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ ေနသည္။ ၄င္းေအဂ်င္စီသည္ ဂလိုင္ဖို စိတ္က ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရွိေတာင္သူဦး ႀကီးမ်ား ေသြးကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံေပါင္း သတ္ေဆးမ်ားတြင္ ဂလိုင္ဖိုစိတ္ပါရိွမႈ အေျခအေနကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူ မ်ားက ေျမျပင္အေျခအေနအတိုင္း ကြင္း ဆင္းကာ ေလ့လာစစ္ေဆးသင့္ေပသည္။
သတိျပဳသင့္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးအႏၲရာယ္
လူမႈဘဝနယ္ပယ္၌ အရာရာတြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္မကင္းပါ။ အစားအ ေသာက္၊ အဝတ္အထည္သံုးစြဲရာပစၥည္း မွအစ ဓာတုေဗဒဓာတ္သေဘာႏွင့္ မလြတ္ကင္းေျခ။ ထို႕ေၾကာင့္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္သံုးစြဲသင့္ေပသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓာတုကင္းလြတ္ေသာ သီးနွံပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးလိုသည့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားအား လိုအပ္ သည့္နည္းပညာမ်ဳိးေစ့ႏွင့္ယႏၲရားမ်ား ကိုကူညီျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖင့္ ဓာတုကင္း လြတ္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္သစ္ သီးဝလံစိုက္ပ်ဳိးလိုသူမ်ားကို တြန္းအား ေပးလ်က္ရွိသည္။
သို႕ရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ ဓာတုကင္းလြတ္သည့္ အသီးအႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရသည္မွာ ဓာတုပစၥည္း(ဓာတ္ေျမၾသဇာ)ႏွင့္စိုက္ပ်ဳိး သည့္သီးႏွံမ်ားကဲ့သို႔ အထြက္ႏႈန္းမတိုး ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္မွမကာကြယ္ ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္၍ မိမိတို႔စိုက္ ထုတ္ထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးကုန္က်ေငြမ်ား မကာမိသည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ဓာတုပစၥည္း(ဓာတ္ေျမၾသ ဇာ)ကိုသာ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကေလ့ ရွိသည္။
သံုးစြဲသူေတာင္သူမ်ားသိရွိနားလည္ လြယ္ေသာ ျမန္မာစာအညႊန္းမ်ားျဖင့္ ေရး သားကာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ရြက္ဖ်န္းေျမ ၾသဇာႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္၍ ျဖန္႕ ျဖဴးရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ေသခ်ာစြာ လိုက္နာမႈမရွိၾကဘဲ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား လည္းရွိေနၾကေပရာ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားက မိမိတို႕သံုးစြဲမည့္ဓာတ္ေျမ ၾသဇာအက်ဳိးအာနိသင္ႏွင့္သံုးစြဲရန္အညႊန္း မ်ားကို သိရွိလိုက္နာရန္အထူးသတိျပဳ ဝယ္ယူသင့္ေပသည္။
ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးစ သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပစၥည္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံခ်က္ မရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးေဆးဝါးမ်ား ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားပ်က္္စီးမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚရသည္ကို ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနၾကရသည္။
ပံုမွန္စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ေခတ္မီဓာတု ေဗဒေဆးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအသံုး ျပဳကာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ စားသံုးသူ မ်ား ေရစင္ၾကယ္စြာမေဆးေၾကာပါက ဓာတုေဗဒေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပိုးသတ္ေဆး မ်ား၏အႏၲရာယ္ကိုခံစားရႏိုင္သည္။ ေလ့ လာမႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာဓာတုေဆးဝါးမ်ား မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အ႐ိုးမ်ားကို အား နည္းေစေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ သီးႏွံမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ ေန႕စဥ္ဝမ္းစာအာဟာရအျဖစ္ မွီတင္းစား သံုးေနၾကသည္ျဖစ္ရာ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာဆိုသည့္အတိုင္း ေတာင္ သူမ်ား ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ သီးႏွံမ်ား သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးဥပဒ္ ကင္းစင္ေနမွသာ ျပည္သူမ်ားက်န္းမာ သုချပည့္ဝနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။