images
UN
UN
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ပညာေရးက႑ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုတိုးတက္ခြဲေဝေပးသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း
ကုိကုိလြင္ Friday, 30 August 2019
ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦး တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ၌ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးထင္လင္းဦး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည္။
ယင္းသို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝခ်ထားမႈကိစၥရပ္အတြက္ ပညာေရးက႑ ပတ္သက္သည့္ ပညာ ေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ပါ NESP လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္မီတာခ မ်ား ေတာင္းခံမႈအေပၚ NESP လုပ္ငန္း စဥ္လ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ပါ ဆရာ ဆရာမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခန္႕ထားမည့္ ကိစၥရပ္၌ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လစာ စရိတ္ မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ က႑ေလး ခုျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
''ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းမွာတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ား အလိုက္အရအသံုးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေဖာ္ျပထားၿပီးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြက်ပ္သန္း ၅ဝဝ ခြဲ ေဝေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ ဟာDecentralised budjet allocation ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ားအလိုက္ ပညာေရးက႑ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအရ ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုတိုးတက္ခြဲေဝေပး သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းပါတယ္'' ဟူ၍ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ၄င္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ပါ NESP အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈအေျခအေနအား သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္လိုအပ္ပါကသံုးစြဲမည့္ ဘတ္ ဂ်က္ေငြပိုမိုခြဲေဝေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ''အမ်ဳိး သားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းမွာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁ဝ၅ ခ်က္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ႏွစ္အလိုက္ တိုး တက္မႈလ်ာထား ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ေလ့လာသိရွိ ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္''ဟု ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္မီတာခတင္ျပေတာင္းခံျခင္းက႑ ၌ေတာင္းခံမႈထက္ က်ပ္ ၂၄ သန္းေလ်ာ့ နည္းေနသည့္ကိစၥရပ္အေပၚ ''ေလ်ာ့ နည္းရရွိတဲ့ဌာနမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားအေနနဲ႔ ဓာတ္အားခ မေလာက္မွာစိုးရိမ္ၿပီး Educational Performance Activitice အပိုင္းေတြမွာပါ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳမႈေတြ ေခြၽတာလာၾကရင္ NESP လ်ာထားခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိမရွိ တြက္ဆဖို႔ လိုပါမယ္။ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ ရတဲ့မူဝါဒနဲ႔ NESP အၾကားမူဝါဒပိုင္း ဆိုင္ရာပြတ္တိုက္မႈမျဖစ္ဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ တယ္လို႔ အၾကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္''ဟု ၄င္းက ထပ္မံေဆြးေႏြးသည္။
''၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လစာနဲ႔စရိတ္မ်ားဟာလည္း ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္မွာ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပါဝင္ေနၿပီး ေတာ့အေျခခံပညာဘတ္ဂ်က္မွာေတာ့ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပါဝင္ေနပါတယ္။
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း မွာ အေျခခံပညာအဆင့္ ဆရာ ၈၄၅ဝဝ အပါအဝင္ ဆရာေပါင္း ၉၃ဝ၄ ဦးကို ႏွစ္အလိုက္ ခန္႔ထား မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရ ရွည္မွာ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လစာအခ်ဳိး အစားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေတာ့ Capital Speanding ဘက္ မွာ ေလ်ာ့နည္းလစ္ဟာမႈ မရွိ ေအာင္ ခ်ိန္ညိႇရမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟူ၍ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း၌ ပါရွိသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လစာ အခ်ဳိးအစားအေပၚ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍တတ္ႏိုင္သေရြ႕ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရး၊ ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ ပိုမိုခြဲေဝရရွိလာမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိအေန အထား၌ ပညာေရးက႑တြင္ အျမင့္ဆံုးဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ ရန္၊ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၄င္းက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။