images
UN
UN
ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတည္းက အမ်ားစုခြဲေဝယူသြြားျခင္းမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးလိုအပ္
Saturday, 31 August 2019

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၈)ရက္ေျမာက္ေန႕ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္ကက်င္းပခဲ့ရာ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏မူႏွင့္အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္သားအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးထြန္းေအာင္၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
အားလုံးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ မွဴးႀကီး မ်ဳိးထြန္းေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူႏွင့္ အေျခခံ သေဘာ အပါအဝင္ ရေငြ သုံးေငြမ်ား အေပၚ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ။
ေဆြးေႏြးရာမွာ တင္ျပပါအတိုင္း အပိုင္းသံုးပိုင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(က) ရေငြသုံးေငြ အေျခအေန၊ လိုေငြႏွင့္ GDP အခ်ဳိးက႑။
(ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီ အေျခ အေနႏွင့္ လိုေငြ ျဖည့္ဆည္းမႈ က႑။
(ဂ) အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ က႑။
ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္း ေျခေငြစာရင္းကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခု ဘ႑ာႏွစ္အထိ ရေငြသုံးေငြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ ဇယားမွာ တင္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြႏွင့္ GDP အခ်ဳိး ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လ်ာထားမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ သုံးစြဲမႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့ျခင္း စသည္ျဖင့္ စာပိုဒ္ ၄၈ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
(၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ CITIZEN’s BUDGET)စာေစာင္မွာ ႏွစ္လတ္ဘ႑ာ ေရးမူေဘာင္Medium Term Fiscal Framework(MTFF) တြက္ခ်က္ရာမွာ ေတာ့ တင္ျပပါအတိုင္း လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး တြက္ခ်က္ ေရးဆြဲပါသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တစ္ဖန္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကာလလတ္ ေၾ<ြကးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမွာလည္း ေၾ<ြကးၿမီခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္စာပိုဒ္ ၂၆(ဂ)တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အား ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စာပိုဒ္ ၂၇ တြင္လည္းBaseline Scenario အေပၚ အေျခခံျပီး ေၾ<ြကးၿမီ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို တင္ျပပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္တို႔တြင္ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ GDP အခ်ဳိး ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ တိုးတက္ခဲ့မႈ၊ တိုးတက္လ်ာထား ခဲ့မႈတို႔သည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ Citizen’s Budget ၏ ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ (MTFF) ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကာလလတ္ ေၾ<ြကးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ GDP အခ်ဳိး ငါးရာခိုင္ ႏႈန္းေအာက္ထားရွိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရး မူေဘာင္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၊ ကြဲလြဲ၊ ေက်ာ္ လြန္ျဖစ္ေပၚေနမႈကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စိစစ္သုံးသပ္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္ လည္ အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ပါရန္ နာယက ႀကီးမွတစ္ဆင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾ<ြကးၿမီအေျခအေနမွာ တင္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးတင္ျပလိုတာက အံ့ၾသဖြယ္ရာ တက္လာတဲ့ ျပည္တြင္း ေၾ<ြကးၿမီ ၇ဝ၆၃ ဘီလီယံပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခု ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေၾ<ြကးၿမီ ၂၂၇၈၇ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္း ေျခစာရင္းအရ သုံးေငြျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ လိုေငြျဖစ္ေပၚမႈ၊ ျပည္ေထာင္စု အပ္ေငြ စာရင္း၏လိုေငြအား အသားတင္ ျဖည့္ ဆည္းေပးမႈတို႔ကေတာ့ တင္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာ ႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾ<ြကးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္ လည္အစီရင္ခံစာအပိုဒ္ ၃၄ မွာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအား သက္ တမ္းအလိုက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အေျခအေန မွာ တင္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး ကာလတို သည့္ သုံးလသက္တမ္းရွိ အစိုးရေငြ တိုက္လက္မွတ္မ်ားကိုသာ ပုံမွာတင္ျပ ထားသည့္အတိုင္း ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾက ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကို အပိုဒ္ ၄၇ မွာ တင္ျပထားတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္မ်ား၏ေငြေၾကး လြယ္ကူမႈ အခ်ဳိး (Liquidity ratio)တြက္ခ်က္ရာမွာ တစ္ႏွစ္ႏွင့္
တစ္ႏွစ္ ေအာက္ သက္တမ္းရွိေသာ အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကိုသာ ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္သည့္အတြက္ ဘဏ္ မ်ားက ကာလတို ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကိုသာ ပိုမို ဝယ္ယူရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဝင္ေငြသုံးေငြ အေျခအေနကို တင္ျပပါ အတိုင္းအေသးစိတ္တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ားကိုRegulatory body အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ရပ္သာျဖစ္ၿပီး အျမတ္ရရွိေရး ဦးတည္ ခ်က္ထားရွိေဆာင္႐ြက္ရသည့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ တင္ျပထားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြျဖစ္ေပၚမႈ ႀကီးမားစြာ ျမင့္မား ျမင့္တက္ေစတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ကာလတို အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ဳိး ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မႈ မူဝါဒကို စနစ္တက် စိစစ္ သုံးသပ္သင့္ပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အား နာယကႀကီးမွတစ္ ဆင့္ တိုက္တြန္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ က႑ကို တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံး ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၆၊ ပုဒ္မ ခြဲ (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ စ) တို႔အရ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ခြဲေဝလ်ာထား ခဲ့ပါတယ္။ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့၍ တင္ျပပါအတိုင္း ခြဲေဝလ်ာထားေပးသည့္ အျပင္ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္စြမ္းရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၄-၃-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔က သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္ ၃ဝ ဘီလီယံခြဲေဝၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု တည္းက အမ်ားစု ခြဲေဝယူသြြားျခင္းမ်ဳိး ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါ တယ္။ စီမံဘ႑ာဒုဝန္ႀကီးက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ဒီအသုံးစရိတ္ကို တာဝန္ခံ သုံးစြဲ ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ရန္ပုံ ေငြနဲ႔ဝယ္ယူတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ လုပ္တဲ့စက္ကိုလည္းပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းလည္ပတ္ ေဆာင္ ႐ြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္ကိစၥ အား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ေနာင္တြင္အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ ေပၚေစေရး ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးႏိုင္ ပါရန္ နာယကႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြး တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။