images
UN
UN
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသုိလ္) Friday, 06 September 2019
စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔သည္ ႏုိင္ငံ တကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၅ခုႏွစ္မွ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ဆုိ လွ်င္ (၅၄)ႏွစ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ယူနက္စကုိက ႏွစ္ စဥ္ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စာမတတ္သူပ ေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ပါ သည္။ အမ်ားသူငါက 'အ'သုံးလုံးစီမံ ကိန္းႀကီးဟု လူသိမ်ားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္ေရးလူထုလႈပ္ ရွားမႈႀကီး၏ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ယူနက္ စကုိအဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံစာတတ္ ေျမာက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီကုိ မုိဟာမက္ ေရဇာပလာဗီဆု(၁၉၇၁)ႏွင့္ႏုိဘယ္ဆု (၁၉၈၃)တုိ႔ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။
မူလစလွ်င္စျခင္း ၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စာမတတ္သူေလ်ာ့ ပါးပေပ်ာက္ေရး၊ အသုံးလုံးေက်သင္ တန္းႀကီးၾကပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးဗဟုိ ေကာ္မတီဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာမွ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ တြင္'ျမန္မာႏုိင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ'ဟူ၍ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။
ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာ တတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဘတ္ဂ်က္ကုန္က်မႈမရွိဘဲ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအင္အားကိုရယူကာ စာေပသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ဆိုသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္ေကာ္ မတီ၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ ရပ္/ေက်း ေကာ္မ တီအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
လုပ္အားေပးစာသင္ဆရာမ်ားအတြက္ အဓိကအင္အားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လံုးရွိတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္သိပၸံမ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ရပ္ရြာေဒသခံဆရာ ဆရာမမ်ား ကလည္း ေဒသမွေန၍ လိုအပ္သမွ်ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။
၁၉၆၄ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၉ခုႏွစ္အထိ အႀကိဳစမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ မိတၴီလာခ႐ိုင္ကို စမ္းသပ္ခ႐ိုင္အျဖစ္ထားကာခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ကို တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ၇ဝ ျဖင့္ တစ္လတာစတင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၆၄ခုႏွစ္ ေႏြရာ သီတြင္ ရန္ကုန္ကံဘဲ့ဆရာအတတ္သင္ မွသင္တန္းသားေလးဦးက မိတၴီလာၿမိဳ႕ နယ္အေရွ႕စံျပေက်းရြာရွိ ေတာင္သူလယ္ သမားဦးႀကီး၊ ေဒၚႀကီး၊ သက္ႀကီးစာမ တတ္သူမ်ားကို တစ္လတာအသံုးလံုး သင္တန္းေပးသင္ၾကားေပးခဲ့ၾကၿပီး စာ ေရး၊ စာဖတ္တတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ''အသံုးလံုးအစ မိတၴီလာအေရွ႕စံျပေက်း ရြာက''ဟုေျပာစမွတ္တြင္ခဲ့သည္ကို မွတ္ သားခဲ့ဖူးပါသည္။
စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း ႀကီးကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က လူထုပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး''လူ ထုပညာေရးစီမံကိန္း''ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ လူထုပညာေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ ၍ ႐ံုးလုပ္ငန္း၊ ဌာနဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေလ်ာက္ ေငြကုန္ေၾကးက် အလြန္မ်ား ခဲ့ေသာ္လည္း ရည္မွန္းသေလာက္ေပါက္ ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း ေလ့လာ မိသည္။ သို႔တေစ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အျဖစ္ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မႈကို 'လူထုပညာေရးေမာ္ ကြန္း'ဟူ၍ ေမာ္ကြန္းစာေစာင္တစ္ေစာင္ ထုတ္၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရေခတ္မွစ၍ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ အသံုးလံုးစီမံကိန္း ၂၄ ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ဗဟိုေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအရ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ဝ တြင္ ေဒသခံႏွင့္ရပ္ေဝးလုပ္အားေပးသူ ေပါင္း ၄၈၃၈၇၁ ဦးျဖင့္ လုပ္အားေပး ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ျပည္သူေပါင္း ၁၉၉၉၈၅၃၇ ဦးစာတတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လံုးကြၽတ္စာတတ္ေျမာက္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံၿမိဳ႕နယ္ ၂၄၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိလာခဲ့ ပါသည္။
အသံုးလံုးစီမံကိန္းႀကီးအတြက္ လုပ္ အားေပးဆရာ ဆရာမမ်ားရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း သက္ႀကီးစာသင္သားမ်ား အတြက္ စာသင္သားကိုင္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါကြက္လပ္ကို စမ္းသပ္ကာလအေစာပိုင္း၁၉၆၄-၁၉၆၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေရွးဦးပထမဆရာႀကီး ဦးသံဗ်င္က'သက္ႀကီးရက္တို သင္တန္း လမ္းညႊန္'၊ဆရာႀကီးဦးသန္းဦး(ေဒါက္တာ သန္းဦး)ႏွင့္ ဆရာႀကီးဦးျမေအးတို႔က သက္ႀကီးဖတ္စာ(၁၉၆၅)၊ မႏၲေလးဆရာ အတတ္သင္မွ ဦးသန္းထြတ္(ေနာင္ပညာ ေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ)က 'သက္ႀကီး ျမန္မာဖတ္စာသင္နည္းလမ္းညႊန္'စာ အုပ္မ်ားျပဳစု၍ မိမိတို႔ေဒသမ်ားတြင္ စမ္း သပ္သင္ၾကားၾကပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္သက္ႀကီးျမန္မာဖတ္စာ (စာသင္သားကိုင္)ေရးသားျပဳစုရန္ ဆရာ ႀကီးမင္းသုဝဏ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးပါပညာရွင္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါ သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စံျမင့္၊ ပညာေရးအထူးအရာရွိဆရာႀကီးဦးသံဗ်င္၊ ဆရာႀကီးဦးသန္းဦး(သုေတသနဗ်ဴ႐ို)၊ ဦးတင္လွ(တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ႏွင့္စာ အုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန)၊ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးဘၾကည္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ယိုးဒယားကုန္း မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးျမေအး တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
အဆိုပါသက္ႀကီးျမန္မာဖတ္စာကို ၁၉၆၆ခုႏွစ္မတ္လ၌ အစိုးရပံုႏွိပ္တိုက္ တြင္ အုပ္ေရတစ္သိန္းတစ္ေသာင္း ႐ိုက္ ႏွိပ္ပါသည္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္အထိ အ႒မ အႀကိမ္အထိ တစ္ႀကိမ္လွ်င္အုပ္ေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္ စာတတ္ၿပီးစသက္ႀကီးမ်ား စာဖတ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာဖတ္စာ ႏွင့္သက္ႀကီးစာပေဒသာျပဳစုေရးေကာ္ မတီကိုဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕ တြင္ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စံျမင့္၊ ဦးသံဗ်င္၊ ဦးဘ ၾကည္၊ ဦးသန္းဦး၊ ဦးတင္လွ၊ ဦးဘ ေကာင္း၊ ဦးေအးစိုး၊ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးသန္းထြတ္တို႔ပါဝင္ၾကပါသည္။
အဆုိပါေကာ္မတီသည္ သက္ႀကီး မ်ားဖတ္႐ႈရန္ သက္ႀကီးစာပေဒသာစာ အုပ္ ၁၁မ်ဳိးျပဳစုခဲ့ၿပီး တစ္မ်ဳိးလွ်င္ အုပ္ ေရတစ္သိန္း ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
သက္ႀကီးမ်ား လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ဝါက်တုိမ်ားျဖင့္ေရးသား ၾကၿပီး စာနည္းနည္းသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားမ်ား ျဖင့္ ေရာင္စုံပုံႏွိပ္ေပးထားပါသည္။ ပန္း ခ်ီကာတြန္းပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဘ ၾကည္၊ ဦးေဖသိန္း၊ ဦးေအးတင္၊ ေပၚဦး သက္၊ ဦးေအာင္ရွိန္၊ ဦးဘဝင္း၊ ဦးသန္း ၾကြယ္တုိ႔က ေရးဆြဲေပးၾကပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ေရး သမုိင္းဝင္႐ုပ္ရွင္ကားႀကီး အျဖစ္ စာေရးဆရာမင္းေက်ာ္ေရးသားခဲ့သည့္ 'ဘယ္သူၿပိဳင္လုိ႔ လွပါေတာ့ႏုိင္'ဝတၴဳကုိ ဆရာႀကီးဦးသုခက ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူးၿပီး သမုိင္းဝင္၊ သမုိင္းတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ႐ုပ္ရွင္ကားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရာက္တုိင္း ဤ 'ဘယ္သူၿပိဳင္လုိ႔ လွပါေတာ့ႏုိင္'႐ုပ္ရွင္ကုိ ျပသသည္မွာ ယေန႔ ထက္တုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၇၁ခုႏွစ္ မုိဟာမက္ေရဇာပလာဗီဆုကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၊ ယူနက္ စကုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဆရာႀကီးဦးသန္းဦး (ယခုေဒါက္တာ သန္းဦး)ျမန္မာဝတ္စုံျဖင့္ တက္ေရာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ယခုအသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိၿပီး သက္ရွိထင္ရွားရွိေနပါေသးသည္။
ျမန္မာတုိ႔၏ ပညာဒါန၊ ေစတနာအလွ၊ လုပ္အားအလွတုိ႔သည္ ျမန္မာလူငယ္တကၠသုိလ္၊ေကာလိပ္ႏွင့္သိပၸံတုိ႔၏ အသုံးလုံးစိတ္ ဓာတ္၊ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ကုိ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္တင့္တယ္ တယ္ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေန မည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
သမုိင္းတစ္ေခတ္တြင္ 'အ'သုံးလုံး စာတတ္ေျမာက္ေရးသမုိင္း ကုိ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ခ့ဲသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသတည္း။