images
UN
UN
ကၾ<ြာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးလာမႈႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Friday, 06 September 2019
ကမၻာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီး လာမႈသည္ လူသားတို႔လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္လာသည့္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကပင္ လူသား တို႔က စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖိုးတန္ေျမမ်ားဆံုး ႐ံႈးလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝျဖစ္ စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာျဖင့္တိုက္ခတ္ေသာေလမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း အတြက္ ထြန္ယက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ ေျမျပင္ေပၚတြင္ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ဓာတ္၊ ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား သံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ကမၻာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာ မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။
သဘာဝျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ မိုး သည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈတြင္ မိုးေရမ်ား၏ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားအား ေလ်ာ့ရဲေစ၍ေျမဆီလႊာ ကိုျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔ေလွ်ာက်ေစျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာေလတိုက္ခတ္မႈက ေျမဆီ လႊာအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို အေဝးသို႔ လြင့္စဥ္သြားေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေရႏွင့္ေလတို႔၏တိုက္ စားျခင္းခံရမႈအနည္းအမ်ားသည္ ေျမဆီ လႊာ၏။မ်က္ႏွာျပင္ ၾကမ္းတမ္းမႈ၊ ေခ်ာ ေမြ႕မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးမႈအနည္းအမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ေျမဆီလႊာေပၚတြင္ ဖံုးအုပ္ထား သည့္သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားရွိပါက ေျမ ဆီလႊာႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားမႈေၾကာင့္ ၾကား ခံနယ္အျဖစ္တည္ရွိမႈက ေျမဆီလႊာကို ေရႏွင့္ ေလတိုက္စားမႈေလ်ာ့နည္းေစပါ သည္။
ကမၻာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္ စီးလာမႈႏွင့္အတူ အျခားတန္ဖုိးရွိေသာ သစ္ပင္မ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ား၊ ေျမသားအ တြင္းရွိအဏုဇီဝပုိးမ်ား၏ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား အားလုံး၏ ပမာဏကိုလည္း ေလ်ာ့နည္း ေစသကဲ့သုိ႔ အပင္မ်ားအတြက္ အေရး ႀကီးသည့္အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္၊ေဖာ့စဖရပ္(စ္)၊ပုိတက္ဆီယမ္ ႏွင့္ကယ္စီယံဓာတ္မ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးသြား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကမၻာေပၚရွိလူသားမ်ားအတြက္ စား နပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈအားလုံး၏ ၉၉ ဒသမ ၇ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကမၻာ့ေျမျပင္ ေပၚမွ ရယူထုတ္လုပ္ရပါသည္။ ခန္႔မွန္း ေျခ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅ဝ ေသာ ကမၻာ့ေျမျပင္ အက်ယ္အဝန္းေပၚတြင္ လယ္ယာစုိက္ ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္ သုံးပုံတစ္ပုံအား သီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾက၍ သုံးပုံႏွစ္ပုံ မွာ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား၏ စားက်က္ ေျမအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကၿပီး သစ္ေတာမ်ား စုိက္ပ်ဳိးသည့္ဧရိယာမွာ ကမၻာ့ေျမဧရိယာ ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း၂ဝခန္႔သာ ရွိသည္ကုိေတြ႕ ရပါသည္။ ကမၻာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးမႈကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ သစ္ေတာ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေျမမ်ားထက္ အျခားေျမ မ်ား၏အေပၚယံေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမွာ ၇၅ဆထက္ပုိမုိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။
ကမၻာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာပ်က္စီးလာ မႈမွာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈအ တြက္ အေရးအႀကီးဆုံးႏွင့္အႀကီးမားဆုံး ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိ ေန၍ ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္ ဟက္ တာ ၁ဝသန္းခန္႔ ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီး လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆင္ ေျခေလွ်ာေျမမ်ားတြင္ အေပၚယံေျမဆီ လႊာမ်ားပ်က္စီးမႈမွာ ေျမညီေျမမ်က္ႏွာ ျပင္မ်ားထက္ရာခိုင္ႏႈန္း၂ဝထက္ပိုေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီးမႈအား ေတြ႕ရွိရၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ေျမဧရိယာတန္ေပါင္း ၄ဝဝ နီးပါးခန္႔အထိ ပ်က္စီးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ေျမမ်ား ေပၚတြင္ ေျမဆီလႊာျဖစ္တည္မႈထက္ ေျမ ဆီလႊာပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈက အဆေပါင္း ၁ဝ မွ ၄ဝ အထိရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ ယခုအခါတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ခန္႔မွန္းေျခအေပၚယံေျမဆီလႊာတန္ခ်ိန္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၇၅သန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားမျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ကိုလံုေလာက္ေသာကာကြယ္မႈမ်ားမေပး ႏိုင္သည့္အျပင္ သီးႏွံအၾ<ြကင္းအက်န္မ်ား၊ ေကာက္႐ိုးျပတ္မ်ားအား ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေျမျပင္ေပၚရွိျမက္မ်ား၊ ခ်ဳံ ပင္မ်ား၏အျမစ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕မႈေၾကာင့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာ၏ အကာအကြယ္ မ်ားအားေလႏွင့္ မိုးေရတို႔ႏွင့္ပိုမိုထိေတြ႕ ေစသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚ ေစသည္တို႔ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။
အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီးမႈ သည္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကပ္ဆိုးတစ္ခု အျဖစ္ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိၿပီး ျဖည္းညင္းစြာမသိမသာပ်ံ႕ႏွံ႕သြား သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ဆိုးရြားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေပးႏိုင္သည့္ျပႆနာ တစ္ခုအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေန ေသာျပႆနာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သည့္ေျမမ်ားအေပၚတြင္ေျမဆီလႊာမ်ားျပန္ လည္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္၍ ယင္းကာလအတြင္းတြင္လည္း စုိက္ပ်ဳိး သီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ ေျမဆီလႊာမ်ားက အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၏ ေျမအဆင့္နိမ့္က်မႈတစ္ခုတည္းကပင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈကို လာ မည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၃ဝနီးပါးခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
ကမၻာ့အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္ စီးသြားမႈႏွင့္အတူ ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ ေရ၊အာဟာရဓာတ္ႏွင့္ေျမသားအတြင္းရွိ ဇီဝ႐ုပ္မ်ားပါ ဆုံး႐ႈံးသြားမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ားအား ကာကြယ္မႈ ႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ ေျမဆီ လႊာမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈအား မ်က္ကြယ္ျပဳ ၍ လူဦးေရတုိးပြားလာမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ မထားႏုိင္ပါက ကမၻာေပၚတြင္ အာဟာရ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူလူဦးေရမွာ ယခုထက္ ပုိမုိ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စုစည္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။