images
UN
UN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရြးေကာက္ခံဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 10 September 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရလဒ္မွာျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ မဲေပးခဲ့သည့္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆႏၵမဲရရွိမႈ စာရင္း၌ တတိယေနရာတြင္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကအႏုိင္ရရွိ ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ က က်င္းပခဲ့ေသာၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္၌ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကုိယ္စား ျပဳသည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကမဲအမ်ား ဆုံးရရွိကာ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ကခ်င္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းက ဆႏၵမဲဒုတိယအမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ က်င္းပခဲ့ေသာေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး ခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ သိုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာခ်ိန္ တြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စုိးရိမ္ ဖြယ္အေျခအေနမ်ားေပၚထြက္လာျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္း သားမ်ားအေပၚ အေလးထားအာ႐ုံစုိက္မႈ နည္းပါးသည္ဟု ခံစားလာရပုံရသည္။ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္ကခ်င္ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ေက်နပ္အားရ မႈမရွိသူမ်ားထံမွ ေထာက္ခံမဲမ်ားရရွိခဲ့ပုံ ရေသာ္လည္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၾကားတြင္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးထား မႈမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မဲကြဲမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရပုံရသည္။ ထုိ႔အျပင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သည္ မတူညီသည့္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားအျပား မွီတင္းေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္ေနၿပီး ရွမ္းႏွင့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားဦးေရ ပမာဏမ်ားျပား စြာရွိေနျခင္းက ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အား႐ႈံးနိမ့္ေစခဲ့သည့္အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ပါတီမွကုိယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု လက္ခံေစမည့္အနီ ေရာင္အလံငယ္တစ္ခုစုိက္ထူျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးကုိပင္ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိခဲ့ ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏သေဘာ ထားေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္း တရားျဖစ္ႏုိင္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တုိင္း ရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚထားရွိသည့္သေဘာ ထားမ်ားေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း လက္ခံ ရမည့္အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ထင္ထင္ ရွားရွားျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ တုိင္း ရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အတြက္ သေဘာတူညီမႈရယူသတ္မွတ္ ျခင္းကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမလာ ေအာင္ ကာကြယ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးေရ ပုိမိုရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္း သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ ႐ုံမွ်ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အႏုိင္ရရွိမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာကာ လႊတ္ ေတာ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က လႊမ္းမုိးထားသည့္အေျခအေနမ်ား ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟု ရာႏႈန္းျပည့္မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါ။
မဲဆႏၵနယ္ အခ်ဳိ႕သည္ မတူညီသည့္တုိင္းရင္းသား မ်ားစုေပါင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ မဲဆႏၵ နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္သည္လည္း ႏုိင္သူအကုန္ယူစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ အခြင့္သာသည့္အခ်က္ မ်ားရွိလာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ သည္ ဗမာတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္ ၾကသည့္ ျပည္မေဒသအတြင္း၌ရွိေနကာ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ၉၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၁၆၈ ဦးသာရွိေသာအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ထက္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ၃၃ဝ ဦးရွိေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ ေၾကာင့္ ပုိမိုအေရးႀကီးသည့္အေနအထား တြင္ရွိေနသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထက္ ကုိယ္စား လွယ္ဦးေရ ႏွစ္ဆနီးပါးပုိမ်ားေနသည့္ အေနအထားမ်ဳိးကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ မွာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက သမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးေနာက္ စုေပါင္းမဲေပးကာ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူအား သမၼတအျဖစ္ခန္႔ အပ္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲဒုတိယ ႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ားသည္ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္ သည္။မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ ဆႏၵမဲ တစ္မဲစီ ေပးအပ္ရၿပီး တစ္ႀကိမ္တည္း သာ မဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္ သုံးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ပုိမုိမ်ားျပား သည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ႀကီးမား ေသာအားသာခ်က္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသကဲ့ သုိ႔ျဖစ္ေနကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေရြး ခ်ယ္လုိက္ေသာ သမၼတေလာင္းသည္ သမၼတျဖစ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေျခပုိမုိျမင့္မားသည္ ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ အစုိးရအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည့္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Peace and Electoral Democracy in Myanmar By ICG)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)