images
UN
UN
ယေန့ကမၻာႏွင္႕ေျမေအာက္ေရမ်ားေလ်ာ႕နည္းလာမႈ
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Thursday, 12 September 2019

ကမၻာ့ေျမျပင္၏ေျမေအာက္ေရမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈသည္ ကမၻာေပၚရွိလူသား အားလံုး၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသေန လူအားလံုးတို႔၏ ေသာက္ေရရရွိမႈအရင္းအျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ လယ္ယာက႑ စီးပြားေရးအတြက္လည္း ေန႕စဥ္ေရဂါလန္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႕ကိုလည္း အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေျမေအာက္ေရမ်ားကို ထုတ္ယူသံုး စြဲမႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္ခန္႔ မွစ၍ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေျမေအာက္ေရသိုေလွာင္ ထားသည့္ပမာဏ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ နည္းလာမႈက ယေန႔ကမၻာရင္ဆိုင္ေနရ ေသာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ ကုဗကီလိုမီတာ ၇၅ဝမွ ၈ဝဝခန္႔အထိရွိ လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေျမေအာက္ရွိေရမ်ားကို ထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျမျပင္ ရွိေရတြင္းမ်ားမွ ေရထြက္ေလ်ာ့နည္းလာ ျခင္း၊ ေရစုပ္ယူမႈဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္ မ်ားျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေရ၏အရည္ အေသြးမ်ားပ်က္စီးလာျခင္း၊ ေရႏွင့္ဆိုင္ သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားပ်က္စီးလာခဲ့ၿပီး ကမၻာေျမျပင္ကို မူလအေျခအေန အတိုင္းျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ သကဲ့သို႔ ေျမေအာက္ေရေလ်ာ့နည္းလာမႈ မွာလည္း ယေန႕႔ကမၻာအတြက္ ေရွာင္လႊဲ ၍မရႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ ရွိေနပါေတာ့သည္။
ေျမေအာက္ေရေလ်ာ့နည္းလာမႈ တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမ ေအာက္ေရမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲမႈမွ ေရရွည္တြင္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္က်လာျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ေျမေအာက္ေရမ်ားေလ်ာ့နည္းလာ မႈ၏အက်ဳိးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပင္ ေပၚရွိေရတြင္းမ်ား၏ ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္က်လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚသို႔ ေရမ်ား စုပ္ယူရန္အတြက္ ပို၍နက္႐ႈိင္းလာျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ား အတြင္းရွိေရမ်က္ႏွာျပင္မွာ ေရစုပ္ပိုက္ မ်ားေရာက္ရွိႏိုင္သည့္အနက္ထက္ပို၍ နိမ့္က်သြားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းေရတြင္း မ်ားကို ထပ္မံ၍တူးေဖာ္ရန္လိုအပ္လာ ျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရတြင္းအသစ္တစ္တြင္း တူးေဖာ္ရျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာသကဲ့သို႔ ေရတြင္းမ်ား၏ေရ ထြက္ႏႈန္းမွာလည္း အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ သည့္ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေျမေအာက္ေရမ်ားေလ်ာ့နည္းလာမႈ ၏ ဒုတိယအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ေျမျပင္မ်ားနိမ့္က်သြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ေျမျပင္မ်ား႐ုတ္တရက္နိမ့္က် သြားျခင္းမွာ ေျမႀကီးအတြင္းရွိ အထည္ ျဒပ္မ်ားေရြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ေရမ်ားေလ်ာ့ ပါးသြားမႈ၏တတိယအက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈမွာ ေရခ်ဳိမ်ားႏွင့္ ေရငန္မ်ားအၾကား နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရခ်ဳိမ်ားကို စုပ္ ယူသံုးစြဲမႈက ေျမသားအတြင္းသို႕ ေရငန္ မ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာမႈ ျဖစ္ေစ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ရွိ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေရခ်ဳိမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈက ေျမေအာက္ေရမ်ားသို ေလွာင္ထားသည့္ အာကြီဖာ့(ေခၚ) ေရသို ေလွာင္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရငန္ မ်ားကို အေပၚသို႔တြန္းလႊတ္လိုက္သည့္ အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေရမ်ား၏အဆင့္အတန္းနိမ့္က်သြားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ယေန႕ကမၻာေပၚရွိ လူကိုးေယာက္ အနက္ လူတစ္ေယာက္မွာ ၄င္း၏ေနထိုင္ ရာအနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သန္႕ရွင္း ေသာ ေရရရွိႏိုင္မႈမရွိသည့္အေျခအေန အားေတြ႕ရွိရ၍ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုေသာ လူေပါင္းသန္းေလးေထာင္ခန္႕ မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရရွားပါးမႈကို ၾကံဳ ေတြ႕ေနရသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေရရွားပါးမႈကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားရမည့္ လူဦးေရပမာဏမွာ လာမည့္ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သန္းေပါင္း ၅ဝဝဝ ခန္႕အထိ တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။
ယေန႕ ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ား၏ေရသံုး စြဲမႈကိုၾကည့္ပါက နံနက္စာအတြက္ လူတစ္ဦးေသာက္သံုးရန္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏမွာ ၁၂၅ ကုဗစင္တီမီတာခန္႕ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဂ်ဳံတစ္ကီလိုဂရမ္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ေရပမာဏ ၁၈၂၇လီတာ၊ ဆန္ စပါးတစ္ကီလိုဂရမ္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ ေရပမာဏ ၂၅ဝဝ လီတာႏွင့္ ဝါဂြမ္းတစ္ကီလိုဂရမ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ရန္ ေရပမာဏ ၂၂၅ဝဝ လီတာသံုးစြဲရ သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ရွိ လူတစ္ဦး၏ ေန႕စဥ္ေရသံုးစြဲမႈပမာဏကို ၾကည့္ပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လီတာ ၇၈ဝဝ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ လီတာ ၄၉ဝဝ၊ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံတြင္ လီတာ ၃၉ဝဝ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ တြင္ လီတာ ၆၄ဝဝႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔ တြင္ လီတာ ၆၃ဝဝ အသီးသီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ကမၻာတစ္ဝန္းလြန္မင္းစြာ ေျမေအာက္ ေရမ်ားေလ်ာ့နည္းလာမႈ၏အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ခံစားေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါက အာဖရိကတိုက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေတာင္ ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္း အာရွေဒသ၊ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ တို႔၏ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္လည္း ေနရာေဒသအလိုက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ ရာစုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကမၻာေျမ ေအာက္ေရေလ်ာ့နည္းသြားမႈ ပမာဏမွာ ကုဗကီလုိမီတာ ၇ဝဝ မွ ၈ဝဝအထိရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ကမၻာေျမေအာက္ေရေလ်ာ့နည္းလာ မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ လာမႈကလည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး ေရခဲျမစ္မ်ားအရည္ေပ်ာ္လာမႈ၊ ပင္လယ္ ျပင္ရွိေရမ်ား၏အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈ တို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္ တက္လာမႈအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေျမေအာက္ေရမ်ားေလ်ာ့နည္းလာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ျပဳမႈဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မက္လံုးေပးမႈ တို႔ျဖင့္ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စုစည္းေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။