images
UN
UN
အစိုးရမူဝါဒကို အေျချပဳေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင္႕တစ္ခုဆန္႔က်င္ေနလို႔ မရဘူးဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ျပ
တင္တင္ေအး Monday, 16 September 2019
အစိုးရကခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒကို အေျချပဳေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ေနလို႔မရ ဘူးဟု ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ယေန႔ေထာက္ျပေျပာၾကားလိုက္သည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ တြင္က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္း အေဝး(၂၁) ရက္ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ၌ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးေသာင္းေအးက''အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မူဝါဒဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ၿပီးေတာ့ ခိုင္မာအား ေကာင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူဝါဒ ကိုအေျချပဳတဲ့လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဟာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ေနလို႔မရပါဘူး'' ဟုေျပာသည္။
ထို႔ျပင္၄င္းက ''ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမးျမန္းလိုတဲ့ေမးခြန္းကေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းဟာလည္းပဲ ဒီလူ ထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္းရွိတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်းရြာေတြမရရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမးျမန္းလိုတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္လို႔ ျပည္ ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝေပးမႈ မရွိတဲ့မူဝါဒကို ျပန္ၿပီးစိစစ္ေပးပါ့မယ္လို႔ ကတိျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဒီေန႔အထိ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈမရွိတဲ့အျပင္ ေက်းရြာ ခ်င္းဆက္ၿမိဳ႕တက္လမ္းေတြအတြက္ ဘတ္ ဂ်က္ခြဲေဝမႈေပးျခင္းကိုလည္းပဲ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး ပိုလွ်ံရန္ပံု ေငြမွဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကတိဟာလည္းပဲယေန႔အထိတိုးတက္ျဖစ္ ေပၚမႈမရွိတဲ့အတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိလို ေၾကာင္း ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေလးစားစြာ ေမးျမန္းတင္ျပအပ္ပါတယ္'' ဟု ထပ္ ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဦးေသာင္းေအးက ယခု ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ''ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးနဲ႔အတူ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္ ဆက္ သြယ္မႈေကာင္းၿပီး လူမႈစီးပြားေရးဘဝျမင့္ မားလာေစဖို႔အတြက္ ေက်းလက္လမ္း တံတားတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး အဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ျပည္ ေထာင္စုနဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ဘ႑ာေငြခြဲ ေဝမႈမ်ားမွာ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ေက်းလက္ ေဒသလမ္းတံတားေတြအတြက္ ခြဲေဝခ် ထားမႈမပါရွိလာတဲ့အတြက္ ၂၂-၅-၂ဝ၁၇ ရက္ကဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ဟာ လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရရွိထားတဲ့အတြက္ လ်ာထားမႈမရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့ပါတယ္။ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းဟာ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြက ေခ်းထားတဲ့ေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသံုးျပဳမႈကန္႔သတ္ ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း နဲ႔ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေက်းရြာအသီးသီးရွိ ရြာတြင္းလမ္း နဲ႔ ရြာတြင္းေက်းလက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း လ်ာထား ေတာင္းခံထားတဲ့ေက်းလက္ရြာ ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ေက်းရြာမ်ားမွ လမ္းမႀကီးမ်ားကို ဆက္သြယ္တဲ့ လမ္းမ်ားနဲ႔ ဒီလမ္းေတြေပၚမွာရွိတဲ့ တံတားေတြကို လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းက လုပ္ေဆာင္ရာမွာအခက္ အခဲရွိေၾကာင္း တင္ျပထားတဲ့ လမ္းတံတားေတြဟာ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္နဲ႔
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ က ဘ႑ာေငြခြဲေဝခြင့္ျပဳရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ ေထာင္စုဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈကို ျပန္ လည္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါ ရန္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံ ကိန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ၊ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝမႈၾကား ကြာဟမႈနည္းပါးဖို႔ ရည္ရြယ္ထား တာျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြခြဲေဝမေပးဘူးဆိုရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈဟာလည္း ဘယ္လိုမွ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ျခင္းမ ရွိတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ မူဝါဒကို သံုးသပ္ေပးဖို႔တင္ျပခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ကတင္ျပခ်က္အေပၚ မွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရလို႔ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြခြဲေဝခ်ထားျခင္းမရွိ ခဲ့တဲ့မူဝါဒကို ျပန္လည္စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အေၾကာင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ရာသီ မေရြးသြားလာႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရန္က်န္ေနတဲ့ လမ္းမိုင္ေပါင္း ၁၉ဝ ေက်ာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနဲ႔ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ပိုလွ်ံ ရန္ပံုေငြျဖစ္ေပၚလာပါက ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိျပဳ ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူး တင္ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္းပဲ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ေငြမ်ား ခြဲေဝခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်းလက္ လမ္းတံတားမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳ ေငြဟာ သိသာထင္ရွားစြာပါ လာ ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ပိုလွ်ံေငြမရွိလို႔ လား ဘာေၾကာင့္လဲ ေဒသခံျပည္ သူေတြ သိလိုေနၾကပါတယ္''ဟု လည္း ေမးခြန္းအတြင္းအက်ယ္ တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါေမးခြန္းအေပၚစိုက္ ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးက ''စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေက်းလက္လမ္းတံတားလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝစီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ အလိုက္အိမ္ေျခလူဦးေရလံုျခံဳေရး အရေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အေျခ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈမရွိတဲ့ အေျခအေန၊ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးျခင္းစတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးလႊမ္းျခံဳမႈရွိ ဖို႔လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေန နဲ႔ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းေတြကို ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္'' ဟု ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ဒုဝန္ႀကီးက ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး''လာမယ့္၂ဝ၁၉- ၂ဝ၂ဝဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြမွာ ဂ်င္းလမ္းေလးလမ္း အရွည္ ၁၉ ဒသမ ၃ဝ၇ ကီလိုမီ တာႏွင့္ ႀသထ ဃကူလနမအ ႏွစ္စင္း ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြ ကေနၿပီးေတာ့ ကတၱရာလမ္း အရွည္၃ဒသမ ၆၂ကီလိုမီတာႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၈ ဒသမ၈၄၉ ကီလိုမီတာတို႔ကို ထည့္သြင္းလ်ာ ထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း'' ကို လည္းထပ္ေလာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။