images
UN
UN
ပညာအသိတုိးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ
တကၠသိုလ္သခၤ Tuesday, 17 September 2019
ေလာကႀကီးတြင္ လူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာ လွ်င္ လူတုိင္း၌ ကုိယ္စီတာဝန္ရွိၾက၏။ ဥပမာ လယ္သမားသည္ စပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္ တာဝန္ရွိ၏။ စက္႐ုံအလုပ္သမားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရ၏။ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းမွန္မွန္ တက္၍ စာေမးပြဲေအာင္ရန္ႀကိဳးစားရ၏။ သူ႕ေနရာႏွင့္သူအဖုိးတန္ေသာသူအျဖစ္ သိေစခ်င္၊ျမင္ေစခ်င္ရန္ အားထုတ္ၾကရ ၏။ ဤသည္မွာ လူ႕တာဝန္ပင္ျဖစ္ပါ၏။
သုိ႔ရာတြင္ ဘဝဆုိသည္မွာ မည္သူ႕ ကုိမွ် မ်က္ႏွာသာေပးေလ့မရွိေပ။ မည္ သည့္အရာကုိမွ် လြယ္လြယ္ႏွင့္ရ႐ုိးထုံးစံ မရွိ။ ေအာင္ျမင္႐ုိး ထုံးစံမေတြ႕ရ။ ယေန႔ အသက္ရွင္ေနၾကသူလူတုိ႔တြင္ လူငယ္ လည္း လူငယ္အေလ်ာက္၊ လူႀကီးလည္း လူႀကီးအေလ်ာက္ သူ႕ေနရာႏွင့္သူအေရး ပါ၏။
ဆုိၾကပါစုိ႔။ လူတစ္ဦးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈရွိလွ်င္ သူ႕မိသားစုလည္းႀကီး ပြားမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တတ္သိလိမၼာပါက ၄င္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာမိသားစု၊ ၄င္းေနထုိင္သည့္ရပ္ ကြက္၊ ေက်းရြာမွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိ ေအးခ်မ္းသာယာဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းသည္ ျပည့္စုံ ျခင္း၊ ေပါမ်ားျခင္း၊ ၾ<ြကယ္ဝျခင္းအက်ဳိး ကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါ၏။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတုိ႔၏ ရွိခုိးပူေဇာ္မႈကုိ ခံယူ ေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ 'ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး'ရွိ၏။ ယင္းဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးကုိ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္၍ အက်ယ္ မေဖာ္ျပလုိေတာ့ေပ။ ယင္းဂုဏ္ေတာ္ကုိး ပါးတြင္ တတိယဂုဏ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ''ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ''ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထားေဖာ္ျပလိုပါ၏။
''ဝိဇၨာ''ဆိုသည္မွာအသိဥာဏ္ပညာ ကို ေခၚသည္။ ''စရဏ''ဆိုသည္မွာ အက်င့္ျဖစ္၏။ ''သမၸႏၷ''မွာ ျပည့္စံု ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အသိÓဏ္ပညာလည္းရွိ၏။အက်င့္ျမတ္ ''ဓမၼ''လည္းရွိ၏။ ယင္းအသိÓဏ္ႏွင့္ အက်င့္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဝိဇၨာႏွင့္ စရဏေၾကာင့္လည္းေကာင္း''သမၸႏၷ'' ဟုေခၚသည့္တန္ခိုးသိဒိၶမ်ားရရွိေတာ္မူ ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ယေန႔ကာလသည္ ဗုဒၶသာသနာထြန္း ကားေသာ ေခတ္ေကာင္း၊ အခ်ိန္ေကာင္း၊ အခါေကာင္းျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ျပဳရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ရန္၊ စီးပြား ေရးအတြက္ ေငြရွာရန္ သင့္ျမတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏။
လူတို႔သည္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၿပီး သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ဘုရား ရွင္၏''ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ''ဂုဏ္ေတာ္ ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကည္ညိဳကာ အသိဓာတ္ မ်ား၊ အက်င့္ဓာတ္မ်ားရယူႏိုင္ၾကသည္။
ဆိုရပါလွ်င္ က်န္းမာေရးအတြက္ က်န္းမာေရးအသိဗဟုသုတရွိၿပီး ထုိအသိ ကို အက်င့္ျဖင့္တြဲရေပမည္။ ဥပမာ နံနက္အိပ္ရာထခ်ိန္ ေရေသာက္လွ်င္ ဝမ္းမွန္ဆီးမွန္သည္ဟူေသာအသိကို မွန္ မွန္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ က်န္းမာေရးအက်ဳိး မ်ားရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္မွန္မွန္စာက်က္လွ်င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ ျမင္မႈရလဒ္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ ဆိုစကား ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားသည္မေကာင္းမႈ ၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္မသြားရန္ တရား အသိရွိရမည္။ ဆင္ျခင္သတိရွိရမည္။
မန္လည္ဆရာေတာ္က''မာဃေဒဝ လကၤာသစ္''တြင္
''ၾကားဖူးနားဝ၊ သုတေလာက္င
ျပည့္ဝလွ်ံေအာင္၊ နာခံမွတ္သား
သင္ၾကားၾကံေမး၊ ေဆြးေႏြးေအာင္ျပဳ
ရတိုင္းစုေလာ့''
ဟူ၍ လမ္းညႊန္ထားသည္။

ဆိုရလွ်င္ အခ်ိန္နာရီတို႕သည္ အတား အဆီးမရွိဘဲ တေရြ႕ေရြ႕သြားေန၏။ အခ်ိန္ တို႔သည္ ကုန္မွန္းမသိကုန္သြား၏။ အခ်ိန္ ၏တန္ဖိုးသည္ လူတု႔ိ၏သိစိတ္၊ မသိ စိတ္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေန၏။
လူတို႔သည္ အရာရာ၌ ဉာဏ္ပညာ လည္းရွိရေၾကာင္း၊ အသိလည္းၿမဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး ကိစၥမ်ား၌လည္း သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ ေျဖာင့္မွန္ေသာအက်င့္ကို ႀကိဳးစားက်င့္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းကို မာဃေဒဝလကၤာ သစ္တြင္ ''ငါ့သားလိမၼာ၊ အရာရာ၌ ပညာလည္းရွိ၊ သတိလည္းၿမဲ၊ ယူစြဲ တရား၊ လြတ္မမွားႏွင့္၊ စီးပြားအရာ၊ ခ်မ္းသာမခြၽတ္၊ ျဖစ္ေစတတ္လ်က္၊ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္၊ ေတာ္ေျဖာင့္မွန္ တည့္၊ အပ႑က၊ က်င့္ကိစၥ၌၊ လံု႕လကို သာျဖစ္ေစရာ၏''ဟူ၍ ညႊန္းဆိုထား သည္မွာလည္း မွတ္သားက်င့္ၾကံဖြယ္ ျဖစ္ပါ၏။
ေနထြက္မွေနဝင္ခ်ိန္ထိတိုင္ စားဝတ္ ေနေရးအတြက္ လူအမ်ားလႈပ္ရွားသြား လာေနၾကရ၏။ အခ်ဳိ႕လူတို႔သည္ နံနက္ ေစာေစာေစ်းဝယ္သူမလာမီ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ ရန္ျပင္ဆင္ၾက၏။ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား သည္ နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ အမီေျပးၾကရ၏။ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။ ခရီး သည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပး လ်က္ရွိၾကသည့္ ရထားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသည္ မိုးမလင္းခင္ ကပင္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ၾကရ ၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္အသီးသီးရွိသူတို႔သည္ ေစာေစာစီးစီးအိပ္ရာထၾကရ၏။
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ေပါ့ေပါ့ ေန၊ ေပါ့ေပါ့စားသူတို႔သည္ မနက္အိပ္ ရာမထေသးဘဲ အပ်င္းလိမ္၍ ေကာင္း တုန္းပင္။ ဤသည္မွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဘဝ အဖံုဖံု၊ အေနအထားအစံုစံုဟုပင္ ဆိုရေပ မည္။
အသိတရားရွိျခင္း မရွိျခင္း၊ အတတ္ ပညာရွိျခင္းမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူခ်င္း တူေသာ္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမတူ ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အတတ္ပညာဟု ဆိုရာတြင္ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီကိုမဆိုလိုေပ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသည္လည္း အတတ္ပညာပင္ျဖစ္၏။ ဥပမာ ယာဥ္ ေမာင္းသူတြင္လည္း သူ႔ပညာႏွင့္သူရွိ သည္။ ေစ်းေရာင္းမႈ၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ မႈစသည္တို႔တြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာရွိ၏။ အလားတူ မုန္႕ဖုတ္ ျခင္း၊ ဇာထိုးပန္းထိုးျခင္း၊ အခ်ဳပ္အလုပ္ ပညာစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ၏။ ဆိုရ လွ်င္ မိမိ၌ရွိသည့္ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္ကို အကုန္မသံုးဘဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးတတ္ မႈသည္လည္း ပညာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ လူတို႔သည္ က်န္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းသုခႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ''ဝိဇၨာ''ဟုေခၚေသာအသိတရား၊ အသိ ဥာဏ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္သည့္ ပညာ အသိမ်ား ရွိေအာင္ႀကိဳးစားရေပမည္။ ထို႔ျပင္ ''စရဏ'' ဟုေခၚေသာ က်င့္မႈ၊ အေလ့အက်င့္တို႔ကို မွန္ကန္စြာျပဳလုပ္ၾက ဖို႔လိုသည္။ အေလ့အက်င့္ကိုမွန္မွန္ လုပ္ ႏိုင္ပါမွ ျပည့္စံုမႈသည္ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။