images
UN
UN
ကမၻာတစ္ဝန္းေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Wednesday, 18 September 2019

ေျမၿပိဳျခင္းဆိုသည္မွာ ကမၻာေျမထု ၏ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ေျမသားမ်ား ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား သည္ျမင့္ရာဘက္မွ နိမ့္ရာဘက္သို႔ ေရြ႕ လ်ားသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အေန ျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ အသြင္အျပင္သဏၭာန္ အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမၿပိဳျခင္းသည္ အျခားေသာသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ ျခင္း၊ ဆူနာမီျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ ခတ္ျခင္းႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ လူ သားတို႔၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ ပိုင္ ဆိုင္မႈအားလံုးအားႀကီးမားစြာဆံုး႐ႈံးေစ သည္။ ေတာင္ထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရ ေသာ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါ သည္။
ေျမၿပိဳရျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ားအား ၾကည့္ပါက ဘူမိေဗဒႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ ေျမသား၏ပံုစံႏွင့္တည္ ေဆာက္ပံုႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ ေျမသား၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူသားတို႔၏ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ေျမၿပိဳရျခင္းတြင္ သဘာဝ ႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေျမသားအတြင္းရွိ ေရႏွင့္ဆိုင္ေသာျဖစ္ ေပၚမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္းေတာင္ေစာင္းမ်ား၏ေျမသား တည္ၿငိမ္မႈအား ေျမႀကီးအတြင္းရွိ ေရ၏ ဖိအားကေျပာင္းလဲေစျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေျမႀကီး၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားဆံုး႐ႈံးသြားမႈေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚရွိ နိမ့္ရာ မွ ျမင့္ရာသို႔ ေဒါင္လိုက္ေပါက္ေသာ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား၏ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ၊ ေျမသားအတြင္းရွိ အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ ေျမသားတည္ေဆာက္ပံုမ်ားမွာ သစ္ ေတာမ်ားမီးေလာင္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားရမႈ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။


ေျမၿပိဳမႈ၏အျခားအေၾကာင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါက ေျမျပင္ေပၚရွိ အေပၚယံေျမ သားတို႔အား မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ကလည္းေကာင္း၊ အျမဲမျပတ္စီးဆင္း ေနေသာ ျမစ္မ်ားကလည္းေကာင္း ဖယ္ ရွားပစ္ျခင္း၊ ဆီးႏွင္းမ်ားက်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ ေရခဲျမစ္မ်ား အရည္ေပ်ာ္မႈမ်ားက ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေျမၿပိဳမႈ အားျဖစ္ေပၚေစသည့္ လူသားတို႔၏ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာ မ်ား ခုတ္ထြင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလးလံေသာသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းသြားလာ မႈ၏တုန္ခါမႈေၾကာင့္ႏွင့္ ခ်ဳံႏြယ္ပင္မ်ား အား မီး႐ႈိ႕ျခင္းအားျဖင့္ နက္႐ႈိင္းစြာအျမစ္ တြယ္ေနေသာ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား ဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။
ေျမၿပိဳျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိး ဆက္မ်ားကို ၾကည့္ပါက စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအေနျဖင့္ ပ်က္စီးသြား ေသာအေဆာက္အအံုမ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရျခင္း၊ အစားထိုးေဆာက္လုပ္ရ ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရေသာ ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ သကဲ့သို႔ သြယ္ဝိုက္ေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အခြန္ေငြမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေျမသားမ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းတို႔အား ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။
ကမၻာတစ္ဝန္းေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေငြ ေၾကးဆုိင္ရာ ဆံုး႐ႈံးေနရမႈမ်ားကို ၾကည့္ ပါက မွတ္တမ္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ဆံုး႐ႈံးေငြ မ်ားအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၇ဝဝ၊ အီတလီ ႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၂၆ဝဝ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုတြင္ သန္း ၁၈ဝဝ၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၁၃၅ဝ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၅ဝဝ၊ စပိန္ႏုိင္ငံ တြင္ သန္း ၂၂ဝ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၅ဝ၊ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ၂၅ သန္း၊ နယူး ဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္ ၁၂ သန္းႏွင့္ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံတြင္ ေျခာက္သန္းခန္႔ အသီးသီးျဖစ္ သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ တစ္ဝန္း ႏွစ္စဥ္ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ အသက္ ဆံုး႐ႈံးရသည့္ လူေပါင္းမွာ ၆ဝဝ မွ ၁ဝဝဝ ခန္႔ အတြင္းရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။
ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးပါကလည္း ေနာက္ဆက္တြဲမျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရ မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳသည့္ ေနရာမ်ား၏ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားတြင္ရိွေန ေသာ ပ်က္စီးသြားသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ ေသာေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ား၊ အျခားအက်ဳိး အပဲ့အပ်က္အစီးမ်ား၊ သစ္ကိုင္းသစ္ခက္ မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ဆင္ေျခေလွ်ာေပၚ ရိွ ေျမသားမ်ား၏ ခိုင္မာမႈအား ျပဳလုပ္ ေပးရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေျမၿပိဳမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာ ကြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳ ႏိုင္ေျခရိွေသာ ေနရာမ်ားကို မ်ဥ္းမ်ားဆြဲ ၍ ခြဲျခားထားသတ္မွတ္ထားရန္၊ ေျမ ျပင္ေပၚရိွ ဆင္ေျခေလွ်ာေနရာမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရန္၊ ေျမျပင္ ေပၚရိွ ဆင္ေျခေလွ်ာေနရာမ်ား၏ ေျခရင္း မ်ားတြင္ အျခားပစၥည္းမ်ားအား စုပံုထား ရန္၊ ဆင္ေျခေလွ်ာေပၚရိွ ေက်ာက္မ်ား၊ ေျမသားမ်ား၏ ပမာဏအားေလွ်ာ့ခ်ထား ရန္၊ ဆင္ေျခေလွ်ာေပၚရိွ ေျမသားမ်ားေပၚ တြင္ ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ဆန္သည့္အပင္ မ်ား၊ ၾကံ့ခိုင္ေသာအျမစ္ရိွသည့္အပင္ မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထားရန္ႏွင့္ ဆင္ေျခ ေလွ်ာ၏ ေျခရင္းမ်ားတြင္ ထူးကဲသည့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ားတည္ေဆာက္ထားရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမၿပိဳ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမၿပိဳရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆင္ေျခ ေလွ်ာမ်ားတြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားအား ျဖစ္ပြား ေစရန္အတြက္ လႊမ္းမိုးထားသည့္အခ်က္ မ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ ထားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ေျမၿပိဳရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္း မ်ားအား သိရိွျခင္းျဖင့္ ေျမၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ အား ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ရန္အတြက္ နယ္ သာလန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာ သေလ့လာေရးႏွင့္ ေျမျပင္ဆုိင္ရာသိပၸံ တကၠသိုလ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဗဟိုဌာနတို႔၏ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေျမၿပိဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား သိရိွႏိုင္ပါရန္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။