images
UN
UN
တာဝန္ယူမႈႏွင့္အတူ တာဝန္ခံမႈရွိေရး
ေျမလတ္သား Thursday, 19 September 2019

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားဟူ၍ ယွဥ္တြဲေျပာဆိုေလ့ရွိၾက သည္။ ''တာဝန္''ဟူသည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်ေရာက္ေသာအမႈကိစၥဟူ၍ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ၿပီး၊ ဝတၲရားမွာ လူမႈေရး က်င့္ဝတ္အရေဆာင္ရြက္ရမည့္၊ အမႈထမ္း ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဟူ၍ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆို ေစကာမူ တာဝန္ယူထားလွ်င္ တာဝန္ရွိ လာသည္။ တာဝန္ရွိလာပါက တာဝန္သိ ရမည္။ တာဝန္သိပါက တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္အရပ္ ရပ္ကို ရယူထားၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕ အစည္းမွန္သမွ်တို႔သည္ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုး ေမြမွန္သမွ်ကို အေမြခံယူၿပီး မိမိတာဝန္ ယူရသည့္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္ သူတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္း ေရးအတြက္ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ဳိး ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မွတစ္ဆင့္တာဝန္မ်ားကို ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အ စည္းအဆင့္ဆင့္တို႔၏ အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာအေရးပါအရာေရာက္လွေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားႀကီး တစ္ရပ္လံုးလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္က႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေနၾကရသည့္ အင္အားစုမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ျပည္သူႏွင့္အစဥ္ထိေတြ႕ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနၾက ရသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔သည္ ျပည္ သူကေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားကို ရယူထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိတို႔ရယူထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာတာဝန္ခံမႈမ်ားရွိၾကရေပသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္သည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားက ဦး ေဆာင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန မွာ သိသာထင္ရွားသည့္တိုးတက္မႈမ်ား ကိုမေတြ႕ရွိရဘဲ အက်ဘက္သို႔တူ႐ူျပဳေန သည္ကိုေတြ႕ေနရသည္။ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢ မြတ္စလင္အ သိုက္အဝန္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ဖိအား ေပးမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ နယ္ေျမတည္တ့့ံမႈ ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနရသည္။ ျပည္ တြင္း အေနအထားအရလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔၌ အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္း ေျခာက္မႈခံေနၾကရသည္။ အရပ္ရပ္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈကို အေျခခံလ်က္လူ သတ္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ အနိ႒ာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႕ ၾကံဳရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။
ေခတ္တစ္ေခတ္၏ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမွာ ထိုေခတ္၊ ထိုကာလ လူသားတို႔အေပၚ တည္မွီလ်က္ရိွသည္။ လူသာပဓာနဟူ၍ဆုိရေပမည္။ လက္ရိွ အစိုးရ သက္တမ္းသံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲရိွခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အရ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေရးယူခံရျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ငါးႀကီးသျဖင့္ မႏုိင္၍ လႊတ္ လုိက္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္တန္းသူမရိွ၍ လြတ္ေနသူမ်ား မည္၍ မည္မွ် ရိွမည္ဟူ ၍ ခန္႕မွန္းမရႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္၍ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည့္ ရလဒ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပ မည္။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို စိတ္ ဝင္စားဖြယ္ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ အဆုိပါ ကိုယ္စားလွယ္က အရက္အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္းေသာက္မွ ေခါင္းၾကည္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရက္ တစ္လီတာတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ အခြန္ေကာက္မည့္အစား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ေကာက္ခံရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္ အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အေရး လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ ကိုင္ျပဳထားသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လူ နည္းစု၏ အေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အရက္ကိစၥထက္ ျပည္သူအမ်ားစိတ္ဝင္ စားေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသည့္ကိစၥကိုသာ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟုသေဘာရေပသည္။


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား စနစ္တက်တည္ၿငိမ္စြာ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ေဆာင္ရြက္ ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အခြန္ေကာက္ရလိုမႈတစ္ခု တည္းကို အေလးထားေဆာင္ရြက္၍ ရ မည္မဟုတ္ေပ။ အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မပိ ေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ ျပ႒ာန္းထား သည္။ အခ်ဳိ႕က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ၏ သေဘာတရားအရ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ေနျခင္းကုိ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္၍ မရ။ ေစ်းကြက္ကသာ အလုိအေလ်ာက္ ထိန္းညိႇသြားလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိေနၾက သည္။ အမွန္စင္စစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိေနေပသည္။ ယင္းတုိ႔အ နက္ အခြန္အေကာက္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း နည္းလမ္း တစ္သြယ္အျဖစ္ရွိေနေပသည္။ အမ်ား ျပည္သူသုံးစြဲသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအ တြက္ အခြန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံ ျခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္သကဲ့သုိ႔ အရက္ႏွင့္စီးကရက္ကဲ့သို႔ ေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာက္ခံျခင္း ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္ေပ သည္။
ေစ်းကြက္၏ သေဘာသဘာဝအရ ထုတ္လုပ္မႈက စားသုံးမႈထက္ ပုိလွ်ံေန ပါက ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္း မည္။ ထုတ္လုပ္မႈက စားသုံးရန္လုိအပ္ ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းမေပး ႏုိင္သည့္အခါ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာ ေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ သမား႐ုိးက်ျဖစ္စဥ္ မ်ားမဟုတ္ဘဲ လူတုိ႔၏ပေယာဂေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသုံးမႈေစ်းကြက္ကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္ အခါ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈမရွိ ေတာ့ဘဲ ကေမာက္ကမျဖစ္ေပၚလာ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လတ္တေလာ အေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္အထိ တရားလြန္ျမင့္တက္ သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ျမင့္တက္ သြားျခင္းမွာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ မႈ၊ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာေငြ တန္ဖုိးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၏ ေကာ လာဟလမ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြမ်ားထုတ္ယူၿပီး ေရႊမ်ား ကုိ အလုအယက္ဝယ္ယူေနၾကျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားမွာ စုိက္ ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲ ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေနၾကသည္။ ''ရွိ လွ်င္တန္ဆာ မရွိဝမ္းစာ''ဟူသည့္စကား ႏွင့္အညီ စားဝတ္ေနေရးစရိတ္ျမင့္မားမႈ ေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားမွာ ရွိသည့္ လက္ဝတ္တန္ဆာမ်ားကုိ ထုတ္ေရာင္း ေနၾကရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္မေျပ၊ ဘဏ္ေၾ<ြကးမ်ားကုိပင္ မဆပ္ႏုိင္၍ မ်က္ ရည္ေတာက္ေတာက္က်ေနၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိပါက မည္သည့္လက္ မည္းႀကီးမ်ားက ေရႊေစ်းကြက္ကုိ ဝင္ ေရာက္ျခယ္လွယ္ေစ်းကစားေနၾကသနည္း။ မ်ားစြာစဥ္းစားဖြယ္ရာေကာင္းလွေပသည္။ ယခင္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အလြန္အကြၽံတက္ သြားစဥ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ ေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရ သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ တည္ၿငိမ္သြား ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ထိန္းညိႇေပးရန္ တာဝန္ရွိမည္ ဟု သေဘာရရွိေပသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုးကို စနစ္တက်မွန္ကန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လက္ေတြ႕ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန ၾကရသူမ်ားမွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ျပည္သူကေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳၾကဖို႔ လိုသည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစတနာ ထားၾကဖို႔လိုသည္။ ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္အခက္အခဲမ်ားကို အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾက ဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က လွ်ပ္စစ္မီတာ ခႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္လိုက္သျဖင့္ လူတန္းစားစံု၊ အလႊာစံု၊ ထိခိုက္နစ္နာ ၾကသည္။ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရသည္။ အ႐ႈံးခံေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မီးမရေသး သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မီတာခတိုးျမႇင့္မႈဒဏ္ကို စာနာမႈအျပည့့္ ျဖင့္ ခါးစည္း၍ ခံၾကသည္။ ယိုေပါက္ ဟာေပါက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းအား အခ်ဳိ႕ က မလိုလား။ ျပည္သူမ်ားမွာ အခြန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဒဏ္ကို ခံေနၾကရသည္။ လိပ္ကို အခြံခြာခံရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာဆို ေနၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခါသမယ တြင္ ႏွစ္စဥ္အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ က႑အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံ စတင္၍ အျမတ္ရရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒၏ေျပာဆိုခ်က္က ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေတာ္ေလး ကသိ ကေအာက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာၾကားေလ့ ရွိၾကသည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ရန္ကုန္ တိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိရာ အစိုးရက ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား အျပင္၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ပါ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ သိန္း ၃ဝ ခန္႔တန္ဖိုးရွိသည့္ အိမ္ခန္း မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားပင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အခက္ အခဲရွိေနသည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မည္ကို ေတြး၍ရင္ေလးမိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈၉ ဘီလီယံ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾ<ြကးၿမီႏွစ္ ရပ္ေပါင္းမွာ က်ပ္ေငြျဖင့္ ၃၈၁၁၇ ဘီလီ ယံရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ''ေၾကြးထူေသာ္ လည္းမပူ၊ သန္းထူေသာ္လည္း မယား'' ဟူေသာ အျဖစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေၾ<ြကးတင္လွ်င္ ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရဆပ္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အေတြးမ်ား ပယ္ေဖ်ာက္သင့္လွ ေပသည္။
အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ မုဒိတာပြားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္မေနဘဲ ယခင္ရွိၿပီးသား အိမ္ရာမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ ဆည္းေပးေရးကို ေနထိုင္သူမ်ားက လိုလားေနၾကသည္။ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ ေငြမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရၿပီး ေရခြန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးခြန္ မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီသို႔ ေပးသြင္းရသည္။ အိမ္ ငွားခႏွင့္အခြန္အခမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာ သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ က်ခံေန ရေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈကိုမူ ယခင္က ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ၾ<ြကက္၊ ျခင္၊ ယင္၊ ေခြးေလေခြး လြင့္ကိစၥမ်ား အေျဖမရွာ၊ တိုက္မ်ားကို ေဆးသုတ္ျခင္း၊တြယ္ကပ္ေပါက္ေနသည့္ ေညာင္ပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးျခင္း မရွိ၊ စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ယခင္က ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္၍ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားျခင္း မျပဳၾကရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။
ျပည္သူက အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုရယူထားၾက သည့္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ယႏၲရားအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ မိမိတို႔ရယူထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကို အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေစတနာ တရားေရွ႕ထား၍ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရွိစြာ ျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။