images
UN
UN
အပါးအလည္မလုပ္နဲ႔ အပါယ္လားတတ္တယ္
တကၠသိုလ္သခၤ Tuesday, 24 September 2019
စာေရးသူတို႔ေနထိုင္ေသာေလာကႀကီး သည္ အခက္အခဲမ်ားစြာ၊ ဒုကၡမ်ားစြာတို႔ ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေလာကႀကီးျဖစ္၏။ ယင္းအခက္အခဲဒုကၡမ်ားကို မလြဲမေသြ ေတြ႕ၾကံဳရမည္သာျဖစ္ပါ၏။
ထိုသို႔ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခါ အခ်ဳိ႕ ေသာလူမ်ားသည္ မိမိ၏ကိုယ္က်င့္သီလ ႏွင့္လဲလွယ္၍လြယ္လင့္တကူေျဖရွင္းတတ္ ၾက၏။
အခက္အခဲဟူသည္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစ ရွိသည့္အေရးအရာမွန္သမွ်တို႔မွျဖစ္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္သီလဟူ သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ငါးပါးသီလပင္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏႐ိုးသားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္မႈ၊ သနားညႇာတာ တတ္မႈ၊ ဂါရဝတရား၊ နိဝါတတရားတို႔ ကို ေလးစားလိုက္နာမႈ စသည္တို႔သည္ ယင္း၏ကိုယ္က်င့္တရားဟုဆိုႏိုင္၏။
လူတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ မွန္ကန္ေသာနည္း လမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္မ်ားရွိသလို၊ မမွန္မကန္ေသာနည္းျဖင့္လည္း ေျဖရွင္း တတ္ၾက၏။ မွန္ကန္ေသာနည္းသည္ ကိုယ္က်င့္သီလေပၚတြင္ အေျခခံ၍၊ မမွန္ မကန္ေသာနည္းသည္ မတရားမႈမ်ားေပၚ တြင္ အေျခခံသည္။
လူအခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ မိမိ၏အခက္အခဲမ်ား ကို သူတစ္ပါးအေပၚက်ေရာက္ရန္ အေကာက္ၾကံျခင္း၊ မိမိထက္သာသြားမည္ ကိုစိုးရိမ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား မတရား ေသာ နည္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္အႏိုင္ယူျခင္း စသည္တို႔သည္ ကိုယ္က်င့္သီလကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ပါ၏။
ေနာင္တြင္မိမိေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ မိမိ ကိုယ္က်င့္သီလကိုျပန္၍ေတြးမိသည့္အခါ မိမိကိုယ္ကိုလံုျခံဳမႈမရွိသကဲ့သို႔ ခံစားမိလာ သည္။ ထိုခံစားမႈမိမိထံေရာက္မလာေစ လိုသျဖင့္ တံခါးပိတ္ထားလည္းမရ။ လာဘ္ထိုး၍လည္းမျဖစ္ေပ။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုခံစားမႈသည္ မိမိ၏ စိတ္အတြင္းမွလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။
''သူမ်ားမေကာင္းၾကံ၊ ကိုယ္ေဘး ရန္''ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိျပဳလုိက္သည့္ မေကာင္းမႈသည္ တစ္ေန႕မဟုတ္တစ္ေန႕ ေပၚလာစၿမဲျဖစ္၏။ ထိုအခါေလာကဓံ၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္၏။ ေလာက ႀကီးသည္ကိုယ္က်င့္သီလမရွိသူကို မည္ သို႔မွ်မ်က္ႏွာသာမေပးေခ်။ ငဲ့ညာျခင္း လည္းမရွိေပ။
လူမ်ားသည္ ေလာကအလယ္တြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးအဆင္ေျပေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ ကိုင္ၾက၏။ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဆိုအနည္းႏွင့္အမ်ားအခက္အခဲမ်ားရွိ တတ္ပါ၏။ ထိုသို႔အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကံဳ လာသည့္အခါ အခ်ဳိ႕ကျဖတ္လမ္းနည္း ျဖင့္ေျဖရွင္းတတ္ၾက၏။ ျဖတ္လမ္းနည္း ဆိုသည္မွာ''သမၼာအာဇီဝ''မဟုတ္ေသာ နည္းမ်ဳိးျဖစ္၏။ ထိုနည္းျဖင့္စီးပြားရွာ၍ ရလာေသာစီးပြားဥစၥာတို႔သည္ လြယ္ လြယ္ႏွင့္ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္သည္။
မမွန္ကန္ေသာစီးပြားရွာမႈသည္ ကိုယ္ က်င့္သီလကိုအေျခခံမထားေသာေၾကာင့္ ဝင္လာမည့္ လာဘ္မ်ားသည္ မိမိထံ ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴဝင္မလာႏိုင္ေပ။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္သူမ်ားသည္ ဝင္လာမည့္ လာဘ္မ်ားကို တံခါးပိတ္ ထားသူႏွင့္တူသည္။ ကိုယ္က်င့္သီလကို အားကိုးျပဳ၍ အခက္အခဲမ်ားကို တရား ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေျဖရွင္းျခင္းသည္႐ႈံးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိအတြက္ လိပ္ျပာလံုသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ လာမည့္အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ သတၱိခြန္အားမ်ားအသင့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ မိမိကိုယ္ ကိုလံုျခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသူသည္ မည္သည့္အႏၲရာယ္ကိုမွ် ေၾကာက္ရန္ မလိုေပ။

သာဓကအေနျဖင့္ ပံုဝတၴဳတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ တစ္ခါကသီဟိုဠ္ကြၽန္း ၌ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ေရာဂါ ေဝဒနာခံစားေနရ၏။ ေဆးဆရာႀကီးက သူ႕ေရာဂါေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းရန္ ယုန္ သားကုိစားရမည္ဟုဆိုသျဖင့္ သူ၏သား ႀကီးျဖစ္သူသည္ ညီငယ္ျဖစ္သူ ''ဇဂၢန'' အားေတာသို႔သြား၍ ယုန္ရွာရန္လႊတ္ လိုက္၏။ ေတာထဲတြင္ယုန္တစ္ေကာင္ သည္''ဇဂၢန''ကိုျမင္၍ ေျပးေလရာ ႏြယ္ပင္ႏွင့္ၿငိ၍ မေျပးႏိုင္ရွာေတာ့ေပ။ ထိုအခါဇဂၢနသည္ ယုန္ကိုအလြယ္တကူ ပင္ဖမ္းလိုက္ႏုိင္၏။ ယုန္သည္ ဇဂၢနလက္ ထဲတြင္ ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ ေအာ္ေလ သည္။ ထိုအခိုက္ဇဂၢနစဥ္းစားမိသည္မွာ ''ငါ့မိခင္အသက္ခ်မ္းသာရေရးအတြက္ သူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ရမည္ဆိုလွ်င္ တရားမည္မဟုတ္။ မေကာင္းမႈျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးရေအာင္အားထုတ္ျခင္းသည္ သူမိုက္တို႔၏အက်င့္စ႐ိုက္သာျဖစ္၏'' ဟု ဆင္ျခင္ကာ ယုန္ကိုမသတ္ဘဲ လႊတ္ ေပးၿပီး အိမ္သို႔ျပန္ခဲ့၏။
အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ''ယုန္မရခဲ့ ဘူးလား''ဟု အစ္ကိုႀကီးကေမးသည္။ ဇဂၢနက ''ယုန္ကိုရခဲ့ေၾကာင္း၊ စဥ္းစား ၾကည့္ေသာအခါ မတရားဘူးထင္၍ လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း'' အမွန္အတိုင္းေျဖ လိုက္သည္။ အစ္ကိုႀကီးသည္ ညီငယ္ အား ယုန္ကိုျပန္လႊတ္လိုက္သည့္အတြက္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းရာ ဇဂၢနသည္ မိခင္ ထံသြား၍ သစၥာစကားဆိုေလသည္။
''ကြၽႏ္ုပ္သည္ လူျဖစ္သည္မွစ၍ ယေန႔ထိေသေစလိုေသာစိတ္ျဖင့္ သတၱဝါ တိုင္းအား သတ္ဖူးသည္ မရွိပါ။ ဤ စကားသည္ မွန္ကန္ေသာသစၥာျဖစ္ပါ သည္။ ဤမွန္ေသာသစၥာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္ ၏မိခင္ႀကီးသည္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါ ေစ''ဟု သစၥာျပဳေလသည္။
ဤသို႔သစၥာျပဳလိုက္သျဖင့္ ဇဂၢန၏ မိခင္ႀကီးသည္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားေပ်ာက္ ကင္းကာ က်န္းမာသြားေလသည္။ ဇဂၢန သည္ မိခင္ႀကီး၏က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲကို မိမိ၏ကိုယ္ က်င့္သီလျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ ၏။ ဇဂၢနသည္ ယုန္ကိုရလွ်င္မိခင္ႀကီး ၏ေရာဂါေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းသက္သာ ႏိုင္သည္ကိုသိလ်က္ သူတစ္ပါးအသက္ ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီး မိခင္ႀကီး၏ က်န္းမာေရးအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ဤလုပ္ရပ္ သည္ လူတိုင္း လုပ္ႏိုင္ခဲေသာ အလုပ္ ျဖစ္ပါ၏။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍''စြန္း လြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး''အဆံုးအမ တစ္ခုကို ပမာျပဳ၍ေဖာ္ျပလိုသည္။
ဆရာေတာ္က''တို႔...အားကိုးမွားခဲ့ လို႔ သူတစ္ပါးအိတ္ထဲက ပိုက္ဆံရေအာင္ ၾကံ၊ရေအာင္လုပ္၊ရေတာ့ငါပါးလို႔ငါလည္ လို႔ရတာပဲဟု အပါးအလည္ လုပ္ခဲ့ တယ္။ အပါးအလည္မလုပ္နဲ႔အပါးလည္ ေတာ့ အပါယ္လားတတ္တယ္''
ဆိုရလွ်င္ ကိုယ္က်င့္သီလသည္ အေရးအရာအားလံုးတို႔၏ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ျဖစ္၏။ မိမိတို႔သည္ အခက္အခဲတစ္ စံုတစ္ရာႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ စြန္း လြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမိန္႔ၾကားသကဲ့ သို႔ အားကိုးမမွားဘဲ မိမိကိုယ္က်င့္သီလ ကိုသာ အားကိုး၍ အရာရာကို တရား သျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ မိမိ ဘဝအတြက္ အေလ်ာ္ကန္ဆံုးျဖစ္ပါ၏။