images
UN
UN
ျမန္မာေတြ တိုးတက္ႏုိင္သလား
ေနဇင္လတ္ Thursday, 03 October 2019
ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို မတိုးတက္ ေစလိုသူမရွိဟု ယူဆသည္။သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျမန္မာတို႔ မတုိးတက္ႏိုင္ၾက ေသး။ပို၍ဆိုးသည္မွာအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲ တြင္မွာပင္ေနာက္ဆံုးသို႔ေရာက္သြားခဲ့ေလၿပီ။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အလားအလာ ေကာင္း Potential တုိ႔ ရွိေနပါေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မတိုးတက္ဘဲ ဆုတ္ယုတ္ သြားရပါသနည္း။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္ဟု တတ္သိသူ အားလံုးက ဆုိၾကပါလိမ့္မည္။ ကမၻာေပၚ တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က႑ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ေလ့လာသုေတသနျပဳမႈ သိန္း/သန္းခ်ီ၍ ထြက္ခဲ့ရာေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာသုေတသန ျပဳမႈ အေရအတြက္က ႏွစ္စဥ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္Most research but least known ဟု ဆိုသည္။ သုေတသန အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း အသိအနည္းဆံုး ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
သဘာဝတရားကို မလြန္ဆန္ၾက
သဘာဝတရားကိုလြန္ဆန္၍ မရေခ်။ ႏိုင္ငံတစ္ခု မတိုးတက္ရျခင္းမွာ ထိုႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ ည့ံဖ်င္းၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ေရွးပညာရွိမ်ားက ''ကိုယ္နဲ႔ ထိုက္ ေသာ အစိုးရကိုသာရမည္''ဟု ဆိုစကား ထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သဘာဝတရားတစ္ခုမွာ ေက်ာက္ျဖဳန္း ခ်ည္းသာရွိေသာေနရာမွ ေက်ာက္ေကာင္း မထြက္ႏိုင္ေခ်။ ေက်ာက္ျဖဳန္းၾကားမွ ထြက္ လာမည့္ေခါင္းေဆာင္သည္လည္းေက်ာက္ ျဖန္းသာသာမွ်သာ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ ေက်ာက္ေကာင္းမ်ားေသာ ေနရာမွသာ ေက်ာက္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ေကာင္းမ်ားေသာ ေနရာမွ ေခါင္းေဆာင္သည္လည္း ေက်ာက္ ေကာင္းကဲ့သို႔ အရည္အခ်င္းရွိလာရေတာ့ သည္။


ေက်ာက္ထြက္ရာ ေနရာက အေရးႀကီး သလို၊ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္သူမ်ား အရည္ အခ်င္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ခုေကာင္းသည္က ျပည္သူတို႔မွာ လူသားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ''ေလ့က်င့္၊ ပ်ဳိး ေထာင္'' ရယူႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္း ေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုအခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည္။
ယေန႔ေအာင္ျမင္ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ လူေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားၾကၿပီး၊ မေတာ္ေသးလ်င္ ေတာ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပး ၾကသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ေလာကီဆိုင္ ရာတိုးတက္မႈမွာ လူေတာ္မ်ား၏ အရာျဖစ္ သျဖင့္Human Resource Development ဟူေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကပါ သည္။ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ထိေရာက္ေသာ ရလဒ္ ထြက္လာရန္HRM – Human Resource Management ကိုေခါင္းေဆာင္တို႔က ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ရျပန္ေသးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ HRD ကိုပင္ ေကာင္း စြာမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသး၍ တိုးတက္ရန္ အေတာ္ပင္အလွမ္းေဝးေနပါေသးသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရေတာ့မလိုပင္။
ဗုဒၶအဆံုးအမသည္
ေခတ္ေပၚပညာထက္သာလြန္
႐ုပ္ကိုစိတ္ကဦးေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ IQ ထက္EQကို ပို၍ အေလးေပးလာ ၾကသည္။ မိမိအေနျဖင့္EQ –Emotional Quotient ကို Driving Force ဟု အမည္ ေပးထားသည္။ တတ္ခ်င္လွ်င္ သင္ယူ သည္။ မတတ္ခ်င္လွ်င္ မသင္ယူပါ။ ဤ သည္မွာစိတ္၏အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္လာ သည္။EQ သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရည္ အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အလားတူအေရးႀကီး ေသာ အျခားအရည္အခ်င္းတစ္ခုမွာSQ- Spiritual Quotient ျဖစ္သည္။EQ သည္ ျမားတစ္စင္းကိုလုိရာေနရာသို႔ေရာက္ေအာင္ ပစ္လႊတ္ေပးေသာေလးညႇိဳ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုျမား ကို လုိရာသို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရာက္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာအရည္အခ်င္း ျဖစ္ သျဖင့္ စာေရးသူကSQ ကိုGuiding Force ဟု အမည္ေပးလိုက္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ''ႀကိဳးစားလိုစိတ္''ရွိရပါမည္။ ထိုဆႏၵ သည္EQ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶက ''ဆႏၵဓိက'' ဆႏၵသည္အေရးႀကီးသည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ ပါ၏။ဆႏၵျပင္းထန္လွ်င္ အလုပ္တစ္ဝက္ၿပီး သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႀကီးပြားေအာင္ႀကိဳးစားၾကရာတြင္ မွန္ကန္ ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ႀကိဳးစားၾကသူမ်ားရွိၾက သလို မွားယြင္းေသာ ျဖတ္လမ္းနည္းမ်ား ျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရပါ လိမ့္မည္။ စိတ္ရွည္စြာမွန္ကန္ေသာ နည္း လမ္းကိုသာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ွွ် က ထိန္း သိမ္းေပးပါသည္။ ျမား၏အၿမီးႏွင့္ အလား သဏၭာန္တူသည္။ ျမားဦးတည့္မတ္ေစရန္ ျမားအၿမီးက ထိန္းေက်ာင္းေပးရသလိုျဖစ္ သည္။
ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းကို ေလ့ လာလွ်င္ အေတာ္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွ သည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ယခင္အဆက္ ဆက္ေသာေရွ႕ကသူမ်ားကို ''သူခိုး''ဟု ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ေရွးကသူမ်ားသည္ လည္း ဆီကိုင္ေသာလက္ ဆီေပႏိုင္ေကာင္း ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဘာသာ၊သာသနာ ကိုမေစာ္ကားၾက။ ျပည္ပၾသဇာကိုမခံၾက။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုေတာ့ မပစ္ပယ္ ၾကေခ်။ လာဘ္လာဘရယူျခင္းကိုလက္မခံ ပါေသာ္လည္းအျခားအက်ဳိးစီးပြားပ်က္ျပား ရာ ပ်က္ျပားေၾကာင္း မလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက၍ ေတာ္ေသးသည္ဟုေတာ့ ဆိုရပါလိမ့္မည္။
ရွိဆဲအစိုးရသည္ကားတစ္ႏွစ္သားမတိုင္ မီမွာပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔ စတင္ေပၚ ေပါက္လာခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္သားေက်ာ္တြင္မူ ကား ပမာဏႀကီးမားေသာလာဘ္စားမႈတို႔ မွာ ေနရာတိုင္းနီးပါးတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို နိမ့္ပါးထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ေတြ႕ရရာ အေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရ ပါသည္။
အစိုးရ၏ေနာက္ခံျဖစ္ေသာပါတီအေန ျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဳန္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ံြၽ ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
အားလံုး၏အေျခခံအရာျဖစ္ေသာ
ျမန္မာတို႔၏စိတ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ASEAN Mindset ႏွ္င့္ Global Mindset ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အာဆီယံသည္ ကမၻာႀကီး ကို လုိက္မမီရပါသနည္းဟူေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏စိတ္အက်ဥ္း (၈၉)၊ စိတ္အက်ယ္ (၁၂၁) ကို ေလ့လာလွ်င္ ကုသိုလ္စိတ္က မ်ားပါေသာ္လည္း စိတ္၏ သဘာဝအရ အကုသိုလ္ေတာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ သတိထား မထိန္းသိမ္းပါလွ်င္ အမ်ားစုသည္ အကုသိုလ္တို႔၌သာ က်င္ လည္ၾကသည္ကို လြယ္ကူစြာ ေတြ႕ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။
ေခတ္သစ္ပညာရွင္မ်ား လိုက္မမီႏိုင္ ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ဗုဒၶကလြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၆ဝဝ)နီးပါးထဲက ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ လူသည္ကာမဘံု (၁၁)ဘံု၌ ရွိသျဖင့္ ကာမာဝစရစိတ္(၅၄)ပါးကို သုံးမ်ဳိး ခြဲ ျခားစိတ္ျဖာေပးထားျပန္သည္။
- အကုသုိလ္စိတ္ (၁၂)ပါး
- အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါး
- ကာမေသာဘနစိတ္ (၂၄)ပါး
အကုသုိလ္စိတ္ (၁၂)ပါးတြင္-
- ေလာဘမူစိတ္ (၈) ပါး
- ေဒါသမူစိတ္ (၂) ပါး
- ေမာဟမူစိတ္ (၂) ပါး