images
UN
UN
မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္႕အခန္းက႑ကုိ ထြန္းသစ္ရန္အခ်ိန္တန္ၿပီ
ျခင္က်ား(မအူပင္) Friday, 04 October 2019
လူပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕က စာေရးသူကိုေမး လာၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပဒျပင္ဆင္ေရး ၄၅ ဦးေကာ္မတီကို လည္းေကာင္း၊ ၄၅ဦးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္မည့္ အခ်က္အ လက္ေပါင္း၃၇၆၅ပါအစီရင္ခံစာကိုလည္း ေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိမဲအမ်ားစု ျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယခုဆို လွ်င္ ၄၅ ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။
ထိုကာလတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက သံုးႀကိမ္၊ တပ္မေတာ္သားျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔က တစ္ ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း ေတြကိုဘာေၾကာင့္တင္ေနၾကသနည္း။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ႏွစ္ႀကိမ္တင္ျပ ခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္ေပါင္း တည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ မဟုတ္ပါကလား။
ဤသို႔မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္း အရာကိုတင္ေနျခင္းျဖင့္အခ်ိန္ကုန္၊လူပန္း မျဖစ္ဘူးလားဟု ေမးလာခဲ့ပါသည္။ ထို ပုဂိၢဳလ္၏အေမးကိုမေျဖမီ သူ႔အားစာေရး သူကတန္ျပန္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၄၅ဦးပူးေပါင္းေကာ္မတီက ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ေနေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူ ၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး၍ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔တင္လာေသာအခါ ေအာင္ျမင္မွာလား။
၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၁၂)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ၄၃၆(ခ)တြင္ ပုဒ္မခြဲ(က)မွာေဖာ္ျပ ထားတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္သာျပင္ ဆင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း။ လက္ရွိအေျခအေနအရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား ၁၄၄ဦး မေထာက္ခံသေရြ႕ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲမရႏိုင္ေၾကာင္း။ ေထာက္ခံမဲသည္ ၇၅+၁ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပခ်က္ ပါေမးခြန္းႏွင့္အတူ ေမးလိုက္သည္။
လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုအခ်ိန္ကုန္လူပန္းခံ လုပ္ေနျခင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုခု ရရွိေရးကိုရည္မွန္းၾကေၾကာင္း။ ယခုဆို လွ်င္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကို သံုးႏွစ္ ၾကာၿပီးမွ စတင္ကိုင္တြယ္ျခင္း၏လား ရာကို မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္စဥ္းစားအေျဖ ထုတ္ဖို႔ေျပာၾကားရင္းတန္ျပန္ေမးခြန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ထိုပုဂၢိဳလ္ေမးေသာေမးခြန္း ကိုဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ ေတာ္သည္ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ကိုထမ္း ေဆာင္ရသည္။ ဥပေဒျပဳသူျဖစ္၍ ဥပေဒ ကိုအေလးအျမတ္ထားရမည္။ ဥပေဒျပဳ သူက ဥပေဒကို စတင္ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သမိုင္းစြန္းထင္းမည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ဥပေဒမဆိုေပ်ာ့ကြက္ဟာ ကြက္ရွိႏိုင္သည္။ ေခတ္စနစ္တို႔ကေျပာင္း လဲေနရာမ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္အံမဝင္လြဲ ေခ်ာ္ေကာင္းလြဲေခ်ာ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရ ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္မျပင္သင့္ မျပင္အပ္သည္ တို႔အားမျပင္မိေစရန္၊ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ဆႏၵလႊမ္းမိုးမႈမျဖစ္ေစရန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရ သည္။ အတၱကင္းေသာျပင္ဆင္မႈလမ္း ေၾကာင္းကိုျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္၍မရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းေျဖ ၾကားခဲ့သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)သည္ တပ္မေတာ္ကေရးဆြဲေသာဥပေဒမဟုတ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံက်င္းပ၍ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ ပါဝင္ရမည့္အေျခခံမူ မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံႀကီးတက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္ၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္(၁၅)ခု အေျခခံ မူ(၁ဝ၄)ခ်က္ကို အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီး က ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာ ခံႀကီးကခ်မွတ္ေသာ အေျခခံမူအရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း(၂ဝဝ၈)ကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာ၏ ညိႇႏႈိင္းခ်မွတ္ ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၄၅ဦး မွ်သာရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သာ ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ ဖ်က္သည့္အခ်က္ေပါင္း(၃၇၆၅)ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ သင့္ေတာ္၏မေတာ္ ၏ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင့္လည္း မိတ္ေဆြ ကို ေျဖၾကားေပးခဲ့ရပါသည္။

ထိုအခါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပင္ဆင္ သင့္ျပင္ဆင္ထိုက္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ မူၾကမ္းႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၄၅ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ လက္သို႔ ဝကြက္ အပ္ႏွံလိုက္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒုတိယမူၾကမ္းႏွစ္ေစာင္အေၾကာင္းအက်ယ္ ခ်ဲ႕မေျပာေတာ့ဘဲ မိတ္ေဆြကို ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီကတင္သြင္းေသာ တတိယ မူၾကမ္းကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ရွင္းျပရာ၌ သာဓကတစ္ခုကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ထို သာဓကကေတာ့ စာေရးသူတို႔ ၿမိဳ႕တြင္ ေျခဥေထာက္ခံ-----ေရးပြဲ၌ ေဗဒင္ ဆရာ၊ စာေရးဆရာက ေဟာေျပာခ်က္ကို သာဓကေဆာင္ေျပာခဲ့ပါသည္။
ေဗဒင္ဆရာ စာေရးဆရာက''ေျခဥ ထဲမွာ ဘာေတြေရးထားသလဲ ပရိသတ္ ႀကီး သိပါသလားလို႔ ေမးသည္။'' ေအာက္က ပရိသတ္ႀကီးက မသိပါဘူး ဟု ေျဖသည္။ ဒီဆရာက''က်ဳပ္လည္း ဘာမွမသိဘူး၊ ဘယ္သူမွမသိတဲ့ ေျခဥကို ျပင္ၾကပါစို႕''လို႔ ေဟာသည္။ ေျခဥ ေထာက္ခံပြဲလာ ပရိသတ္ေရာ၊ ေဟာေျပာ သည့္ႏိုင္ငံေက်ာ္ ေဗဒင္ကဝိ စာေရးဆရာ ပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)ကို အမွန္တကယ္ သိပံုမရဘူးဆိုတာ ေပၚ လြင္ေနသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ ခုျဖစ္သျဖင့္ သိေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမည္။ လံုးေစ့ပတ္ေစ့မသိေတာင္ တီးမိေခါက္ မိရွိရမည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မိမိတို႔စာအုပ္စင္ ၌ထားသင့္သည္။ထိုသို႔မေဆာင္ရြက္ပါက သူမ်ားပါးစပ္ႏွင့္ လမ္းဆံုးတတ္ေၾကာင္း စာေရးသူက မိတ္ေဆြကို ရွင္းျပခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ(ကာလံု)ဆိုသည္ကို ျပည္သူမဆို ထားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္သည္ပင္ ေမ့ပင္ေအာက္တြင္ ေမ့ေလာက္ေနေခ်ၿပီ။ စက္တင္ဘာ ၂ဝရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ အပါ အဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္၁၄၅ဦးတင္သြင္းေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္လာသျဖင့္ကာလံုတေရးႏိုး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂ဝ၁တြင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို (က)ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ (ခ) ဒုတိယသမၼတ၊ (ဂ) ဒုတိယ သမၼတ (ဃ) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ (င)အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ (စ) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ (ဆ) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ (ဇ)ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ (စ်) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ (ည) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးႏွင့္ (ဋ) နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးေတြႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔က ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တင္ေသာအေျခခံဥပေဒအား ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ မူၾကမ္းမွာ ''ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၅)ရွိ ပုဒ္မ ၂ဝ၁ ဟာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းေကာင္စီ၏ တာဝန္မ်ား အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္း ေဆာင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား အၾကံ ေပးရမည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္း ေက်ာင္းမႈမ်ား ယိုယြင္းလာသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သင့္ မသင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို အၾကံေပး ရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳ ေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံ ႏွင့္အထက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားပါက လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္ သိမ္းရန္ သင့္မသင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အား အၾကံေပးရမည္။ ေကာင္စီအစည္း အေဝးအား သာမန္အားျဖင့္ ႏွစ္လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရ မည္။ အနည္းဆုံး ေကာ္မတီ ငါးဦးက ေတာင္းဆိုလွ်င္ အစည္းအေဝး ေခၚယူ က်င္းပရမည္ႏွင့္ ေကာင္စီအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေကာင္စီ ဝင္ အားလုံး၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အေလးထား၍ အဆုံးအျဖတ္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼက ေပးရမည္ဟု တင္ျပထား ေပသည္။
ယခု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကာလုံကို ႏႈိးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစိုးရ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကာလုံ၏ အခန္းက႑ ေမွးမွိန္လ်က္ ရွိသည္။ ကာလုံအစည္းအေဝးသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမွ မျဖစ္မေန ေခၚယူရန္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ၌ ထည့္သြင္း ထားျခင္းမဟုတ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိစၥ ေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိး သား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ တြင္ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္သင့္ ေပသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မရွိ မျဖစ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ကာလုံတြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္မ်ဳိး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယခု ကာလုံ အစည္းအေဝး တစ္္ႀကိမ္မွ မေခၚယူခဲ့ သျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က တစ္ဖက္ သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အဆင့္ ဆင့္ ကန္႔သတ္ရက္ တိုးျမႇင့္၍ ေၾကညာ ခဲ့ရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥမ်ဳိးတြင္ ကာလုံ အစည္းအေဝး လုံးဝ မေခၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဒသ သတ္မွတ္ခ်က္ အင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွာ အင္းဒင္ရြာကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ထိုအခါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕က အတင့္္ရဲစြာ ျပင္ဦးလြင္ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕အထိ ေျခခ်လာ ေလသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္အစိုးရ ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ဖူးသလို ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရဟု ေခၚရမည့္ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေနၾကသည္လားဟု ေမးရမည္ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕၏ အကာအကြယ္ ဒိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ် ခံေနရသည္။
လက္ရွိ အာဏာရပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကသည္ပင္ ကာ ကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အဆို တင္သည္မ်ဳိးလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္အာဏာရ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝိေရာဓိ သည္ ျမန္မာ့ေျမကို က်ားထိုးကစား သကဲ့သို႔ ''မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလဆရာႀကိဳက္ ေလ''ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမွာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ(ကာလုံ)ကို ေလးႏွစ္နီးပါး အိပ္စက္မႈမွ ႏိုးထလာ ေအာင္ ႏႈိးေဆာ္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေန သျဖင့္ ကာလုံကို ႏိုးထေစရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး ကာလုံအခန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ကာလုံႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အဆိုကို ႀကိဳဆိုသင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။