images
UN
UN
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားမွေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 04 October 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ ရပ္ဆုိေသာအေျခအေနအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိ သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အား အားေပးေထာက္ခံမႈ အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ အားေကာင္း ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာအေျခ အေနေကာင္းမည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ ၾကသည့္တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ မူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေရး သာရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ လက္ ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ရလဒ္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနၿပီဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘက္မွ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစလို ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းမ်ိဳးကို ပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိ ထားေသာတပ္မေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကဦးေဆာင္ မည့္မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္း လိုက္မည္ဆုိပါက အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း ႏုိင္မည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း မရွိဟု သုံုးသပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး က႑သည္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ အျခားႏုိင္ငံ တစ္ခုခု၏လႊမ္းမိုးမႈ အေျခအေနက မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ေရာက္ရွိႏုိင္ သနည္းဆိုေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္အေပၚ အား ျပဳႏုိင္သည့္အလားအလာမ်ားလည္း ရွိေန ျပန္သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျခား ႏုိင္ငံတစ္ခုခုက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အားသာခ်က္ တစ္ခုခုကို အသံုးခ်ကာ ဝင္ေရာက္လႊမ္း မိုးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခ ရွိ မရွိဆုိသည္ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ ရွိေနၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ဟုလည္းသတ္မွတ္ မည္သာျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာစိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဆုိပါက
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ႏုိင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္း ရယူခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လ ပိုင္းမ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားလာျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေဖာက္ခြဲ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းစသည့္ျဖစ္ စဥ္မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္အား လံုျခံဳ ေရးအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ လာမည္ဆုိပါက တာဝန္မ်ားကိုလႊဲေျပာင္း ရယူရမည္ဆုိပါက အသင့္အေနအထား ရွိေစရမည္ဟုတြန္းအားေပးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဆုိရဖြယ္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီက အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ ယာန္ဘာသာႏွင့္ဟိႏၵဴဘာသာမ်ားႏွင့္ဆုိင္ ေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ လွဴ ဒါန္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေန ျဖင့္ အမ်ားစုအျမင္တြင္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေစရန္ တြန္းအား ျဖစ္ေစမည္ဆုိေသာသံုးသပ္မႈ မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးက အခ်ိဳ႕ ေသာအပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုအေရးႀကီး သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္မ်ားလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လိုျခင္း ရွိ မရွိ ဆုိေသာေမးခြန္းအား ေတြးဆရန္ လြယ္ ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္သည္ တုိက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ ေနသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕က အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ အနားယူၿပီး ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး ေကာင္စီကလည္းလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာ မ်ိဳး ရွိေနမည္ဆုိပါက လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့လွ်င္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္ဟုသံုးသပ္ၾကသည္။စစ္ဘက္မွ လာခဲ့သူတစ္ဦးအတြက္ လံု ေလာက္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ လာခဲ့လွ်င္ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ သံုးသပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ ခက္ခဲေလ့ ရွိသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာအလႈပ္အယမ္းမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိ သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ား ေၾကာင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ မည္သည့္အေျခ အေနမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ကို ခန္႔မွန္း ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ ေသခ်ာ သည္ဟုဆိုရမည့္အခ်က္မွာ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးဆိုးရြားလာ ခဲ့ပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမို သတိထားလာမည့္အခ်က္သာျဖစ္သည္။
(Ref; Suu Kyi and the Generals drift apart in Myanmar By Bertil Lintner)