images
UN
UN
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္းႏွင္႕ ျမန္မာ႕ဘဏ္ေငြေၾကးဂယက္
သူရေအး Saturday, 05 October 2019
မေရရာမေသခ်ာမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအထိုက္အေလ်ာက္တိုး တက္လာပံုကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕စာမ်က္ႏွာ(၈၈) မ်က္ ႏွာပါတဲ့အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ GDP အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတုိးပြားႏႈန္းဟာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာက ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၄ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးပြား လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၈ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးပြားႏုိင္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာရင္ စီးပြား ေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သြားမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာထုတ္လုပ္မႈနဲ႔အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္တာဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးပြားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းလို႔ ဆိုပါတယ္။ မေရရာမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဘဏ္ လုပ္ငန္းမွာေႏွးေကြးေနေပမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑မွာ တိုးတက္မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအသင့္ အတင့္ျမင့္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ဝက္မွာ ေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္မႈျမန္ဆန္လာပါတယ္။ ေလာင္ စာဆီနဲ႔အစားအေသာက္ေစ်းႏႈန္း ထိုး တက္သြားၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခလည္း ျမင့္တက္သြားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြျပမႈနည္းပါးလာတာဟာလည္း ေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္တို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဟာ ခန္႔မွန္းထားတာ ထက္နည္းေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တုိင္း ျပည္ ြီဏ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၅ဒသမ၈ရာခိုင္ႏႈန္း လိုေငြျပမယ္လို႔ခန္႔မွန္း ခဲ့ေပမယ့္ ၂ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လိုေငြ ျပတဲ့အတြက္ ဗဟိုဘဏ္ကျဖည့္ဆည္း ေပးရတဲ့ေငြပမာဏဟာ အရင္ေလာက္မ မ်ားေတာ့ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လည္း ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရွိတယ္လို႔ ကမၻာ့ ဘဏ္က သံုးသပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ပို႔ကုန္တုိးပြားလာတာေၾကာင့္ ကုန္ သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း မွာလည္းေစ်းကြက္သစ္ေတြ ရရွိလာတာ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႔ က႑မွာေတာ့ တြင္းေဟာင္းေတြ အထြက္ နည္းလာေပမယ့္ ကမၻာ႕ဓာတ္ေငြ႔ေစ်းျမင့္ ေနတာမို႔ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈဟာ ပံုမွန္အတုိင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္မွာလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မယ့္ အလားအလာေတြရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါ တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏႈန္းဟာ အရင္ႏွစ္က ၅ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာဖြယ္ရွိတယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ မွန္မွန္ တိုးပြားေနတာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈဟာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ ၄ ဒသမ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ လိုေငြဟာလည္း မူလခန္႔မွန္းထားတာ ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာေတြ႕ရလို႔ လို ေငြျပမႈ ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းေနမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးအခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေရရာ မေသခ်ာမႈေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔ အတားျပဳေစႏုိင္တယ္လို႔
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ကဆိုပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားက်ဆင္းသြားရင္ တုိင္းျပည္စီးပြား ေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ ျခားအရင္းအႏွီး ဝင္ေရာက္မႈေႏွးေကြး သြားၿပီး ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းအရွိန္ ေလ်ာ့သြားတာဟာ ေငြလည္ပတ္မႈႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အစိုးရဝင္ေငြနည္းလို႔ ျပည္သူအတြက္ အသံုးစရိတ္နည္းရတယ္ ဆိုတဲ့သံသရာက ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္နဲ႔ အခြန္ေတာ္မဟာဗ်ဴဟာကို သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါ တယ္။ ဒါမွသာ အေရးႀကီးရင္ ႀကီးသလို ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ကို ပိုသံုးႏုိင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေတာ့ အစိုးရရဲ႕အခြန္ဝင္ ေငြဟာ တုိင္းျပည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ လိုက္ရင္ အလြန္နည္းပါးေနတာေၾကာင့္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံအေဆာက္ အအံုနဲ႔လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မသံုးစြဲႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္တာကို အစုိးရက မျပတ္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာၿပီး အကဲျဖတ္စိစစ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အသံုး စရိတ္နဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ကမၻာ႕ဘဏ္က အၾကံေပးထားပါတယ္။
လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအရြယ္ အစားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစတာေတြမွာ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း က႑ဟာ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနတာျဖစ္ တယ္လို႔ေထာက္ျပပါတယ္။ လုပ္ငန္း ငယ္ေလးေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲကို အစုိးရအေနနဲ႔ ကူညီေျဖရွင္းေပးသင့္တယ္လို႔ လည္းဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အခြင့္ အလမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္တဲ့ ဘ႑ာေရးစနစ္ဟာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေပ မယ့္ ျမန္မာျပည္မွာမရွိေသးဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ဟာ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြရွိ ေနတာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမေပးႏုိင္တာေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နက္နဲတဲ့ျပဳျပင္ေရး ေတြလုပ္ရင္း အမ်ားျပည္သူကို ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မယ့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင့္တယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုကအၾကံျပဳထားပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာကို ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝရာမွာ ဇြန္လထုတ္အစီရင္ ခံစာဟာဒီႏွစ္ရဲ႕ ပထမေျခာက္လပတ္အစီ ရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေတြတိုးတက္လာတာမို႔ ၆ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ စီးပြားေရးတိုးတက္မယ္လို႔ဆို ထားပါတယ္။ အစိုးရအသံုးစရိတ္ လိုေငြ ျပမႈဟာ တိုင္းျပည္အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ရဲ႕ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိမယ္လို႔ခန္႔မွန္း ေပမယ့္တကယ့္လိုေငြဟာ ဒီထက္ပိုနည္းႏုိင္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမွာ အစိုးရေထာက္ပံ့ေပးမႈဟာ အသံုးစရိတ္ရဲ႕ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း အထိတက္ သြားၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္အတြင္း ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပႆနာကို အစိုးရအေနနဲ႔ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ေထာက္ ျပထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ ျပဳျပင္ေရးကို အလ်င္အျမန္မလုပ္ႏုိင္ရင္ အစိုးရအတြက္ဘ႑ာေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး မားလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြကို ဆြဲေဆာင္မႈခက္ခဲလိမ့္မယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုကဆိုပါတယ္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္နဲ႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏွစ္ဆ တိုးထုတ္လုပ္ေပမယ့္ လိုအပ္သလို အျပည့္ အဝမေပးႏုိင္တာဟာ စီးပြားေရးတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ လွ်ပ္စစ္၃ဒသမ၆မီဂါဝပ္သံုးေနတာကို ငါး ႏွစ္အတြင္း ၈ ဒသမ ၆ မီဂါဝပ္အထိ တိုးထုတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဆတိုးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အျမန္ႏႈန္းသံုးဆေလာက္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ကမၻာ့ ဘဏ္အုပ္စုကဆိုပါတယ္။
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း က႑ပါဝင္လာဖို႔ လိုအပ္တာကိုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံ စာမွာေထာက္ျပထားပါတယ္။ အာဆီယံ အုပ္စုမွာ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအနည္းဆံုးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ အမ်ားဆံုးက ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လာအိုနဲ႔ကေမၻာဒီးယားက ေတာင္ ျမန္မာထက္ သာေနတာကိုေတြ႕ရပါ တယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕အာမခံခ်က္ေၾကာင့္ ဘယ္လုိအက်ိဳးရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္ အထားမရွိတာကလည္း အစုိးရနဲ႔လက္တြဲဖို႔ ခက္ခဲရတဲ့အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့တင္ဒါစနစ္က်င့္ သံုးဖို႔ကိုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာမွာ အၾကံေပးထားပါတယ္။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အပူပိုင္းေဒသမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္ဟာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွ ဓာတ္အားထုတ္ယူဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီဂါဝပ္၂ဝ ထုတ္ လုပ္မယ့္ေနေရာင္ျခည္ ဓာတ္အားစီမံကိန္း တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ဒီႏွစ္ထဲမွာၿပီးစီးမယ္ လို႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံသံုးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရဲ႕ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေနေရာင္ ျခည္ကရယူဖို႔ရည္ရြယ္ေပမယ့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းႀကီးေတြပါဝင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ဖုိ႔လိုေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕ ပထမ ေျခာက္လပတ္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕အစီရင္ခံစာ ဟာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုအေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးသပ္ထားတာျဖစ္