images
UN
UN
ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင္႕ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 06 October 2019
ယမန္ေန႔မွအဆက္
ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မ်ဳိးႏြယ္စုမတူညီ ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးေပါင္းစု ကာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားျပင္း ထန္မႈႏွင့္အတူ အေျပာင္းအလဲမ်ားစတင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေျမျပန္႔ႏွင့္ေတာင္ တန္းေဒသမ်ားၾကားတြင္ခြဲျခားထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံရွိေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္း သားအားလုံးပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္လာျခင္းသည္ၿဗိတိသွ် တုိ႔အား လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဝင္ရန္တြန္း အားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခု ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိသည္။
ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အျခားတုိင္း ရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္လုိစိတ္ မ်ားတူညီစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးရယူလုိသည့္စိတ္မ်ားေမြး ဖြားလာေစရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ ဗမာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားက ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အား တုိက္ထုတ္ ကာ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္တုိ႔က လြတ္လပ္ ေရးေပးမည့္သေဘာထားမ်ဳိးျပသျခင္း မရွိ၍ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ႏွင့္ျပန္လည္ပူးေပါင္း ကာ ဂ်ပန္တုိ႔အားတုိက္ထုတ္ခဲ့ရာ၌ တုိင္း ရင္းသားမ်ားကလည္း လက္တြဲပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ပင္လုံၿမိဳ႕၌ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ၾက ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္း ေဒသပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းရင္း သားမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားပါဝင္ေသာအာဏာ ခြဲေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မည္ဟု အဆုိ ျပဳခဲ့ၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟုေခၚဆုိၾကေသာ စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္တြင္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ေနာက္ ဗမာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအလုိရွိေနေသာ ကုိယ္ ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကုိ မ်က္ ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လြတ္လပ္ေရးရရွိေစခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအတြင္း၌ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံ သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ားပါရွိခဲ့ျခင္းမရွိ ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိ ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ လအနည္းငယ္ခန္႔အၾကာ တြင္ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အႏၲ ရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ကရင္တုိင္း ရင္းသားအမ်ားစုပါဝင္ေသာ KNDO အဖြဲ႕ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိသိမ္းပုိက္ခဲ့ ၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနီးပါးအားေရာင္စုံ သူပုန္မ်ားကသိမ္းပုိက္မည့္အလားအလာ မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည့္အျပင္ အစုိးရ အဖြဲ႕၏ ၾသဇာသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမ မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္သာ က်န္ရွိ ေတာ့၍ ရန္ကုန္အစုိးရဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾက သည့္အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္ တပ္မေတာ္က ေရာင္စုံသူပုန္မ်ား သိမ္းပုိက္ထားသည့္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ ျပန္ လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမုိင္းတစ္ဆစ္ခ်ဳိးမေျပာင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္
အက်ပ္အတည္းႀကီးမားသည့္အေနအထား သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္ မေတာ္သည္ႏုိင္ငံအတြက္အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑သုိ႔ပုိမုိေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အား ႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အရပ္သား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဦးႏုက ႏုိင္ငံတာဝန္ မ်ားကုိလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိ ၍ ဦးႏုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအား သိမ္း ယူခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးအား ဖ်က္သိမ္းပစ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္တုိင္း ျပည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကုိ ထူေထာင္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျပန္ လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ေျခလွမ္းစတင္ ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္တာဝန္ ယူခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္း စိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစုိးရ လက္သုိ႔ ႏုိင္ငံ့အာဏာမ်ားကုိ လက္ဆင့္ ကမ္းလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္း ေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစုိးရေပၚထြက္ လာမႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း ဘက္မွ မ်ားစြာအံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။
(Ref; Myanmar’s Top-Down Transition: Challenges for Civil Society By David Brenner and Sarah Schulman)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)