images
UN
UN
နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ နယ္ခ်ဲ႕ဖန္တီးေသာ ျပည္တြင္းစစ္မွန္သမွ် တားဆီးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံတုိ႔၏ တည္ၿမဲမႈႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ႏိုင္ၾကေပမည္
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Wednesday, 09 October 2019
ကမၻာတြင္ေရွးေရွးကာလကပင္ ဘုရင္ မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕ကာ ပေဒသရာဇ္အဆင့္မွ ဧကရာဇ္အဆင့္(King of the Kings)ရယူ ခဲ့ၾကရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ေက်းကြၽန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရသည္။ စပါတာ ကပ္စ္ကဲ့သို႔ေရာမ၊ ေခါမေခတ္ ကြၽန္ ေတာ္ လွန္ေရးသမားမ်ားေပၚလာခဲ့သည္။ ေက်း ပိုင္ကြၽန္ပိုင္ေခတ္မွသည္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ ေခတ္သို႔ ေရာက္ျပန္ေသာအခါ ကမၻာ့လူ သားအမ်ားစုမွာေျမကြၽန္မ်ားျဖစ္ရျပန္သည္။ စက္မႈအတတ္ပညာ လုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကား လာေသာ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္း (အထူး သျဖင့္ အဂၤလန္ကြၽန္းႏွင့္ဥေရာပ)တြင္စက္မႈ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔အတြက္ လို အပ္ေသာ ေလာင္စာစြမ္းအင္၊ စက္မႈကုန္ ၾကမ္း သဘာဝသယံဇာတအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိုက္ ပ်ဳိးသီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အလကားပဲတင္း ေလာက္ႏွင့္ရရန္၊ လုပ္ခနည္းနည္းေပးၿပီး မ်ားမ်ားခိုင္းႏုိင္ေသာအလုပ္သမားမ်ားရရန္ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ အားလံုးၾကားဖူးနားဝ ရွိၾကသည့္ ကိန္းဂဏန္း ျပန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကမၻာ့ေျမျပင္၏ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကမၻာ့လူဦး ေရ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔မွ် ရွိေသာ အေနာက္အရင္းရွင္စက္မႈ(နယ္ခ်ဲ႕) ႏိုင္ငံတို႔၏ ကြၽန္ဘဝေရာက္ကာ ၄င္းကမၻာ့ ျပည္သူတို႔၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ(ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္)အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ယေန႔ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ပါးစပ္မွ တဖြဖြရြတ္ဆို လွည့္စား ေနေသာ ဒီမိုကေရစီပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား လံုးဝ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။
နယ္ခ်ဲ႕လက္ေဟာင္းတို႔သည္လြတ္လပ္ ေရးျပန္ယူႏုိင္ခဲ့သည့္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ား၏မဲအမ်ားစု ျဖင့္ ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ကိုလိုနီနယ္ ခ်ဲ႕စနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ ယခင္ လို လက္္နက္အား၊ စစ္တပ္အင္အားေကာင္း ၿပီး ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္သံုးကာ နယ္မခ်ဲ႕သာ ေတာ့ေပ။ လူသားစားဖူးေသာက်ားသည္ လူျမင္လွ်င္ မစားရမေနႏုိင္ ျဖစ္ရသကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္လည္း သယံဇာတၾ<ြကယ္ဝ ေသာႏုိင္ငံမ်ားျမင္တိုင္း နယ္မခ်ဲ႕ရမေနႏုိင္ ေတာ့ေပ။ ဤတြင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏အေခါင္အ ခ်ဳပ္အေမရိကန္က နယ္ခ်ဲ႕ပံုစံသစ္ (Neo- Colonialism)ကိုသံုးကာ ယေန႔ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ေသာ၊ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ ျပည္သူမ်ားဆႏၵေသာ၊
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေသာ ဘာမွ်မေရွာင္ အေၾကာင္း ျပခ်င္ရာျပၿပီး နယ္ခ်ဲ႕လာေပေတာ့သည္။ က်ားငစဥ္းလဲဟူသည္ လည္ပင္းတြင္ စိပ္ ပုတီးကိုဆြဲကာ စကၡဳခ်ၿပီး၊ သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိင္ငံမ်ား ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရေရး စကားလံုးမ်ား သံုးကာ သားေကာင္မ်ား ဖမ္းစားေနေသာ သားရဲ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္မွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းမွာပင္ ႏိုင္ ငံအားလံုးလြတ္လပ္ရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းရ မည္။ ကမၻာစစ္အပါအဝင္ စစ္ပြဲမ်ားကင္း ေနရမည္။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္ အလွန္ေလးစားမႈ၊ တန္းတူရည္တူရွိမႈ၊ ျပည္ တြင္းေရးစြက္ဖက္မခံရမႈ၊စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္မႈ ကင္းစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ မွ်တ၊ တန္းတူေသာ ကမၻာႀကီးျဖစ္္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ကုလသမဂၢကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အတိုင္း အဖြဲ႕ ဝင္ႏုိင္ငံ ၁၉၃ ႏုိင္ငံတို႔က လိုက္နာရန္ပဋိ ညာဥ္ျပဳ(စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးကတိျပဳ) ထားသည့္ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာၾက ရေပမည္။
ယေန႔နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႀကီးကို ေျပာင္ေျပာင္ခ်ဳိး ေဖာက္ကာ ကမၻာတစ္ခြင္စစ္ပြဲမ်ဳိးစံုဖန္တီး ေသာင္းက်န္းရင္း ၄င္းတို႔စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္း မ်ဳိးစံု အဓမၼႏိႈက္ယူေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ေသာလုပ္ရပ္ကို ျမန္မာေတာခိုေသာင္းက်န္း သူမ်ားကျပည္သူတို႔ထည့္ဝင္ေသာ ေတာ္ လွန္ေရးရန္ပံုေငြဟု စကားလံုးလွလွ သံုး သည္။ အေမရိကန္အမွဴးျပဳေသာEU ေခၚ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပ၏စုေပါင္းနယ္ခ်ဲ႕ တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ ေနတိုးစစ္အုပ္စု ကမူ''အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး''၊''ဒီမို ကေရစီသြတ္သြင္းေရး''၊''မိစၧာႏုိင္ငံမ်ားၿဖိဳ ဖ်က္ေရး''၊''လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေသာစစ္ပြဲ''စသည့္ စကားလံုးလွလွကို မုသားအျပည့္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းၾကသည္။
ဤကမၻာေျမျပင္၌ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝဝ အ တြင္း စစ္ပြဲေပါင္းေသာင္းခ်ီ၍ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တြင္ ထိုစစ္ပြဲ၏တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ ဥေရာပ မွျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အျပင္ပထမကမၻာစစ္ပြဲႀကီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ပြဲႀကီးတို႔သည္လည္းဥေရာပ မွစတင္ခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ေၾကာင္းသုေတသီ တို႔ကေထာက္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပထမ ကမၻာစစ္ပြဲအၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ပြဲမျဖစ္ရန္
ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း
ကိုလိုနီ(ကြၽန္ႏိုင္ငံ)ေဝစု မရသည့္ ဟစ္တလာ၏နာဇီဂ်ာမနီ၊ မူဆိုလီ နီ၏အီတလီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယာမာမိုတိုတိုက်ဳိ (ဂ်ပန္ဘုရင္တင္ႏိုဗာကာလက္ထက္) ဂ်ပန္ တို႔သည္ ဖက္ဆစ္မဟာမိတ္အုပ္စုဖြဲ႕ကာ နယ္ခ်ဲ႕ခ်င္းကိုလိုနီေဝစုလုရင္းဒုတိယကမၻာ စစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤတြင္ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္ အသင္းႀကီး (League of Nations) တာဝန္ မေက်၊ ပ်က္ေၾ<ြကသြားသည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္တြင္ လူသားသန္း ၇ဝ ေသသည္အထိ ျပင္းထန္လာ၍ဖက္ဆစ္မ်ား ေခါင္းျပန္ မေထာင္လာေရး၊ တတိယကမၻာစစ္မျဖစ္ ေရးအတြက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ UNO ေခၚ United Nations Organization ကိုဖြဲ႕စည္းျပန္ေပၿပီ။
ကမၻာတြင္အေမရိကန္သာ ပထမေနရာ ၌ရွိရမည္ဟူ၍ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ ဆက္ကေၾ<ြကးေၾကာ္ၿပီး စစ္အင္အား၊ ကမၻာ ဖ်က္လက္နက္အင္အား(ႏ်ဴကလီးယားလက္ နက္)မ်ားတိုးခ်ဲ႕လ်က္ ကမၻာ့ပုလိပ္ႀကီး သဖြယ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို လက္ညိႇဳးထိုး အမိန္႔ ေပး၊ အက်ပ္ကိုင္၊ ဒုကၡေပးလာေနသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔၏လုပ္ရပ္ကို(Hagemonism) ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးဝါဒဟု ကမၻာကသမုတ္ ထားသည္။ အေမရိကန္သည္ ကုလသ မဂၢက ၄င္းတို႔ကို အေရးယူမည္ဆိုလွ်င္ ကုလသမဂၢကိုအာခံသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ယူနက္စကို၊ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီတို႔မွ ႏုတ္ထြက္သည္။ကုလ သမဂၢသို႔ ထည့္ဝင္ရမည့္ေငြေၾကးကို မေပး သြင္းဘဲ ထစ္ထားသည္။ အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ကို ႏွင္ထုတ္ေလ့့ရွိ သည္။ ကုလသမဂၢသို႔ အစည္းအေဝး ညီ လာခံတက္ေရာက္လာၾကေသာအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ကိုအေမရိကန္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ မေပး ဘဲ ဟန္႔တားသည္။ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ပါႏိုင္ငံအားလံုး လြတ္လပ္ခြင့္၊ ျပည္ တြင္းေရး ဝင္မစြက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံတိုင္း၏အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ေပးအပ္ခြင့္တို႔အား ေျပာင္ ေျပာင္ခ်ဳိးေဖာက္ကာ စြက္ဖက္သည္၊ က်ဴး ေက်ာ္သည္။ UNO ဘာမွမတတ္ႏိုင္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ ကိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ ၾသဇာပယ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆင္းရဲ မြဲေတ၊ စုတ္ျပတ္သြားေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္လ်က္ ပိတ္ဆို႔ သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ထိုးသြင္းေန ရာယူေစၿပီး အေမရိကန္ဆႏၵသည္ ကုလ သမဂၢဆႏၵ၊ အေမရိကန္ အေရးယူလိုသမွ် ကုလသမဂၢအေရးယူေပးေနရသည္။ ကုလ သမဂၢဆိုသည္ကလည္း အေမရိကန္တို႔ ထည့္ဝင္ေၾကးအေပၚ မွီခိုေနရေပသည္။ ယခုအခါေရနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာ ၾ<ြကယ္ဝလာေသာအာရပ္မြတ္စလင္ပေဒသရာဇ္ ႏိုင္ငံမ်ားႀကီးစိုးရာ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ ၅၇ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ကလည္း ေဒၚလာ မ်ားမ်ားစားစား ေထာက္ပံ့ကာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကို ခါးေစာင္းတင္ႏိုင္ ေနျပန္သည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံအ မ်ားစုEU, NATO တို႔သည္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေဒသ၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားစသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲဝင္လိုက္၊ စစ္ေရး ရန္စက်ဴးေက်ာ္လိုက္၊ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ သယံဇာတမ်ားကို ႏိႈက္ယူလိုက္ျဖင့္ သက္ ဆိုင္ရာျပည္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရမ်ား၊ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စသည္မ်ားကို ပူး ေပါင္းက်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ရာ ကမၻာ အႏွံ႕ေသြးျမစ္ပင္လယ္ေဝေနရေပၿပီ။ အီရတ္ မွေရနံမ်ားလိုခ်င္ေသာအခါလူထုတင္ေျမႇာက္ ထားေသာ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကိုျဖဳတ္ခ်ရန္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သည္။ ဆီးရီးယား သမၼတအာဆဒ္၊ လစ္ဗ်ားသမၼတမာမြတ္ ဂဒါဖီ၊ အီဂ်စ္သမၼတအပါအဝင္ လူထုေရြး သမၼတမ်ားကိုက်ဴးေက်ာ္စစ္၊ ေသြးခြဲ ဖန္တီးေပးေသာ ျပည္တြင္းစစ္၊ ေဒသစစ္ တို႔ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ရန္ စစ္ျပဳေနရာ၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူမ်ား ေသာင္းသိန္းခ်ီေသရသည္။ သန္းခ်ီ ျပည္ပထြက္ေျပးေနရသည္။
ယေန႔တိုင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၊ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ၊ အတၱလႏိၲတ္သမုဒၵရာတြင္းရွိ ကြၽန္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကြၽန္းစုႏိုင္ငံေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္သည္ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္ သစ္၊ ဒတ္ခ်္၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ၾသစေၾတး လ်၊ ေနာ္ေဝ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔၏ ကိုလိုနီ (ကြၽန္ဘဝ)တြင္ ရွိေနေပသည္။
ဘီစီ ၁၂ဝဝ(ခရစ္ေတာ္မေပၚမီႏွစ္) တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ဂရိႏွင့္ထ႐ိုဂ်န္တို႔၏ ထ႐ို ဂ်န္စစ္ပြဲမွစ၍ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ အီရတ္ကိုအေမ ရိကန္တို႔အသားလြတ္က်ဴးေက်ာ္ေသာစစ္ပြဲ အထိကမၻာတြင္စစ္ပြဲႀကီးေပါင္း ၂၇ဝခန္႔ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆံုး သည့္ေနာက္နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ပေယာဂမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာစစ္ပြဲႀကီးအခ်ဳိ႕ကိုတင္ျပပါမည္။ စစ္ပြဲမွန္သမွ်သည္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ မသမာ ေသာေလာဘျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ေသာစစ္ပြဲ၊ ရန္ တိုက္ ေသြးခြဲေပး၍ျဖစ္ရေသာ ျပည္တြင္း စစ္၊ေဒသစစ္ ျဖစ္သည္။ ျခံဳ၍ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္ခ်ဳိးဖ်က္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ စစ္ကို အေျခခံသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ ကမၻာ တြင္ စစ္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးရန္ ဖြဲ႕ထားေသာကုလသမဂၢသည္လည္းမတား ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို အေရးယူရန္ သြက္လက္လွေသာ ကုလသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံ ႀကီးမ်ား ခ်မ္းသာေသာ(နယ္ခ်ဲ႕၊ဘာသာခ်ဲ႕) ႏိုင္ငံမ်ားကိုကားစိတ