images
UN
UN
ႏိုင္ငံေရးကို ျပည္သူ့ဘဝမွတ္ေက်ာက္တြင္တင္၍ ဆန္းစစ္ၾကည္႕ျခင္း
ဒဂံုသန္းျမင့္ Wednesday, 09 October 2019
''ေရႊအေၾကာင္းဖေယာင္းသိ၊ လူ အေၾကာင္းေပါင္းမွသိ''ဆို စကားႏွင့္ ''ေရႊစစ္မစစ္မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကည့္က သိ''ဟူ၍လည္းေျပာ႐ိုးစကားရွိၾကေပသည္။
ေပါင္းလာခဲ့သည္မွာေလးႏွစ္နီးပါး ရွိလာၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေကာင္းစြာသိရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးကို သုေတသနလုပ္ၾကည့္ျခင္းမဟုတ္ ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔၏ အစစ္အမွန္ ဘဝအေျခအေနမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လည္း ခံစားေနရ၊ ျပည္သူတို႔ ခံစားေနရသည့္ ဘဝအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ေန၊ ျမင္ေန၊ ၾကားေန၊ သိေနရသည္လည္းျဖစ္၍ ဘဝ မွတ္ေက်ာက္တြင္တင္၍ ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း သာျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူသည္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၏ဘဝမွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ေပသည္။
၂ဝ၁၆အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီ စီးပြား ေရး၊လူမႈေရးစသည္တို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွပုဂိၢဳလ္မ်ားက အေကာင္း ဘက္႐ႈေထာင့္မွ႐ႈ ျမင္သံုးသပ္၊ထင္ျမင္ခ်က္ မ်ားေပးခဲ့၊ ေရးခဲ့ၾကပါသည္။ျပည္သူလူထု ႀကီးကလည္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ငါတို႔ ဘဝအေျပာင္းအလဲႀကီးျဖစ္လာေတာ့မည္။ စီးပြားေရးဖူလံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၾကေတာ့ မည္။ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔ ဘဝစီးပြားေရးအရ ျမင့္မားတိုးတက္လာၾက ေတာ့မည္ဟု အေမွ်ာ္လင့္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ၾကသည္။
ေျပာၾကဆုိၾကသည္မွာ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ သည့္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကခ်မွတ္ခဲ့ သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေက်းလက္ျပည္သူ တို႔အလွမ္းမီသည့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းႀကီး၊ တက္လာသည့္အစိုးရသစ္ကလက္ေတြ႕အား ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကေတာ့မည္ ဟုအေမွ်ာ္လင့္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္၊ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ခဲ့ၾကေလသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
စာေရးသူ ဇာတိရြာသို႔အလည္ျပန္သြား ေသာအခါအၿငိမ္းစားမူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးဦးေသာင္းညြန္႔က''ေဟ့..သန္းျမင့္ တို႔လယ္သမားေတြေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အစိုးေခတ္ ေရာက္ၿပီကြ။ မၾကာမီတို႔ေတာင္သူလယ္ သမားေတြ တို႔ေတာရြာေတြ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ၊ စပါးေစ်း၊ ဆန္ေစ်း၊ ပဲေစ်းေတြေကာင္းၿပီး တို႔လယ္သမားေတြေခတ္ ေရာက္ေတာ့မယ္ ကြ''ဟူ၍ ဝင့္ဝင့္ၾကြားၾကြားေျပာၾကားခဲ့ သည္ကို မိမိပံုရိပ္ထင္ေနလ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။ ''တို႔ရြာမွာလည္း ေက်းလက္ေဒသေဆး ခန္းတစ္ခု ျဖစ္ကိုျဖစ္လာေတာ့မွာကြ''ဟူ၍ အားတက္သေရာ ေျပာလိုက္ျပန္ေသးသည္။
အစိုးရသစ္၏ စီးပြာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ေအာက္တို ဘာလထုတ္ Renaissance Myanmar မဂၢဇင္းတြင္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္စာေရးဆရာမ်ားက အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကို အေကာင္းျမင္သက္သက္ျဖင့္ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ေရးၾကသည္မွာ ေဝေဝဆာဆာရွိခဲ့ ၾကပါသည္။ ဖတ္႐ႈသူတိုင္း အားတက္ေစခဲ့ ပါသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေတးလ်တို႔မွစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာMasterဘြဲ႕မ်ားရၿပီး ႏိုင္ငံ တကာအၾကံေပး Big 4 အဖြဲ႕တြင္ ဆယ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာအၾကံေပးလုပ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက လက္ရွိအစိုးရရဲ႕စီးပြား ေရးမူဝါဒသစ္မွာ အားလံုးပါဝင္လာႏိုင္ ေသာ Inclusive ၊ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ Sustainable ၊စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ပုံသဏၭာန္သစ္မ်ားကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ထားပါသည္။ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားခံခဲ့ရတဲ့ ဒါ မွမဟုတ္ လံုေလာက္ေသာပံ့ပိုးမႈမရွိခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားက႑နဲ႔ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရး SME က႑တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း ပါ ဝင္ပါသည္။ မူဝါဒ ၁၂ခ်က္ရဲ႕အတိမ္အနက္ ဟာအလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး စီးပြားေရးက႑ တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုထားတဲ့အတြက္ အားလံုး ထည့္သြင္း သံုးသပ္အၾကံျပဳရန္ခက္ခဲတဲ့ အတြက္ အဓိကအေျခခံသေဘာတရားမ်ား အခ်ဳိ႕ကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္ဟူ၍ နိဒါန္းျပဳ၍ အစိုးရသစ္၏စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ရပ္သံုးသပ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထုတ္ႏုတ္တင္ျပရေသာ္ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒထဲတြင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လယ္ယာ က႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ က႑ဘက္ညီစြာ တိုးတက္လာေစရန္ လယ္ယာစက္မႈက႑ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်သည့္ စီးပြားေရးပံုစံေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။
အဆိုပါပညာရွင္၏ေဆာင္းပါးနိဂံုးခ်ဳပ္ကို အရင္းအတိုင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ ''ျမန္မာ့ ႏုိုင္ငံေရးမွာေတာ့ 'လူ'ေတြေကာင္းေသာ္ လည္း'မူ'မေကာင္းလို႔ျဖစ္ရတယ္။ 'မူ' ေကာင္းေသာ္လည္း'လူ'မေကာင္းလို႔ျဖစ္ရ တယ္ စသည္ျဖင့္အတိတ္ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာ့ စီးပြားေရးမူဝါဒေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မွာ ေတာ့ မူေကာင္းကိုလူေကာင္းမ်ား ေစတနာ ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ဦးေဆာင္ေနၿပီဆိုတာကို ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အျပည့္အဝယံုၾကည္ပါ တယ္။ အားလံုးေအာင္ျမင္ပါေစ''ဟူ၍ စီးပြားေရးပညာရွင္ဆန္ဆန္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ နိမိတ္ဖတ္သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေလးႏွစ္နီးပါးသို႔ေရာက္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ဘက္စံု ၿပိဳလဲမတတ္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ခံစားရင္ ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳေနရၿပီျဖစ္သည္ဆုိၾကပါသည္။ ဆိုေနၾကပါသည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားမွလုပ္ငန္းအတြက္ေငြေခ်းယူထား သည္မွာ ဘဏ္မ်ားဘက္မွ အရင္းမဆပ္ႏိုင္ ေသးပါကအတိုးမ်ားျပန္ဆပ္ရန္ ေတာင္းဆို ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္က စီးပြားေရးအရ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ယင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကိုမွီ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို မွီ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးပညာရွင္မ်ား၊ ပညာ ရွင္ အင္ဂ်င္နီယာလူငယ္မ်ားသည္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စည္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္သမားေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း အေနေကာင္းျဖင့္ မိသားစုလိုက္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပခဲ့ၾကသည္။လူေနမႈအဆင့္အတန္း လည္း အတိုင္းအတာအရ မနိမ့္ပါးခဲ့ၾကေပ။
တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါဆိုစကားအရ ရပ္ထဲ ရြာထဲရွိအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေစ်းဆုိင္ငယ္ေလး မ်ားသည္လည္း အေရာင္းအဝယ္ေကာင္း၍ စီးပြားေရးအဆင္ေျပခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ ေသာ္ ယေန႔ကာလတြင္ အျခားအျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အေရာင္း အဝယ္ မေကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကလည္း ႀကီးျမင့္ေနသျဖင့္ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ေသာ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ ပံုမွန္ ဝင္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနရေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားမွာလည္း ''ဟန္''ျဖင့္ သာ မိမိတို႔၏ စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ ေနၾကရသည္။ အမ်ားစုႀကီးမွာ အလြန္ပင္ စီးပြားေရးအရ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေနၾကရပါသည္။
အိမ္ရွင္မမ်ား၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဝင္ေငြ ဘက္မညီသျဖင့္ ညည္းညဴသံ၊ ညည္း တြားသံမ်ားအားလံုးကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္းသာ စုစည္းလိုက္မည္ဆိုပါ က ေတာ္လဲသံႀကီးအျဖစ္ ျမည္ဟည္းတုန္ လႈပ္သြားလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူတို႔၏ ဘဝ မွတ္ေက်ာက္တြင္ တင္ၾကည့္မိပါသည္။
ဤသို႔ဤမွ် အဓိကအားျဖင့္ စား ေသာက္ကုန္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ လ်က္ရိွေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သည္ မည္သို႔မွ် မတုန္လႈပ္၊ မည္သို႔မွ် မွ်တ ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း၊တည္ၿငိမ္မႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႕ရ၊ မျမင္ရေပ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ မူအေပၚတြင္ သာ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသည္ဟု အိမ္ရွင္မ မ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
စားေသာက္ကုန္မွ်သာ မဟုတ္ပါေပ။ က်န္းမာေရးေဆးကုသစရိတ္မွာလည္း သာမန္ဖ်ားနာမႈျဖင့္ရပ္ကြက္ထဲရိွသာမန္ေဆး ခန္းသြားျပမည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး စားေဆး ေသာက္ေဆးေပး႐ံုမွ်ပင္လွ်င္ က်ပ္ ၄ဝဝဝ ထက္မနည္းေပးၾကရပါသည္။ ေက်းလက္ ေဒသရွိ ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးသည္ လက္ လွမ္းမီေဆးဝါးကုသခံယူမႈဆိုသည္မွာ အိပ္ မက္အျဖစ္သာ ေရာက္သြားရပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီမံခဲ့ပါေသာ လက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရးကုသမႈစနစ္ မွာ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါ သည္။
အေသးစား၊အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားစုမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ လ်က္ရိွေနၾကပါသည္။ SME ဆိုသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားျမႇင့္တင္ေရးဆိုသည္မွာလည္း အေကာင္ အထည္ေပၚမလာေတာ့ဟု ဆိုေနၾကပါ သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ရိွၿပီးသား စက္မႈဇုန္မ်ား၏ အေျခအေနဆိုသည္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာအေျခအေနတြင္ ဆုိက္ ေရာက္ေနပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီးမွ မိမိဇာတိေက်းရြာမ်ားသို႔ ပံုမွန္အား ျဖင့္ သြားေရာက္ေလ့ရိွပါသည္။ မိမိ၏တူ မ်ား၊ေဆြမ်ဳိးမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒသရွိ လယ္သမား မ်ား၏ဘဝကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ လက္ ေတြ႕အေျခအေနမ်ား၊ ညည္းညဴသံမ်ား၊ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ဓာတ္က်ဖြယ္စကားမ်ားကို ၾကားရပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္လုပ္မွ ထမင္းစားရမည္ဟု ယံုၾကည္ ေနၾကသူမ်ားပါသည္။ လယ္ယာအထြက္ မွာ ထူးမျခားနားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သြင္း အားစုမ်ားစရိတ္က တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာေနပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ အသီးေကာင္း အပြင့္ ေကာင္းအားေဆး ေစ်းႀကီးမႈ၊ လယ္ယာ လုပ္သားရွားပါးမႈ၊ စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ၊ စပါး ေစ်းမေကာင္းမႈ၊ အာမခံမရိွမႈ၊ စပါးေပၚ ခ်ိန္တြင္ ေစ်းက်ၿပီး လယ္သမား လက္ထဲ စပါးမရိွေတာ့မွ စပါးေစ်းႀကီးျမင့္မႈ၊ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္၊ စပါးသိုေလွာင္သူတို႔၏ ေစ်း ကစားမႈ၊ လယ္သမားမ်ားထံတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ လွည္း၊ ထြန္တံုး၊ ထြန္တံမရိွ၊ စပါးရိတ္သူ ရွားပါးမႈစသည္ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္လယ္သမား မ်ားထံတြင္ ထြန္တံုးနဲ႔ ထြန္တံသာ က်န္ရစ္ သည္ဆိုသည့္ ဘဝမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သီးထပ္ ျဖစ္သည့္ ပဲစိုက္သည့္လုပ္ငန္းမွာလည္း လုပ္သာလုပ္ရသည္ေစ်း အာမခံမရိွ။ မည္ သူေတြက ေစ်းကစားေနသနည္း။ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ ဆန္စပါးအတြက္ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး ေရာင္းသူႏွင့္ ေငြရွင္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီး မ်ားသာ ခ်မ္းသာၾကေၾကာင္း လယ္သမား တို႔၏ ခ်ဴသံပါေသာ ညည္းတြားသံမ်ားကို မၾကားခ်င္သည့္အဆံုး ၾကားေနရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ရာလယ္သမားတို႔၏ဘဝ အေျခအေနျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ လယ္သမားတို႔၏ ယေန႔ေခတ္ဘဝမွတ္ ေက်ာက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား၊ မိမိ တို႔ဇာတိေျမတြင္အလုပ္အကိုင္ရွားပါးသျဖင့္ ၿမိဳ႕တက္ က်ပန္းအလုပ္လုပ္၊ က်ဴးေက်ာ္ တြင္ေနၿပီး မိသားစု၏စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရးဘဝကို ၾကံဳသလို ေျဖရွင္းေနၾကရ သည္။ ျပည္သူမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ ႏွစ္ ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာသည္မွာ စီးပြား ေရးျပႆနာ၊ လူမႈေရးျပႆနာမွ်သာမ ဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္သို႔ ကူး ေျပာင္းလ်က္ရိွသည္ကို သတိမူသင့္ေပ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းမွာပင္ ယင္း သို႔အလုပ္လက္မဲ့ အလုပ္အတည္တက်မရိွ က်ဴးေက်ာ္လူဦးေရသည္သိန္းဂဏန္းျဖစ္ေန ေပသည္။ ယင္းက်ဴးမ်ားကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာ ေနေသာ္လည္း ဘာတစ္ခုမွ်ျဖစ္မလာဟု က်ဴးမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာေနၾကသည္ ကို သတိျပဳမိပါသည္။
ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ အႏုၾကမ္းစီးမႈ၊ မူး ယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်မႈ၊ သံုးစြဲမႈ၊ လူသတ္ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈစသည့္ တရားဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ ရိွေနသည္ကို သတင္းစာမ်ားက ေထာက္ျပ လ်က္ရိွေနေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပ်က္ယြင္းေနသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုေနၾကေပသည္။ မုဒိမ္းမႈ တြင္ မၾကားဝံ့မနာသာ သတင္းမ်ားကိုပင္ ၾကားေနရေပသည္။ ဤသည္မွာ လူ၏ တန္ဖိုးျဖစ္ေသာ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ယြင္း ေနျခင္း၏ ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ဆိုရေသာ္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရိွပါ သည္။ ႏိုင္ငံ၏အေကာင္းအဆိုးသည္ ထို ႏိုင္ငံ၏အစိုးရ၏ အာဏာစက္လႊမ္းမိုးမႈ၊ ကိုင္တြယ္မႈေပၚတြင္ တည္ပါသည္။ ဤ သည္ပင္ ႏုိင္ငံအစိုးရ၏လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ကို ျပည္သူတို႔၏ ဘဝမွတ္ေက်ာက္တြင္ တင္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စြပ္စြဲေျပာဆို ျခင္းမဟုတ္ပါေပ။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရိွရသည္ကား မ်ားပါသည္။သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး၏ ဘဝမွတ္ ေက်ာက္တင္ၾကည့္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ သုေတသီမ်ား လက္ရိွလူမႈဘဝအေျခအေန မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပ သည္။
အထက္ပါ တင္ျပခဲ့သည့္ မဂၢဇင္း တြင္ စာေရးဆရာမွဴးေဇာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ရပ္ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေဆာင္းပါးမွာ မွတ္သား ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ ေဆာင္းပါးတြင္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သုံးရပ္မွာ (၁)ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (State Building)၊(၂)အမ်ဳိးသားေရး တည္ေဆာက္ေရး (Nation Buil ding)၊ (၃)ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ခိုင္မာေရး(Democracy Building)ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ျဖစ္၍ ေလးႏွစ္နီးပါး သက္တမ္းရွိအစိုးရ၏ ဆိုခဲ့ပါ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးသုံးရပ္ မည္သို႔၊ မည္မွ်၊ မည္သည့္အေျခအေန ေရာက္ေနသည္ကို ဆန္းစစ္ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘဝမွတ္ေက်ာက္တြင္ တင္ၾကည့္ သင့္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုအပ္ပါသည္။
ယေန႔ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးေခတ္၊လစ္ ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္မ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ လႊမ္းျခံဳေနေသာေခတ္ႀကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေရ ခ်ိန္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေရခ်ိန္မည္သည့္ အဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနသနည္းဆိုသည္ ကို ႏိုင္ငံေရးမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ဆန္းစစ္ ၾကည့္သင့္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒအေၾကာင္း ႐ႈျမင္ေရးသားထားသည့္ ဗိုလ္တာရာ၊ ဒဂုန္တာရာ၊ ယူပီအုိင္ ဦးဘသန္းစသည့္ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၊သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၂၁ဦး ၏႐ႈျမင္ခ်က္ကိုဖတ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ ေက်းမႈအဆင့္မည္သည