images
UN
UN
ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင္႕ အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 12 October 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိျမန္မာ အစိုးရ ေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ပ္အတည္း အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အျပင္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားတြင္လည္း တင္းက်ပ္မႈမ်ားရွိလာ ခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ မီဒီယာမ်ားအား တရားစြဲဆုိမႈျမင့္တက္ လာခဲ့သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ ထုတ္သူမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းက်ပ္ က်ပ္ကုိင္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟုဆိုရမည့္သူမ်ား ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
အရပ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာၾကားရွိ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားၾကားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိုအေျခခံေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္း လာခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌မူ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္ဟုဆုိႏုိင္ သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ယူထားခ်ိန္၌ ေထာက္ လွမ္းေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးတက္ၾ<ြကလႈပ္ ရွားသူအမ်ားစုအတြက္ လုပ္သာကုိင္သာ မရွိသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ သည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးမႈမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ဆက္ ႏႊယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ရန္ မလြယ္ကူေသာအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။
၂ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ အရပ္ ဘက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္အား ေကာင္းစျပဳလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးအခင္းျဖစ္စဥ္ မ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အရပ္ဘက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္အားေကာင္းလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္လာေစရန္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ၾက သည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားက စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း မ်ားျမင့္တက္လာမႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ထုိကဲ့ သို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ဗုဒၶ ဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ စု႐ုံးေတာင္း ဆုိသည့္အေနအထားအထိ ေရာက္ရွိသြား ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား သည္ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းအား ဖိအားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား လည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္ အတူ ပါဝင္လာခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္ ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံသားတုိင္းထိေတြ႕ရသည့္ စနစ္မ်ဳိးတြင္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို ဦးစား ေပးသည့္စနစ္မ်ဳိးသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အသြင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားသည္လည္း ကိုလုိနီေခတ္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္အရာ အခ်ဳိ႕ကို အေျခခံထားသည့္အျပင္ အလုပ္ အကုိင္ရွာေဖြျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ဦးစားေပး ရန္ ရည္ရြယ္သကဲ့သို႔လည္းျဖစ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ အသုံး ျပဳလာႏုိင္သည့္အျပင္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား ျဖင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာမုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ားထဲတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္ေသာFacebook အသုံးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာတစ္ခုသာျဖစ္သည့္ Facebook အား အသုံးျပဳျခင္းကို အင္ တာနက္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ေနသူဦးေရမွာလည္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းအသုံး ျပဳသူမ်ားထဲတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေနခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္Facebook ေပၚမွတစ္ ဆင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ သတင္းတုမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစရန္ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ အက်ဳိးဆက္ႀကီးမား သည့္ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္ေစခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ဘာသာေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားသည္ သတင္းတုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈပိုမိုျဖစ္ ေပၚလာေစရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ ခဲ့သည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ဖန္တီးေပးသည့္ အသြင္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ခဲ့ သည္။
(Ref; Myanmar’s Top-Down Transition: Challenges for Civil Society By David Brenner and Sarah Schulman)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)