images
UN
UN
မူမွန္မဟုတ္သည္႕ စီးပြားေရးက႑အား တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရွိသည္႕လားရာမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Saturday, 19 October 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတကာ ေရးရာအင္စတီက်ဳမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ ေစာင္အတြင္း၌ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈ မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅ဝခန္႔သည္ မူမွန္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ မူမွန္ မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ေပး မည့္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ေငြ ေၾကးမ်ား စာရင္းအတြင္း၌ တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကာ္ ျငာထားျခင္းမရွိေသာ အိမ္ျခံေျမကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ငွားရမ္းျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြ မ်ားကိုသာ သက္သာခြင့္ေပးမည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ ညီျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္သက္သာခြင့္ျဖင့္ တရားဝင္ေငြေၾကးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ ေသာ္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု မည္ ကဲ့သို႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္မည္ကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိေသာ အခ်က္ မွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဟု ဆို ရဖြယ္ရွိေနသည္။ အခြန္သက္သာခြင့္ေပး ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြသက္သာခြင့္ေပး ျခင္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း သို႔ မဟုတ္ တရားမဝင္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားမွ ရရွိ ေသာ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ကို ယခင္ က ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျဖစ္စဥ္ အသစ္မ်ဳိးမဟုတ္ႏုိင္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ သည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း၌ တပ္မေတာ္ အစိုးရက အခ်ိန္ ေလးလ သတ္မွတ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားမျပႏိုင္သူမ်ား အား အခြန္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ လွ်င္ တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတ္ လတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံတကာမူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္
ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာဌာန ခြဲမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္ေဆာင္လွ်င္ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳသည့္အစီအစဥ္အတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရာင္း ဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမည္မွ်အား တရား ဝင္ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္း ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ တရားဝင္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားအရ အဆိုပါအစီအစဥ္အရ ေပးသြင္းခဲ့ရေသာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉ဝဝ(က်ပ္ ေျခာက္ဘီလီယံ)ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း၌လည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနသည္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ သက္သာခြင့္မ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ေဆာင္ ရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ကာလထက္ ေနာက္က်ေနေသာ္လည္း ေနာက္က်ေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ မလိုသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ ဖူးေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ သင္ခန္းစာမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒ အရ ပိုင္ဆိုင္မည့္အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား သည္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းေနသူမ်ားအား အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပး သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိၿပီး ပံုမွန္အခြန္ ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္မူ ဆိုးက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားသာ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးအသုိက္အဝန္းဘက္မွ စဥ္းစား မည္ဆိုပါက ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ေပး အပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း က႑၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းေရာင္းခ် မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ေရာင္းခ်မႈက႑၊ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္က႑မ်ားတြင္ ေငြ ျဖစ္လြယ္သည့္အေျခအေနမ်ား အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ တိုးပြားလာမည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ သာျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ ထားေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ သည့္Slade Property တြင္ မန္ေနး ဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ဟူဂိုစလိတ္က ''ဝင္ေငြခြန္ သက္သာေပးမယ့္အစီအစဥ္ဟာ အိမ္ျခံ ေျမလုပ္ငန္းက႑အပါအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က႑ေတြမွာ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ျခံေျခ လုပ္ငန္းက႑မွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္သလို အစိုးရအေနနဲ႔လည္း အခြန္ေတြေၾကာင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားလာပါ လိမ့္မယ္''ဟု ေျပာသည္။
(Ref; Myanmar Looks to legalize its Informal Economy By Thompson Chau)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)