images
UN
UN
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ေရးဆီ ဦးတည္ရန္ တြန္းအားေပးေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 01 November 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ မႈ ရရွိျခင္းမရွိပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ရွင္သန္ရန္ ခက္ခဲေသာအေျခအေန မ်ား ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္ နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ဆိုပါက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။
ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ က တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အဆိုပါျဖစ္စဥ္အေပၚ လ်င္ျမန္စြာတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အတြင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ျပင္း ျပင္းထန္ထန္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂ဝရက္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အာရွေရးရာဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ွ Sun Guoxiangက ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ရွမ္း ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၌ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားအား ရာႏႈန္းျပည့္ရပ္တန္႔ႏိုင္ျခင္း မရွိမႈအေပၚ သေဘာမက်သည့္အသြင္မ်ဳိးျပသခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြင္း၌ ညိႇႏိႈင္းသူအျဖစ္ ပါဝင္ေန မႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိလာပံုလည္းရေန သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိ ပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းေပးရာ၌ အေလ်ာ္အစားႀကီးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ ၾကား ဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားတြင္ KIO အဖြဲ႕ဘက္မွ ပါဝင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရားဝင္သေဘာ ထားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေျပာၾကားျခင္းမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ရွမ္းျပည္ နယ္အတြင္းရွိ KIO လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ တပ္မဟာအခ်ဳိ႕သည္ ယခင္က ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ဆို ေသာ အမည္ျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လအတြင္း၌ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ညီေနာင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဆိုေသာအမည္အား AA၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔က သံုးစြဲလာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ KIO အေနျဖင့္ ၄င္း တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားအတြင္း၌လည္း ၄င္း၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား ေစလႊတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရယူခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီမႈက်ဳိးပ်က္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာခန္႔ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ KIO အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ရျခင္းအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္လာခဲ့ပံုရသည္ဟု ယူဆရဖြယ္ရွိေန သည္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခ အေနအရပ္ရပ္အရ KIO အေနျဖင့္ ယခင္ က မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့သည့္သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုပါ ပိုင္ ဆိုင္ထားသည့္ၾကားမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရ ျခင္းကို စိတ္ကုန္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိ သည္။ KIO သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေရွာင္ လြဲရန္ စတင္စဥ္းစားေနသည္ဟု သတ္ မွတ္ႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း၌ KIO ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ညီေနာင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာတိုက္ ခုိက္မႈမ်ားတြင္မူ ပါဝင္မႈမျပဳလုပ္ခဲ့၍ အထက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။
(Ref; Myanmar: A Violent Push to Shake up Ceasefire Negotiations By ICG)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)