images
UN
UN
ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျမႇင္႕တင္ေရး
ေျမလတ္သား Tuesday, 05 November 2019
အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ရာျပည့္ကာလ မၾကာမီ ေရာက္ရွိေပေတာ့မည္။ အမ်ဳိး သားေန႔က ေပးအပ္သည့္ ဝံသာႏုစိတ္ ဓာတ္အေမြကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္သြား ၾကရေပမည္။ အေမြခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားထံမွ အေမြခံယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သမိုင္းအေမြ ခံယူျခင္းဟူ၍ရွိေပသည္။ မ်က္ေမွာက္ ကာလလူသားမ်ားသည္ ေႏွာင္းေခတ္လူ သားမ်ားအတြက္ အေမြခံပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ သကဲ့သို႔ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ လည္း သမိုင္းေပးတာဝန္မ်ားကို လက္ ဆင့္ကမ္းရယူ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ သာျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ျမန္မာမႈနယ္ ပယ္တြင္ သားသမီးမ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ငါးသြယ္တြင္''ေကြၽးေမြးမပ်က္ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွဴမွ်ေဝ ၍၊ ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္၊ ဝတ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္သားတို႔တာ''ဟူ၍အေမြခံယူ ထုိက္သည့္သားေကာင္းသမီးမြန္မ်ားျဖစ္ ေစရန္ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ား ေပးထားသည္ ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာျမင့္မားၾက သည္။ မိမိတို႔၏အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ကို တန္ဖိုးထားေလးစားၾကသည္။
ေမတၱာ၊က႐ုဏာ၊မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတည္း ဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို လက္ကိုင္ထားၾကသည္။ လူသားအခ်င္း ခ်င္းစာနာမႈ၊ ညႇာတာမႈစသည့္ေမတၱာ တရားႀကီးမားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္မႈေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ရပ္ ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို တစ္နည္း တစ္လမ္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအတြင္း ျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ ဓေလ့ စ႐ိုက္ႏွင့္အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားရွိၾက သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လက္စားလုိက္စနစ္ကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င့္သံုးၾကသည္။ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း၊ ေကာက္စိုက္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ အိမ္ မိုးျခင္းစသည့္ သာေရး၊ နာေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ကူညီ႐ိုင္းပင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခင္မင္ရင္း ႏွီးမႈမ်ားပိုမိုရရွိၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တစ္နည္းတစ္ လမ္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ ေပသည္။ လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးၿပီး စက္မႈလယ္ယာထြန္းကားမႈ နည္းပါးေန ေသးသည့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လက္စားလိုက္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ဟု သေဘာ ရရွိေပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးမ်ားအတြင္း ''ဟင္းခြက္ကမ္း''သည့္ ဓေလ့ကို က်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။ အထူး သျဖင့္ ေယာေဒသတြင္ ေနအိမ္တစ္အိမ္ သို႔ ဧည့္သည္လာေရာက္သည့္အခါ ပတ္ ဝန္းက်င္အိမ္မ်ားမွအခ်ဳိပြဲမ်ား၊ ဟင္းပြဲ မ်ားပို႔ၾကသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအား ဧည့္ ဝတ္ျပဳၾကသည္။ ယခင္က လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အမ်ား အားျဖင့္ ေျခက်င္ခရီးသြားၾကရသည္။ ခရီးေဆာင္လြယ္အိတ္ကို အသံုးျပဳၾကရ သည္။ အဆိုပါလြယ္အိတ္ကို တည္းခို မည့္အိမ္တြင္ ထားခဲ့ျခင္းကို ''ဝန္ထုပ္ ခ်သည္''ဟုဆိုၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ ထုပ္ခ်ခဲ့ပါက အိမ္ရွင္က စားေသာက္ေန ထိုင္ေရးကို အသင့္ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ ဧည့္သည္ကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။ အိမ္ သာမွဧည့္လာသည္ဟုခံယူၾကသည္။ မိမိ တို႔ထံ လာေရာက္တည္းခိုေလ့ရွိသည့္ ဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္တည္းခိုျခင္းမ
ျပဳပါက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ ႀကီး၊ ျပႀကီးမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္ မ်ားကို အျမဲတမ္း''ေရႊဧည့္သည္''အျဖစ္ သေဘာထားသည္။ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘးစသည့္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခါ မိမိတို႔တတ္ စြမ္းသမွ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လာ ေရာက္ကူညီေလ့ရွိၾကသည္။ သာေရး၊ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နာေရးကိုပို၍
အေလးထားၾကသည္။ အျပန္အလွန္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကသည္။ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ား ပေပ်ာက္မသြားေစရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအား နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စုိးစဥ္က ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေကာင္း ျမတ္သည့္ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္႐ိုးရာယဥ္ေက်း မႈအစဥ္အလာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေမွးမွိန္ကာ တိုင္းတစ္ပါး အေပၚ အထင္ႀကီးေလးစားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ကြၽန္ျပဳအုပ္ စိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ ေမွာက္ကာလတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အင္အားစုမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး အႏုိင္ယူကာ ျခယ္လွယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳပမ္းေနၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္အေလ်ာက္ အုပ္စုိးသူအစုိးရမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္ စြာအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေနမည္သာျဖစ္ သည္။ အစုိးရတစ္ရပ္၏အေမြကို ေနာက္ အစုိးရတစ္ရပ္က လႊဲေျပာင္းရယူၾကရ သည္။ မူလအစုိးရက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား၊စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္ လက္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္တာဝန္ရွိေပသည္။ အေကာင္းေရာအဆိုးပါအေမြခံရသည္။ မိမိတို႔တာဝန္ယူစဥ္ကာလတြင္ ဆိုးက်ဳိး မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ သားမ်ား၏အက်ဳိးကို အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ဆံုးသယ္ပိုးၾကရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕ ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ကာလတြင္ မိမိသေဘာက်ေဆာင္ရြက္လို ၾကသည္။ အရာရာကိုအသစ္မွ ျပန္စလို ၾကသျဖင့္ ခရီးေပါက္သင့္သေလာက္ မေပါက္ျဖစ္ေနရသည္။
ယခင္အစုိးရမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ေနာက္အစိုးရမ်ားက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း၌အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးျခံ မ်ား၊ ကန္တစ္ရာ ျခံတစ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အိမ္ ေနာက္ေဖးေစ်းဆိုင္တည္သည့္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပ်ားေဂဟာအေရာင္း ဆိုင္ကဲ့သို႔ေသာ သက္သာဆိုင္မ်ားဖြင့္ လွစ္ျခင္းျဖင့္ သစ္သီးဝလံႏွင့္ သားငါး ထြက္ကုန္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အဆိုပါစီးပြား ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥႏွင့္ သစ္သီးဝလံစသည့္စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ပင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေနရၿပီး ကုန္ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို ျပည္သူတို႔ ေတြ႕ ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္စီးေရတိုးပြား လာမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕၏ဥပဓိ ႐ုပ္အား ထိခိုက္ေစမႈမရွိေစရန္ ယခင္ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာေကာ္နာ ၁ဝဆိုင္အားပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကအေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ မီဒီယာေကာ္ နာဆုိင္မ်ားဖြင့္လွစ္ရသည့္ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္၊မဂၢဇင္း မ်ားကို ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အလြယ္ တကူဝယ္ယူဖတ္႐ႈႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ အင္တာနက္စသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ထြန္းကား လာသည့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ စာဖတ္သူဦးေရ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အေလ်ာက္ စာဖတ္သူဦးေရ တိုးပြားလာေစရန္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေနၾကရသည္။ စာအုပ္ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာေပစကားဝိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ နယ္လွည့္စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္က်င္းပျခင္းစသည့္ စာေပလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျမႇင့္တင္ေနၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းေကာ္မတီ မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ မူလထားရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းကား မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ မီဒီယာေကာ္နာဆိုင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာစဥ္းစားရခက္လွသည္။ ေကာင္းျမတ္သည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ကာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ နည္းလမ္းမ်ားရွာၾကံေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ဟု သေဘာရရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို