images
UN
UN
လူမိုက္
ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္) Sunday, 05 January 2020

'လူမိုက္ဆိုလွ်င္၊ ေရွာင္ေသြလႊဲလို႔၊ မမွီဝဲႏွင့္ ကင္းေအာင္ေန၊ ပညာရွိကို အစဥ္တြဲလို႔၊ မွီဝဲဆည္းကပ္၊ နည္းယူေစ' ဆိုသည့္ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က ၾကားရ ဖူးေသာ အဆိုစကားကို မွတ္မိေနပါေသး သည္။
ျမန္မာ့ေဝါဟာရ၌ လူမိုက္ သူမိုက္ ဟူ၍ ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုၾကရာတြင္ လူႏွင့္ သူမွာ အတူတူပင္ျဖစ္၍ သူဟူေသာ စကားသည္ လူ၏ အမည္အစား သုံး ထားသည့္အတြက္ သဒၵါနည္းအားျဖင့္ ပုဂၢလနာမ္စားဟူ၍ ေခၚေလသည္။ မိုက္ ဟူေသာ စကားမွာ အက်ဳိးအျပစ္ရွိသည္၊ မရွိသည္ကို မသိျခင္းပင္ျဖစ္၏။
ထိုတြင္ လူမိုက္ကို ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ေလာကီစီးပြား၊ ေလာကုတၱရာစီးပြားတို႔မွ အက်ဳိးေက်းဇူး ယုတ္ေလ်ာ့တတ္သည့္အတြက္ မဂၤလာ တရားေတာ္တြင္ 'အေသဝနာစ ဗာလာနံ' ဟူ၍ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ လူမိုက္တို႔မည္သည္ကား သူေတာ္ေကာင္း၊ သူျမတ္ေလာင္း၊ သူယုတ္မာ စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ အျပစ္ကိုသာ ျပဳ တတ္ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း 'သဒိသ ပါကံ' ဟူေသာ ပုဒ္အရ မိမိတို႔ျပဳေသာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ တူမွ်ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ေပးတတ္ေလေတာ့ သတည္း။ အမွန္အားျဖင့္ ထိုသူမိုက္တို႔ကို ဆည္းကပ္မွီဝဲေသာ သူတို႔အဖို႔၌ ေကာင္း က်ဳိး တစ္စုံတစ္ရာမွ် ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မေကာင္းက်ဳိးကိုသာလွ်င္ ေပးႏိုင္၊ ရရွိ ခံစားႏိုင္ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမိုက္တို႔ကို (သို႔မဟုတ္) အသိတရားမရွိေသာ သူတို႔ ကို ေဝးေဝးကပင္ ေရွာင္ကြင္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
လူမိုက္ ၁ဝမ်ဳိး
ဤတြင္ လူမိုက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမိုက္ ၁ဝမ်ဳိးရွိေၾကာင္းကို အရွင္ မဟာရ႒သာရ အေက်ာ္ သီကုံးစပ္ဆို ေတာ္မူသည့္ ဘူရိဒတ္ လကၤာေတာ္ႀကီး တြင္ 'ရန္းကား ရန္းကိုး၊ ရန္စပ်ဳိး၍၊ အမ်ဳိးေမးေတာင္း၊ သမင္ေရာင္းႏွင့္၊ ေဆးေပါင္းပဲဝယ္၊ ေရဆယ္မီးယူ၊ ဝန္ကူ ပုန္းစလုတ္၊သစ္ခုတ္ေယာက္်ား၊ မုန္႔ဆန္း စားႏွင့္ ဆယ္ပါးလူမိုက္၊ လူတို႔၌တြင္' ဟူ၍ ရွိေလသည္။
ဆိုလိုရင္းမွာ ရမ္းသမ္း၍ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔အား ရန္စတတ္ေသာ လူမိုက္ ႀကီး ၁ဝ မ်ဳိး (သို႔မဟုတ္) ဆယ္ေယာက္ ဟူ၍ ရွိေလသည္။ ထိုလူမိုက္ ဆယ္ ေယာက္တို႔အား-
(၁) အမ်ဳိးေမး မွားေသာ သူမိုက္
(၂) သမင္ေရာင္းမွားေသာ သူမိုက္
(၃) ေဆးေပါင္းမွားေသာ သူမိုက္
(၄) ပဲအဝယ္မွားေသာ သူမိုက္
(၅) ေရနစ္သူကို ဆယ္ယူျခင္းမွားေသာ သူမိုက္
(၆) မီးယူ မီးကို သယ္ယူျခင္းမွားေသာ သူမိုက္္
(၇) ဝန္ထုပ္ကို အကူအညီမွားေသာ သူမိုက္
(၈) ပုန္းတမ္းကစားေသာ သူမိုက္
(၉) သစ္ခုတ္ရာတြင္ သစ္ထမ္းမွားေသာ သူမိုက္
( ၁ဝ) မုန္႔ဆန္းစားမွားေသာ သူမိုက္တို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
၄င္းတို႔၏အတၴဳပၸတၱိ မက်ဥ္းမက်ယ္ မွာ-
၁။ အမ်ဳိးေမးမွားေသာ သူမိုက္ ဟူသည္
ကား ေရွးသေရာခါ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ ေယာက္တို႔ အတူတကြ ေနထိုင္ၾကသည္ ကို ျမင္ေသာ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ သည္ သင္ လုံမႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ မည္ ကဲ့သို႔ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ေတာ္စပ္ၾက ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္ အမ်ဳိးသမီး ႀကီးက လုံမငယ္၏ ဦးရီးက ကြၽန္မ၏ ဦးရီးကို ဦးရီးေတာ္ပါသည္ဟု အေျဖ ေပးေလ၏။ ထိုသို႔ေပးေသာ အေျဖကို ေမးေသာ ေယာက္်ားမွာ သူမိုက္ျဖစ္၍ (သို႔မဟုတ္) သူူမိုက္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လုံမ ႏွစ္ေယာက္တို႔၏ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ၾကေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ၍ မရႏိုင္ဘဲ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ၍သာ သြား ေလေတာ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အမ်ဳိး သမီး ႏွစ္ေယာက္ကား သားအမိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တူအရီးေသာ္လည္း ေကာင္း ေတာ္စပ္ၾကရေပမည္။
၂။ သမင္ေရာင္းမွားေသာ သူမိုက္ ဟူ
သည္၌ကား ေရွးသေရာခါ မုဆိုး တစ္ေယာက္သည္ ေတာမွ သမင္ႀကီး တစ္ေကာင္ႏွင့္ သမင္ငယ္တစ္ေကာင္တို႔ ကို ယူေဆာင္လာၿပီးလွ်င္ ေစ်း၌ခ်၍ ေရာင္းခ်ေလရာ ဝယ္လိုေသာ သူတစ္ ေယာက္က သမင္မ်ားကို မည္မွ်ေသာ အဖိုးႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းမည္နည္းဟု ေမး ေလ၏။


ထိုအခါ မုဆိုးကသမင္ႀကီးမွာ ႏွစ္အသျပာ၊ သမင္ကေလးမွာ တစ္ အသျပာေရာင္းေစ်း ေျပာသျဖင့္ အဝယ္ ေယာက္်ားလည္း သမင္ကေလးကို တစ္ အသျပာႏွင့္ ေပး၍ဝယ္သြားၿပီးလွ်င္ အိမ္ မွာ ထားခဲ့၍ မုဆိုးထံ လာေရာက္ကာ သမင္ႀကီးကိုယူမည္၊ သင္ေျပာ အဖိုးႏႈန္း အတိုင္း ႏွစ္အသျပာျဖစ္ရာ ေစာေစာက တစ္အသျပာေပးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခု တစ္ အသျပာအားျဖင့္ ေပါင္းႏွစ္အသျပာဆို ကာေပး၍ သမင္ႀကီးကို ယူသြားေလ ေတာ့၏။ မုဆိုးလည္း လူမိုက္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တစ္အသျပာ နစ္နာလ်က္နဲ႔ပင္ က်န္ရစ္ေလခဲ့ေတာ့သတည္း။
၃။ ေဆးေပါင္းမွားေသာ သူမိုက္ ဟူရာ
၌ကား ေရွးအခါက ေဖာ္နည္းကား ေဆးသမား တစ္ေယာက္သည္ ေရာဂါ အတြက္ ကုသရန္ ေဆးနည္း တစ္နည္း ကို ရရွိသည္မွာ ရွားေစာင္း တစ္စက္ ပ်ားရည္ တစ္လဖက္ ဟူသည္ကို ေနာင္ အခါ လူနာအတြက္ ေဆးေဖာ္စပ္ေသာ အခါ၌ကား ရွားေစာင္းတစ္စက္ကို ရွား ေစာင္းတစ္လဖက္၊ပ်ားရည္တစ္လဖက္ကို ပ်ားရည္တစ္စက္ျဖင့္ ေရာေပါင္းေဖာ္ေလ ၍ လူနာအား ေဆးသမား လူမိုက္က တိုက္ေလရာ လူနာမွာ ေဆးအတြက္ ပူျပင္းလာေသာ ဒဏ္ျဖင့္ အသက္ ေသ ဆုံးျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိေလေတာ့၏။
၄။ ပဲအဝယ္မွားေသာ သူမိုက္ ဟူသည္
ကား ေရွးအခါက ပဲျပဳတ္ေရာင္းလို ေသာသူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေဒသ မွ ပဲကိုသြား၍ ဝယ္ရာတြင္ အေျခာက္ ျဖစ္ေသာ ပဲကိုကား မဝယ္ဘဲ အစုိျဖစ္ ေသာ ပဲတို႔ကိုသာ ဝယ္ယူလာသျဖင့္ ထမ္းယူရာ၌ အစုိျဖစ္ေသာပဲတို႔၏ ေလး လံျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ရေလေသာေၾကာင့္ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုသူမွာ လူမိုက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ့သတည္း။
၅။ ေရနစ္သူကို ဆယ္ယူျခင္းမွား ေသာ
သူမိုက္ ဟူသည္ကား မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေရကူးအတတ္၌ မကြၽမ္းက်င္ ေသာ သူတို႔သည္ ေရတြင္ အတင့္ရဲ၍ က်ဴးလြန္ ေပ်ာ္ပါးပါမူကား ေရနစ္ျမဳပ္ တတ္၏။ ထိုသို႔ ေရနစ္ျမဳပ္ရာ၌ ေဘး ပန္းမွရွိေသာ သူကျဖစ္ေစ၊ အနီးအပါးက ျဖစ္ေသာ ကုန္းေပၚမွသူကျဖစ္ေစ ရွည္ လ်ားေသာ ဝါးတံကို လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးစကို လည္းေကာင္း ကမ္းလွမ္း၍ ေပးရာ၏။ ထိုသို႔မျပဳမူဘဲ ေရနစ္သူ၏ အနီးသို႔ ပူးကပ္၍ ၾကပ္မတ္ဆယ္ယူမည္ ဆိုပါလွ်င္ ေရနစ္သူက ကေယာင္ ကတမ္း ေၾကာက္အားႀကီးစြာျဖင့္ ဆယ္ ယူမည့္သူအား ဖက္သည္ရွိေသာ ဆယ္ မည့္သူပင္လွ်င္ ေရနစ္၍ အသက္ ဆံုး႐ႈံး တတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရနစ္သူအား အေဝးမွ မကူညီဘဲ ပူးကပ္၍ အနီးမွ ကူညီေသာ သူသည္ပင္လွ်င္ သူမိုက္ တစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္ေပေတာ့၏။
၆။ မီးကို သယ္ယူျခင္းမွားေသာ လူမိုက္
ဟူသည္ကား ေရွးသေရာခါ ခ်မ္းလွ ေသာ ေဆာင္းတြင္း နံနက္ခင္းအခ်ိန္တြင္ သူမိုက္တစ္ေယာက္သည္ မီးလႈံလိုလွ သျဖင့္ မီးေမႊးရန္အတြက္ အျခားမီးကူး ယူ၍ ရရွိေသာ မီးခဲကို တစ္ခုခုျဖင့္ ညႇပ္ ကိုင္၍မယူဘဲ မိမိ၏ပုဆိုးျဖင့္သာ ထုပ္၍ ယူလာေသာေၾကာင့္ ပုဆိုးကို မီးစြဲ၍ ေလာင္႐ံုသာမက သူ၏အသားအေရကို ပင္လွ်င္ ေလာင္ကြၽမ္း၍ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရရွိေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးယူပံု မွားလွသျဖင့္ ထိုသူအား သူမိုက္ဟူ၍ သမုတ္ေခၚေဝၚအပ္ေပ၏။
၇။ ဝန္ထုပ္ကိုအကူအညီမွားေသာသူမိုက္
ဟူသည္ကား ေရွးသေရာခါ ေလးလံ ေသာကုန္ပစၥည္းတို႔ကိုထုပ္ပိုး၍ ဦးေခါင္း ျဖင့္ရြက္လာေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ မွာ အလြန္ပင္ပန္းေလးလံေသာေၾကာင့္ အနီးအပါးရွိ လူမိုက္တစ္ေယာက္အား ဝန္ထုပ္ကို ကူညီ၍ခ်ေပးရန္ ေတာင္းပန္ သျဖင့္ သူမိုက္သည္ ဝန္ထုပ္ရွင္မိန္းမႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေျမျပင္မွ မကူညီဘဲ နိမ့္ရာ အရပ္မွေန၍ ကူညီေလရာ ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္၍ ဝန္ေလးလွၿပီျဖစ္ေသာ ဝန္ထုပ္ရွင္ မိန္းမသည္ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သျဖင့္ ကူညီေသာ သူမိုက္၏ ဦးေခါင္းေပၚသို႔ အရွိန္ျပင္းထန္စြာက်လာေသာ ဝန္ထုပ္ ေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ ရေလေတာ့သတည္း။အခ်ဳိ႕ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းအေျဖ စေသာ က်န္းဂန္မ်ား၌ကား ဝန္-မွာ-ေသး-ေသးတင္ႏွင့္ဝံဟု ရွိတတ္၏။ ထိုသို႔ရွိလွ်င္ ေရွးသေရာခါ ေတာသြား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ မာန္ဖီ၍ အစာကို ကိုက္ခဲေနေသာ ဝက္ဝံတစ္ ေကာင္ကိုေတြ႕လွ်င္ ခံရမည့္သူ၏ဘက္မွ ကူညီလိုေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ဝက္ဝံ၏ ေနာက္မွေန၍ မကူညီဘဲ ေရွ႕တည့္တည့္ မွကူညီေလရာ ဝက္ဝံသည္အစာကိုလႊတ္ ၍ ထိုသူ႕အားဖမ္းယူသတ္ျဖတ္ေလေတာ့ သည္။
၈။ ပုန္းတမ္းကစားေသာ သူမိုက္ ဟူရာ
၌ကား ေရွးသေရာအခါ သူငယ္တို႔ သည္ တူတူပုန္းတမ္းကစားေသာ အေလ့ အထ ရွိခဲ့ၾကေလ၏။ ထိုသို႔ ကစားၾက ရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူငယ္တို႔သည္ အမိႈက္ သ႐ိုက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္တြင္းက်င္း သန္႕ရွင္းရာေနရာ ဌာနမ်ား၌ ပုန္းတမ္း မကစားဘဲ၊ အမိႈက္သ႐ိုက္ထူထပ္၍ က်င္းခ်ဳံႏြယ္ထူထပ္ေသာ ေနရာ၌ကစား တတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ကစားသျဖင့္ ခ်ဳံႏြယ္ တြင္း က်င္းမသန္႔ရွင္းေသာ ေနရာတို႔မွ ေျ>ြမသတၱဝါတို႔ထြက္၍ ေပါက္သတ္ေသာ ေၾကာင့္ လူမိုက္တို႔ျဖစ္၍ သူငယ္တို႔မွာ အက်ဳိးမဲ့ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္းခံရေပေတာ့ ၏။
၉။ သစ္ခုတ္ရာတြင္ သစ္ထမ္းမွားေသာ
သူမိုက္ ဟူသည္၌ကား ေရွးသေရာ ခါ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရန္အလို႕ငွာ ေတာထဲတြင္ သစ္ကို ခုတ္ေသာသူတို႔ သည္ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သစ္ပင္ အား အရင္းမွ ဓား၊ ပုဆိန္တုိ႔ျဖင့္ ခုတ္ ျဖတ္ေလရာ သစ္ပင္လဲကာနီး၌ မလဲမီ လြတ္ကင္းရာ ေလညႇာဘက္မွ မေနဘဲ ၿပိဳမည့္ဘက္မွေနမိေလရာ သစ္ပင္ပိ၍ ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိေလေတာ့၏။
၁ဝ။ မုန္႔ဆန္းစားမွားေသာ သူမိုက္
ဟူသည္၌ကား ေရွးသေရာခါ ေယာကၡမႏွင့္ သမက္ႏွစ္ဦးတို႔ရွိ ၾကရာ သမက္ျဖစ္သူသည္ လယ္ေတာသို႔သြား ၿပီးလွ်င္ လယ္ထြန္နားေနေသာအခါ ပလုပ္ပေလာင္းျဖင့္ မုန္႔ဆန္းမ်ားကို အားရပါးရ စား၍ေနေလသည္။ ထိုအခါ ေယာကၡမလုပ္သူသည္ သမက္ျဖစ္သူထံ သို႔ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္ရွိလာေလရာ မုန္႕ဆန္းမ်ားကို ႐ုတ္တရက္မ်ဳိ၍ မက် ႏိုင္ေလသျဖင့္ သမက္ျဖစ္သူ၏ ပါးႏွစ္ ဖက္တို႔မွဖုေဖာင္း၍ေနသည္ကို ေယာကၡမ ျဖစ္သူက ျမင္ေလရာ မင္းပါးႏွစ္ဖက္ ဘာမ်ားျဖစ္ေန သတံုး၊ လူကေလးဟု ေယာကၡမက ေမးသည္ကို ရွက္လွႏိုး ေသာ သမက္သည္ ပါးေယာင္သည္ဟု အေျဖေပးသျဖင့္ ပါးေယာင္လွ်င္ ဆူးထိုး ရမည္ဟု ေယာကၡမက ဆိုသည္ကို သမက္က ဆူးထိုးခံသျဖင့္ ဆူးထိုးရာ ပါးေပါက္မွ မုန္႔ဆန္းမ်ား ထြက္လာသည္ ကို ေယာကၡမျမင္ရာ၌ ေအာ္-တယ္မုိက္ တဲ့အေကာင္ပါလား ေျပာဆိုျခင္း ခံရေလ ေတာ့၏။
ဤေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သူမိုက္ဆယ္မ်ဳိး ကိုမွီ၍ ကဝိလကၡဏာ သတ္ပံုက်မ္းတြင္ လည္း မီးယူ-သစ္ခုတ္၊ ပုန္းစလုတ္၊ ပဲျပဳတ္ထမ္းခ်ီခ်ီဟူ၍ စိႏၲေက်ာ္သူ ဦးၾသ စပ္ဆိုခဲ့ေလသည္။
ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လူမိုက္ဆယ္မ်ဳိး တို႔မွာ တသီးတျခား လူမိုက္မ်ားျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ လူတုိ႕အား အက်ဳိးယုတ္ ေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ျခင္းမရွိႏိုင္ၾက ေသာ္လည္း ထိုသူမိုက္မ်ားကဲ့သို႔ ပညာရွိ လူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ရယ္ဖြယ္ျဖစ္ ေလာက္ေသာမိုက္မဲျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ရန္ မသင့္ ေပေၾကာင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရေပ သည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ အထက္ပါစာကို ဖတ္႐ႈ ရေသာ စာဖတ္သူသည္ ''လူမိုက္ႏွင့္ အတူ'' ေနမည္ေလာ၊ ''ပညာရွိႏွင့္ အတူ'' ေနမည္ေလာ ဟူသည့္အရာကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါေလ။