images
UN
UN
ကိုယ္စီတာဝန္ ေက်ပြန္ေစလို
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း) Monday, 06 January 2020
''ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ဖို႔ဆိုရင္ မိဘေတြအလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ ႏိုင္ဖို႔ ေက်ာင္းေတြကို မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိဖြင့္ရတယ္လို႔'' ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူး ေရာက္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကေျပာၾကား သြားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္သည္ လူမႈကြန္ရက္ တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေကာင္းခ်ီးေပးထားသည့္ပို႔စ္ မ်ားမွာလည္းပလူပ်ံလ်က္ရွိသည္။ေက်ာင္း သားမိဘတစ္ဦး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္အေပၚ စိတ္ မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ကေလးငယ္ မ်ားသည္အစမ္းသပ္ခံမ်ားျဖစ္ေနသည္။
ဟန္ျပသာျဖစ္ေန
ဆိုရလွ်င္ စာေရးသူ၏ သမီးငယ္ သည္ ပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈအရ စတုတၴတန္းေအာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ Grade-VI ဆိုေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုသင္ၾကားရ သည္။ ေက်ာင္းစာအျပင္ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ ႏွင့္အႏုပညာကိုပါ သင္ၾကားရမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ စည္းႏွင့္ဝါးကိုပါ ဝယ္ေပးရ သည္။ ပံုဆြဲစကၠဴႏွင့္ ေရာင္စံုခဲတံမ်ား လည္းဝယ္ေပးရသည္။ သမီးငယ္သည္ စည္းႏွင့္ဝါးကိုဝယ္ၿပီး တစ္ပတ္ေလာက္ သာကိုင္သည္။ အလားတူပန္းခ်ီဆြဲတာ ကိုလည္း တူတူတန္တန္မေတြ႕ရေပ။ ေက်ာင္းမွာဂီတသင္လားေမးၾကည့္ေတာ့ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျဖသည္။ အမွန္ ေတာ့ဆရာမေတြကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ထဲ ထဲဝင္ဝင္မတတ္သျဖင့္ ကေလးမ်ားကို သင္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ပန္းခ်ီတြင္လည္း ဆရာမမ်ားသည္ ေဆးေရာင္ကိုေတာင္ မွန္ကန္ေအာင္မစပ္တတ္သျဖင့္ ကေလး မ်ားကို မည္သို႔သင္သြားမည္နည္း။ အက သင္ျပရာတြင္လည္း ဆရာမကိုယ္တိုင္ လက္မခ်ဳိးတတ္သျဖင့္ ကေလးေတြကို ေျပာင္ျပသလိုျဖစ္ေနသည္။ စင္စင္အား ျဖင့္ အႏုပညာဆိုသည္မွာ လုပ္ယူ၍ မရေပ။ ပါရမီရွိမွသာလွ်င္ တတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေပသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အျပစ္တင္ေန ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆရာမ်ားသည္ ဂီတအႏု ပညာကိုေလ့လာ သင္ယူထားသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ေတာင္ မတက္ရေသးသည့္ ဆြဲခန္႔ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့စနစ္ တစ္ခုကိုေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္ မဟာဗ်ဴ ဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ႀကိဳတင္စု ေဆာင္းဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ လက္တန္းသာ လုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အဆန္မရွိဘဲ ဟန္ျပ ေလာက္သာျဖစ္ေနပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္ၾကားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ မီးမရ သျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ဖုန္အထပ္ ထပ္တက္လ်က္ရွိသည္။ မီးရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးအစားကြာဟလြန္း သျဖင့္ တခ်ဳိ႕ေသာကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသာ ပိတ္သြားေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာအဖြင့္၊ အပိတ္ပင္မလုပ္တတ္ ၾကေပ။ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္သည္။အမွန္ေတာ့လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ အလွမ္းက်ဲၿပီး အလယ္လပ္ေနသည္။ အဆန္မရွိဘဲ ဟန္ျပေလာက္သာျဖစ္ေန သည္။
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသာပိုျဖစ္

ကေလးငယ္မ်ားကို မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းဖြင့္ထားျခင္းသည္ မိဘမ်ားကိုအေထာက္အကူ မျဖစ္သည့္ အျပင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပင္ပိုျဖစ္ရပါသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ကေလး မ်ားကို ေက်ာင္းပို႔၊ ေက်ာင္းႀကိဳလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္တစ္လပိုတိုးသြားပါသည္။ ထိုသို႔ ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ပို႔လုပ္ရသည္မွာ တခ်ဳိ႕ ေသာမိဘမ်ားဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပး ၾကရပါသည္။ တခ်ဳိ႕မိဘမ်ားသည္ လမ္း ေလွ်ာက္သြားရသည္။ တခ်ဳိ႕မိဘမ်ား သည္ လိုင္းကားစီးသြားရသည္။ ကိုယ္ ပိုင္ကားရွိသည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကားပါကင္ရရွိေရးအတြက္ အခ်ိန္မ်ား စြာေပးၾကရသည္။
ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းဖြင့္ထားသျဖင့္ ကေလးမ်ားကို က်ဴရွင္ပါဆက္ပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်ဴရွင္ႀကိဳ၊ ပို႔တာဝန္ပါပို လာသျဖင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ပိုမို လာမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတစ္လပိုဖြင့္ ႐ံုမွ်ျဖင့္ မည္သည့္မိဘမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး ထူေထာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေခ်။ စင္စစ္အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကိုကိုယ္ တိုင္ထိန္းေက်ာင္းေလ့မရွိဘဲ ကေလး ထိန္းမ်ား၊ အိမ္ေဖာ္အကူမ်ားႏွင့္သာ ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ပို႔လုပ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ မတ္လကုန္အထိ ေက်ာင္းဖြင့္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး သာပိုမိုျဖစ္ေစပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူေစလို
ႏိုင္ငံတကာတြင္ မူဝါဒတစ္ခုေျပာင္း လဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုက ေရစီစနစ္က်င့္သံုးေနသည္ဟုဆိုေသာ္ လည္းအစိုးရသည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အမွန္ေတာ့ မတ္လကုန္အထိ ေက်ာင္းဖြင့္သြားမည့္ ကိစၥကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခု တည္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္မျပဳ သင့္ေပ။ ပညာသင္ႏွစ္စကတည္းကပင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏သေဘာထားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသင့္ေပသည္။ လူတစ္ဦးတည္း၏ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဗဟုသုတ ၾ<ြကယ္ဝသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ၏ဦးေႏွာက္သည္ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ေပသည္။
အမွန္ေတာ့ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီး မတ္လတြင္ေက်ာင္းပိတ္ရသည့္အေၾကာင္း တရားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္ အလာတို႔အရ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ကို သံုးလပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိ သည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ကေလးမ်ား ကို ရြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပို႔ၾကသည္။ သကၤန္းေတာင္းအပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံကို သင္ယူခိုင္းသည္။ သႀကၤန္ ကာလတြင္ ကိုရင္ႏွင့္မယ္သီလရွင္ဝတ္ ခိုင္းသည္။ တရားရိပ္သာဝင္ခိုင္းသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ေက်းလက္ေနကေလးမ်ား သည္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၾကသည္။လူႀကီး မိဘကို ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းသည္။ ေက်း လက္ေဒသတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေနဖူး သည့္ကေလးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခု လံုးကိုတက္တူးထိုးျခင္း၊ ဆံပင္ကိုျဖဴနီ ေၾကာင္က်ားေဆးမ်ားဆိုးျခင္းႏွင့္ နား ရြက္တြင္နားကြင္းႀကီးမ်ားခ်ိတ္ထားျခင္း၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအစုတ္မ်ား၊ စကတ္အတို အကြဲမ်ားႏွင့္ ခ်က္ေပၚခ်ဳိင္းျပတ္ကုိယ္ က်ပ္အက်ႌမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဖီလာဆန္႔က်င္ သည့္အျပဳအမူမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ေလ့ရွိ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ေရွးလူေတြက လက္ႏွင့္ ေရးခဲ့သည္ကို ေနာက္လူေတြက ေျခႏွင့္ ဖ်က္ေနမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ ေျမစာပင္ျဖစ္ၿပီးတိုင္းျပည္ အနာဂတ္မွာလည္းဆုတ္ယုတ္မႈဆီသို႔ သာဦးတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္သည္။
ကေလးမ်ားကိုညႇာတာေစလို
စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတု သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းကအေတာ္ ေလးပူေနၿပီျဖစ္သည္။ မတ္လဆိုလွ်င္ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူေနၿပီျဖစ္သည္။ ယမန္ ႏွစ္ကမတ္လအပူခ်ိန္သည္ ၄၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ပူျပင္း လြန္းလွသည့္ မတ္လတြင္ ကေလးငယ္ မ်ားကို ပန္ကာပင္မရွိသည့္ စာသင္ခန္း ထဲတြင္ ျ>ြပတ္သိပ္စြာ ေလွာင္ပိတ္ထား မည္ဆိုလွ်င္မည္မွ်ပင္ပန္းလိုက္မည္နည္း။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ေငြေၾကးဓန ၾ<ြကယ္ဝသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာ သင္ေနသည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ အဲကြန္း မ်ား ရွိခ်င္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေက်းလက္ ေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ယပ္ေတာင္ ပင္မရွိေပ။
ဆိုရလွ်င္တေပါင္းလေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ရြက္ေဟာင္းမ်ားေၾ<ြကေနၿပီျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ပူျပင္းေျခာက္ ေသြ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနထြက္သည္ႏွင့္ ေခြၽးတစ္ၿပိဳက္ၿပိဳက္က်ေနၿပီျဖစ္သည္။
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ထိုင္ေနလွ်င္ေတာင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ သည့္အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား စာသင္ခန္းထဲ၌ ပိတ္ေလွာင္ ထားျခင္းသည္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ရာေရာက္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ မီးေဘး အႏၲရာယ္လည္း စိုးရိမ္ရေပသည္။ မေတာ္တဆမီးေလာင္မႈသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ အျပစ္မဲ့ကေလးမ်ားသည္ အဝင္အထြက္မေကာင္းသည့္ စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိႏိုင္ပါသည္။
ကုိယ္စီတာဝန္ကိုသာေက်ပြန္ေစလို
ဆိုရလွ်င္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လက္ ထက္ကလည္း မတ္လဆန္းသည္ႏွင့္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခဲ့သည္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ ေႏြရာသီတြင္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသြား ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ယခုကာလထက္ပင္ ေအးခ်မ္းလွပါသည္။ မေတာင့္မတ မေၾကာင့္မၾကေနၾကရပါသည္။ တိုင္းျပည္သည္လည္း ယခုေလာက္ အဘက္ဘက္မွခြၽတ္ျခံဳမက်ခဲ့ေပ။ အမွန္ ေတာ့ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား တစ္လေလာက္အလုပ္ပိုလုပ္႐ံုမွ်ျဖင့္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးသိသိသာသာ တိုးတက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ တိုင္း ျပည္တာဝန္ယူေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေပၚတြင္သာ မ်ားစြာမူတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုသည္ အိမ္တစ္အိမ္ႏွင့္အလားသဏၭာန္တူေပသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမိဘမ်ားက အရည္အခ်င္းရွိမွသာလွ်င္ ထိုမိသားစုသည္ တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ အလားတူ တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ေနသည့္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ရွိမွသာလွ်င္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားလည္း လူမႈဘဝေခ်ာင္ လည္ျမင့္မားစြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြား ေရးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ေတာ့ ပူျပင္းလွသည့္ ေႏြရာသီတြင္ ကေလးငယ္ မ်ားကို စာသင္ခန္းထဲ၌ မညႇာမတာပိတ္ေလွာင္ထားသည္ထက္ ကိုယ္စီ တာဝန္ကိုသာ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္သြားၾကပါလို႔သာ တိုက္တြန္း ခ်င္ပါသည္။